Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

22/05/2024

Chính trị Việt Nam ‘lửa cháy leo bàn cờ’

Lê Quốc Quân

Chính trường Vit Nam chưa bao gi xáo trn như trong thi gian gn đây. Ch trong hơn 1 năm, nhân dân chng kiến s ra đi ca 2 ch tch nước, 1 ch tch quc hi, 1 thường trc ban bí thư cùng hàng lot quan chc cao cp khác.

chutich3

Hai trong bn nhân vt này đã t chc, gm Vương Đình Hu (th hai t trái) và Võ Văn Thưởng (bìa phi). Hình chp ngày 15 tháng Giêng, 2024 ti Hà Ni.

S lượng u viên B chính tr ch còn 12 so vi 18 v t đu nhim k và vic bu b sung mi đây của Đảng không đm bo cho kh năng đy đ trong tương lai, ngược li còn d báo nhng u đá" d di hơn ca các phe nhóm trong thi gian ti.

Nhng quân c náo lon

Không ch trong nước, báo chí quc tế theo dõi rt sát sao và đưa tin nhiu v nhng xáo trn, đc bit là bài viết mi đây ca nhà báo Bill Hayton v s bt n chính tr Vit Nam có mt thông đip quan trng v vic nn ngoi giao cây tre đang "chuyn hướng v Trung Quc và xa ri phương tây".

Công cuc t lò" mà ông Nguyn Phú Trng khi xướng chưa kp làm gim tham nhũng nhưng đã kp làm cho b máy hành chính "tê lit" và s thit hi đã thy rõ. D liu th trường chng khóan cho thy bt chp mc tăng trưởng 22% ca th trường, k t đu năm 2023, các nhà đu tư nước ngoài đã bán đi khong 2 t chng khóan.

Theo mt bài viết trên VOA trích dn mt bc thư do Liên Hip Quc và Ngân hàng Thế gii ti Vit Nam cùng 18 đi s ký tên gi Chính ph, mà Reuters xem được, thì "Vit Nam đã mt ít nht 2,5 t USD vin tr nước ngoài trong 3 năm qua và có th mt thêm 1 t USD na do tình trng tê lit b máy hành chính".

Bàn c chính tr Vit Nam rung lc và các quân c thì đang tán lon. Nhng nhân vt như Nguyn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Hu, Trương M Lan, Lê Thanh Hi hay các phó th tướng va b v vườn ch là nhng lát ct trong đi hý trường mà nhân dân biết được qua s rò r t các phe phái.

Bàn c vn chc do được "bê tông hóa" ?

Tuy bàn c chính tr đang rung lắc và bt cân bng, nhưng có v như nó vn đm bo mt s vng chc nht đnh. Đng cng sn vn là người đang sp đt các quân c và chơi c trên đu dân tc Vit Nam. Đng ch đng đng ngoài s can thip ca nhân dân trên mi phương din nhưng đang có xu hướng chn và được "chng lưng" bngmt phe mi trên thế gii đang hình thành.

Bu c chính là giai đon mà ý chí và nguyn vng ca Nhân dân đã b đng tước đot (hijack), (t lòng dân biến thành ý đng). Đng đã "cài cm" hơn 97% thành viên ca mình trong quc hi, công nhiên đt Hiến pháp dưới cương lĩnh Đng, Lut pháp dưới ng quy".

Chính vì vy, Đảng cộng sản có th ch đng di chuyn, thay đi nhng quân c bng cáchk lut, buc thôi vic và khai tr các cá nhân sai phm ri yêu cu quc hi thc hin nhng công vic hoàn toàn mang tính th tc đ hp thc hóa.

Cho nên dù đang có nhng xáo trn d di thượng tng thì vai trò cm quyn ca Đng cng sn Vit Nam hoàn toàn không b thách thc bt c khâu nào.

Trong sut hơn 70 năm qua, Đng đã "bê tông hóa" bàn c bng cách tuyên tuyn liên tc v s vĩ đi vô song và vinh quang rc r. Song song vi vic tuyên truyn là tiến hành "nhược hóa" nhân dân bng tăng cường đàn áp các tiếng nói bt đng, làm cho không mt t chc đi lp nào có th tp hp được qun chúng, chun b cho nhng thay đi có th xy ra.

Như chúng ta đã biết, khi "vươn ra" vi thế gii phương tây bng cách quyết đnh nâng cp Quan h đi tác chiến lược toàn din (CSP) vi nhiu quc gia phương tây, Đng đã ban hành mtCh th mt S 24/CT-Trung ương nhm"Bo đm vng chc an ninh quc gia trong bi cnh hi nhp quc tế toàn din, sâu rng" và ch th đã tr thành cơ s cho hàng lot bt b v ti "trn thuế" đi vi nhng nhà hot đng môi trường ôn hoà.

