Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

16/04/2020

1. Đồng luận : đồng bào tạo đồng tộc...

Lê Hữu Khóa

2. Đồng luận : …dựng đồng hội, nhận đồng thuyền

Đồng bào tạo đồng tộc, dựng đồng hội, nhận đồng thuyền

Cùng đồng bào chia nhau ngày khốn khó giữa mùa đại dịch cúm tàu.

Đồng luận 1

dongluan1

Đồng bào

Đồng bào của một giống nòi ra đời cùng bào thai của Mẹ Việt Nam, làm nên một dân tộc có cùng sở hữu về huyết quản, nên có cùng tông tích từ lịch sử đến văn hóa, từ đạo lý tới giáo lý.

Đồng tộc nên đồng hương trong đồng không gian, sống chết có nhau, nên đồng hội trong chia ngọt sẻ bùi, nên đồng thuyền trong đồng cam cộng khổ

Tất cả chỉ từ một chữ đồng (đồng bào, đồng hương, đồng hội, đồng thuyền, đồng tộc, đồng tông) ; chỉ từ một chữ đồng mà một người Việt tu cả đời không xong, một Việt tộc kham cả kiếp không nổi !

Đồng nguồn

Đồng bào của một giống nòi ra đời cùng bào thai của Mẹ Việt Nam, một Việt tộc có cùng một gốc, rễ, cội, nguồn, nơi mà bản thể làm nên bản sắc, nơi có đồng tộc làm nên đồng kiếp.

Đồng bàođồng nguồn, nơi nguồn gốc là nguồn cội ; sinh ra đồng cội, nơi bản thể chính là bản sắc, nếu đồng bào tạo ra đồng kiếp, thì cũng là đồng hành từ mức đi đầu tiên cho tới tận cùng của mức tới. Một giống nòi cùng xuất phát để cùng đi về một chân trời.

Đồng Việt thì cùng nhau mang một hệ đồng thứ hai : đồng tộc, đồng kiếp, đồng nguồn, đồng cội, đồng hành…

Đồng mệnh

Chữ đồng này (đồng bào, đồng hương, đồng hội, đồng thuyền, đồng tộc, đồng cam) sinh đôi cùng chữ đồng kia (đồng tộc, đồng kiếp, đồng nguồn, đồng cội, đồng hành), kết quả làm nên kết luận của đồng sinh làm nên từ trong thử thách và thăng trầm của đồng thăng, đồng thụt.

Nơi có hiệu quả cùng hậu quả của đồng sinh, đồng tử. Nơi có hệ quả cùng hệ lụy của đồng hơi, đồng sức.

Một chữ đồng sinh ra hai chữ đồng, giờ hai lại sinh ra ba chữ đồng : đồng thăng, đồng thụt, đồng sinh, đồng tử, đồng hơi, đồng sức chế tác ra thêm một đồng (sự) nghiệp, vì đồng hệ vì cùng đồng (sinh) mệnh !

Đồng cảm

Đồng bào nên đồng nòi vì ra đời cùng bào thai, trong đồng tổ mà cũng là đồng tiên, của con Rồng cháu Tiên, sinh ra từ đường đi nước bước của tổ tiên, được thai nghén từ đồng đất tới đồng nước.

Tại sao chỉ có Việt tộc mới vận dụng để tận dụng ngữ pháp mà cũng là nghĩa pháp : đồng bào ?

Trong khi các sắc tộc khác chỉ khung lại đồng hương, ngừng lại ở đồng quê, khựng lại ở đồng tộc. Còn đồng bào lại vừa sâu trong nội hàm, vừa xa trong nội giác, đã làm nên ngữ vựng sâu của đồng nội (tạng), dựng nên ngữ văn cao của đồng huyết (quản).

Cùng một bào thai, nhưng không bị chật chội trong bào thai đó, vì ngữ pháp-nghĩa pháp đồng bào đã chế tác ra được đồng ngữ, hiểu đồng nghĩa vì thấu cho tới cùng giá trị của đồng cảm.

Đồng dũng

Đồng bào trước khi mang một giá trị thiêng liêng của đồng cội, đồng nguồn mà tổ tiên Việt đã ghi tâm khắc cốt con cháu Việt không những phải biết giữ đất, giữ nước mà còn phải giữ cho bằng được giống, phải giữ cho bằng được nòi.

Chính câu chuyện đồng giống, đồng nòi sẽ làm nên đồng tâm, đồng trí, xa hơn nữa đồng giống-đồng nòi như một quyết tâm chỉnh lý làm ra quyết đoán toàn lý của đồng dũngđồng cảm trước vận mệnh cho chính Việt tộc.

Đồng bào còn đi cao hơn nữa khi có đồng thông (minh) để thực hiện đồng sáng (tạo) qua đồng lý của đồng cội-đồng nguồn, tạo ra đồng luận qua đồng giống, đồng nòi trước nội xâm của độc tài tham ô đang đụt khoét đất nước, trước ngoại xâm Tàu tặc đang đe dọa sinh-mệnh-của-Đồng-Bào !

Đồng quốc

Đồng bào của một giống nòi ra đời cùng bào thai của Mẹ Việt Nam, mà ngay trên thượng nguồn mẹ Việt đã sinh ra rồi mở đường cho các con Việt biết lên rừng xuống biển.

Bào thai nở ra trăm trứng, sinh ra những đứa con Việt chân sắt vượt suối trèo đèo, với mắt nhìn thấu đất, thấu nước, đi xa rồi đi sâu nhưng không vong thân vì không bao giờ chấp nhận vong quốc, vong đất của tổ tiên, vong nước của giống nòi.

Không vong thân vì không vong nòi ; không vong quốc vì không vong tộc, cũng chỉ nhờ biết vượt thoát bao không gian của thử thách, nhờ biết vượt thắng bao thời gian của thăng trầm ; đã biết ghi tâm khắc cốt từ não bộ tới não trạng : chúng mình có cùng một bào thai !

Đồng thai

Đồng bào là câu chuyện sinh ra trong cùng một bào thai không hề là câu chuyện của huyền thoại, của quá khứ, của xa xưa, câu chuyện thủa nào "đã ở sau lưng chúng ta"…

Không ! Câu chuyện sinh ra trong cùng một bào thai là câu chuyện của dự phóng biết kiểm soát dự báo ; câu chuyện của hoài bão biết trợ duyên cho hoài vọng ; câu chuyện của tương lai biết trợ lực cho hiện tại ; câu chuyện của đồng thai biết trợ khí cho đồng sinh !

Câu chuyện sinh ra trong cùng một bào thai không hề là câu chuyện "đã ở sau lưng chúng ta" ; ngược lại đó là câu chuyện : đã và đang ở trước mặt chúng ta !

Đồng tâm [1]

Đồng bào là câu chuyện sinh ra trong cùng một bào thai, giúp Việt tộc có nội lực để xóa đi bạo quyền đang lạm quyền, có sung lực để tẩy đi tà quyền đang tham quyền, có hùng lực để trừ đi ma quyền đang tham tiền.

Chính bọn âm binh nội xâm này đã đi vào vào tà lộ của phản dân hại nước, chúng đang sa vào ma lộ của buôn dân bán nước cho Tàu tặc, chúng sẽ đưa đồng bào (câu chuyện sinh ra trong cùng một bào thai của Việt tộc) vào tử lộ !

