Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

06/01/2021

Tổng thống Donald Trump ngày càng bị nội bộ bỏ rơi

Tổng hợp

Điu gì s xy ra khi Quc hi M hp chng nhn kết qu bu c ?

VOA, 06/01/2021

Bt chp n lc t Tng thng Donald Trump và các ngh sĩ Cng hòa đ thách thc thng li ca ông Joe Biden trong cuc bu c Tng thng M 2020, con đường lt ngược kết qu ti phiên kim phiếu Quc hi M hu như không có cơ hi thành công trong khi mt nhà quan sát nói vi VOA rng n lc này là phn dân ch.

trump1

Mt phiên hp chung ca lưỡng vin Quc hi M khi Tng thng Donald Trump đc thông đip liên bang hi năm 2018

Quc hi Hoa K s nhóm hp vào th Tư ngày 6/1 đ kim đếm và xác nhn s phiếu đi c tri bu Tng thng ca mi bang mà theo đó ông Joe Biden giành được 306 phiếu so vi 232 ca ông Donald Trump đ đc c Tng thng th 46.

Đây là mt công vic phn nhiu mang tính th tc trong các cuc bu c t trước đến nay, nhưng năm nay nó li thu hút s chú ý ca công lun vì ông Trump và các đng minh quyết thách thc kết qu ti phiên hp này và coi đây là cơ hi có th lt ngược thế c.

Trong các n lc đó có vic phe Cng hòa các tiu bang mà ông Trump có tranh chp đã c ra c tri đoàn thay thế, bên cnh c tri đoàn chính thc b phiếu cho ông Biden. Bn thân ông Trump cũng đã kêu gi các ng h viên tp hp v th đô Washington D.C. trong ngày 6/1 đ gây sc ép vi Quc hi. Mt dân biu Cng hòa còn kin ra tòa đòi cho phép Phó Tng thng Mike Pence được toàn quyn quyết đnh phiếu đi c tri các bang.

Nhưng quan trng nht là n lc ca các dân biu và thượng ngh sĩ Cng hòa Quc hi phn đi kết qu kim phiếu nhng bang tranh chp vào ngày 6/1.

Không phi ln đu

Vic các dân biu H vin bên thua cuc tiến hành mt cuc chiến mang tính biu tượng đ chng li kết qu bu c Tng thng đã tr thành thường xuyên sau các cuc bu c va qua.

Tuy nhiên, các thượng ngh sĩ tham gia vào các n lc này ít xy ra hơn, nhưng ln này thì có hơn mt chc thượng ngh sĩ s tham gia bên phía ông Trump. Các thượng ngh sĩ Josh Hawley và Ted Cruz s dn đu nhóm ngh sĩ th thách kết qu kim phiếu bu và kêu gi kim toán khn cp đ điu tra cáo buc gian ln mc dù không có bng chng v gian ln lan rng.

Thách thc này ch có th trì hoãn điu không th tránh khi là Quc hi s xác nhn chiến thng ca ông Joe Biden. Nhưng nó s buc Quc hi phi biu quyết và đt Phó Tng thng Pence vào tình thế khó x là cui cùng phi tuyên b chính thc chiến thng ca Biden.

Trình t kim phiếu Quc hi

Trong sut tháng 11 và tháng 12, các tiu bang đã chng nhn kết qu bang h. Sau đó, c tri đoàn đã b phiếu vào ngày 14/12 da trên nhng kết qu đó. Các tiu bang đã gi tng s phiếu đi c tri ca h đến Quc hi khóa mi đ được kim đếm và xác nhn. Vic này ch yếu là hình thc, vì lut bu c quy đnh Quc hi phi coi kết qu ca các bang được hoàn thành trước thi hn chót 8/12 là chung cuc.

Sau bước xác nhn ca Quc hi, tt c nhng gì còn li sau đó là l nhm chc Tng thng vào ngày 20/1.

Quc hi kim phiếu như thế nào ?

Lưỡng vin s hp chung. Phó Tng thng Pence s ch trì phiên hp này. Ông y có th giao vic này cho mt thượng ngh sĩ khác, nhưng nhiu kh năng ông Pence s không làm như vy.

H s kim phiếu các bang theo th t bng ch cái. Đi vi tng bang, các thư ký ngi bên dưới s trao cho ông Pence các phong bì, nói cho ông biết s phiếu, và ông phi đc to lên. Sau đó, Quc hi s b phiếu v đ chp nhn kết qu ca các bang.

Làm sao kin phiếu đi c tri ?

