Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

24/02/2021

‘Bốc thăm’ kiểm tra kê khai tài sản : chống tham nhũng cũng ngẫu nhiên

Trân Văn

Nhiu người chưng hng khi B Lao động, thương binh và xã hội Vit Nam quyết đnh : S t chc bc thăm đ tiến hành kim tra mc đ trung thc khi kê khai tài sn, thu nhp ca nhng cá nhân được la chn ngu nhiên theo cách va k !

kekhai1

"Biệt phủ" của ông Phạm Sỹ Quý, nguyên lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái. Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã kết luận ông Quý có vi phạm trong việc kê khai tài sản. Ảnh : NLĐ

Vic t chcbc thăm s được thc hin ti chín cơ quan thuc B Lao động, thương binh và xã hội. T lla chn ngu nhiên đxác minh được khng chế mc 10% và được ch đo là khi "bc", ít nht phi có mt trong nhng người đng đu chín cơ quan này trúng "thăm" !

Sáng kiếnbc thăm được B Lao động, thương binh và xã hội qung cáo là nhm bo đm vic xác minh tài sn, thu nhp phi được tiến hành kp thi, công khai, khách quan, trung thctheo đúng tinh thn ca các qui phm pháp lut v phòng chng tham nhũng (1).

***

Trước gi, h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam đã son tho ban hành rt nhiu văn bn quy phm pháp lut v kê khai tài sn, thu nhp,đng thi s dng nhng văn bn y như các công c đ qung bá quyết tâm, n lc phòng – chng tham nhũng.

Tuy công cuc phòng chng tham nhũng được xác đnh là không có vùng cm, không có ngoi l,song t khai tài sn, thu nhp ca các viên chc thuc din phi kê khai tài sn, thu nhp li được xác đnh là tài liu mt. Đó là lý do thay vì điu tra xem ti sao tài sn ca nhng cá nhân như : Ngô Văn Khánh Phó Tng Thanh tra chính ph (2), Hunh Đc Thơ Ch tch thành ph Đà Nng (3) li ln ti mc làm thiên h choáng váng thì các cơ quan hu trách ch tp trung truy tìm k tiết l !

Mt đim khác phi lưu ý là vic kim tra mc đ chính xác, trung thc ca các t khai ch được thc hin theo kiu có chn lc. Năm 2018, có khong 1.137.000 cá nhân phi kê khai tài sn, thu nhp nhưng Vit Nam ch kim tra t khai tài sn, thu nhp ca 44 người (4). Đến 2020, s cá nhân đã np t khai tài sn, thu nhp là 1.081.235 người nhưng h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam cũng ch t chc xác minh mc đ chính xác, trung thc khi kê khai tài sn, thu nhp ca 46 người (5) !

Sau hai thp niên thc hinkê khai tài sn, thu nhp,t 2018 đến nay, mi năm, h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam ch xác minh chưa ti 0,01% t khai tài sn, thu nhp ca nhng viên chc thuc din phi khai !

Cui tháng 10 năm ngoái, h thng công quyn Vit Nam ban hànhmt ngh đnh v kim soát tài sn, thu nhp ca người có chc v quyn hn trong cơ quan, t chc, đơn v(Ngh đnh 130/2020/NĐ.CP) và bng quyết đnh t chc bc thăm, la chn ngu nhiên xem ai thuc trường hp phi xác minh kim tra mc đ chính xác, trung thc khi kê khai tài sn, thu nhp, B Lao động, thương binh và xã hội tr thành mt trong nhng cơ quan dn đu trong vic thc thi Ngh đnh 130/2020/NĐ-CP.

Dù sao thì cũng phi cám ơn Ngh đnh 130/2020/NĐ-CP bi ít nht cũng có B Lao động, thương binh và xã hội đi tiên phong, t chcbc thăm, la chn ngu nhiên và 10% rõ ràng là hơn xa0,01% !

Tt nhiên 10% hơn hn 0%. Tháng 10 năm 2018, Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam nhim k 12 ban hành Quy đnh 08-QĐ/TW xác đnh nêu gương là trách nhim ca đng viên, trước hết và trên hết là trách nhim ca các y viên B Chính tr, y viên Ban Bí thư và các y viên còn li ca Ban chấp hành trung ương đng. Ban chấp hành trung ương đng khóa trước đã xác minh kim tra mc đ chính xác, trung thc trong kê khai tài sn, thu nhp ca bao nhiêu y viên Ban chấp hành trung ương, đc bit là nhng y viên được bu vào B Chính tr, Ban Bí thư ?

Liu Ban chấp hành trung ương đng nhim k này có theo gương ca Ban chấp hành trung ương đng nhim k trước : T chc kê khai tài sn, thu nhp ri ct, hay cũng t chc bc thăm, la chn ngu nhiên như sáng kiến ca chính ph ?

10% tuy bun cười nhưng trong bi cnhchng tham nhũng không có vùng cm, không có ngoi l như đã biết và đang thy thì 10% là đc bit hiếm, quý. Khi tt c nhng đ ngh như pht tù, tch thu tài sn sung công nếu các viên chc không th gii trình hp lý v ngun gc tài sn ca h đu đã b gt ra khi c Lut Hình s ln Lut Phòng chng tham nhũng (6) thì bc thăm, la chn ngu nhiên 10% đ x lý k lut (nng nht là khai tr khi đng và cách chc) chính là gii an i !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 24/02/2021

Chú thích :

(1) https://baophapluat.vn/phap-luat/bo-ldtbxh-sap-boc-tham-ngau-nhien-de-xac-minh-tai-san-thu-nhap-cua-can-bo-573619.html

(2) https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dang-xac-minh-tai-san-cua-pho-tong-thanh-tra-ngo-van-khanh-716527.tpo

(3) https://www.tienphong.vn/xa-hoi/da-nang-kiem-tra-vi-sao-ho-so-ong-huynh-duc-tho-lot-ra-ngoai-1134545.tpo

(4) https://thanhnien.vn/thoi-su/xac-minh-tai-san-46-trong-so-hon/1/trieu-nguoi-ke-khai-phat-hien-10-sai-pham-1228737.html

(5) http://congan.com.vn/tin-chinh/vi-pham-trong-ke-khai-tai-san-8-nguoi-bi-ky-luat_93231.html

(6) https://thanhnien.vn/thoi-su/bo-xu-ly-tai-san-bat-minh-luat-phong-chong-tham-nhung-con-gi-1025244.html

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 93 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)