Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

07/04/2017

Tìm về những ngôi mộ thuyền nhân

Thiện Ý

Trong suốt tun qua, Đài phát thanh Sài Gòn Houston, tiểu bang Texas, đã truyn đi các bn tường trình trc tiếp v chuyến đi thăm m phn nhng tuyn nhân Vit Nam đã b mình Bin Đông trên đường tìm t do. Theo đó, mt phái đoàn khong 60 người đến t Hoa Kỳ, Canada và Úc Châu, phn nhiu là nhng thuyền nhân đã sng sót sau các cuc vượt bin đy him nguy vi sóng gió và hi tc. Chuyến đi thăm này d đnh kéo dài trong ba tun đi đến mt s hi đo trong vnh Thái Lan, Mã Lai và Nam Dương, nơi có nhiu xác thuyn nhân b chôn vùi dưới ba tc đt, không quan tài, không kim tĩnh !

mo1

Tại tị nạn Galang, Indonesia, 1986 - Ảnh minh họa

Theo những thuyn nhân vượt thoát trong nhng khon thi gian khác nhau các năm trước đây, nay tham gia phái đoàn cho biết, mc đích và ý nghĩa chuyến đi này là đ thăm viếng, tưởng nim và cu nguyn theo nim tin tôn giáo cho các thuyn nhân có s phn không may đã bỏ mình trên bin c do sóng d hay b hi tc sát hi trên đường vượt bin. Vì vy trong phái đoàn này có s tham gia ca mt s tu sĩ như mt Linh mc Công giáo và mt Hòa thượng thành ph Houston, Hoa Kỳ và mt Linh mc Công giáo đến t Đài Loan.

Ngoài ra còn có năm nhà sư và mt s tu sĩ Pht giáo Thái Lan tình nguyn tham gia phái đoàn đến các hi đo đ cu nguyn cho linh hn các thuyn nhân t nn còn vt vưởng nơi đây được sm siêu thoát. Đng thi, phái đoàn cũng mang theo khong 70 bng m bia đ tên nhng người mà thân nhân h biết đã b vùi chôn trên các hoang đo mà h tng trôi dt vào b, đã chết đói chết khát hay b hi tc hãm hiếp, sát hi…

Chuyến đi này gi nh thm cnh ca nhng người Vit Nam tìm đường vượt biên, khi s chỉ vài năm sau ngày 30/4/1975, ngày cng sn Bc Vit cướp được chính quyn Vit Nam Cng Hòa Min Nam Vit Nam, thiết lp chế đ đc tài toàn tr trên c nước, khiến nhiu người phi liu thân b nước ra đi tìm t do. Hành đng cướp chính quyn này ca nhà cầm quyn CSBV 42 năm trước đây (1975-2017) tng b coi là vi phm trng trn Hip Đnh Paris ngày 27/1/1973 do chính h là mt trong bn bên đã hp son và ký kết.

Vì theo khon (b) điu 9 Chương IV quy đnh "Việc thc hin quyn t quyết ca nhân dân Miền Nam Vit Nam" đã ghi như sau :

"b) Nhân dân Miền Nam Vit Nam t quyết đnh tương lai chính tr ca Min Nam Vit Nam thông qua tng tuyn c thc s t do và dân ch, có giám sát quc tế".

Khoản (a) điu 11 thì ghi "Ngay sau khi ngưng bn, hai bên Miền Nam Việt Nam s hip thương trên tinh thn hòa gii và hòa hp dân tc, tôn trng ln nhau và không thôn tính ln nhau đ thành lp Hi Ðng Quc Gia Hòa Gii và Hòa Hp Dân Tc gm ba thành phn ngang nhau…".

Đây là điều 15 ca chương V Hip Ðnh Paris quy định rt rõ ràng : "Việc thng nht nước Vit Nam s được thc hin tng bước bng phương pháp hòa bình trên cơ s bàn bc và tha thun gia Min Bc và Min Nam Vit Nam, không bên nào cưỡng ép hoc thôn tính bên nào... Thi gian thng nht s do Min Bc và Min Nam tha thun...".

Thế mà thc tế đã xy ra hoàn toàn trái ngược trước s làm ngơ ca nhng cam kết quc tế bo đm cho vic thc thi ghi trong bn "Hiệp đnh Paris v chm dt chiến tranh lp li hòa bình cho Vit Nam". Hệ qu là, tuy chm dứt được thm trng ca cuc chiến tranh "ct nhc tương tàn", nhưng đã xô đy c mt dân tc vào nhiu thm trng khác trong hòa bình (theo nghĩa không còn tiếng súng) sau cuộc chiến. Vì sau khi nm quyn thng tr đc tôn trên c nước, đng và cm quyn cộng sản Việt Nam đã thi hành các chủ trương, chính sách cc kỳ gian ác gây nhiu kh ly cho nhân c nước, nht là vi dân Min Nam mi "gii phóng" mà h mit th gi là "dân ngụy, ngy quân, ngy quyn".

