Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

21/09/2021

Công tác hỗ trợ dân Thành phố Hồ Chí Minh đang ở đâu ?

RFA, Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm)

Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị gói hỗ trợ thứ ba cho hơn bảy triệu người

RFA, 21/09/2021

Thành phố Hồ Chí Minh trin khai gói h tr Covid-19 th ba tr giá 7,3 nghìn t đng (tương đương chng 321 triu USD) đ h tr khong 7,3 triu người b nh hưởng bi đi dch.

hotro1

Bộ đội Việt Nam giao thực phẩm trong những khu vực phong tỏa ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 24/8/2021. Reuters

Phó Ch tch Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan thông báo như va nêu trong cuc hp báo ngày 20tháng9. Báo chí trong nước dn li ông Hoan cho biết, gói th ba được trin khai bt đu t ngày 22 tháng 9 cho đến ngày 4 tháng 10.

Đây là gói h tr th ba do chính quyn Thành phố thc hin bên cnh gói h tr 26 nghìn t đng ca Chính ph Trung ương trin khai hi tháng by. Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã công b hai gói tng tr giá 1,8 nghìn t đng đ h tr nhng người có hoàn cnh khó khăn và các doanh nghip b nh hưởng bi đi đch trong ba tháng qua.

Gói cu tr th ba s được phát cho bn nhóm đi tượng. Nhóm mt gm thành viên h nghèo, cn nghèo và người hưởng chế đ tr cp xã hi. Nhóm hai gm nhng người lao đng b mt vic làm đang có mt trên đa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm th ba gm người thân sng phthuc nhóm hai. Nhóm th tư là nhng người lưu trú tm thi trên trên đa bàn đang gp khó khăn. Tng s đi tượng trong đt này là hai triu h dân vi khong 7,3 triu người. Mi người s nhn được mt triu đng.

******************

Tiền hỗ trợ Covid ở Thành phố Hồ Chí Minh : những bất thường buộc đảng ủy, quân đội, công an phải vào cuộc

Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm), RFA, 20/09/2021

Vy là chiu nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã có mt quyết đnh đc bit hiếm thy : gói h tr đt ba s do mt "hi đng xét duyt, gm Đng y, quân s, công an, đoàn th ; khu ph có các t kim tra rà soát", và s "ly cơ chế tp th đ gii quyết các vn đ dân sinh". Như th chính quyn đa phương đang b ra… "chu rìa" ?

hotro2

Quân đội đưa hàng thực phẩm đến nhà người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 24/8/2021 - Reuters

Có v rình rang ban b, nhưng xem li nhng din biến gn đây quanh vic h tr cho dân, vi. nhiu điu tiếng, kêu ca, và nay nhiu v vic vn chưa được làm rõ, thì có l phi đến nước y may ra hy vng đôi chút.

Ch trong vòng mt tun mà có ít nht ba v liên quan tin h tr cho dân, được báo chí phn ánh, đu có du hiu bt thường và cho ti nay chưa được cơ quan chc năng đa phương làm rõ.

V th nht, phường Phú Nhun, qun 7, dân thc mc v gói h tr 1,5 triu đng. Thông tin trên báo VietnamNet, 12/9/2021, vi đon kết là "… khi phóng viên đ cp đến vn đ có b sót người dân khó khăn hay không thì câu tr li đang b b ng".

Điu đáng nói na là hu như ch có VietnamNet phn ánh v này. Và đáng bun là cho đến hôm nay, hơn mt tun, vn chưa có thông tin thêm v gii quyết nhng thc mc ca dân.

V th hai, phường 2, qun 8, theo báo Thanh niên, ngày 18/9/2021, dân bc xúc "v vicchi tin h trca phường này quá bt cp, đáng ng, khiến h đi ti đi lui và v tay không. Thm chí, có trường hp đã qua đi do Covid-19 nhưng vn cùng nhiu người trong gia đình có tên trong danh sách nhn tin, nhưng chính quyn đa phương ch gii quyết cho mt trường hp...

Đc bit, dưới bài viết này, theo mt bài tiếp sau đó cho biết, đã có ti "trên 1.000 bình lun, phn ánh, thc mc v đi tượng được chi tr, các khon chi h tr chm đến tay người dân nhiu qun, huyn và nhiu phn ánh khác thông qua phn hi dưới bài viết và đa ch email" ca báo.

Sau đó mt ngày, ông Bí thư Qun 8 đã có khng đnh rt tài tình là nhng v vic dân kêu đu "không có trc li", mà "ch do cách làm thôi", "dn đến thiếu sót".

V th ba, phường Tân Quý, qun Tân Phú, theo nhiu báo, ngày 15/9/2021, mt c ông 75 tui được cho là xung khc vi t trưởng dân ph do c hai "đã có mâu thun cá nhân liên quan đến tin tr cp", nên "đánh nhau", mà li do c ông gây s trước. Kết qu c ông b "viên gch trên tay" t trưởng "trúng vào đu", máu chy đm đìa.

V này đc bit nhiu điu đáng nói. Đó là : - Báo chí đu đưa tin mt chiu (t công an, chính quyn, không có ca dân, ca hai đương s). - Tin quá sơ sài, li nhiu chi tiết mâu thun, có xu hướng "bênh" người chính quyn. Không theo đui v vic đến cùng. – Cho ti nay, đã qua 6 ngày, vn chưa có kết qu điu tra ca công an, hay gii quyết ca chính quyn.

Tóm li, ch đim qua ba v vic nói trên đã có th thy tình trng không rõ ràng v phía chính quyn, thm chí xoa du dư lun cho xong (như cách Bí thư Qun 8 nói trên), thái đ bc xúc ca dân (mt bài báo mà có ti c ngàn phn hi/phn ánh là quá hiếm), còn báo chí thì đưa thông tin thiếu trách nhim là ph biến.

Vi thc tế đó, vic phi t chc li cách h tr như nói trên, cũng đ thy thành ph cn sm có bin pháp thanh kim tra, rà soát li vic thc hin hai gói h tr trước, đ phát hin nhng sai sót, thm chí tham nhũng, tiêu cc.

Có điu, h có thc s, quyết lit làm không, khi mà chính Thanh tra thành ph ngày hôm qua "ra tay" bng cách ngh (các qun, huyn) cung cp thông tin công tác an sinh xã hi và nhiu hot đng khác", c như th chng có chuyn dân kêu ca oán thán gì, khi cn d nghip v thanh tra ra, xung tn nơi hi han dân cho nó mt.

Thêm na, ti sao ch thy báo Ph n Thành phố Hồ Chí Minh là đưa tình tiết v "hi đng xét duyt" quy mô như nói trên, còn trên rt nhiu báo thì không h nhc ti ? Nếu có mt h thng quy mô như vy, tht không d đ vn hành cho trơn tru, hiu qu, vy mà thi gian bt đu ngay t 23/9/ ri. Không khéo thành "hi đng gt".

Nguyễn Hữu Vinh (Anh Ba Sàm)

Nguồn : RFA, 20/09/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt, Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm)
Read 69 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)