Đồng tông

Đồng bào : thượng nguồn sâu xa của Việt tộc, nơi mà mọi con dân Việt ra đời cùng một bào thai của Mẹ Việt, nó mang ý nghĩa làm nên chính nghĩa của một giống nòi biết giữ đất nơi mình sinh ra, biết giữ nước để thấu cho tới tận xương tủy là uống nước thì phải nhớ nguồn.

Huyền thoại làm nên huyền tích, nhưng câu chuyện sinh ra trong cùng một bào thai lại cũng là câu chuyện sử tích làm nên sử luận, trong đó sử kiện mang dấu ấn của một giống nòi biết lấy lý luận đồng thai để lập luận đồng nòi, biết thấu giải luận đồng tổ để diễn luận đồng tông.

Đồng lực

Nghị lực của hệ đồng (đồng thai, đồng nòi, đồng tổ, đồng tông), vì đồng quá khứ nên dễ đồng tương lai, làm nên nguồn lực của đồng tâm, sẽ chế tác ra chủ lực của chủ thể Việt biết đồng lực nhận bổn phận đồng bào, lãnh trách nhiệm đồng tổ, biết đồng (sáng) tạo để có đồng (quyết) sách mà vùi nội xâm để dẹp ngoại xâm.

Câu chuyện đồng bào giờ đây đã thành câu chuyện đồng bổn phận, đồng trách nhiệm, đồng sáng tạo mà chuyện hay, đẹp, tốt, lành nhất là đồng lực để có đồng chủ thể để đồng thực hiện câu chuyện bảo vệ giống nòi, bảo quản quê hương, bảo trì dân tộc, "bảo hành đồng bào".

Dựng nghị lực-xây nguồn lực-tạo chủ lực rồi biến thành thực lực đồng thai để dũng quyết cho hệ đồng bào.

------------------------

 

Đồng luận 2

 

dongluan2

Đồng chung

Đồng bào mang câu chuyện một đàn con (hằng trăm con) sinh ra cùng lúc bởi một mẹ Việt : đàn con này có chung một mẹ, phạm trù chung không hề rời phạm trù chia, chung một giòng sinh mệnh để cùng nhau chia một cõi sinh tồn.

Chung-chia trong cùng sinh, cùng đứng dậy, cùng vươn vai, cùng mạnh bước đi tới với chung nhân kiếp để chia ngọt sẻ bùi giữa nhân thế đầu sóng ngọn gió ; chung nhân vị để chia nhau thử thách trước nhân sinhnắng sớm chiều mưa ; chung nhân bản để chia nhau thăng trầm của nhân loài sớm nở tối tàn.

Chung-chia trong sinh tử. Chung-chia trong vĩnh hằng. Chung-chia trong vô thường…

Đồng thượng

Đồng bào mang hàm số của thượng nguồn từ nguyên thủy của huyết quản trên cao của thượng lưu như suối nguồn biết biến thành sông ngòi.

Rồi sông ngòi biết biến tự chuyển mình, nơi vai vóc sẽ làm nên tầm vóc, nơi nội lực sẽ hóa thành hùng lực để nhập nội vào biển khơi.

Thượng nguồn từ chung một mẹ, chung một bào thai, một bào thai của trăm con từ trên cao mang sung lực của một mạch sống xuống bình nguyên hạ nguồn tưới tẩm mọi sinh lực còn say ngủ dưới lòng đất chỉ chờ chủ lực thượng nguồn để thành mãnh lực của sự sống.

Đồng nội

Đồng bào bắt đầu bằng đồng huyết quản, cùng tông nên sẽ cùng tích, cùng một nội chất biết nuôi nội tạng của thân thể, cùng lớn lên như trong một môi trường thể lực gần như nhau.

Nội chất làm gốc cho nội lực mang thể lực cần thiết để sinh tồn, có tâm lực biết đồng cam cộng khổ với đồng bào, có trí lực biết thắng ngoại xâm ngay trên quê cha đất tổ Việt, đây chính là nội công của một giống nòi.

Liên chất (nội chất-nội lực-nội công) làm nên kết chất (thể lực-tâm lực-trí lực) tạo nên sung lực biết giữ đất, giữ nước như giữ di sản của tổ tiên để làm gia sản cho con cháu, cho mai hậu.

Mọi tạp chất của nội xâm (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền) phải được phân tích như loại ký sinh trùng làm ô nhiễm nội chất, làm ô tạp nội lực, làm ô uế nội công, tạp chất này phải bị loại, trừ, hủy, diệt để bảo vệ đồng (nội) bào.

Đồng ngoại

Đồng bào ra tự lòng mẹ, sống chung rồi lớn lên trong một ngoại cảnh của một ngoại giới, trong đó có thực cảnh của môi trường làm nên môi sinh, trong đó có hoàn cảnh của kinh tế tạo ra sinh hoạt xã hội, trong đó có hiện cảnh của xã hội biết tổ chức từ văn hóa tới giáo dục...

Đồng bào là đồng tộc sống và hiểu rõ dây, dưa, rễ, má của ngoại cảnh cũng chính là đất nước nơi mình đang sống ; nơi mà thực cảnh không hề xa, xăm, lạ, lẫm với dân tộc mình.

Tại đây, hoàn cảnh được thấu từng đường đi nẻo về, cũng từ đây hiện cảnh được xếp, đặt, bày, biện với lớp lang thứ tự của đồng cam cộng khổ để thấy, thấu, hiểu, biết thế nào là đồng hội đồng thuyền.

Tổ tiên Việt nắm phương trình ngoại cảnh- thực cảnh- hoàn cảnh- hiện cảnh trong lòng bàn tay để dựng nước và giữ nước ; nên những đảng, bè, nhóm, phái nào không hiểu, không thấu, không nắm được phương trình này thì đừng lãnh đạo giống nòi, đất nước !

Đồng án

Đồng bào không những mang hình tượng của trăm con cùng mẹ, mà còn mang biểu tượng của sự ra đời cùng lúc trăm con chung một gióng nòi biết giữ nhà, giữ làng, giữ đất, giữ nước, đó chính là hằng số của một phương án dân tộc quyết tâm giữ cho bằng được bờ cõi của tổ tiên.

Một phương án làm nên giáo án cho tất cả con dân Việt có giáo lý đồng cam cộng khổ, có giáo dục hạt muối cắn làm đôi, có giáo khoa một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, có giáo trình sống chết có nhau.

Liên minh phương án- giáo án đủ nội lực, đầy nội công để dựng lên tòa án từ lương tâm tới trí tuệ, từ lương tri tới tuệ giác để xử tội ácluận-tội-án bọn phản dân hại nước, lũ buôn dân bán nước, đám âm binh buôn tông bán tổ !

Đồng hậu

Đồng bào, như cùng một mẹ nguồn mà những đứa con là giòng nước trong, không vẩn đục, luân lưu chảy xuống hạ nguồn như để lớn khôn, trưởng thành rồi thành tiên tổ cho bao thế hệ sau, khi đó suối nguồn đã thành sông lớn.

Khi con cháu sống trong nhân sinh với nhiều giòng chảy khác, có khi gặp các giòng nước đen đục, rồi bị đen bẩn, bị hoen ố, như bị nạn xâm lăng, như bị họa xâm lược ngay trên chính giòng chảy của mình.

