Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

24/07/2018

Năm tới sẽ hết scandal

Trân Văn

Hn nhiu đng chí lãnh đo Đng, Quc hi, Nhà nước, Chính ph Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam, cũng như các đng chí đang lãnh đo ngành, lãnh đo các đa phương thuc đ mi cp đang đếm tng ngày, mong năm 2018 chóng qua và năm 2019 mau ti.

scandal1

Hình minh ha.

Ngày đu tiên ca năm 2019 ngày Lut An ninh mng chính thc có hiu lc thc thi, chc chn nhiu đng chí s ăn ngon hơn, ng yên hơn vì ít nht cũng có 90 triu công dân Vit Nam, dù mun hay không vn phi nhìn trước, ngó sau, t nguyn hn chế chuyn nghĩ sao, nói vy trên Internet, phin mun, tt nhiên s gim đáng k.

Theo dõi din biến ca scandal sa nâng đim thi Hà Giang, vn đang làm h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam va đau đu, va loay hoay đi phó mt cách hết sc cht vt, s rt d thy, nếu Lut An ninh mng có hiu lc ngay lp tc hi cui tháng 6 va qua (thi đim Quc hi Vit Nam thông qua và Ch tch Nhà nước Vit Nam ký lnh ban hành) thì bt k thế nào, dân chúng Vit Nam cũng phi chp nhn, K thi Tt nghip Ph thông Quc gia 2018 cũng vn phn ánh tính nghiêm túc, khách quan trong coi thi, chm thi như B Giáo dc Đào to tng khng đnh hôm 12 tháng 7(1).

***

Nếu Lut An ninh mng có hiu lc ngay lp tc hi cui tháng 6 va qua thì vi các qui đnh trong lut này(2), ba giáo viên Vũ Khc Ngc, Đ Ngc Hà, Nguyn Thanh Tùng (đang tham gia điu hành mt Trung tâm Giáo dc Online ti Hà Ni) s không dám liên tc công b các phân tích, chng minh trên mng xã hi rng đã xy ra gian ln trong kết qu kho thí k thi Tt nghip Ph thông Quc gia 2018 ti Hà Giang(3). Trong trường hp ba giáo viên này liu lĩnh đánh đng dư lun xã hi, căn c vào các qui đnh ca Lut An ninh mng, công an Vit Nam có th x lý c ba ngay lp tc, trước khi chui hành vi ca h gây hu qu nghiêm trng như đã thy.

Nếu Lut An ninh mng có hiu lc ngay lp tc hi cui tháng 6 va qua thì s chng có bao nhiêu người dám chia s kết qu phân tích, nhn đnh ca c ba giáo viên va k. Do thiếu thông tin, công chúng không ưng cũng s ch bán tín, bán nghi ch không dám đng lot đòi xét li kết qu kho thí k thi Tt nghip Ph thông Quc gia 2018 ti Hà Giang và tt nhiên B Giáo dc Đào to không b đng ti mc : Bui sáng ngày 12 tháng 7, va mi tuyên b như đinh đóng ct, K thi Tt nghip Ph thông Quc gia 2018 nghiêm túc, khách quan trong coi thi, chm thi thì ti bui chiu cùng ngày phi min cưỡng yêu cu Ban Ch đo k thi Trung hc ph thông Quc gia 2018 Hà Giang phi rà soát, xác minh toàn b các khâu ca k thi” (4).

Nếu Lut An ninh mng có hiu lc ngay lp tc hi cui tháng 6 va qua, mng xã hi yên tĩnh vì dân không biết đ bàn, h thng công quyn không b đy đến tình thế phi kim tra, phi làm gì đó đ công chúng h ha thì làm gì có chuyn ông Vũ Trng Lương - Phó Phòng Kho thí và Qun lý cht lượng ca S Giáo dc Đào to tnh Hà Giang b khi t, ông Triu Tài Vinh Bí thư tnh Hà Giang phi than bun, ông Phùng Xuân Nh - B trưởng Giáo dc Đào to b ép phi thoái b tng bước, t ch ha s nghiêm túc “tr li công bng cho hc sinh và nim tin cho nhân dân” (5) ti ch phi ch đo rà soát toàn b kết qu k thi Tt nghip Ph thông Quc gia 2018 trên toàn quc” (6)

