Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

14/05/2024

Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ‘ưu tiên hàng đầu’

VOA tiếng Việt

Trong cuc gp vi các doanh nghip Trung Quc ti Tr s Chính ph hôm 14/5, Th tướng Phm Minh Chính đ cp ti quan h vi Bc Kinh, nói rng quan h vi Trung Quc là ưu tiên hàng đu.

viettrung1

Th tướng Phm Minh Chính.

Cng thông tin chính ph Vit Nam (VGP News) dn li ông Chính nói rng phía Vit Nam "luôn coi phát trin quan h hu ngh vi Trung Quc là yêu cu khách quan, la chn chiến lược và ưu tiên hàng đu trong tng th đường li đi ngoi".

Ông Chính cũng được trích li "đánh giá cao và trân trng cm ơn s đóng góp thiết thc, hiu qu ca các doanh nghip Trung Quc đi vi s phát trin ca kinh tế - xã hi Vit Nam và vi quan h Đi tác Hp tác chiến lược toàn din Vit Nam - Trung Quc thi gian qua".

Theo VGP News, đây là cuc gp đu tiên ca th tướng chính ph Vit Nam vi đi din cng đng doanh nghip Trung Quc và điu đó, theo ông Chính, th hin "s coi trng ca chính ph Vit Nam vi các doanh nghip Trung Quc, s lng nghe, chia s vi các doanh nghip nước ngoài, trong đó có doanh nghip Trung Quc, vi tinh thn đã nói là làm, đã cam kết phi thc hin, đã làm, đã thc hin là có sn phm c th, hiu qu cân đong đo đếm được".

Ti cuc gp, ông Chính được dn li nói rng Vit Nam "luôn khuyến khích" các doanh nghip Trung Quc m rng hp tác, tăng cường đu tư vào các lĩnh vc Trung Quc có thế mnh và Vit Nam nhu cu và ưu tiên cao, như đi mi sáng to, tăng trưởng xanh, chuyn đi s, năng lượng tái to, năng lượng sch, đô th thông minh

Đi s Trung Quc ti Vit Nam Hùng Ba được VGP News dn li nói rng phía Trung Quc "khuyến khích ngày càng có nhiu doanh nghip có thc lc, công ngh, uy tín tích cc tham gia các lĩnh vc hp tác theo các đnh hướng" mà ông Chính đã cp.

Hi tháng Ba, như VOA tiếng Vit đã đưa tin, Trung Quc lên tiếng cnh báo rng vic tham gia các khi có mc đích i đu" và "bè phái" là không phù hp, ngay sau khi Vit Nam và Australia va thiết lp quan h Đi tác Chiến lược Toàn din.

Trước đó, Th tướng Phm Minh Chính và Th tướng Australia Anthony Albanese ra tuyên b chung v vic nâng tm quan h đi tác chiến lược toàn din gia Vit Nam và Australia, mt đng minh ca Hoa K trong khu vc, trong đó đ cp đến vn đ Bin Đông và sông Mekong.

Nguồn : VOA, 14/05/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 102 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)