Nước trong trên thượng nguồn giờ lại bị hoen nhục dưới hạ nguồn bởi nhiễm ô ngoại giới, đạo lý của giống nòi bị loãng, đạo đức của tiên tổ bị đục, luân lý của cha ông bị bùn hóa, thì chỉ có sự hy sinh trong ý nguyện trong sạch hóa giòng nước trong thượng nguồn thủa nào.

Đúng ! chỉ có sự hy sinh biết rửa bẩn thành trong, đục ngầu thành thanh khiết, một sự hy sinh tự trong sạch hóa, vừa biết đường đi nẻo về thượng nguồn, vừa biết đi tới, chảy tiếp trong giòng luân lưu của lương tri trong suốt, vượt thắng đục nội xâm, vượt thoát bẩn ngoại xâm.

Đồng vọng

Đồng bào, chung mẹ cùng ra đời cùng biết gọi nhau là đồng bào, gọi nhau mãi, gọi nhau hoài là đồng bào, từ thử thách tới gian nan, từ thăng trầm tới chống ngoại xâm, đồng bào thành động vọng, gọi nhau tiếng vừa rời cửa miệng đã vọng lại, tự thân quen tới thân thuộc : đồng bào ơi… đồng bào đây…

Bao triệu đứa con Việt giờ sống thật xa quê mẹ, nhưng luôn biết gọi nhau là đồng bào, tiếng đồng bào xuyên bao đại dương, qua bao châu lục : đồng bào ơi… đồng bào đây…

Những đứa con xa quê phải sống kiếp lưu vong, nhưng không vong quốc cũng chẳng vong thân cũng nhờ đồng vọng qua đồng bào.

Đồng chất

Đồng bào, hai tiếng có trước khi mọi người Việt đang sống trong nước hay ngoài nước ra đời, có trước vì có từ lâu, có như một hằng số của ký ức, có trước khi tinh cha huyết mẹ kết tụ để hình hài mọi con dân Việt được ra đời.

Nên hằng số ký ức đồng bào tạo đồng vọng là thượng nguồn của mọi thượng nguồn, nó đi trên lưng mọi bạo quyền độc tài, nó đi trên vai mọi tà quyền tham quan, nó đi trên đầu mọi ma quyền tham tiền, vì đồng bào tạo đồng vọng là một hùng lực dặn nhau giữ nước, một mãnh lực nhắc nhau phải giữ cho bằng được tinh chất đồng bào !

Nơi mà tinh nguyên làm nên tinh khôi dẹp được mọi bạo lực, xóa mọi tà lực, tẩy mọi ma lực đang trù ếm Việt tộc.

Đồng ngữ

Tôi gọi bạn là đồng bào, bạn không quen tôi, nhưng cùng là người Việt, cùng là thành viên của Việt tộc, bạn cứ gọi tôi là : đồng bào đi !

Chúng ta không quen nhau qua câu chào, lời mời, chúng ta biết nhau từ lâu qua ADN việt tộc, cùng mẹ, cùng cha thủa nào, cùng thủa của trăm trứng-trăm con.

Chúng ta không cần nói câu khách sáo : "trước lạ sau quen", vì đã quen- biết-thấu-kết với nhau từ lâu rồi mà, chỉ đáng trách là chúng ta quên khuấy đi là mình đã thâm giao, thâm kết, thâm liên từ xa xưa lắm.

Bạn ơi, chúng ta đồng ngữ, đồng ngôn, vì tự xa xưa đã là đồng… bào thai, trong quan hệ tự nhất của đồng hệ, đồng huyết vậy.

Đồng thông

Đồng bào, chỉ hai chữ khi cất lên như một mãnh lực của một thống tộc một mẹ, một cha, luôn nhận ra đây là đất cha, đây là biển mẹ, nhận ra vì nhận rõ là khi ra khỏi bụng mẹ là phải bước lên rừng, bước xuống biển. Những bước chân biết giữ rừng, giữ biển, những bước chân bám biển, bám rừng, bám đất, bám sông.

Chính mãnh lực của một thống tộc một mẹ, một cha cũng là hùng lực của sự thông minh, mang sự thông thạo về biển, rừng, núi, đồi, sông, nước của tổ tiên Việt, mang sự thông thái của Hội Nghị Diên Hồng, nơi mà đồng bào đã làm nên đồng tâm, đồng lực, giữ bờ, giữ cõi.

Hội Nghị Diên Hồng hoàn toàn đối nghịch với bi kịch hiện nay gây ra bởi bạo quyền độc đảng giết dân-cướp đất tại làng Đồng Tâm.

Hệ đồng (đồng bào-đồng tâm-đồng lực) thuần thục trong hệ thông (thông minh-thông thạo-thông thái) sẽ dẹp, xóa, tẩy, trừ mọi bạo quyền độc hại trong độc tài.

------------------------

 

Đồng luận 3

 

dongluan3

Đồng lý

Đồng bào, như hai từ ở tận bên trong mỗi con dân Việt, cho nên đã là người Việt thì đừng đi ra ngoài mà tìm nó ở bên ngoài, hãy trở lại bên trong, bên trong sâu thẳm, bên trong của thượng nguồn Việt tộc. Đừng đi ra ngoài, cũng chẳng cần đi xa để tìm sự thật về một bào thai thiêng liêng của một mẹ, một cha, nở ra trăm trứng, sinh ra trăm con.

Chung một thai được kết tinh bên trong, tận bên trong của Mẹ Việt. Nếu đi tìm sự thật về hai từ làm nên một nghĩa sâu-ơn nặng thì nên trở lại với gốc, rễ, cội, nguồn của Việt tộc để nhận ra chân lý của những đồng bào có đồng huyết, đồng nòi, đồng tông, đồng tộc, đồng tích…

Liên minh giữa sự thật đồng huyết và chân lý đồng tộc đã làm nên lẽ phải của đạo lý : máu chảy tới đâu ruột đau tới đó !

Đồng tích

Đồng bào là một hệ chỉnh và chuẩn của đồng huyết, đồng nòi, đồng tông, đồng tộc, đồng tích… nó đối nghịch để đối kháng với hệ vong chính là thảm họa cho Việt tộc : vong quốc thì sẽ vong thân, mà vong thân thì sẽ vong hồn, mà thân phận vong hồn chính là số kiếp của oan hồn.

Việt tộc không để mất nước, mất đất, mất biển, mất đảo chính là đang vong hồn tiếp tục nuôi dưỡng rễ đồng bào, gốc đồng nòi, cội đồng tông, nguồn đồng nòi.

Rễ, gốc, cội, nguồn này chỉ sinh ra cây đẹp, trái ngon, vì quen nước, quen cái, quen tự biển, rừng, núi, đồi tới quen nết, quen tục, quen quê, quen duyên : thắm tông ta biết tích mình nơi đây !

Đồng chốn

Đồng bào, định nghĩa một huyền-sử làm nên tình nghĩa một thống tộc sinh ra cùng một bào thai, không hề là con đường khúc mắc, quanh co, nó hiện hữu trong từng bước chân mọi dân Việt, luôn biết đường đi nẻo về quê cha, đất mẹ.