Đ thách thc được xem xét, ít nht mt ngh sĩ t mi vin Quc hi phi phn đi phiếu đi c tri ca bang nào đó. Hơn hai chc thành viên Cng hòa ti H vin cho biết h s c gng thách thc kết qu và hơn chc thượng ngh sĩ Cng hòa s tham gia cùng h - mc dù Lãnh đo khi Đa s Thượng vin, ông Mitch McConnell, đã kêu gi các thượng ngh sĩ bên đng ông đng dây vào chuyn này.

Các ngh sĩ không cn phi gii thích chi tiết lý do ti sao h phn đi ; h ch cn phn đi bng văn bn và ông Pence s đc to cho mi người nghe.

Nếu có ý kiến phn đi đi vi c tri đoàn ca tiu bang nào đó được đưa ra t c H vin và Thượng vin, các vinphi chia ra đ b phiếu v s phn đi đó và h có ti hai tiếng đng h đ tranh lun.

D đoán cách Quc hi b phiếu

H vin do đng Dân ch kim soát có đ s phiếu nhn chìm mi đơn kin.

Trong khi ti Thượng vin, các lãnh đo đng Cng hòa đã không th gi cho đng h đoàn kết trong vic này, nhưng h d kiến s có đ phiếu bu trong đng đ xác nhn chiến thng ca ông Biden, mc dù có ti c chc thượng ngh sĩ Cng hòa bt tuân. Thượng ngh sĩ John Thune, lãnh đo s 2 ca đng Cng hòa ti Thượng vin, hi tháng trước đã nói rng bt k thách thc phiếu đi c tri nào cũng s tht bi thm hi. Các thượng ngh sĩ Cng hòa như Mitt Romney và Ben Sasse gi thách thc ca các đng nghip đi vi kết qu bu c là nguy him.

Ít nht mt người Cng hòa ch trích nhng thách thc này đã ch ra cuc đin đàm kéo dài mt gi ca Tng thng Trump vi B trưởng Hành chính bang Georgia mà trong đó Tng thng tìm cách đo ngược tht bi ca ông Georgialà lý do cho Đng Cng hòa đng lên đi đu vi ông Trump và b phiếu chng nhn kết qu hp pháp ca các bang. "Gi ti mi thành viên Quc hi đang cân nhc vic phn đi kết qu bu c", dân biu Cng hòa Adam Kinzinger viết trên Twitter. "Quý v không th - trước vic này – làm vy vi lương tâm trong sch".

Thái đ không đng tình ca các lãnh đo Đng Cng hòa trước vic thách thc kết qu bu c cho ông Biden là đáng chú ý vì phn ln các ngh sĩ Cng hòa phi mt hơn mt tháng sau ngày bu c mi công nhn ông Biden là người chiến thng. Nhưng đa s các ngh sĩ Cng hòa dường như không mun thông qua Quc hi đ đo ngược nguyn vngc tri.

Cũng không có cơ s pháp lý đ các thượng ngh sĩ ni lon cht vn kết qu c tri đoàn, vì tt c các bang b ông Trump kin tng đu đáp ng mi yêu cu pháp lý đ phiếu đi c tri ca h được Quc hi công nhn.

Nếu mt vin b phiếu chp nhn thách thc thì sao ?

Nếu Thượng vin do phe Cng hòa kim soát quyết đnh b phiếu ng h mt thách thc phiếu đi c tri ca mt bang, thì vn còn nhiu rào cn ngăn vic lt ngược chiến thng ca ông Biden.

Lut yêu cu lưỡng vin Quc hi đu phi b phiếu dt khoát đ phn đi kết qu phiếu đi c tri ca bang đó, ch không phi mi Thượng vin. Điu này s không xy ra H vin do phe Dân ch kim soát.

Ngay c khi bng cách nào đó c hai vin đu đng ý chp nhn kin thưa này, quyết đnh chung cuc s thuc v thng đc các bang. Và tt c các thng đc các bang tranh chp đu đã chng nhn kết qu mà ông Biden đã giành được.

Vì vy, ngay c khi chúng ta đi sâu vào các kh năng gi đnh cho vic này xy ra, vn còn rt nhiu cht chn đ bo v chiến thng ca ông Biden.

Ti sao chuyn này có th kéo dài đến đêm khuya ?

Ông Trump đã thua sáu tiu bang dao đng tri dài khp bng ch cái – t Arizona đến Wisconsin. Các thành viênCng hòa thách thc kết qu bu c đã cho biết h s thách thc tt c các bang này. Mi khi có mt thách thc được ít nht mt thành viên ca mi vin ng h, Quc hi phi tách ra đ biu quyết. Sau đó h tr li hp chung và tiếp tc đếm phiếu.

