Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

17/09/2020

Cộng đồng người việt tại Mỹ : chọn ai giữa Trump và Biden

VOA tiếng Việt

Kho sát : Đa s người gc Vit nghiêng v Trump ; người gc Á nói chung thích Biden

VOA, 17/09/2020

Các c tri người M gc Á có v như đang ng h cho ông Joe Biden nhiu hơn Tng thng Trump, theo mt cuc kho sát được liên minh các nhóm người M gc Á công b hôm 15/9/ Tuy nhiên, mt vài hãng truyn thông M cho rng con s kho sát không nói lên "toàn b câu chuyn".

chonai1

ng c viên tng thng ca Đng Dân ch Joe Biden (trái) và Tng thng Donald Trump - ng c viên ca Đng Cng hòa.

Cuc kho sát được APIAVote, AAPI Data và Asian American Advance Justice-AAJC thc hin vi 1.569 c tri người M gc Hoa, n Đ, Hàn Quc, Vit Nam, Nht Bn và Philippines trên khp nước M.

Kết qu kho sát cho thy 54% người M gc Á chn b phiếu cho ông Biden, trong khi khong 30% chn bu cho Tng thng Donald Trump. 15% khác nói h chưa quyết đnh được.

Các t chc thc hin kho sát cho rng c tri người M gc Á đang đóng mt vai trò ngày càng quan trng ti các bang chiến trường như Arizona, Pennsylvania và North Carolina.

Trong s các sc dân được kho sát, người M gc n là nhóm ng h đng Dân ch nhiu nht, vi 54% xác đnh chn phe Dân ch và 16% bu cho Cng hòa.

Đi vi người M gc Vit, kho sát cho thy người Vit vn là nhóm ng h Đng Cng hòa nhiu nht trong cuc thăm dò ý kiến. 38% xác đnh chn đng Cng hòa so vi 27% bu cho đng Dân ch. Đây vn được xem là mt "truyn thng" trong nhóm người Vit đến M t nn Cng sn.

NBC News dn li Giáo sư Karthick Ramakrishnan, chuyên v chính sách công và khoa hc chính tr ti Đi hc California, Riverside, và cũng là giám đc AAPI Data, nhn đnh rng trong các cuc bu c trước đây, người M gc Á đã có s chuyn hướng đáng k v phía Đng Dân ch, nhưng kết qu kho sát năm nay cho thy mt s nhóm đang chuyn sang cánh hu.

Giáo sư Ramakrishnan cho rng Tng thng Trump thc s đã to ra nhng du n đáng k cho s thay đi này trong nhim k tng thng ca ông, đc bit có th thy rõ s thay đi c tri người M gc Vit.

Ông Ramakrishnan dn chng mt cuc kho sát trước bu c năm 2016 cho thy người M gc Vit là nhóm sc dân ít ng h nht cho vic tiếp nhn người t nn Syria so vi các nhóm khác. Theo ông Ramakrishnan, chính quyn Trump đã đưa ra ý tưởng tâm lý v "người nhp cư tt đi chi vi người nhp cư xu" và điu này có th đã nh hưởng đến b phn c tri người M gc Vit vn được xem là bo th.

Cuc kho sát mi nht cho thy khong 48% người M gc Vit nói h s b phiếu cho ông Trump, trong khi 36% cho biết h s b phiếu cho ông Biden nếu h phi bu chn hôm nay.

Kết qu t các c tri người M gc Hoa cũng rt đáng chú ý. Cũng như người M gc n, người M gc Hoa có t l ng h đng viên ca Đng Cng hòa thp nht, mc 16%.

Trong khi đó, ông John C. Yang, giám đc điu hành ca AAJC, nói vi NBC News rng c hai ng c viên tng thng vn "còn nhiu vic phi làm" đ giành được phiếu bu ca người M gc Á. Ông nhn mnh rng các cuc kho sát trước đây cho thy có th s có nhiu thay đi trước bu c.

Khu vc bu c ca người M gc Á, vi hơn 11 triu c tri đ điu kin, đã tăng lên đáng k (130%) trong hai thp niên qua. T chc nghiên cu Pew cho rng tc đ thay đi nhanh chóng này đã khiến người M gc Á tr thành nhóm dân có s lượng c tri đ điu kin tăng nhanh nht so vi tt c các sc tc ln khác.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 236 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)