Hiện hữu trong từng bước chân biết trở về gốc, rễ, cội, nguồn ; rồi biết dậm chân bám đất để giữ đất, giữ tiền đồ của tổ tiên Việt ngay trong hiện tại ; để biết đi tới tương lai với đạo lý làm nên giáo lý Việt tộc : "Lấy nhân nghĩa thằng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo" (Nguyễn Trãi).

Mọi bạo quyền hung tàn đang đe dọa nhân nghĩa đồng bào, chúng sẽ bị tẩy, xóa, khử, trừ bởi trí nhân đồng bào ; vì cường bạo, hung tàn không hề có chỗ đứng, ghế ngồi trong luân lý Việt tộc.

Đồng dặm

Đồng bào sẽ cùng nhau đồng hành xuyên qua lịch sử, vượt thử thách của thời gian để khẳng định một không gian ngay trên quê cha, đất mẹ, khẳng định là quyết đoán vượt thoát thử thách để vượt thắng thăng trầm.

Quyết đoán trong quyết tâm để đồng bào không là huyền tích của một huyền thoại mà là sử lý của sử luận Việt tộc cùng mẹ, cùng cha, cùng bào thai. Hãy vượt qua khó khăn bằng bước vững mạnh của tỉnh táo biết giữ đất ; hãy vượt qua gian nan bằng bước chắc nịch của sáng suốt biết giữ biển.

Quyết đoán trong quyết tâm để quyết định xóa nội xâm của bạo quyền độc đảng chìm trong độc hại, của tà quyền tham quan đắm trong tham ô, của ma quyền tham tiền đuối trong tham nhũng.

Quyết đoán, quyết tâm, để quyết liệt trong quyết luận không lùi, cũng không rơi bẫy của Tàu tặc, Tàu tà, Tàu họa, Tàu nạn, Tàu hoạn đang đe dọa đạo-nghĩa-sinh-tồn-đồng-bào của chúng ta.

Đồng tộc

Đồng bào cũng chính là định nghĩa không gian và thời gian của một thống tộc, nơi mà sử tính chung một bào thai, cùng mẹ, cùng cha, làm nên dân tộc từ một gia tộc.

Nơi mà ranh giới giữa thống tộc, dân tộc, gia tộc không làm ra biên giới xa mặt cách lòng giữa các con dân Việt, kiểu người dưng nước lã của ngữ nghĩa thiên hạ, bá tánh của Tàu ngôn làm nên Tàu tục.

Ngược lại thống tộc-dân tộc-gia tộc là một tổng thể thuần nhất, biết liên kết nên thấu liên minh, mà liên đới chính là hiện hữu của nội hàm đồng bào.

Tổng thể thống tộc-dân tộc-gia tộc làm nên tổng kết đồng bào-đồng huyết-đồng tông để khi cần thiết phải giữ đất, giữ nước chế tác ra tổng lực đồng tâm-đồng quyết-đồng lực.

Chính phương trình tổng thể-tổng kết-tổng lực sẽ quét sạch bạo quyền độc tài, tà quyền tham nhũng, ma quyền tham tiền đang đày đọa giáo lý đồng bào giữa địa ngục trần gian hiện nay của ai chết mặc ai, bây chết mặc bây.

Đồng hạnh

Đồng bào cũng làm nên định nghĩa về hạnh phúc của thống tộc-dân tộc-gia tộc dựng lên từ hiện thể của đồng bào-đồng huyết-đồng tông, để nhận thực lực của đồng tâm-đồng quyết-đồng lực.

Có ít nhất ba loại hạnh phúc đồng bào được chung-để-chia rồi chia-để-chung trong thử thách của đồng thuyền, trong cộng hưởng của đồng hội. Hạnh phúc thứ nhất có chia ngọt sẻ bùi, để chấp nhận thăng trầm trong đồng cam cộng khổ. Hạnh phúc thứ nhì của cây ngọt trái lành có ngay trên nơi chôn nhau cắt rốn. Hạnh phúc thứ ba của nhờ tông ta biết tích mình nơi đây, nên những người cha của "đường dài ngựa chạy biệt tăm", nên những đứa con của "sông dài cá lội biệt tăm", sẽ không bao giờ sợ sệt bị bỏ quên, hoảng lo bị bỏ rơi, vì giáo lý đồng bào là : "Người thương có nghĩa mấy năm cũng chờ !".

Đồng bào chính là đồng hạnh ngộ để nhận đồng hạnh phúc.

Đồng đầy

Đồng bào, là đồng đong đồng đầy, càng đong càng đầy, càng đầy càng mạnh, càng vững, càng bền ; bọn bạo quyền độc đảng xé lẻ để độc quyền, bọn tà quyền đi riêng để chui lén vào tà lộ, bọn ma quyền tách khỏi dân tộc để tham tiền, chúng sẽ bị vơi cho tới cạn, và cạn cho tới kiệt.

Chúng cạn giáo lý tổ tiên Việt, chúng vơi nghĩa đồng bào, nên chúng sẽ chết khát cho tới khi kiệt nhân cách, vì nhân nghĩa của chúng là cân trong ích kỷ, đo trong tự lợi, đếm trong vơ vét.

Ngược lại, nghĩa đồng bào càng đong, càng đầy trong thức khuya mới biết đêm dài, vì tình đồng bào rất đầy vì rất sâu : sống lâu mới biết lòng người có nhân. Bạo quyền bại nhân nghĩa, tà quyền liệt nhân tâm, ma quyền xụi nhân tính, khi vắng chữ nhân, khi trống chữ nghĩa, khi mất chữ tâm thì chúng bỏ đi biền biệt miệt âm binh…

Đồng ngộ

Đồng bào, là thượng nguồn của Việt tộc, nhưng hãy biết tự hỏi : có thượng nguồn của thượng nguồn trong nội hàm của đồng bào không ?

Xin thưa là có ! Cụ thể của thượng nguồn cùng bào thai, ra đời cùng lúc trăm trứng trăm con thì thượng nguồn của thượng nguồn là tinh cha huyết mẹ.

Còn xa hơn nữa thượng nguồn của thượng nguồn của thượng nguồn là chữ duyên của cha lẫn mẹ : "Nhờ duyên ta biết quê mình nơi đây". Kết quả của đồng bào, có từ đồng thai, đồng cha, đồng mẹ tất cả có thượng nguồn là đồng duyên, nơi cha mẹ mới sơ ngộ đã muốn tái ngộ, biến tái ngộ thành hạnh ngộ.

Chính hạnh ngộ làm nên giác ngộ của cả hai, rồi cả một thống tộc, cả một dân tộc biết, hiểu, thấu, nhận câu chuyện : đồng cảnh ngộ !

Đồng chốn

Đồng bào trước mặt, đồng bào chung quanh, nếu bạn là người Việt đang sống trên đất Việt, thì đồng bào có mặt khi bạn mở cửa nhà, ra khỏi nhà, đi trường đường phố.

Đồng bào có mặt trong sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội và đời sống xã hội, nhưng câu chuyện xã hội có liên can gì đến tâm thức đồng bào mà tổ tiên Việt đã để lại cho con cháu Việt ?

Huyền sử đồng bào chính là giá trị tâm linh thường xuyên bị xã hội che lấp, vùi lấp, xóa lấp. Nghĩa đồng bào bị lấp đi bởi chính sức ép xã hội trên mỗi cá nhân, khi bạn bực mình vì một đồng bào sa cơ thất thế, chặn bạn lại để "ăn xin".

