Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

25/05/2018

Vì sao ‘Bộ bóp cổ’ phải thú thật ?

Phạm Chí Dũng

Chính Bộ trưởng ‘B bóp c’ (mt cách gi ca dân gian đương đi dành cho vô s sc thuế ‘kiến to’ ca B Tài chính đè đu dân) - ông Đinh Tiến Dũng - đã phi tha nhn mt s tht trn tri và tàn nhn trong cơ cu thu ngân sách của chính thể đc đng Vit Nam vào năm 2017 : dù tng thu cân đi ngân sách Nhà nước năm 2017 vượt 49,16 nghìn t đng so vi s báo cáo Quc hi, vượt 76,48 nghìn t so vi d toán, nhưng s tăng thu đt được ch yếu không phi t hot đng sn xut kinh doanh mà là nhờ tăng thu t tin s dng đt (61,58 nghìn t đng so vi d toán), và mt phn khác t thu c tc và li nhun còn li ca doanh nghip nhà nước (15,19 nghìn t đng), tăng thu t du thô (11,28 nghìn t đng so vi d toán).

bopco1

Sabeco, đã được bán vi giá 5 tỷ USD.

Khi ‘Bộ bóp cổ’ phải thú tht

Sự tha nhn trên hin hình trong mt cuc báo cáo ca B trưởng B Tài chính Đinh Tiến Dũng cho Ủy ban Thường v Quc hi vào trung tun tháng Năm năm 2018.

Trong khi đó, Ủy ban Tài chính và ngân sách ca Quc hi đánh giá rng thu t sn xuất kinh doanh ca 3 khu vc doanh nghip nhà nước, doanh nghip có vn đu tư nước ngoài và kinh tế ngoài quc doanh trong khong 3 năm lin k đu thp hơn so vi d toán vi mc khá ln và đu thp hơn s ước thc hin đã báo cáo Quc hi.

Mặc dù Ủy ban Tài chính và ngân sách không nêu cụ th thc trng ‘thp hơn’ là bao nhiêu, nhưng mt s chuyên gia đã ước tính t l thu t khi doanh nghip nhà nước và kinh tế ngoài quc doanh ch đt khong 80-85% so vi d toán – tc thp hơn rt nhiu so vi kết qu ca nhng năm trước.

Riêng khối doanh nghip đu tư nước ngoài - mt trong nhng nim t hào ln nht ca ngành thuế Vit Nam trong nhiu năm qua - cũng rơi vào s phn ht thu có th lên đến 7% trong năm 2017.

Mà khi thu thuế t 3 khu vc doanh nghip nhà nước, doanh nghip có vn đu tư nước ngoài và kinh tế ngoài quc doanh b gim mnh, ly đâu ra ‘kinh tế Vit Nam đt thành tích tăng trưởng 7,31% GDP’ - gp gn 3 ln t l tăng trưởng ca M và EU - như Th tướng Nguyn Xuân Phúc tuyên rao đy t hào vào cuối năm 2017 và được các b ngành, gii chuyên gia cn thn và báo đng đng ca đy sng sượng ln trơ tráo ?

Ông Nguyễn Xuân Phúc có th không thuc bài ‘mt na cái bánh mì vn là bánh mì, nhưng mt na s tht không th là s tht’, song s tht của nền kinh tế mà đến nhiu đa phương ông Phúc đu hô hào là ‘đu tàu kinh tế’ ch là s cám cnh ca nn suy thoái đã kéo dài sut t năm 2008 đến nay - hoàn toàn trái ngược vi hành vi ngy to thành tích kinh tế nhm đng cơ chy đua vào chc v tng bí thư ti đi hi 13 ca đng cm quyn vào năm 2021.

‘Bóp cổ’ dân !

Nếu không tính đến phn bán vn Tng công ty Rượu bia – nước gii khát (Sabeco), thu được chn 5 t USD, tương đương 110.000 t đng, thì kết qu thu ngân sách năm 2017 ra sao ?

Phép trừ đơn giản nht cho thy kết qu thu nhân sách năm 2017 ch là 1.173 ngàn t đng (1.283 ngàn t tr 110 ngàn t), ch đt 96,8% d toán thu đu năm 2017, nếu không tính đến 110.000 t đng thu được t bán vn nhà nước ti Sabeco.

Kết qu 96,8% thu ngân sách năm 2017 không những không được xem là thành tích mà còn b coi là mt tht bi, bi đây là ln đu tiên sau nhiu năm, thu ngân sách quc gia không đt so vi d toán. Cũng là năm th ba liên tiếp, thu ngân sách t khi trung ương không đt d toán.

