Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

30/04/2021

Đàn áp tôn giáo : UNSCRIF nói có, Việt Nam nói không

VOA tổng hợp

Vit Nam nói báo cáo USCIRF 2021 ‘không công bng, thiếu khách quan’

VOA, 30/04/2021

Ngày 29/4, B Ngoi giao Vit Nam cho rng Báo cáo năm 2021 ca Ủy ban T do Tôn giáo quc tế Hoa K (USCIRF) có mt s ni dung, đánh giá "thiếu khách quan, không công bng da trên nhng thông tin không chính xác" v tình hình ti Vit Nam. Phía Vit Nam cũng nói rng Vit Nam "sn sàng" trao đi vi Hoa K v các vn đ hai bên cùng quan tâm.

tongiao1

Phó phát ngôn B Ngoi giao Đoàn Khc Vit. Photo VOV

 

Phó phát ngôn B Ngoi giao Đoàn Khc Vit nói : "Vit Nam ghi nhn vic Báo cáo tình hình t do tôn giáo thế gii 2021 ca y ban T do Tôn giáo quc tế Hoa K đã đ cp đến nhng n lc và tiến trin tích cc trong vic đm bo và thúc đy đi sng tôn giáo, tín ngưỡng ca Vit Nam. Tuy nhiên, báo cáo vn còn mt s ni dung, đánh giá thiếu khách quan, không công bng da trên nhng thông tin không chính xác v tình hình ti Vit Nam".

Hôm 21/4, USCIRF ra phúc trình cho biết chính quyn Vit Nam vn liên tc bách hi các nhóm tôn giáo đc lp, vi phm t do tôn giáo có h thng, và dùng Hi C Đ đ công kích các chc sc tôn giáo có quan đim khác vi quan đim ca nhà nước. USCIRF cũng tái đ ngh đưa Vit Nam vào danh sách quc gia cn quan tâm đc bit (CPC).

"Chính sách nht quán ca Vit Nam là bo v và thúc đy các quyn con người, tôn trng và bo đm quyn t do tín ngưỡng, tôn giáo ca nhân dân", ông Vit nói.

Phó phát ngôn viên nhn mnh : "Nhà nước Vit Nam cũng to điu kin thun li cho các cá nhân, t chc tôn giáo tiến hành giao lưu, hp tác quc tế".

T Lâm Đng, ông Ha Phi, Trưởng Khi Nhơn Sanh Đo Cao đài Chơn Truyn, đng thi là đng Ch tch Hi đng Liên tôn Vit Nam, chia s vi VOA rng ông không đng tình vi phát biu ca ông Đoàn Khc Vit. Ông Ha Phi nói :

"Ti Vit Nam không có t do tôn giáo. Nhà cm quyn cộng sản Vit Nam lúc nào cũng to điu kin cho nhng nhóm tôn giáo do nhà cm quyn dng lên, còn nhng nhóm tôn giáo chân truyn thì không có t do, không khi sc, b nhà cm quyn gò bó đ đi theo t chc mà h dng lên".

Ông Ha Phi dn chng mt trường hp nhóm tôn giáo đc lp b chính quyn Phú Yên sách nhiu trong năm 2020 :

"Mt s đng đo ca đo Cao Đài min trung b chính quyn đa phương mi lên vi lý do rng phi gia nhp vào t chc tôn giáo do chính quyn dng lên Hi đng Chưởng qun Tòa thánh Tây Ninh. Nhưng quý đng đo theo nhóm chơn truyn vn kiên quyết theo nhóm chơn truyn ca h".

tongiao2

Thánh tht Cao Đài Phú Lâm ta lc khóm 5, th trn Phú Lâm, thành ph Tuy Hòa, tnh Phú Yên. Thánh tht này được xây dng t năm 1964 và trùng tu năm 1999. Photo Luat Khoa via Thanhthatcaodai.

 

Trong báo cáo, USCIRF nhn đnh rng chính ph Vit Nam vi phm t do tôn giáo mt cách có h thng, đc bit đi vi các nhóm tôn giáo đc lp và k c đi vi các nhóm tôn giáo được nhà nước công nhn.

"Chính ph Vit Nam tiếp tc cưỡng chế, tch thu và tiêu hy tài sn thuc v Giáo hi Công giáo, và chính ph đã làm vic vi các nhóm Cao Đài được nhà nước hu thun đ cưỡng chiếm các thánh tht thuc nhóm Cao Đài đc lp", USCIRF viết trong phúc trình.

