Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

19/11/2021

Bộ Công an : Các nhóm phản động ráo riết chống Việt Nam trong dịch Covid-19

RFA tiếng Việt

B Công an Vit Nam cáo buc rng các đi tượng, mà b này cho là phn đng c trong nước và nước ngoài, tiến hành nhiu hot đng chng phá, đe da an ninh con người ti Việt Nam trong đi dch Covid-19.

bca1

Tấm biến kêu gọi chống dịch như chống giặc trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh hôm 9/7/2021 - AFP

Mng báo Pháp Lut Thành ph H Chí Minh vào ngày 18/11 loan tin dn thng kê ca B Công an liên quan đến nhng hot đng b cho là chng phá như thế. C th, theo B này thì có hơn 30 ngàn đu tài liu, video clips vi 11 chiến dch được tiến hành nhm mc đích xuyên tc tình hình và công tác phòng chng dch ca Đng cộng sản và Nhà nước Việt Nam.

B Công an Vit Nam còn cho rng có nhiu cá nhân và t chc li dng hot đng h tr nhân đo, t thin đ đt mc đích theo B này là tiếp cn, lôi kéo, kích đng công nhân, người lao đng tham gia các t chc b cho là phn đng ti nước ngoài.

Theo B Công an, đng Vit Tân Hoa K có âm mưu thc hin kế hoch Bùng n vì dch Covid-19 đ đy cao s phn ut ca người dân, kích đng biu tình, đưa thành viên ct cán vào Vit Nam ch đo, kích đng công nhân các khu công nghip Nhng hot đng như thế được ghi hình ri đưa lên mng đ to hiu ng domino dn đến biu tình qui mô ln

B Công an cáo buc các t chc khác gm "Chính ph Quc gia Vit Nam Lâm thi", "C vàng", "Bn phi lên tiếng"… đã phát tán kêu gi "ba sch" (đt sch, phá sch, giết sch) ti các khu cách ly các tnh phía nam.

B Công an Việt Nam cho biết trong quý III/2021 khi mà dch Covid-19 bùng phát mnh ti Thành phố Hồ Chí Minh và các tnh phía nam, cơ quan chc năng phát hin hơn 28.000 thông tin gc b cho có ni dung xu, đc trên mng xã hi, tăng 200% so vi sáu tháng đu năm. Theo B này thì hàng trăm hi, nhóm kín trên không gian mng liên quan công nhân ti các khu công nghip, người dân ti các khu cách ly, phong ta b phát hin.

Nguồn : RFA, 19/11/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt
Read 30 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)