***

Du Lut An ninh mng chưa có hiu lc thc thi nhưng ông Lương đã dám sa nâng đim cho 114 thí sinh tham d k thi Tt nghip Ph thông Quc gia 2018 ti Hà Giang mà bài thi nhiu môn vn ch đt 0,75 đim hay 1 đim, 1,2 đim được nâng lên thành 8,75 đim, 9 đim, thm chí 9,5 đim, bt k điu đó s gt hàng trăm đa tr xng đáng hơn nhiu khi các đi hc mà chúng và gia đình chúng mong ước. Thiếu nim tin ni tâm rng an toàn cá nhân được bo đm, ông Lương đâu có… liu như vy. Ông Lương lâm nn ch vì ông không dè sc mnh ca dân biết, dân bàn, dân làm, dân kim tra thông qua mng xã hi có th ln ngược nhng th xưa nay cho dù có tm by, tm b vn được xem như đúng tùm lum, tà la thôi !

Du Lut An ninh mng chưa có hiu lc thc thi, kèm theo đó là cam kết không có vùng cm trong x lý scandal sa nâng đim cho 114 đa tr là con cháu các viên chc lãnh đo h thng công quyn và con cháu mt s doanh nhân thành đt Hà Giang nhưng ti gi ch có 4/114 đa tr chính thc b lôi vào vòng th phi : Mt đa là cháu ông Lương, ba đa là con và cháu ông Triu Tài Vinh. 110 đa tr còn li là con, cháu nhng ai vn còn đang được bo mt. Báo gii cũng ch dám nói xa, nói gn v nhng đa tr còn li. Không phi t nhiên mà ngay c khi con, cháu được hưởng xái t hành đng sa nâng đim ca ông Lương, ông Vinh vn khng đnh mt cách mnh m, rng đó là b, là “âm mưu. Du Lut An ninh mng chưa có hiu lc thc thi nhưng giá tr ca dân biết, dân bàn, dân làm, dân kim tra cũng ch có giá tr tương đi. Chưa bao gi đưa cán b vào tròng là chuyn d dàng, ông Vinh cũng như nhiu cán b khác biết rt rõ điu đó, t tin là tt nhiên.

Du Lut An ninh mng chưa có hiu lc thc thi nhưng t Thanh Niên vn t ý đc b bài C S và B Gíao dc đã biết v sai phm Hà Giang trước khi rà soát” (7). Đây là bài viết gii thiu mt Báo cáo ca Ban Cán s Đng U ban nhân dân tnh Hà Giang, theo đó, ngày 7 tháng 7, Hi đng Thi Trung hc Ph thông Quc gia 2018 Hà Giang đã phát giác ông Lương t ý di chuyn các thùng đng bài thi trc nghim và mt s phương tin phc v chm thi (máy tính, máy quét bài thi) ra khi nơi qui đnh nên đã đình ch công tác Phó Thư ký Hi đng thi Trung hc Ph thông Quc gia 2018 ti Hà Giang ca ông Lương t hôm y. Ngày 10 tháng 7, Hi đng Thi Trung hc Ph thông Quc gia 2018 Hà Giang đã báo cáo “s c cho c Ban Ch đo Thi Trung hc Ph thông Quc gia 2018 ca tnh Hà Giang ln trung ương. Nhng ban này không làm gì c. Ngày 11 tháng 7, B Giáo dc Đào to công b kết qu Thi Trung hc Ph thông Quc gia 2018 trên toàn quc. Sáng 12 tháng 7, B Giáo dc Đào to tuyên b K thi Tt nghip Ph thông Quc gia 2018 nghiêm túc, khách quan trong coi thi, chm thi, dư lun trên mng xã hi dy lên thành bão, chiu cùng ngày, B Giáo dc Đào to yêu cu Ban Ch đo K thi Trung hc ph thông Quc gia 2018 Hà Giang ph i rà soát, xác minh toàn b các khâu ca k thi”…