"Nhà chc trách trong nhng năm gn đây cũng đã sách nhiu các tín đ Cao Đài đc lp và c gng chiếm ly các thánh tht ca h hoc cưỡng ép đ "tái hp" vi nhng nhóm được nhà nước công nhn", USCIRF nhn đnh.

Ông Ha Phi nói vi VOA rng vic đưa Vit Nam vào CPC s gây bt li cho người dân Vit Nam, thay vào đó, ông khuyến ngh Hoa K nên áp dng Đo lut Mangistky Toàn cu đ trng pht quan chc Vit Nam vi phm nhân quyn, vi phm t do tôn giáo.

Chính quyn Vit Nam cho rng các hành vi li dng quyn t do tôn giáo, tín ngưỡng đ vi phm pháp lut đu b x lý theo pháp lut.

Ông Vit nói Vit Nam "sn sàng trao đi vi Hoa K v các vn đ hai bên cùng quan tâm trên tinh thn thng thn, ci m và tôn trng ln nhau, đóng góp vào vic thúc đy quan h đi tác toàn din gia hai nước".

**********************

USCIRF : Tiếp tc áp lc Vit Nam phóng thích tù nhân tôn giáo năm 2021

VOA, 19/01/2021

Ủy hi T do Tôn giáo Quc tế ca Hoa K (USCIRF) s tiếp tc gây áp lc lên chính quyn Vit Nam, yêu cu h phi tr t do cho các tù nhân lương tâm và tôn giáo trong năm 2021, mt y viên ca Ủy ban này cho VOA biết, dù Hà Ni đã có nhng tiến b và hp tác vi Hoa K v t do tôn giáo trong năm 2020.

tongiao3

Tiến sĩ James Carr, Ủy viên ca Ủy hi T do Tôn giáo Quc tế ca Hoa Kỳ (USCIR). Photo USCIRF.

 

Trong mt cuc phng vn vi VOA Tiếng Vit dp đu năm 2021, Ủy viên James Carr ca USCIRF nói rng trong năm qua đã chng kiến mt s thành tu đáng k gia USCIRF và chính quyn Vit Nam.

Ông nói :

"Trong năm 2020, chúng tôi rt vui vì cuc tái đnh cư ca nhng người Hmong theo đo Tin Lành, nhng người trước đó b xem là người không có quc tch và là nn nhân ca s k th tôn giáo. Chúng tôi khuyến khích chính ph tiếp tc làm vic vi các cơ quan chc năng đ h tr vic tái đnh cư ca các nhóm dân tương t khác".

Vào đu năm 2020, chính quyn tnh Lâm Đng đã chính thc xác nhn tư cách công dân đa phương cho 521 người Hmong theo đo Tin lành Tiu Khu 179, xã Liêng Srônh, huyn Đam Rông, chm dt tình trng "vô quc gia" kéo dài 21 năm.

Tiến sĩ Carr cho biết thành tu quan trng này nh vào s vn đng và h tr pháp lý quc tế ca các t chc phi chính ph Hoa K, trong đó BPSOS.

Mt thành tu khác, tiến sĩ Carr nói, là vic chính quyn Vit Nam phóng thích mc sư A Đo vào tháng 9/2020, người b bt giam sau khi tham d mt hi ngh v t do tôn giáo khu vc Đông Nam Á.

Tuy nhiên, USCIRF vn quan ngi vì còn rt nhiu tù nhân tôn giáo mà chính quyn Vit Nam chưa chu phóng thích và vic chính quyn sách nhim các nhóm tôn giáo chưa được nhà nước công nhn.

"Chúng tôi rt bun là ông Nguyn Bc Truyn, Ch tch Hi Ái hu Cu Tù nhân Chính tr và Tôn giáo Vit Nam, người b kết án 11 năm tù, vn chưa được phóng thích. Chúng tôi rt quan ngi rng ông y vn còn b giam cm".