Đó chính là nguồn cơn sâu xa và chua chát v vic ti sao trong năm 2018, Chính ph phi tiếp tc đè dân thu thuế và tìm cách "bán mình" ti mt s tp đoàn được xem là "bò sa" luôn mang li li ích cho chính th và cm hơi cho đng cm quyn.

Tăng giá và thuế má là mt trong nhng biu đt cc đoan nht trong giai đon cui ca mt cơ chế cưỡng bc và cưỡng đot.

Vào năm 2017, ‘Bộ bóp c’ đã tham mưu cho chính quyn âm thm, hoc lén lút tăng thuế s dng đt phi nông nghip gp 3-4 ln mà không thông báo trước cho dân.

Trong cơ cu thu ngân sách quc gia, tin thuế s dng đt chiếm khong 9%, tương đương khong 100 ngàn t đng. Nếu đng lot tăng thuế s dng đt các tnh thành, ngân sách s có th "móc túi" dân gp ít ra vài ba ln con s trăm ngàn t đó.

Năm 2017 lại là năm mà th trường bt đng sn Vit Nam được gii đu cơ cá mp ln đu cơ nh l ‘đánh lên’ nhiu tnh thành. min Nam như Sài Gòn, Đng Nai, Long An, Bình Dương, Bà Ra - Vũng Tàu. min Trung như Đà Nng. min Bc như Hà Ni, Phúc Yên, Bc Ninh, Hi Phòng. Đc bit là ‘đánh lên’ d di ba đc khu kinh tế tương lai là Vân Đn (qung Ninh), Vân Phong (Khánh Hòa), Phú Quc (Kiên Giang).

Mặt bng giá đt được đy lên cao đến mc hoang tưởng - hàng chc ln, thm chí hàng trăm lần.

Đó cũng là bối cnh mà có đến 80 - 90% k mua người bán đt là nhm mc đích đu cơ ch không phi đ . H sơ mua bán đt chng cht như núi các văn phòng đăng ký đt đai và cơ quan thuế, mà do đó đã giúp cho Tng cc Thuế mt năm bi thu.

Nhưng niềm vui thu thuế không phi c kéo dài mãi mãi. Cũng như nhng cơn sóng bt đng sn vào nhng năm 2000 và giai đon 2007 - 2011 đu có đim kết thúc bi kch ca nó, phong trào đu cơ bt đng sn t năm 2016 kéo dài đến nay đã đy mt bng giá đt quá cao so với giá tr thc và to nên mt qu bom khng l ch chc ch phát n vào năm 2019, hoc có th ngay trong năm 2018.

Nếu ngun thu t đt gim mnh ?

Sự tha nhn ca B trưởng ‘B bóp c’ Đinh Tiến Dũng v tăng thu ngân sách ch yếu do tăng tin thu từ thuế đt cũng vô hình trung chng minh cho mt s tht khác.

Một du hi quá khn qun đi vi nn ngân sách ăn bám ca nhà nước cng sn : nếu qu bom bt đng sn n, hoc không n đt ngt thì s phi xì hơi dn, chc chn mt đ thương v mua bán đt đai sẽ gim dn hoc gim mnh, kéo theo s thu thuế t giao dch đt đai s gim đáng k trong nhng năm sau. Khi đó, ngân sách s khó còn có ngun thu tăng thêm t tin đt lên đến 60.000 - 70.000 t đng/năm, trong khi ngun thu t 3 khi kinh tế đu tư nước ngoài, doanh nghip nhà nước và doanh nghip tư nhân vn không có gì kh quan hơn trong thi bui kinh tế ngp nga suy thoái. Vy ngân sách nhà nước s ly đâu ra tin đ nuôi đi ngũ gn 3 triu công chc viên chc ‘còn đng còn mình’ mà có ít nht 30% trong số đó ăn không ngi ri ?

Kết qu thu ngân sách v thc cht ch đt 96,8% d toán ca năm 2017 là mt ch du ln cho thy thu ngân sách 2018 nhiu kh năng còn ti t hơn năm 2017 và có th s st ti 5-7% so vi d toán đu năm 2018, nếu không tính tới phn đè dân thu thuế và "bán mình".

Nỗi lo lng ca B trưởng ‘B bóp c’ Đinh Tiến Dũng là hết sc ‘chính đáng’ : ngay vào năm 2018 này, trong khi B Tài chính vn chưa th hình thành khung lut cho thuế VAT vì b dư lun xã hi lên án và chi ra ghê gớm, làm cách nào đ đt ch tiêu thu ngân sách mà B Chính tr ca ông Nguyn Phú Trng đã giao và mt quc hi ‘bù nhìn’ ca bà Nguyn Th Kim Ngân đã ‘gt’ ?

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 25/05/2018

Quay lại trang chủ
Read 526 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)