Nơi mà thô ngôn, bạo ngữ rất dễ xuất hiện trên câu chữ, miệng lưỡi của chúng ta ; tại đây chúng ta hãy mau mở lòng ra để đón ái ngữ, hòa ngôn. Từ đó chế tác ra một phép mầu để tận dụng mỗi ngày khi sống với đồng bào, bằng đạo lý "Bầu ơi ! Thương lấy bí cùng".

Phép mầu đó chính là tâm thức đồng bào không bao giờ bị ngủ vùi, ngủ gật, ngủ quên ngay trong tiềm thức của chúng ta.

Đồng thức

Đồng bào, nếu hai từ này có giá trị của một tâm thức đã làm nên đạo lý đồng chốn trong đồng hội đồng thuyền, thì từ đạo lý sâu lắng của tư duy mỗi con dân Việt là sự có mặt của một nhận thức đồng bào.

Từ đây xuất hiện một phép mầu nhận thức đồng bào luôn có thể vận dụng để sử dụng tức thì trong tức khắc là chúng ta phải luôn dùng : ái ngữ, hòa ngôn với mọi đồng bào của mình.

Tại sao tôi lại "dám" đặt tên là : phép mầu nhận thức đồng bào, vì đây là chính là thái độ văn minh đã song đôi cùng lứa với hành tác thông minh, để hiểu và sống theo đạo lý Việt : "Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau".

Gần gũi nhau qua ái ngữ, hòa ngôn đã hội tụ đạo lý Việt, luân lý Việt, đạo đức Việt vào chung một chân trời thông minh của văn minh đồng bào.

Từ đây, mọi người Việt sống với nhận thức đồng bào, nhận thức này không hề ở sau lưng chúng ta, nó ở trước mặt chúng ta, nó chính là chân trời đồng bào cho mọi chúng ta đi tới

-------------------------

 

Đồng luận 4

 

dongluan04

Đồng luân

Đồng bào chính là sức mạnh của luân thường đạo lý mà dân tộc Việt đã có để lập quốc, giữ nước, giữ tiền đồ của tổ tiên, giữ luôn sự sinh tồn trong luân lý cho mọi thế hệ mai hậu.

Đồng bào, cùng một bào thai, cùng một mẹ Việt, cha Việt chính là phép mầu của một ngọn hải đăng, nó ở trước mặt, là ánh sáng giữa đại dương, nó giúp con dân Việt lèo lái con thuyền Việt vượt ghềnh thác, tránh đá ngầm, biết phấn đấu, biết sống còn trong giông tố…

Vậy mà trong thế kỷ vừa qua Việt tộc đã bị cạm bẫy, một cạm bẫy tới từ một ý thức hệ ngoại lai, tên gọi là cộng sản, với tinh thần quốc tế vô sản đã phá sản mọi giá trị di sản của tổ tiên Việt.

Một tổ chức cộng sản độc đảng để độc quyền đã vô luân khi nó biến thành một tập đoàn tội phạm sống nhờ trộm, cắp, cướp, giật bằng công an trị song lứa với tham nhũng trị, cả hai đang vẩn đục hóa, đồi bại hóa nhận thức đồng bào !

Đồng lực

Đồng bào chính là nền của lực hội tụ của mọi đồng cảm giữ các con dân Việt trong tổng thể Việt, mang tên gọi là dân tộc Việt : Việt tộc !

Muốn có sự đồng cảm trong một tổng thể đã cùng một bào thai, cùng mẹ, cùng cha không phải của người khác dâng cho mình, mà chính mình phải cùng lý luận để có cùng đồng luận với nhau.

Cùng một bào thai nên cùng một thể lực, để có đồng thuận trong tâm lựctrí lực, làm nên tổng lực giúp người Việt nhận ra tức khắc đồng bào của mình và không được vô cảm trước nỗi khổ niềm đau của đồng bào mình !

Nếu chúng ta vô tri trước ngoại xâm Tàu tặc, vô minh trước nội xâm tham nhũng, vô giác trước thảm cảnh của dân oan, dân đen… thì chúng ta đang để liên minh âm binh (vô cảm, vô tri, vô minh, vô giác) tiêu diệt tổng lực Việt (thể lực Việt, tâm lực Việt, trí lực Việt). Chúng ta vô tình đang bóp ngộp, bóp nghẹn, bóp chết nghĩa đồng trong tình bào trong chính mỗi chúng ta.

Đồng tỉnh

Đồng bào cũng là gốc, cội của mọi câu hỏi mà ta đặt ra cho ta, cho đồng bào, cho đất nước trước vận mệnh chỉ mành treo chuông hiện nay. Khi chúng ta mở cửa ra khỏi nhà mà mọi con dân Việt phải hít thở một bầu không khí bị ô nhiễm nặng nhiệt điện than của Tàu họa. Khi chúng ta đi chợ, làm bếp, ăn uống với thực phẩm bẩn, hóa chất độc của Tàu hoạn. Khi chúng ta thấy quê hương Việt không còn là giang sơn gấm vóc mà là một bãi rác kinh hoàng từ Tây Nguyên tới Vũng Án, từ núi rừng tới bờ biển của Tàu nạn. Khi chúng ta thức giấc nửa đêm để nhận ra là biển đảo Việt đang bị chiếm giữ bởi Tàu tặc. Chính vận mệnh chỉ mành treo chuông hiện nay trước Tàu tà (Tàu họa, Tàu hoạn, Tàu nạn, Tàu tặc) phải đánh thức tâm thức đồng bào.

Hãy có nhận thức thông minh để theo công thức thông thái và can đảm của đứa con tin yêu trong thi ca Việt, Thanh Tâm Tuyền : "Đập vỡ hình hài rồi tỉnh giấc".

Đồng sinh

Đồng bào, cùng một bào thai từ một mẹ, một cha, cùng nhau chào đời thủa lập quốc, như một thượng nguồn tinh nguyên sáng tỏ như một ánh sáng xuyên suốt, luôn đồng hành cùng con dân Việt để các con dân này ngày ngày biết tự hỏi mình là hiện nay : Việt tộc là những ai ? Việt tộc có chung giá trị gì ? Giá trị tâm thức đồng bài, đồng thai của Việt tộc có phải là một hùng lực hay không ? Mà nếu đúng là một hùng lực tới từ nội lực đồng bào biết đồng tâm, đồng trí để đồng sinh, đồng tồn trong tương lai, thế thì : tại sao Việt tộc cứ tiếp tục cúi đầu trước bạo quyền độc đảng ? Cứ khom lưng trước tà quyền tham nhũng ? Cứ quỳ gối trước ma quyền tham tiền ? Để cả ba giờ đã thành một quỷ lực nội xâm đang mở bờ, mở cõi cho ngoại xâm Tàu tặc vào xâm lấn, xâm chiếm, xâm lăng, xâm lược nơi chôn nhau cắt rốn của đồng bào ?

Đồng tồn

Đồng bào là hai từ có thể tới tức khắc trong phản xạ của chúng ta mỗi sáng tinh sương khi ta mở cửa ra gặp một đồng bào hàng xóm, khi ta ra đầu cổng chào một đồng bào láng giềng khác, khi ta tới sở làm chào vui một đồng bào đồng nghiệp, khi ta ra hàng quán chào rộn nhiều đồng bào trong quán.