"Chúng tôi cũng lo ngi rng nhà chc trách trên khp Vit Nam vn tiếp tc nhm mc tiêu vào các cng đng tôn giáo, bao gm c tín đ Pht giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Ho. Tôi không hiu ti sao các nhóm nh này vn b nhm mc tiêu trong khi h, cũng như hu hết mi người trên thế gii đu có quy tc đo đc và h ch thc hành các quy tc này, thế mà chính quyn Vit Nam li quá bn tâm vì các nhóm nh đó ?"

Khi được hi v các ưu tiên ca USCIRF đi vi Vit Nam trong năm 2021, Ủy viên Carr nói :

"Chúng tôi mong mun chính ph Vit Nam t b nhng hành vi quy ri đi vi nhng cng đng tôn giáo nông thôn và c nhng nhóm tôn giáo thuc dân tc thiu s. Và vì vy chúng tôi rt lo ngi v s quy ri liên tc ca chính quyn đi vi các nhóm tôn giáo thiu s Vit Nam".

Tiến sĩ Carr cho biết rng USCIRF s tiếp tc lên tiếng và gây áp lc đ gii lãnh đo Hà Ni tr t do cho ông Nguyn Bc Truyn, người được USCIRF bo tr vào tháng 11/2019, và vn đng đ chính quyn Vit Nam phóng thích tt c các tù nhân lương tâm và chính tr khác.

"Chúng tôi s tiếp tc lên tiếng đ ông y được t do. Và chúng tôi s làm mi cách đ gây áp lc lên chính ph Vit Nam đ tr t do cho tt c các tù nhân lương tâm và tù nhân tôn giáo".

"Tht xu h khi mt quc gia mnh như Vit Nam li đi b tù nhng người đang c gng thc hành các quy tc đo đc theo tôn giáo ca h".

T năm 2007 cho đến nay qua các báo cáo thường niên, USCIRF liên tc đ ngh B Ngoi giao Hoa K lit Vit Nam vào danh sách các quc gia cn quan tâm đc bit (CPC) vì cho rng nước này vi phm nghiêm trng t do tôn giáo.

Chính quyn Vit Nam cho rng các báo cáo ca USCIRF "vn có nhng thông tin không chính xác, chưa được kim chng !".

Năm ngoái, báo Nhân dân ca Đảng cộng sản Vit Nam nói rng nhng người son tho các báo cáo ca USCIRF đã "s dng rt nhiu tin tc do thế lc thù đch, thiếu thin chí ba đt đ vu cáo, vu khng, xuyên tc vn đ t do tôn giáo Vit Nam, và da vào đó đ đánh giá".

**********************

Báo Công an nhân dân công kích USCIRF là 'công c ca M và đng minh'

VOA, 14/10/2020

Báo Công an nhân dân, cơ quan ngôn lun ca B Công an Vit Nam, va lên tiếng ch trích Ủy hi T do Tôn giáo Quc tế ca Hoa K (USCIRF), cho rng "vi bn cht hai mt", USCIRF là "công c phc v cho mưu đ ca M và đng minh". Mt trong các nn nhân ca t do tôn giáo và tín ngưỡng Vit Nam được USCIRF công nhn đã bác b cáo buc ca B Công an.

tongiao4

Truyn thông Vit Nam ch trích các báo cáo t do tôn giáo ca Ủy ban T do Tôn giáo Quc tế ca Hoa Kỳ (USCIRF) và B Ngoi giao Hoa Kỳ.

 

Trong bài viết lên án USCIRF vào tháng trước, Báo Công an nhân dân cho rng trong các cuc làm vic vi Chính ph và các ban ngành, chc năng ca Vit Nam, đoàn USCIRF "ngang nhiên đưa ra nhng đ ngh thiếu thin chí, gây căng thng trong đi thoi, trao đi v tình hình tôn giáo".

tongiao5

Bài viết ca Báo Công an nhân dân ch trích USCIRF, ngày 28/09/2020.

 

Sau chuyến công tác ca đoàn USCIRF đến Vit Nam vào tháng 9/2019, các y viên ca USCIRF đã liên tc lên tiếng kêu gi chính quyn Vit Nam tr t do cho tù nhân lương tâm tôn giáo Nguyn Bc Truyn và Mc sư A Đo.

Đến tháng 9/2020, Mc sư A Đo đã được phóng thích, sau bn năm b giam cm. Vào đu tháng này, trước dp hai nước đi thoi nhân quyn ln th 24, din ra vào ngày 6/10/2020, ba dân biu Hoa K thúc gic B Ngoi Giao M gây áp lc vi chính quyn Vit Nam đ tr t do cho ông Nguyn Bc Truyn, mt trong nhng tù nhân lương tâm tôn giáo được USCIRF bo tr.