Vai trò ca Phó Tng thng Mike Pence

Phn vic ca ông Pence là vic hành chính. Ông y không có thm quyn đ t chi chng nhn kết qu bu c. Nếu ông Pence làm vy, điu đó s vi phm pháp lut trng trn. Ông thm chí có th b kin ra tòa. Đa s Quc hi có th s nhanh chóng b phiếu bác b bt k thách thc nào mà ông Pence đưa ra.

Dân biu Louie Gohmert mi đây đã đ đơn kin lên tòa án liên bang đ yêu cu cho ông Pence có toàn quyn kim soát vic kim phiếu t các bang và sau đó trao chiến thng cho ông Trump. Các chuyên gia lut bu c nói rng điu này không có cơ s trong lut pháp cũng như Hiến pháp, và đi ngũ pháp lý ca ông Pence cho biết h không đng ý vi v kin. Thm phán bác b v kin này ch sau vài ngày.

Ông Pence đã nói vi ông Trump rng ông không có quyn cn tr chiến thng ca Biden và các ph tá cho biết ông Pence vn d đnh bám theo vai trò chiếu l ca mình.

Nhưng sau mt thi gian kín tiếng, văn phòng ca ông Pence vào cui tun qua đã khích l nhng thách thc đi vi kết qu bu c ca các bang. Tuyên b ca ông Pence nói rng ông hoan nghênh n lc ca các thành viên H vin và Thượng vin s dng thm quyn ca h theo lut đ đưa ra phn đi và trình ra bng chng.

Điu gì đã xy ra trong nhng ln thách thc trước đây ?

Các thành viên ca đng thua cuc trong các cuc bu c Tng thng đã phn đi sau gn như mi cuc bu c k t năm 2000. Tt c đu tht bi và ch có mt ln thách thc này thành công trong vic buc lưỡng vin phi tranh lun.

Khi chng nhn cuc bu c gây tranh cãi hi năm 2000, các dân biu Dân ch đã c gng thách thc phiếu đi c tri ca Florida đ tìm chiến thng cho Phó Tng thng Al Gore, nhưng h không có ai đng lòng Thượng vin đ làm chuyn này.

Năm 2005, các dân biu Dân ch đã thách thc chiến thng tái đc ca ca Tng thng George W. Bush theo cách tương t đi vi kết qu Ohio. Thượng ngh sĩ Dân ch Barbara Boxer đã tham gia cùng h, nhưng n lc đã b dp tt khá nhanh chóng, trong nhng người b phiếu chng có c nhng người đng đng Dân ch ca bà Boxer ti Thượng vin. Các dân biu Dân ch đã c gng mt ln na vào năm 2016 đ thách thc chiến thng ca ông Trump, nhưng không có thượng ngh sĩ nào sn sàng đng cùng vi h.

Chính Phó Tng thng Joe Biden lúc by gi là người ch trì phiên hp lưỡng vin trao chiến thng cho ông Trump. "Mi chuyn đã an bài", ông Biden khi đó nói vi các dân biu bên đng ông.

‘Phi dân ch

Trao đi vi VOA t bang Georgia, ông Vũ Nguyn Bo K, người tng được đng Cng hòa chn là mt trong 16 đi c tri ca bang b phiếu cho ông Donald Trump làm Tng thng hi năm 2016, mô t n lc ln này ca phía ông Trump là phi dân ch và không theo lut l gì hết.

Ông nói vic thách thc Quc hi dn đến thay đi kết qu bu c chưa tng xy ra trong lch s Hoa Kỳ’ và nhng ai thách thc cũng không th vin lý do là bu c gian ln.

"Bao nhiêu v kin ca ông Trump các cp tòa án đu đã b bác b vì chúng không có gì đáng đ xem xét", ông K nói.

Ông dn ra vic lãnh đo Cng hòa Thượng vin, Thượng ngh s Mitch McConnell, tha biết vic thách thc kết qu bu c là phi dân ch và đi ngược li nhng điu lut trong Hiến pháp Hoa Kỳ’. Ngoài ra, ông McConnell cũng biết là đng Cng hòa không th có đ s phiếu đ lt ngược kết qu nên không đng tình vi hành đng này.

Ông Kỳ nhn đnh rng các v dân biu và thượng ngh sĩ thách thc kết qu vì h mun gi được tư thế ca h vi ông Trump và các ng h viên ca ông Trump trong đng Cng hòa.

V vai trò ca ông Mike Pence, ông Kỳ nói ‘không còn quyn gì hết ngoài vic buc phi phê chun (rubberstamp) kết qu được chính thc np lên.

