Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

24/07/2018

‘Sát thủ báo chí’ Trương Minh Tuấn sẽ bị trảm ?

Phạm Chí Dũng

Quyết đnh tm đình ch chc v B trưởng B Thông tin - Truyn thông (Thông tin và truyền thông) đi vi Trương Minh Tun do Trn Đi Quang ký vào ngày 23/7/2018 là mt ch du cho thy phe không thích Tun đang dn áp đo trong B Chính tr đng cm quyn - nơi mà v nguyên tc đng là qun lý din nhân s lên voi - xung chó’ nhng y viên trung ương như Đinh La Thăng, Nguyn Xuân Anh, Trương Minh Tun và s còn nhng cái tên ni tiếp b khóa mõm.

satthu2

Liu Trương Minh Tun có s b trm ?

50/50

Mt tun trước đó, Trương Minh Tun đã b B Chính tr cnh cáo v mt đng và sau đó b mt chc Bí thư Ban cán s đng B Thông tin và truyền thông. Theo nguyên tc đng, các b trưởng, cơ quan ngang b và y ban nhân dân tnh thành đng thi kiêm nhim chc v bí thư ban cán s đng, do vy vic b mt chc bí thư đng luôn đng nghĩa vi mt ghế bên chính quyn.

Khi đó, mt s tin tc ngoài hành lang cho biết có khong mt na thành viên B Chính tr mun khai tr đng Trương Minh Tun, được hiu là tin đ đ loi Trương Minh Tun khi Ban chp hành trung ương và do đó không còn hưởng ‘quyn bt kh xâm phm ca tư cách đi biu quc hi mà t đó có th dn đến đng tác khi t và bt giam như đi vi trường hp y viên b chính tr Đinh La Thăng ; còn na kia ca B Chính tr li có v ưu ái dành cho Trương Minh Tun quyn đc cách ch b cnh cáo đng nhưng vn gi chc b trưởng B Thông tin và truyền thông, hoc có b thuyên chuyn khi cái ghế này thì cũng vn còn gi được chc v Phó trưởng ban tuyên giáo trung ương - cái ghế mà vào tháng Tám năm 2016 Trương Minh Tun đã được Tng bí thư Trng đc cách cho kiêm nhim như mt cách gián tiếp tr thành người ca đng nm chính quyn.

Chính vào cái năm 2016 mà ln đu tiên vươn ti danh vng B trưởng Thông tin và truyền thông y, Trương Minh Tun đã được nhiu dư lun xem là mt trong nhng truyn nhân ca Nguyn Phú Trng. Không ch nm gi quyn sinh quyn sát đi vi gn hết khi báo chí nhà nước, biến thành b trưởng Thông tin và truyền thông lp k lc bt ming báo chí’ và sát th báo chí’ nhiu nht, Trương Minh Tun còn là người đc bit t ra cc đ và kiên đnh ch nghĩa xã hi” khi tung ra lot hai bài vi ta đ rt tư tưởng Nguyn Phú Trng trên báo đng Nhân Dân là Nhn din nguy cơ t din biến, t chuyn hóa trong lĩnh vc báo chí và mt s gii pháp khc phc vào tháng Mười năm 2016.

Vì thế hiu theo mt cách nào đó, Trương Minh Tun được xem là phe ta, tc người ca phe Tng bí thư Trng, trái ngược vi phe ci Nguyn Tn Dũng.

Không ch cn thiết cho Nguyn Phú Trng trong ch trương kiên đnh chng t din biến, t chuyn hóa, Trương Minh Tun còn có th tr thành nhân vt khó có th thay thế trong bi cnh năm 2018 và năm 2019 khi lut An ninh mng đã được mt quc hi ngh gt cm đu bm nút thông qua, mt tng bí thư mun vn dng lut này đ bo v chế đ và áp chế mi tiếng nói khác bit chính kiến, và s được trin khai t đu năm 2019. Trương Minh Tun chính là công c đc lc đ mt đng toàn tr và đc đoán được bo v và kéo dài hơi th php phù ngày nào hay ngày ny.

Không quá khó hiu là vi nhân cách trên, Trương Minh Tun đã tm thoát him hai ln trước và sau Hi ngh trung ương 7 tháng Năm năm 2018.

