Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

09/02/2024

Vatican hy vọng sẽ có quan hệ ngoại giao toàn diện với Việt Nam

VOA tiếng Việt

Đi din thường trú đu tiên ca Tòa Thánh Vatican ti nước Vit Nam cng sn t ý hy vng v kh năng có quan h ngoi giao đy đ gia Vatican và quc gia Đông Nam Á, theo trang web ca Hi đng Giám mc Vit Nam.

vatican1

Tng Giám mc Marek Zalewski tr li phng vn trên trang web ca Hi đng Giám mc Vit Nam, 8/2/2024.

"Nim hy vng ca tôi, không ch hy vng ca cá nhân tôi mà còn là hy vng ca Tòa Thánh, là mt ngày nào đó chúng ta có th có quan h ngoi giao toàn din vi Vit Nam. Đây s là mt thành qu tuyt vi và s là mt tin vui cho mi người", Tng Giám mc Marek Zalewski nói trong mt cuc phng vn được đăng hôm 8/2 trên trang ca Hi đng Giám mc Vit Nam.

Ông Zalewski, người gc Ba Lan, được Giáo Hoàng Phanxicô b nhim hôm 23/12 năm ngoái làm đi din thường trú ca Vatican Vit Nam, gn na thế k sau khi nhng người cng sn đánh bi Vit Nam Cng Hòa min nam năm 1975, làm ch toàn b đt nước và ct đt quan h vi Vatican.

Ghi nhn thc tế là hin nay ông có th hin din và m văn phòng Hà Ni, Tng Giám mc Zalewski tiên liu rng "các mi quan h s càng vng mnh hơn, tt đp hơn và đáng tin hơn đi vi Giáo hi, đi vi chính ph" và ông nói thêm: " đây tôi phi nói li cm ơn, cm ơn Chính ph Vit Nam. Nh s ci m và đón nhn ca h, chúng ta đã đt được mc quan h mà ngay c 10 năm trước cũng không th có được", theo ni dung bài phng vn.

Ông Zalewski cũng nói rng gi đây ông có th làm vic vi các giám mc vì li ích ca Giáo hi ti Vit Nam.

Hin ti, ông ngh trong mt khách sn th đô Hà Ni cho đến đt được tha thun vi chính ph Vit Nam v tư dinh chính thc ca ông.

Trong cuc phng vn vi b phn truyn thông ca Hi đng Giám mc Vit Nam, ông Zalewski cũng gii thích v quy chế ngoi giao ca ông trong bi cnh nước Vit Nam cng sn và Tòa Thánh Vatican không có quan h ngoi giao:

"Khi hai nước có quan h ngoi giao toàn din. Chúng tôi gi là đi s hoc s thn Tòa Thánh ... Trong trường hp ca tôi Vit Nam, tôi được gi là Đi din Tòa Thánh thường trú vì chính ph Vit Nam và Tòa Thánh vn chưa có quan h ngoi giao chính thc. Đây là lý do tôi đây, không phi tư cách là nhà ngoi giao vi quyn min tr và đc quyn ngoi giao. Nhưng văn phòng ca tôi thường trú ti Hà Ni nên thc tế tôi làm vic và được coi là S thn Tòa Thánh".

Tng Giám mc Zalewski tng là S thn ti Singapore vào năm 2018. V đi din ca Vatican cho hay ông đã thc hin 36 chuyến viếng thăm mc v ti 27 giáo phn Vit Nam trong 5 năm qua t Singapore, khi đó vi tư cách là đi din không thường trú ca Giáo Hoàng trong quan h vi Vit Nam.

Mt s trích đon phng vn Tng Giám mc Zalewski được trích đăng trên trang web ca Liên hip Thông tn xã Công giáo Á Châu (UCANews). Trang này nhn xét rng Vit Nam thi gian qua đã thc hin các ci cách, trong đó có vic quc gia này hp tác vi các chính ph và t chc phương Tây.

The UCANews, mi quan h "tế nh" gia Vatican vi Vit Nam phn nào được xem là mt hình mu cho mi quan h ca Vatican vi nước cng sn láng ging ca Vit Nam là Trung Quc, quc gia này đã ct đt quan h ngoi giao vi Tòa Thánh vào năm 1951.

UCANews dn s liu ca chính ph cho hay Giáo hi Công giáo ti Vit Nam có 7 triu thành viên, trong đó có 8.000 linh mc và 41 giám mc.

Có khong 3.000 giáo x Công giáo, khong 7.700 cơ s do Giáo hi điu hành và 11 chng vin trong nước.

An Tôn

Nguồn : VOA, 09/02/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: An Tôn
Read 158 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)