Song song vi vic kêu gi tr t do cho tù nhân lương tâm tôn giáo, t tháng 10/2019, USCIRF còn lp danh sách các nn nhân ca t do tôn giáo và tín ngưỡng vi mc đích nâng cao nhn thc ca công chúng v hoàn cnh nghiêm trng ca các nn nhân vi phm t do tôn giáo mt vài nước.

Hin ti USCIRF ghi nhn Vit Nam có 36 nn nhân ca t do tôn giáo và tín ngưỡng, phn ln đang b chính quyn giam cm.

Ông Y Phic Hdok, mt nhà hot đng cho t do tôn giáo người Montagnard, dân tc Eđê, hin đang xin quy chế t nn ca Cao y LHQ v người t nn (UNHCR) Thái Lan, nêu nhn đnh vi VOA v các cáo buc ca báo Công an nhân dân :

"Mi khi phía M lên tiếng nêu s tht v nhng vic làm ca chính quyn Vit Nam thì phía Vit Nam luôn phn ng bng nhng bài viết nói xu, bôi nh, nhm đánh lc hướng và trn an người dân".

"H luôn có nhng hành đng tr thù và không chu chp nhn s tht !" ông Y Phic, người va được USCIRF công nhn là nn nhân ca t do tôn giáo và tín ngưỡng Vit Nam, cho VOA biết thêm.

tongiao6

Trang tin ca USCIRF v Vit Nam

 

USCIRF là mt y hi đc lp, lưỡng đng ca chính ph liên bang Hoa k, được thành lp theo Đo Lut T Do Tôn Giáo Quc Tế (IRFA), giám sát quyn ph quát v t do tôn giáo và tín ngưỡng ngoi quc.

Báo cáo ca USCIRF v t do tôn giáo Vit Nam công b vào tháng 4/2020 nhn đnh rng quyn t do tôn giáo-tín ngưỡng Vit Nam vn chưa được thc s tôn trng ; đng thi khuyến ngh B Ngoi giao Hoa K đưa Vit Nam vào danh sách các Quc gia cn quan tâm đc bit (CPC) có th gây sc nh hưởng ngoi giao đến chính quyn Vit Nam nhm to ra s thay đi tích cc và cung cp quyn t do tôn giáo cho người dân ca h".

Các nhà hot đng vì t do tôn giáo Vit Nam nói vi VOA trong các cuc phng vn trước đây rng h tán thành vi khuyến ngh ca USCIRF đ đưa Vit Nam tr li CPC, và xác nhn tính khách quan, chính xác các báo cáo ca USCIRF.

Vào tháng 6/2020, Người phát ngôn B Ngoi giao Vit Nam Lê Th Thu Hng cho rng Báo cáo ca USCIRF "vn có nhng thông tin không chính xác, chưa được kim chng !"

T Nhân dân, cơ quan ngôn lun ca Đảng cộng sản Vit Nam, cho rng nhng người son tho các báo cáo ca USCIRF đã "s dng rt nhiu tin tc do thế lc thù đch, thiếu thin chí ba đt đ vu cáo, vu khng, xuyên tc vn đ t do tôn giáo Vit Nam, và da vào đó đ đánh giá".

Tương t, B Ngoi giao Vit Nam và truyn thông trong nước cũng thường xuyên lên tiếng ch trích các báo cáo thường niên v nhân quyn và t do tôn giáo ca B Ngoi giao M, cho rng các báo cáo này "xuyên tc s tht", "có nhng thông tin thiếu khách quan, không chính xác và chưa được kim chng v tình hình Vit Nam", hay "phá hoi quan h chính tr gia Vit Nam và Hoa K".

Ông Y Phic nêu nhn xét rng trong khi chính ph M mnh m thúc đy ci thin nhân quyn và t do tôn giáo ti Vit Nam thì chính ph Vit Nam li "bo th và không chu thay đi hoàn toàn đ người dân được thc s t do, h ch nhân nhượng khi cn trao đi thương mi quc tế, nhưng sau đó vn quay tr li đàn áp người dân, c th là các hi thánh tư gia".

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 305 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)