Hai ln thoát him

Ln thoát him đu tiên xy ra sau khi Thanh tra chính ph công b kết lun thanh tra v v MobiFone mua AVG vào tháng Ba năm 2018. Ngay lp tc, B trưởng Thông tin và truyền thông Trương Minh Tun đã nhy dng phn bác kết lun thanh tra này bng mt văn bn kháng cáo dài đến ba chc trang, không có ch ký nhưng li được đóng du treo ca B Thông tin và truyền thông và được gi đăng trang mng ca nhiu t báo nhà nước, dù ch vài tiếng đng h sau ‘sát th báo chí’ đã b mt bàn tay bí n nào đó thng tay b ming vi ch đo buc các báo phi đng lot g b bn kháng cáo ca Trương Minh Tun.

Tuy nhiên sau đó, Trương Minh Tun vn ung dung t ti trên cái ghế b trưởng Thông tin và truyền thông, thm chí còn được cho xut hin trong vài cuc hi tho và ch trì giao ban báo chí hàng tháng đ khoe thành tích đã ch đo Gooogle và Facebook bóc g gn 7000 ni dung xu đc và phn đng.

Vào thi gian khong vài tun trước ngày 23/4/2018 là thi đim bàn giao h sơ v Mobifone mua AVG gia Thanh tra chính ph và C46 ca B Công an, Trương Minh Tun đã ‘đo din đ AVG tr li tin cho Mobifone như mt cách khc phc hu qu - nhưng li b dư lun xem là mt cách chy án quá l liu và trng trn.

Trong thi gian trên, cũng phát ra nhiu đn đoán rng viên b trưởng chuyên chính vô sn này đã t nguyn hoàn tr mt căn h triu đô - vn được Phm Nht Vũ là em trai ca Phm Nht Vượng Tp đoàn Vingroup tng - như mt cách khc phc hu qu.

Hi ngh trung ương 7 vào tháng Năm năm 2018 đã khác hn Hi ngh trung ương 6 trước đó na năm khi chng h mang không khí ci la gì. Trách nhim c ý làm trái ca Trương Minh Tun trong v AVG cũng không được quan chc nào hé môi.

Ln thoát him th hai ca Trương Minh Tun trùng vi thi đim cơ quan điu tra B Công an ra quyết đnh khi t b can, lnh bt tm giam, khám xét đi vi Lê Nam Trà - cu Ch tch Hi đng thành viên Tng công ty MobiFone và Phm Đình Trng - V trưởng V Qun lý doanh nghip B Thông tin và truyền thông vào ngày 10/7/2018. Vào lúc đó, đã không hin ra cái tên Trương Minh Tun trong danh sách khi t bt giam.

Nhưng hin tượng Trương Minh Tun và Nguyn Bc Son thoát mà ch có Lê Nam Trà và Phm Đình Trng b khi t và bt giam đã khiến dy lên dư lun xã hi, gii cách mng lão thành, cu chiến binh và c dư lun trong ni b đng cho rng Trà và Trng ch là k tha hành, trong khi cu b trưởng Thông tin và truyền thông Nguyn Bc Son mi là k ch mưu, cùng mt k ch mưu khác và tha hành đc lc là Trương Minh Tun thì vn nhn nhơ ngoài vòng pháp lut, cho dù c Son và Tun đã b y ban Kim tra Trung ương kết lun vi phm là rt nghiêm trng.

Vì sao ‘tm đình ch’ Trương Minh Tun vào thi đim này ?

Trong chiến dch được xem là chng tham nhũng ca Nguyn Phú Trng, v Mobifone mua AVG và cá nhân Trương Minh Tun được dư lun đc bit chú tâm. Nếu ông Trng x v Trương Minh Tun quá nh nhàng theo cách ‘đp chut s v bình, điu được ông Trng tuyên xưng là chng tham nhũng không có vùng cm s hoàn toàn vô giá tr trong con mt thế thái nhân tình, còn tt c nhng tng danh dành cho ông Trng như S phu Bc Hà’, Minh quân, Bc nhân kit thế thiên hành đo và gn đây nht là Người đt lò vĩ đi s ch còn gió thong mây bay và chng còn nghĩa lý gì na.