Nhưng chào xong mọi đồng bào có mặt từ cuộc sống tới cuộc đời của mỗi chúng ta, thì ta thường có ngay một câu hỏi tới đánh thức chúng ta : Cuộc sống hiện chúng ta đang sống đây có phải là cuộc sống thật hay không ? Sự thật ở đâu khi chế độ độc đảng có độc quyền bưng bít, đánh tráo sự thật ! Chân lý ở đâu khi chế độ độc trị đang quản trị dân tộc bằng tuyên truyền man trá ! Lẽ phải ở đâu khi cả xã hội Việt đang sống bằng sự giả dối mọi giá trị đồng bào bị đánh tráo ?

Khi chính chế độ độc quyền tôn trong độc hại đang xóa, tẩy, hủy, diệt mọi khái niệm đồng bào của đồng cam cộng khổ. Để giờ đây mỗi đồng bào là một cá thể ích kỷ trong đơn lẻ, không hề đồng tình, đồng tâm, đồng lực để thăng hoa cuộc sống trong sự thật-chân lý-lẽ phải !

Đồng thật

Đồng bào, ngữ vựng đồng tông làm nên ngữ văn đồng tổ, tạo ra ngữ pháp đồng tâm để đồng lực, vì biết dựa trên gốc, rễ, cội, nguồn của đồng bào thật làm nên cuộc sống thật cho nhau, vì nhau.

Cuộc sống này không đòi hỏi phải thật đẹp, thật tốt, thật hạnh phúc, cuộc sống này chỉ đòi hỏi được sống thật để được hưởng thật ngay trên một quê hương thật không bị nội xâm tàn phá, sống thật để được hưởng thật của một giống nòi Việt không bị ngoại xâm Tàu tặc hủy hoại rồi đồng hóa.

Đồng bào trong đồng thật chính là nhân quyền thật trong nhân Việt thật, không hề bị lý tưởng hóa, thật là không để một bạo quyền lãnh đạo phản dân hại nước nào cõng rắn cắn gà nhà ; thật là không để một tà quyền tham nhũng buôn dân bán nước nào mang voi về dày mả tổ ; thật là không để một ma quyền tham tiền buôn thần bán thánh nào nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.

Đồng bào trong đồng thật của đồng lýđồng tông, đồng tích, đồng sử với quyết tâm trong quyết đoán xóa, tẩy, loại, trừ mọi bạo quyền, mọi tà quyền, mọi ma quyền đang đe dọa tổng lực đồng bào.

Đồng quyết

Đồng bào, muốn sinh tồn phải đồng quyết để có đồng lực từ quyết định tới quyết đoán, tạo nên quyết tâm, quyết chí để chống lại cái giả, cái láo, cái xạo của bạo quyền, tà quyền, ma quyền luôn đưa độc chất để hư hoại hóa, để bẩn thỉu hóa, để ô nhục hóa tính đồng chất của thể lực, tâm lực, trí lực của thực thể đồng bào.

Tính đồng chất của thực thể đồng bào làm nền cho quan hệ thật giữa đồng bào, làm gốc cho sinh hoạt thật giữa đồng bào, làm cội cho đời sống thật giữa đồng bào. Cái thật của đồng chất giữa đồng bào với nhau không hề là chuyện hứa hẹn một thiên đường, càng không hề là chuyện hứa hão về một hạnh phúc hoang tưởng, xa vời.

Tính đồng chất của thực thể đồng bào có mặt để hiện diện rồi trực diện chống cái sống ảo, sống giả, sống điêu, sống ngoa.

Tính đồng chất của thực thể đồng bào phải mặt để đối diện mà đối trọng, đối luận để đối kháng chống lại những cái bất nhân Việt, phi nhân Việt, xảo nhân Việt.

Đồng thuộc

Đồng bào, chắc cũng là đồng thuộc trong nghĩa thân bằng quyến thuộc nhất, nơi mà đồng bào thì nhận ra nhau tức khắc, nhìn ra nhau tức thì.

Hãy hình dung một kịch bản ảo của một ngày kia khi tất cả người Việt không còn coi nhau là đồng bào mà là người dưng nước lã trong thờ ơ vô cảm của kẻ lạ người xa, thì chúng ta sẽ mất gì ?

Và không cần đặt câu hỏi là được gì, vì chúng ta sẽ không được gì cả, không lợi gì cả, không được lời gì cả ! Chúng ta sẽ mất một loạt những giá trị đạo lý Việt làm nên người Việt : đoàn kết Việt biết cắn hạt muối làm đôi trong chia ngọt sẻ bùi.

Chưa hết, chúng ta mất tương trợ Việt biết một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ trong đồng cam cộng khổ ; chưa xong, chúng ta mất tương ái Việt biết bầu ơi, thương lấy bí cùng để vượt thoát thử thách của nằm gai nếm mật, để vượt thắng thăng trầm của đầu sóng ngọn gió.

Để đồng bào, phải là đồng thuộc đoàn kết Việt-tương trợ Việt-tương ái Việt làm nên đồng lực Việt !

Đồng thể

Đồng bào, của đồng tổng thể, có đầy đủ : một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, đồng cam cộng khổ, bầu ơi, thương lấy bí cùng, cùng nằm gai nếm mật, cùng đầu sóng ngọn gió…

Chia đồng thuyền để chung đồng hội, nơi mà can đảm và thông minh chỉ là một, can đảm hiểu thông minh, thông minh thấu can đảm, không còn ranh giới giữa can đảm và thông minh, biên giới của can đảm và thông minh sẽ tự bốc hơi, mà nhường chỗ đứng, ghế ngồi cho tuệ giác đồng bào biết chào thể lực đồng nguồn, biết đón tâm lực đồng cội, biết tiếp trí lực đồng tông.

Nơi mà tuệ giác đồng bào làm nên lý trí đoàn kết Việt, dựng nên trí tuệ tương trợ Việt, xây nên toàn giác Việt có toàn lý của đồng thai, vì có chỉnh lý của đồng bào.

Đồng tuệ

Đồng bào là thượng nguồn giờ đã tạo nên đồng tuệ, chung-chia với nhau một tuệ giác, lý trí đoàn kết Việt, dựng nên trí tuệ tương trợ Việt, xây nên toàn giác Việt có toàn lý của đồng thai, vì có chỉnh lý của đồng bào.

Chính tuệ giác đồng bào biết lấy lại đất nước Việt sau ngàn năm bị đô hộ bởi Tàu tặc bằng tầm vóc của Ngô Quyền.

Chính tuệ giác đồng bào biết giữ giống nòi Việt bằng Hội Nghị Diên Hồng bằng vai vóc của các minh quân, dũng tướng nhà Trần đã đánh sụp, đánh quỵ, đánh xụi bọn xâm lược nhà Nguyên.

Chính tuệ giác đồng bào biết thần tốc xuyên núi rừng mà dẹp gọn quân Thanh bằng bản lĩnh của Quang Trung.