Chc chn Ban Cán s Đng U ban nhân dân tnh Hà Giang không nói điêu, t Thanh Niên không thông tin sai s tht khi gii thiu báo cáo ghi ngày 18 tháng 7 này. Vy thì ti sao t Thanh Niên li t ý đc b bài viết giúp h thng hóa các d kin giúp người ta thy mt cách tường tn rng các Ban Ch đo Thi Trung hc Ph thông Quc gia 2018 ca c tnh Hà Giang ln trung ương (bao gm lãnh đo chính quyn, lãnh đo ngành giáo dc, lãnh đo ngành công an và đi din các s, ngành có liên quan) biết rõ K thi Tt nghip Ph thông Quc gia 2018 không bình thường nhưng không hành đng(8). Nếu Lut An ninh mng có hiu lc thc thi, mng xã hi lng như t, chc chn s không có scandal sa nâng đim thi Hà Giang.

***

Dường như trong mt gii lãnh đo h thng công quyn Vit Nam, chia s thông tin, bình phm v scandal sa nâng đim thi Hà Giang đã tr thành quá trn, quá mc chu đng ca h thng này, cui tun va qua, ông Phùng Xuân Nh - B trưởng Giáo dc Đào to, người được chính ph Vit Nam y nhim t chc, điu hành K thi Trung hc Ph thông Quc gia 2018, tuyên b : Không đ li dng nhng sai phm trong k thi va qua làm nh hưởng đến trt t xã hi, làm tn thương đến đi ngũ nhà giáo cũng như gây tâm lý hoang mang trong hc sinh, ph huynh và xã hi ! Đu tun này, du Lut An ninh mng chưa có hiu lc thc thi song thông tin liên quan ti nhng bt cp trong K thi Tt nghip Ph thông Quc gia 2018 trên h thng truyn thông chính thc ca Vit Nam có v chng mc hơn.

Nếu Lut An ninh mng có hiu lc thc thi, người s dng mng xã hi Vit Nam t khép mình vào khuôn kh, dù chng có gì bo đm hot đng ca h thng công quyn Vit Nam s tt hơn, hiu qu hot đng s cao hơn, kinh tế - xã hi s n đnh, ít nhng điu bt toàn hơn nhưng chc chc chng còn bao nhiêu đt cho các scandal. Đó là lý do c gii lãnh đo Đng, lãnh đo Nhà nước, lãnh đo Chính ph và đi đa s Đi biu Quc hi Vit Nam cùng c hết sc đ đưa Lut An ninh mng vào đi.

Trân Văn

Nguồn VOA, 24/07/2018

Chú thích :

(1) http://tamnhin.net.vn/bo-giao-duc-dao-tao-ty-le-tot-nghiep-thpt-2018-toan-quoc-dat-9757-37604.html

(2) https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tu-van/luat-an-ninh-mang-cam-nhung-hanh-vi-nao-tu-nam-2019-3763767.html

(3) https://tintucvietnam.vn/chan-dung-3-thay-giao-phanh-phui-tieu-cuc-sua-diem-o-ha-giang-va-kinh-nghiem-phan-biet-thu-khoa-dom-40009

(4) https://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/diem-thi-thpt-quoc-gia-cao-bat-thuong-ha-giang-bi-yeu-cau-ra-soat-lai-cac-khau-to-chuc-thi/774701.antd

(5) http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/bo-truong-phung-xuan-nha-lam-nghiem-tuc-de-tra-lai-cong-bang-niem-tin-cho-nhan-dan-464108.html

(6) http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/bo-truong-nha-ra-soat-toan-bo-ket-qua-thi-thpt-quoc-gia-2018-tren-ca-nuoc-truoc-ngay-1-8-20180721182312977.htm

(7)https://thanhnien.vn/giao-duc/ca-so-va-bo-giao-duc-da-biet-ve-sai-pham-o-ha-giang-truoc-khi-ra-soat-985551.html ?io_utm_social=fanpage

(8) https://baomoi.com/ca-so-va-bo-giao-duc-da-biet-ve-sai-pham-o-ha-giang-truoc-khi-ra-soat/c/26976259.epi

(9)https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/bo-truong-phung-xuan-nha-khong-de-loi-dung-sai-pham-ky-thi-gay-tam-ly-hoang-mang-20180721184858833.htm

Quay lại trang chủ
Read 842 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)