Tham nhũng là thuc tính ca quyn lc

Tham nhũng là s tha hóa trong vic s dng quyn lc, là khuyết tt ca quyn lc và là thuc tính có sn, gn lin vi quyn lc. Tham nhũng tn ti sut chiu dài lch s và có mt mi nơi, mi quc gia, bt lun là nó đc tài hay dân ch.

Tham nhũng bt đu t khi mt tù trưởng đng ra phân chia mt cách thiên v con thú săn được cho thành viên b lc ca mình và tiếp tc kéo dài mãi trong tương lai. Vào năm 2008, các chuyên gia ca Ngân hàng thế gii (WB) đã xut bn bng tiếng Vit cun sáchCác hình thái tham nhũng và coi "Thế gii đang đương đu vi mt đi dch xã hi".

Tham nhũng và phòng chng tham nhũng cũng bt đu rt sm trong lch s Vit Nam.

B Lut Hình thư ca Thi Lý (1042) đã tng đ cp đến nn tham ô và các chế tài x pht ; Quc Triu hình lut dưới thi Lê Thánh Tông (1483) có 722 điu thì có trên 107 Điu liên quan đến phòng, chng tham nhũng ; Triu Nguyn cũng đã có Lut Gia Long vi 398 điu thì có 79 điu quy đnh v các ti liên quan đến tham nhũng.

Đến thi k cng sn, t H Chí Minh cho đến các lãnh đo sau này đu lên tiếng chng tham nhũng và Đi hi VII và VIII ca Đảng cộng sản đu coi đó là nhng nguy cơ"đe do s tn vong ca Đng và chế đ".

Nhưng phi đi đến gn đây khi ban hànhQuyết đnh s 162/QĐ-Trung ương v Thành lp Ban ch đo Trung ương v Phòng chng tham nhũng do ông Nguyn Phú Trng làm trưởng ban, ri công cuc t lò" được thêm ci, đ xăng, thì người dân mi bt đu thy nhng cán b "gc" bước ra trước vành móng nga, như tn mt thy s d bay ra t chiếc hp Pandora.

Phi làm gì đ la không cháy c bàn c ?

Đ phòng chng được tham nhũng thì tôi cho rng có hai vn đ quan trng nht :

- Mt là phi xây dng mt mc lương cao đ sng cho cán b công chc, xây dng được mt nn đo đc công v tt và s liêm chính ca các công chc ;

- Hai là phi xây dng được h thng pháp lut nghiêm minh, các thiết chế đc lp đ mnh, trách nhim gii trình cao vi s giám sát ca xã hi dân s và báo chí t do.

Singapore là mt ví d v nn hành chính công v như vy.

Mc dù chưa có được mt xã hi thc s dân ch nhưng mc lương rt cao và đt nước nh, Singapore đã có nhng tiến b vượt bc trong công cuc chng tham nhũng. Theo T chc minh bch thế gii thì năm 2023, Ch s cm nhnTham nhũng ca Singapore đt 83/100 đim và xếp th 5/180 quc gia. Trong khi đó, Vit nam đt 41/100 đim, xếp hng 83/180.

Nh mc lương cao và s giám sát tt, các "hành vi lch chun" ca công chc đ mưu cu tư li được gim thiu và h s ít phá v nhng nguyên tc v o đc và s công chính" đ mưu cu li ích cho riêng mình hay phe nhóm ca mình.

Thc hin nguyên lý trên không khó, nhưng vì Vit Nam đang là mt chế đ nhà nước song trùng nơi có 2 b máy ca Đng và Nhà nước, cho nên s lượng người hưởng lương ngân sách tr nên quá đông so vi dân s và Đng hot đng thì hoàn toàn ging như mt "hi kín".

Ngoài vic phi tr lương cho toàn b công chc đm trách công vic, mt b máy đng vi hàng lotcơ quan oàn th" cũng đang bám theo t chc này t trung ương đến tn cơ s, làm cho b máy tr nên nng n quá ti.

Vic tăng lương t 1/7/2024 năm nay hoàn toàn không gii quyết được vn đ trong bi cnh lm phát đang cao như hin nay nếu như dòng ngân sách chi thường xuyên cho lương không gim đi được mt na.

Tt nhiên, vì đang làm ch cuc chơi, Đng cng sn hoàn toàn có th thc hin được điu đó nếu gii tán hoc biến tt c nhng cơ quan đoàn th" đang ăn bám tr thành nhng t chc hoàn toàn dân s.

Đó s là nhng bước ci t đu tiên, nếu không la vn s tiếp tc bùng to, làm cháy c lò, cháy luôn c bàn c tưởng như rt vng chc mà Đng đã dày công xây dng.

Lê Quốc Quân

Nguồn : VOA, 22/05/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Quốc Quân
Read 123 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)