Hãy ngày ngày đánh thức tuệ giác đồng bào bằng nội lực của Ngô Quyền, bằng hùng lực của Trần Hưng Đạo, bằng mãnh lực của Nguyễn Huệ để dẹp nội xâm âm binh của liên minh bạo quyền độc đảng-tà quyền tham quan-ma quyền tham nhũng, để chuẩn bị đánh sụp, đánh quỵ, đánh xụi bọn ngoại xâm Tàu

--------------------------

 

Đồng luận 5

 

dongluan5

Đồng giác

Đồng bào là rễ sâu tự bào thai mẹ Việt giờ đã là sự đồng giác ngộ trong hiện tại vì tương lai, nơi mà đồng bào không chỉ còn là một biểu tượng mơ hồ mà là một giác lực : chung tông vì đồng tích, dựa trên đồng bào từ một đồng thai mang sức sống của rất nhiều đứa con cùng mẹ, cùng cha.

Những đứa con mang sức sống cùng rừng-cùng biển-cùng đất-cùng nước, mà từ : cùng không chỉ là một đơn từ trơn, mà là ý muốncùng làm nên ý địnhcùng, chế tác ra ý lực cùng : cùng chung để cùng chia. Đó là sức mạnh của đoàn kết thì sẽ sống, đó là hùng lực của đồng cam cộng khổ, đó là sung lực của thông minh đồng hội đồng thuyền trong thử thách, trong thăng trầm.

Hãy nhận cho rõ sức mạnh của đoàn kết-hùng lực của tương trợ-sung lực của thông minh làm nên mãnh lực khẳng định sự sống biết thắng cái tàn, cái vong, cái diệt, cái chết luôn đe dọa một giống nòi.

Một sự sống biết tận dụng tiềm lực sử luận đồng bào, để vận dụng ngay trong thực lực đồng nguồn của hiện tại, để xử lý mọi hủy hoại của nội xâm, mọi đe dọa của ngoại xâm, để khẳng định rõ đồng bào là đồng giác !

Đồng lắng

Đồng bào, là câu chuyện sâu kín vì từ lâu đã sâu lắng trong tâm hồn mỗi người Việt, nó có nội dung của giáo lý đồng mẹ, đồng cha, đồng thai ; nó có ý nghĩa của giáo dục đồng tông, đồng tích, đồng nòi ; nó có giá trị của giáo dưỡng đồng hội trong lập quốc, đồng thuyền trong giữ nước.

Một câu chuyện sâu kín nhưng chưa bao giờ lịm, tắt, lụi, tàn trong mỗi con dân Việt có nội thức đồng bào.

Một câu chuyện sâu lắng nhưng chưa bao giờ tối, mờ, nhạt, phai trong mỗi con dân Việt có tâm thức đồng bào.

Một câu chuyện sâu kín trong kiếp Việt, một câu chuyện sâu lắng trong phận Việt, nó sâu kín từ khi mỗi người Việt biết nơi chôn nhau cắt rốn của mình ; nó sâu lắng từ khi mỗi người Việt biết nơi lá rụng về cội của mình.

Vì vừa sâu kín lại vừa sâu lắng nên nó sâu đậm từ khi mỗi người Việt biết (mọi) nơi là : con cháu ở đâu ông bà ở đó !

Đồng hằng

Đồng bào, chỉ có hai chữ thôi mà mọi con dân Việt biết rất rõ là nội dung, ý nghĩa, giá trị của hai chữ này sẽ vĩnh hằng hơn nhân kiếp một cá nhân.

Vĩnh hằng nơi mà thời gian Việt như trường cửu, nơi mà không gian Việt như có đó và sẽ có đời đời, có trước khi chúng ta ra đời và sẽ còn đó khi chúng ta lìa đời.

Chúng ta yêu nước thương nòi như yêu thương vĩnh hằng, chúng ta trọng tổ tiên, kính ông bà như trọng kính một hằng số đã là nền cho giáo lý một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, là gốc cho giáo dục hạt muối cắn làm đôi, là cội cho giáo dưỡng đồng hội trong thành công, đồng thuyền trong thăng trầm.

Câu chuyện vĩnh hằng trên thượng nguồn của tổ tiên có nội dung, ý nghĩa, giá trị của nó giờ đã thành liên minh của giáo lý-giáo dục-giáo dưỡng.

Xa hơn nữa nó đã thành một tổng thể thuần khiết đồng bào nơi mà nhân sinh quan Việt tộc đồng bào vì đồng thai ; nhân sinh quan đồng tổ vì đồng nòi ; vũ trụ quan đồng tích vì đồng tông, cả ba quyện vào nhau, cả ba chỉ là một : đồng bào trong đồng sinh để đồng tồn trong thăng trầm của nhân kiếp.

Đồng hiện

Đồng bào, sự vận hành của tư duy hiện tại, biết làm sáng quá khứ, lịch sử để soi tỏ tương lai… Từ đây hiện tại vừa là cầu nối, vừa là trạm cứu cấp để quá khứ không bị chìm, trạm cứu thương để tương lai không bị xóa.

Muốn chủ động hiện tại qua chủ quyết về quá khứ, để hai từ đồng bào có thể hiểu được và phân tích được, thì bản thân tôi phải tách ra hai loại sự thật đang có trong tôi về nội dung, ý nghĩa, giá trị của nội hàm đồng bào.

Sự thật thứ nhất là sự thật tương đối nơi mà thực thể đồng bào ở ngoài tôi mà tôi có thể quan sát rồi phân tích như một đối tượng vô thưởng vô phạt, không tạo cho tôi cảm xúc, chẳng trao cho tôi một cảm động nào cả.

Sự thật thứ nhì là sự thật tuyệt đối nơi mà thực thể đồng bào ở ngay trong tôi mà tôi sống với nó như một nội dung có giáo lý, như một ý nghĩa có đạo lý, như một giá trị làm nên luân lý của nhân loại gần nhất, giống nhất tôi chính là đồng bào tôi.

Tôi chọn sự thật thứ nhì là sự thật tuyệt đối nơi mà thực thể đồng bào ở ngay trong tôi,giúp tôi bảo vệ sự cảm động trước hiện thể đồng thai, giúp tôi bảo trì sự cảm xúc trước hiện thể đồng bào vì nó biết nói lên nguồn gốc, xuất xứ, tông tích của tôi.

Đồng giác

Đồng bào, chính làhành trình của lý luận về hiện tại để trả lời các câu hỏi hiện sinh cốt lõi trong nhân kiếp của chúng ta đã là thành viên của Việt tộc :

Ta từ đâu tới ? Ta sẽ ra sao khi ta vô minhvề nội dung và ý nghĩa về đồng bào, vô tri về đồng tộc, vô giác về đồng tông, vô cảm về đồng nòi ? Ta phải làm gì ngay trong hiện tại ? Ý thức đông bào của ta ở trình độ nào ? Có mức độ nào trước vận mệnh chỉ mành treo chuông hiện nay của Việt tộc ?

uốn trả lời các câu hỏi này thì chính ta phải là chủ thể của thời gian có chủ quyết trong hiện tại, có chủ động trong mọi hành động yêu nước thương nòi : chúng ta tới từ đồng mẹ, đồng cha, đồng thai nên đồng bào từ khi lập quốc.

Ta sẽ không vô minh về nội dung và ý nghĩa về đồng bào, không vô tri về đồng tộc, vô giác về đồng tông, vô cảm về đồng nòi để ngày ngày trọng tổ tiên, kính cha ông, quý dân tộc, thương đồng bào.