Ngay những ngày tháng năm đu sau 30/4/1975, Vit cng đã thc hiện ch trương chính sách tp trung lao đng ci to hàng trăm ngàn sĩ quan quân đi và các viên chc ch huy hành chánh các cp chính quyn Vit Nam Cng Hòa ; đưa đến thm cnh ly tán gia đình, đy nhng người v tr con thơ vào cuc sng bơ vơ, qun bách đến cùng cc, phi bươm tr kiếm sng bng đ mi ngh. Mt s đông v con nhng người tù ci to không biết làm gì đ sng các thành th, đã phi t nguyn hay b d d, cưỡng ép đi lp nghip các vùng kinh tế xa thành th, nhng nơi rng thiêng, nước đc, cc kh, thiếu thn trăm b. Nhiu người trong s h đã chết vì thiếu ăn, thiếu thuc điu tr khi bnh hon. Tiếp theo sau là các cuc đi tin, đánh tư sn đt I, đi II, hu hết dân Min Nam dân thường cũng như nhng người b ghép vào din b đánh tư sn đu trng tay… Nhưng đây mi ch là nhng thm cnh mà nhà cm quyn Vit cng đã gây trước mt cho nhng quân, dân, cán chính chế đ Việt Nam Cộng Hòa Min Nam, còn có mt thm trng lâu dài khác sau hòa bình cho các thế h con cháu h, được tóm gn trong ba câu thơ (1) :

Hòa bình, thống nht, t do đâu ?

Lý lịch bao đi đeo thân phn ?

Con thơ cam chiu đến bc đu…

Đứng trước nhng thm trng sau chiến tranh, trong hòa bình trên, tt c dân Min Nam như b nhà cm quyn chế đ mi dn vào con đường cùng. Nhiều người đã tìm cách vượt thoát ra cnh khn cùng bng cái chết hay tìm đường vượt biên bng mi cách và mi giá, k c đánh đi mng sng đ "tìm s sng trong cái chết". Chính hin thê ca tôi dã có lúc qun bách vì quá kh cc kiếm sng nuôi ba con thơ di vi mt m chng, đã có ý đnh b li tôi trong tù tìm đường vượt biên. Nếu ngày đó (1979), v con tôi đi vượt bin, liu có đến được bến b t do hay cùng chung s phân vi hàng triu thuyn nhân phi vùi thân trong bng cá hay trong lòng bin c ? (2). Theo ước đoán ca cơ quan t nn Liên Hip Quc, thì có khong 5 triu người vit Nam đã vượt biên sau ngày 30/4/1975, nhưng ch sng sót đến được các tri t nn trong vùng khong ba, bn triu ; s còn li mt mng trong rng sâu (mt s ít vượt biên bằng đường b) hay b xác trên bin c hay b nn hi tc sát hi (vi đa s vượt biên bng đường bin).

Thành ra, chuyền đi thăm m phn và cu nguyn cho linh hn các thuyn nhân Vit Nam b mình trên Bin Đông trên đường tìm t do ca phái đoàn 60 người lúc này, ngoài mục đích và ý nghĩa linh thiêng cao đp mà nhng người tham gia phái đoàn bày t, thiết tưởng còn có ý nghĩa đc bit hơn. Vì nó din ra trong thi khong gn ngày 30/4/1975, ngày đánh du kết thúc cuc chiến tranh "ni da xáo tht" đ li nhiều di hi cho dân tc. Vì s kết thúc này, nếu đã chm dt được nhng thm cnh trong chiến tranh, thì li xô đy nhân dân c nước Vit Nam vào mt thm trng trong hòa bình mà thc tế còn t hi hơn nhiu, do chế đ đc tài toàn tr cộng sản Việt Nam gây ra.

Giờ đây sau 42 năm kết thúc cuc chiến tranh Quc-Cng (1975-2017), thiết tưởng phe Vit cng (đảng và nhà cm quyn cộng sản Việt Nam hin nay) đã gây ra các thảm trng trước và sau chiến tranh, trong hòa bình, cho nhân dân và đt nước, cn cúi mt ăn năn thng hi, thay vì tiếp tc ăn mng như mt "chiến thng" (mà thực cht ch là chiến thng gi to) ; tuy có trễ nhưng chưa mun. Đng thi, phe Vit quc (các chính đảng quc gia, các t chc, cá nhân chng cng vì dân ch cho đt nước) cũng cần cúi mt ân hn thay vì nuôi dưỡng hn thù. Vì trong quá kh đã không làm được nhng điu cn làm đ bo v chế đ dân ch pháp tr Min Nam, tao cơ hi cho phe Vit Cng có tư thế và điu kin th ác, không ch gây ra nhng thm trng trước mt mà còn di hi nhiu mt lâu dài cho nhân dân và đất nước Vit Nam thân yêu ca chúng ta.


Houston, ngày 4/4/2017

Thiện Ý

Nguồn : VOA, 06/04/2017

Chú thích :

(1) và (2) : Là hai câu thơ trích trong mt bài thơ v tôi là Liên Hương viết trong nht ký khi tôi b bt cm tù vì ti "phn đng" (tham gia Mặt trn Nhân quyn Vit Nam 1978-1981). Nội dung toàn bài thơ như sau :

Thôi cũng đành chối b quê hương

Khước t vinh quang "Dân Vit kiên cường"

Ðòan người lũ lượt tìm đt ha

Nước lan nhà tan, cnh đan trường.

Ra đi dù chịu lm cam go

Mong thở bu không khí t do

Lăn vào cõi chết tìm đường sng

Chấp nhn thương đau chng đn đo

Vợ lìa chng, cha li xa con

Ngậm đng nut cay, nén ti hn

Liều thân giao phó tay Thiên đnh

Sóng gió mênh mông chọn mt còn.

Thôi cũng đành ôm hận ly hương

Số phn tương lai chn no đường

Ðáy biển vùi sâu bao mơ ước

Cải to đa đy kiếp đau thương.

Ðất nước gì đâu lm kh đau,

Thanh bình, thống nht, t do đâu ?

Lý lịch ba đi đeo thân phn

Con thơ cam chu đến bc đu.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Thiện Ý
Read 612 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)