Là người đc bit quan tâm dư lun gii cách mng lão thành và thường xuyên tham kho ý kiến ca các cu thn trong đng, hn Nguyn Phú Trng đã nhn ra rng ông ta s b bt li ln v uy tín nếu ch đt ci rng mà cha ci nhà’. Đây có th là ngun cơn chính dn đến quyết đnh tm đình ch chc v B trưởng Thông tin và truyền thông đi vi Trương Minh Tun vào ngày 23/7/2018, và ch đnh Thiếu tướng Nguyn Mnh Hùng, Tng giám đc Tp đoàn Vin thông quân đi (Viettel) - doanh nghip ch công trong âm mưu cướp đot 59 ha đt đng Sênh ca dân Đng Tâm, huyn M Đc, Hà Ni và khiến gây ra cuc khng hong Đng Tâm vào tháng Tư năm 2017 - thay thế Tun làm bí thư Ban cán s đng b Thông tin và truyền thông.

Mc dù Trn Đi Quang vi tư cách ch tch nước, ký quyết đnh tm đình ch chc v B trưởng Thông tin và truyền thông đi vi Trương Minh Tun, nhưng vi cái cách báo chí nhà nước đng lot đưa tin công khai v s thay đi nhân s này và thm chí còn gii thích vì sao là ch tch nước ch không phi th tướng ra quyết đnh trên, có th nhn ra quyết đnh cách chc Trương Minh Tun là do tp th B Chính tr thng nht, vi s ch trì và vai trò chi phi rt ln ca ông Nguyn Phú Trng.

Nhưng vì sao v tm đình ch Trương Minh Tun xy ra vào thi đim này mà không đ đến tháng Mười năm 2018 là lúc Quc hi hp k hp cui năm và theo đ ngh ca th tướng đ min nhim đi vi Trương Minh Tun ?

Và ti sao quyết đnh tm đình ch chc v B trưởng Thông tin và truyền thông đi vi Trương Minh Tun li được công khai, trái vi truyn thng x lý ni b các quan chc cp cao bng hình thc thông báo điu chnh chc trách nhim v ch được thông tin trong ni b đng và khi chính quyn mà không th lt ra công lun ?

Khi t b can và lut qu báo

Cách thc thay Trương Minh Tun bng Nguyn Mnh Hùng li khá ging vi s kin thay Bí thư Đà Nng Nguyn Xuân Anh bng mt nhân vt khác là Trương Quang Nghĩa - trước đó là B trưởng giao thông vn ti. Ngay sau khi b mt ghế, Nguyn Xuân Anh phi đi mt vi Hi ngh trung ương 6 ca đng vào đu tháng Mười năm 2017 và đã b mt luôn ghế y viên trung ương.

Còn ngay phía trước Trương Minh Tun không phi là mt hi ngh trung ương, nhưng li là v án đã khi t MobiFone mua AVG.

Phi chăng do sc ép ca dư lun xã hi và ni b đng v chng tham nhũng phi công bng, Nguyn Phú Trng đã quyết đnh s tng Trương Minh Tun vào lò’, tc s chun y cho B Công an thi hành lnh khi t b can và có th bt giam đi vi Trương Minh Tun trong thi gian ti ?

Mà nếu Tun b khi t, Nguyn Bc Son cũng không th thoát.

Trong s các quan chc dính dáng đến v ăn chia Mobifone mua AVG khiến ngân sách tht thoát ít nht 7000 t đng, B trưởng Thông tin và truyền thông vào thi đó là Nguyn Bc Son b dư lun xem là ‘ăn đm, vi t l dành cho Son có th lên đến 10 - 15% trong s 7000 t.

Sau hai ln tm thoát him, s phn ca Trương Minh Tun và Nguyn Bc Son gi đây li tr nên cheo leo bên vc thm. C hai quan chc ‘ăn đm này có th b khi t b can bt c lúc nào, tuy chưa biết có b bt giam hay s được ti ngoi hu tra.

Đi quan chc qu là không biết đường nào mà ln, nhưng k làm ác thì không th thoát được lut qu báo, không phi kiếp này thì cũng là kiếp sau. Đinh La Thăng là mt dn chng vô cùng sng đng v lut qu báo y.

Vào tháng Năm năm 2017, dù b k lut cnh cáo và mt c hai ghế y viên b chính tr ln bí thư thành y TP.HCM, ông Thăng vn được thuyên chuyn v Ban phó ban là ban Kinh tế trung ương, tưởng đâu đã thoát nn. Nhưng vào mt bui sáng nng đp ch 7 tháng sau đó, Đinh La Thăng đã không th đi d hp lp cũ Ba Vì, đ ít lâu sau đã tr thành tác gi ca mt triết lý ni tiếng v s tn cùng s phn quan chc : Hãy đi x vi b cáo như mt con người.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 24/07/2018

Quay lại trang chủ
Read 994 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)