Ta phải hành tác để hành trì ngay trong hiện tại bằng các động từ sống động và thông minh của trọng, kính, quý, thương trong xã hội Việt, môi sinh Việt, tiền đồ Việt…

Đồng tri

Đồng bào là kết quả của phương trình ký ức-lý trí-niềm tin, nơi mà ký ức là không gian của sử luận, lý trí là không gian của tri thức, và niềm tin là phải tin để hiểu.

Ký ức không còn phải là trí nhớ mà là sự vận hành của tâm linh nơi Việt tộc đã sốngđã tinđã có về nội thức đồng bào. Chính nội thức đồng bào của Việt tộc đã được dân tộc hóa không ngưng nghỉ, để ký ức đồng bào thành hằng số của lập quốc, để giữ giống nòi, giữ đất nước.

Phương trình ký ức-lý trí-niềm tin, là tổng thể mà cũng là thuần thể của một không gian mà ta không thể tách, không thể chia, không thể bẻ, không thể xé, không thể lột ký ức ra khỏi lý trí, để phân lý trí ra khỏi niềm tin.

Bạo quyền độc đảng phản dân hại nước, tà quyền tham nhũng buôn dân bán nước, ma quyền tham tiền buôn thần bán thánh, chính là bọn âm binh lòn lách trong thực thể đồng bào, nhưng chính chúng đã đánh mất từ lâu rồi nội thức đồng bào của phương trình ký ức-lý trí-niềm tin.

Đồng đôi

Đồng bào, chia cái tôi ra làm hai : cái tôi của chính tôi tự số phận tới nhân kiếp, và cái tôi của đồng bào có đồng hội mà cũng có đồng thuyền, có đông cam mà cũng có đồng cộng khổ với đồng bào tôi.

Đồng đôi là sự tương tác của hai cái tôi đã biến thành sự hỗ tương, dựa nhau mà sống, dựa nhau mà tiến, mà đi tới. Đồng bào sinh ra đồng đôi củng cố nhân sinh quan của tôi từ nhân sinh tới nhân đạo, bổ sung thế giới quan của tôi từ nhân thế tới nhân nghĩa, trợ lực cho vũ trụ quan của tôi từ nhân loại tới nhân vị.

Đồng bào làm ra đồng đôi như làm nên hai sức mạnh có trong tôi, thứ nhất là sức mạnh của riêng tôi, và thứ nhì quan trọng hơn là sức mạnh của đồng loại tôi, mà đồng loại gần nhất của tôi chính là đồng bào tôi.

Đồng tự

Đồng bào, trao tặng cho tôi hai loại tự do :

T tự do thứ nhất là tôi được sống tự do của tôi theo sở thích và sở trường của tôi, do chính tôi chọn lựa. Tự do thứ hai là tự do cùng với đồng bào của tôi, có cùng giống, cùng nòi, cùng tông, cùng tích, cùng rễ, cùng gốc, cùng cội, cùng nguồn…

Tự do thứ hai thật thông minh, vì nó nhắc tôi luôn có chỗ dựa, có chỗ đứng chung, có ghế ngồi cùng với đồng bào tôi. Tức là tôi không hề cô độc trong nhân sinh, tôi không hề cô đơn trong nhân thế, tôi không hề cô lẻ trong nhân kiếp, để chết đuối trong lẻ loi rồi chết thật trong đơn lẻ mà không ai hay biết !

Đồng bào nhắc cho tôi không hề thân cô, thế cô.

Đồng ký

Đồng bào, như lãnh thổ bất diệt của ký ức, một ký ức đã khắc tâm ghi cốt trong sử luận của Việt tộc, ký ức này không chỉ là trí nhớ mà nó đã trở thành và đã trưởng thành như ý thức tập thể, ý thức cộng đồng, ý thức quốc gia, tên của nó là : ý thức đồng bào !

Một ý thức đồng bàocó mặt thường xuyên để xuất hiện thường trực trong thực thể của Việt tộc, vì ký ức này vừa được khách quan hóa qua lịch sử, văn hóa, giáo lý… của Việt tộc, vừa được chủ quan hóa trong mọi hành động yêu nước của tôi, mọi hành tác thương nòi của tôi.

Chính ký ức đồng bào dầy sung lực ý thức đồng bào đã giúp mọi công dân Việt, đã giúp tôi thành chủ thể luôn chủ động trong mọi hành động bảo vệ bờ cõi của tổ tiên, luôn chủ quyết trong mọi hành tác vạch mặt chỉ tên bọn phản dân hại nước.

Lột mặt nạ bọn buôn dân bán nước, đây là thượng nguồn của hành trì ý thức đồng bào, mà phương trình ký ức-ý thức-đồng bào đã được vận hành để trở thành chủ thể-chủ quyết-chủ động là phải bảo vệ giống nòi trong hạ nguồn nơi mà mọi con dân Việt đều có chung một giòng sinh mệnh, với nội dung : đồng mệnh !

Đồng sáng

Đồng bào, không còn là một huyền thoại dị đoan của một huyền tích mê tín, tới từ sự hoang tưởng về nguồn gốc của Việt tộc. Hãy nhập nội vào hai từ này bằng lý luận của một dân tộc biết lập quốc, với lập luận của một thuần tộc biết giữ đất, giữ nước của mình để nhận ra một loại ánh sáng có ngay trong hai từ : đồng bào.

Một loại ánh sáng đã có và đã biến thành mô thức của đạo lý trong ấm ngoài êm của tổ tiên Việt, nơi mà nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã mô hình hóa được trong ca khúc Ly rượu mừng, khi nhạc sĩ đã đồng hội với dân tộc mình : sáng cuộc đời lành.

Ly rượu mừng - Phạm Đình Chương - Ban hợp ca Thăng Long

Ánh sáng lành có trong cuộc đời lành, vì lành-để-sáng, và sáng-để-lành, câu chuyện sáng cuộc đời lành là một câu chuyện rất thông minh trong chân thật.

Một câu chuyện chọn ánh sáng để lành hóa cuộc đời, một câu chuyện chân thật vì nó không hứa cuội, hứa hão, hứa điêu, hứa ngoa, hứa láo, hứa khoét với dân tộc bằng một ý thức hệ ngoại lai vì một thiên đường cộng sản.

Để khi dân tộc khám phá ra lực lượng cộng sản chỉ là một tập đoàn tội phạm của bạo quyền lãnh đạo, tà quyền tham nhũng, ma quyền tham tiền, tất cả chỉ là một tập hợp âm binh luôn tránh né cái lành, vì chúng luôn sợ cái sáng : ánh sáng của sự thật, ánh sáng của chân lý, ánh sáng của lẽ phải.

Lê Hữu Khóa

(16/04/2020)

---------------------

lhk0 Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học Lille

Giám đốc Anthropol-Asie

Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á

Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCOLiên Hiệp Quốc

Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris

Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á

Hội viên danh dự ban Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Các công trình nghiên cứu việt nam học của giáo sư Lê Hữu Khóa, bạn đọc có thể đọc và tải qua Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-trang thầy Khóa.


[1] Mặc niệm ngày 09/01/2020, trước thảm họa hành quyền xã Đồng Tâm gây ra bởi một bạo quyền trộm, cắp, cướp, giật đã thành cuồng quyền giết dân cướp đất, đã mang hằng ngàn công an để hành sát chỉ một cụ già hơn 86 tuổi, cụ Lê Đình Kình, một con người biết cảm nhận công lý đồng bào bằng đấu tranh cho công bằng đồng hương.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 234 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)