"Vic này to mâu thun cho ông Pence. Dĩ nhiên ông y biết vic ca mình theo Hiến pháp nhưng đng thi ông y cũng mun gi được s ng h ca các phe phái ng h Trump", ông K nói và d đoán ông Pence s cn s ng h t nhng c tri ca ông Trump nếu ông mun ra ng c Tng thng trong tương lai.

V các ‘đi c tri thay thế ca đng Cng hòa, ông K nhn xét : "Chưa bao gi trong lch s M có th thay đi danh sách đi c tri như vy".

Theo gii thích ca ông thì phiếu đi c tri các bang đã được các Thng đc phê chun theo quy đnh Hiến pháp nên không th có cái gi là ‘đi c tri thay thế. "Nếu đi c tri có ai rút ra vào phút chót không th đi bu được thì mi c người thay thế", ông nói.

Sau khi ông Joe Biden nhm chc vào ngày 20/1 thì các cơ quan thc thi pháp lut ca M s có cách nếu ông Trump không chu ri Nhà Trng, ông K nói. Chng hn như B Quc phòng ch s nghe lnh t ông Biden ch không nghe lnh ông Trump na, ông dn chng.

"Bu c đã xong xuôi, không th thay đi gì được hết", người cu đi c tri này nói. ng Trump không th nào đánh phá toàn b n nếp dân ch ca M được vì nó đã ăn sâu vào nước M lâu nay ri và nhng người đang vn hành trong nn dân ch M cũng không chp nhn điu này.

*******************

Pence khẳng định với Trump không thể bác kết quả bầu cử tổng thống ở Quốc hội

Thu Hằng, RFI, 05/01/2021

Ngày 06/01/2020 mang tính quyết định cho tổng thống Donald Trump, cũng như hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Bang Georgia thông báo kết quả bầu cử hai ghế thượng nghị sĩ. Quốc hội lưỡng viện phải thông qua kết quả bầu cử tổng thống của đại cử tri và tuyên bố ông Joe Biden là tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ.

pence1

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence, trên cương vị chủ tịch Thượng Viện, ngày 06/01/2021 sẽ phải tuyên bố trước Quốc hội Joe Biden là tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ  AP - Lynne Sladky

Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump có thể trông cậy vào lòng trung thành của hơn 100 dân biểu và 11 thượng nghị sĩ Cộng hòa, những người quyết định phản đối Quốc hội xác nhận kết quả bỏ phiếu của đại cử tri. Ngoài ra, hàng chục nghìn người ủng hộ ông Trump tập trung biểu tình ở Washington để phản đối chiến thắng của ông Joe Biden.

Dù ủng hộ ý tưởng của nhóm nghị sĩ Cộng hòa, nhưng phó tổng thống Mike Pence cho biết là đã nói với ông Donald Trump rằng ông không có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Theo trang New York Times, ông Pence đã nói như trên trong bữa ăn trưa hàng tuần với tổng thống vào ngày 04/01, như để trả lời cho tin nhắn của ông Trump trên Twitter vào sáng cùng ngày : "Phó tổng thống có quyền bác những cử tri được chọn gian lận".

Theo thủ tục, khi kết quả của tất cả các bang đã được xem xét, phó tổng thống Pence, kiêm chủ tịch Thượng Viện, sẽ được mời lên đọc kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đối với mỗi ứng viên và chính thức công bố chiến thắng của ông Joe Biden.

Về cuộc bầu cử bổ sung Thượng Viện, theo xác nhận của AP ngày 06/01, thượng nghị sĩ mãn nhiệm Kelly Loeffler của đảng Cộng hòa đã bị ứng viên Raphael Warnock của đảng Dân chủ đánh bại ở bang Georgia (49,4% và 50,6%). Ông Raphael Warnock trở thành thượng nghị sĩ da đen đầu tiên của bang Georgia.

Ở cặp thứ hai, ứng viên của đảng Dân chủ Jon Ossoff cũng thu được nhiều hơn số phiếu so với thượng nghị sĩ Cộng hòa mãn nhiệm David Perdu và có thể giành chiến thắng vì đã có 98% số phiếu được kiểm.

Nếu đảng Dân chủ giành được thêm hai ghế ở thượng Viện, cân bằng với đảng Cộng hòa thì tiếng nói cuối cùng thuộc về phó tổng thống kiêm chủ tịch Thượng Viện, bà Kamala Harris. Với đa số ở cả Hạ Viện và Thượng Viện, các chính sách của tổng thống tân cử Joe Biden có thể được thông qua dễ dàng hơn.

Thu Hằng

Nguồn : RFI, 06/01/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Thu Hằng
Read 172 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)