Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Châu Á

09/05/2023

Bắc Kinh đưa tàu dân quân ra phá rối vùng tập trận Ấn Độ-ASEAN

VOA tiếng Việt

Tàu dân quân Trung Quc vào vùng tp trn ca n Đ-ASEAN Bin Đông

Reuters, VOA, 09/05/2023

Các tàu ca lc lượng dân quân bin Trung Quc đã tiếp cn mt khu vc mà hi quân n Đ và các nước ASEAN đang tp trn Bin Đông, hai ngun tin n Đ cho biết ngày 8/5.

danquan1

Các tàu ca lc lượng dân quân bin Trung Quc Bin Đông.

Mt chuyên gia đc lp ti Vit Nam cho rng Bc Kinh dường như đang s dng lc lượng dân quân đ đe da và phá ri cuc tp trn hi quân này.

Bc Kinh không tr li các câu hi ca Reuters v v vic b cáo buc và đng cơ.

Chính ph n Đ và Vit Nam t chi bình lun.

Giai đon hai ngày trên bin ca Cuc tp trn hàng hi ASEAN-n Đ (AIME 2023) bt đu hôm 7/5 vi s tham gia ca các tàu hi quân và máy bay t n Đ, Vit Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Brunei.

Các ngun tin n Đ cho biết h đang trong Vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam thì các tàu Trung Quc di chuyn v phía h. Tuy nhiên, các tàu dân quân và tàu hi quân đã vượt qua nhau mà không có bt k s đi đu nào, h nói.

Nhà chc trách n Đ đang theo dõi hot đng ca ít nht 5 tàu dân quân, theo các ngun tin, nhng người không mun tiết l danh tính vì h không được phép nói chuyn vi gii truyn thông.

H cho biết mt tàu nghiên cu ca Trung Quc cũng đang đi theo nhng chiếc tàu này ti cùng khu vc.

Ông Ray Powell, người đng đu D án Myoushu trên Bin Đông ti Đi hc Stanford, cho biết nhng chiếc tàu này thuc hm đi dân quân Qiong Sansha Yu trong khu vc.

Lc lượng dân quân như vy bao gm các tàu đánh cá thương mi phi hp vi chính quyn Trung Quc vì các mc tiêu chính tr Bin Đông. Tuy nhiên, chính ph Trung Quc trong quá kh đã bác b s tn ti ca bt k lc lượng dân quân nào như vy.

Bà Vân Phm, qun lý ca Sáng kiến Đi s ký Bin Đông (SCSCI), mt t chc phi li nhun đc lp giám sát d liu theo dõi tàu thuyn, cho biết đây không phi là ln đu tiên "cái gi là tàu cá" ca Trung Quc xut hin và đe da tàu chiến ca các nước khác.

"Vì vy, có kh năng cuc tp trn đã b gián đon mô hình đã b phá v và mt s tàu phi thay đi hướng đi", bà nói vi Reuters.

Bà Phm cho biết tàu nghiên cu Trung Quc Xiang Yang Hong 10 có lúc đã tiến gn đến mt tàu chiến Vit Nam trong khong cách 10 dm.

Đây là cuc tp trn hàng hi ASEAN-n Đ đu tiên (AIME/2023) và được hi quân n Đ và Singapore đng t chc.

Mt s nước láng ging ven bin ca Trung Quc đã cáo buc nước này s dng các tàu công v và dân quân đ quy ri và đe da các tàu đánh cá và tàu quân s ca h Bin Đông.

Trung Quc trong nhiu năm đã tuyên b ch quyn đi vi toàn b Bin Đông và rt nhy cm vi s hin din ca quân đi các nước khác trong khu vc.

Quan h gia n Đ và Trung Quc cũng xung dc k t sau cuc đng đ gia quân đi ca h dãy Himalaya vào năm 2020 khiến 24 binh sĩ thit mng.

*************************

Tàu dân binh Trung Quc ct mt tàu chiến n Đ, Vit Nam, ASEAN din tp Bin Đông

Reuters, VOA, 09/05/2023

B Ngoi giao Trung Quc hôm th Ba 9/5 bác b nhng cáo buc cho rng các tàu thuyn thuc lc lượng dân quân bin ca Trung Quc đã c tình tiếp cn mt khu vc trên Bin Đông nơi hi quân ca n Đ và các nước ASEAN đang din tp.

danquan2

Mt tàu, nghi là tàu dân binh ca Trung Quc, đi gn tàu tun duyên Philippines Bin Đông, 21/4/2023.

Mt chuyên gia đc lp ti Vit Nam cho rng Bc Kinh dường như s dng lc lượng dân binh đ hăm da và phá ri cuc din tp hi quân.

“Theo như chúng tôi hiu, các tàu nghiên cu khoa hc và đánh cá ca Trung Quc thc hin các hot đng sn xut và làm vic bình thường trong các vùng bin thuc quyn tài phán ca Trung Quc, B Ngoi giao Trung Quc tr li khi Reuters đ ngh đưa ra bình lun.

"Thế gii bên ngoài ch có đưa ra nhng li buc ti vô căn c hoc t nhiên gây ra rc ri", b này nói thêm.

Giai đon din tp trên bin kéo dài 2 ngày trong khuôn kh Cuc din trn hàng hi ASEAN-n Đ (AIME 2023) bt đu hôm Ch nht 7/5 vi s tham gia ca các tàu hi quân và máy bay ca n Đ, Vit Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Brunei.

Các ngun tin n Đ cho biết h đang trong Vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam khi các tàu Trung Quc di chuyn v phía h. Tuy nhiên, các tàu dân binh và các tàu hi quân đã ct mt nhau mà không có bt k s đi đu nào, h nói.

Các nhà chc trách n Đ theo dõi được ít nht 5 tàu dân binh di chuyn, theo các ngun tin, h không mun tiết l danh tính vì h không được phép phát ngôn vi gii truyn thông.

H cho hay mt tàu nghiên cu ca Trung Quc cũng đã đi theo nhng tàu dân binh này ti cùng mt khu vc.

Ray Powell, người đng đu D án Myoushu v Bin Đông ti Đi hc Stanford, cho rng nhng tàu đó thuc hi đi dân binh Qiong Sansha Yu trong khu vc.

Lc lượng dân quân như vy bao gm các tàu đánh cá thương mi, h phi hp vi chính quyn Trung Quc vì các mc tiêu chính tr Bin Đông. Tuy nhiên, trong quá kh, chính ph Trung Quc đã bác b chuyn có bt k lc lượng dân binh nào như vy tng tn ti.

Vân Phm, người qun lý D án Đi s ký Bin Đông (SCSCI), mt t chc phi li nhun đc lp theo dõi d liu v tàu thuyn di chuyn, nói rng đây không phi là ln đu tiên "cái gi là tàu cá" ca Trung Quc xut hin và hăm da tàu chiến ca các nước khác.

"Vì vy, có kh năng là cuc din tp đã b gián đon... hình thái di chuyn đã b phá v và mt s tàu phi thay đi hướng đi ca h", bà nói vi Reuters.

Bà Vân Phm cho hay tàu nghiên cu Xiang Yang Hong 10 ca Trung Quc đã tiến li gn tàu chiến ca Vit Nam tham gia din tp, có lúc ch cách khong 16 kilomet.

Đây là cuc din tp hàng hi ASEAN-n Đ đu tiên (AIME-2023), do hi quân n Đ và Singapore đng đăng cai.

(Reuters)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 223 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)