Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

20/05/2023

Khi ‘cán bộ, công chức sợ trách nhiệm, co cụm, cầu an’

Trân Văn

Khi "cán b, công chc s trách nhim, co cm, cu an" tr thành vn nn càng ngày càng trm trng, ti sao Tổng bí thư đng cộng sản Việt Nam li khoe "công tác cán b tiếp tc được coi trng hơn, đúng mc hơn vi v trí, vai trò là then cht ca then cht, có nhiu cách làm, quy đnh mi, hiu qu cao hơn" ?

so1

Sách v Tổng bí thư Nguyn Phú Trng.

Ông Nguyn Phú Trng Tổng bí thư đng cộng sản Việt Nam không ch... "nói trng" v hot đng phòng, chng tham nhũng lúc tuyên b bế mc Hi ngh gia nhim k ca Ban Chp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam khóa 13 mà còn... "nói trng" v tình hình kinh tế - xã hi !

***

Ngày 9/5/2023, khi thay mt chính ph Vit Nam báo cáo v thc trng kinh tế - xã hi vi Quc hi Vit Nam, ông Nguyn Chí Dũng - B trưởng Kế hoạch và đầu tư tiếp tc cnh báo v chuyn...nhiu doanh nghip ln đã phi bán gn hết tài sn, bánsch nhng gì có th bán được và giá bán ch bng50% giá tr thccho ngoi quc(1) !

T đu thp niên 2020 đến nay, kinh tế - xã hi Vit Nam ging như mt c xe đang đ dc nhưng không có thng. Bt k nhng cnh báo t mt s viên chc hu trách, c h thng chính tr ln h thng công quyn vn bt đng, không đ ra được bt k gii pháp hu hiu nào nên tình hình càng ngày càng bi đát.

Đó cũng là lý do khi trình bày v thc trng kinh tế - xã hi như va k, B trưởng Kế hoạch và đầu tư li tiếp tc nhn mnh :Chúng tôi đã cnh báo nhiu ln, rt nguy him ! Đng thi tiếp tc than v... "tinh thn gii quyết công vic chưa tt nên rt khó" và kh năng đt được ch tiêu tăng trưởng ca năm nay... "rt thách thc".

Trước đó mt tháng (4/2023), khi tham d cuc hp v tình hình kinh tế - xã hi quý 1 do UBND Thành phố Hồ Chí Minh t chc, ông Nguyn Văn Nên Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh nhn đnh :Nếu mi quý là mt trn đu thì Thành phố Hồ Chí Minh đã thua đm trn đu. Dù đã d đoán s đi din vi nhiu khó khăn, thách thc nhưng không th ng kết qu li tt xung sâu như vy (2) !

Cn nh, ngoài chuyn là thành viên chính ph, đm nhn vai trò B trưởng Kế hoạch và đầu tư, ông Nguyn Chí Dũng còn là y viên Ban chấp hành trung ương đng. Ông Nguyn Văn Nên va là y viên Ban chấp hành trung ương đng, va là thành viên B Chính tr và là người chu trách nhim chính đi vi kinh tế - xã hi ca Thành phố Hồ Chí Minh, nơi luôn dn đu v mc đ đóng góp cho ngân sách.

mt nơi như Vit Nam và như nhng gì thiên h đã biết v đng cộng sản Việt Nam, chc chn nhng cá nhân như ông Dũng, ông Nên không lên tiếng như va trích dn nếu thc trng kinh tế - xã hi không trm trng đến mc vô vng. Tổng bí thư đng cộng sản Việt Nam luôn trên... mây hay... "nói trng" đã thành thói quen và vì luôn cương quyết chng... "t din biến, t chuyn hóa" đ thành tht, thc tế hơn, nên mi dõng dc tuyên b :V kinh tế - xã hi, cơ bn thc hin thng li mc tiêu, nhim v, va tp trung phòng, chng, kim soát dch bnh, va thúc đy phc hi và phát trin kinh tế - xã hi, xây dng nn kinh tế đc lp, t ch gn vi ch đng, tích cc hi nhp quc tế sâu rng, hiu qu (?).

***

S lượng doanh nghip tm ngưng hot đng, s người tht nghip vn càng ngày càng cao và chưa biết đến lúc nào mi ngng. T gia năm ngoái đến nay, không ch thành phn vn thuc loi yếu thế trong xã hi lao đao mà tt c các gii đu điêu đng, khn cùng và h thng chính tr, h thng công quyn không nhng không tìm được li ra mà còn không mun làm gì. Khi "cán b, công chc strách nhim, co cm, cu an" tr thành vn nn càng ngày càng trm trng(3), ti sao Tổng bí thư đng cộng sản Việt Nam li khoe"công tác cán b tiếp tc được coi trng hơn, đúng mc hơn vi v trí, vai trò là ‘then cht ca then cht, có nhiu cách làm, quy đnh mi, hiu qu cao hơn" ?

Đến gi, h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam vn ch do mt đng lãnh đo nhưng rõ ràng đang xy ra tình trng "trng đánh xuôi, kèn thi ngược" khi đánh giá, nhn đnh v thc trng kinh tế - xã hi. Ngm k thì du có... "xuôi" hay... "ngược" cũng đu quy v mt mi phi b trách nhim. Thay vì hành đng, nhng cá nhân đi din cho chính ph ch lp đi, lp li chuyn "đã cnh báo nhiu ln, rt nguy him" là... "hoàn thành nhim v". Quc hi cũng thế. Trên tt c là Tổng bí thư, bt chp thc tế dõng dc khng đnh :Na đu nhim k khóa 13, vi ý chí, quyết tâm cao và tinh thn "Tin hô hu ng", "Nht hô bá ng", "Trên dưới đng lòng", "Dc ngang thông sut", Ban Chp hành Trung ương, B Chính tr, Ban Bí thư đã lãnh đo, ch đo, trin khai t chc thc hin quyết lit, đng b, hiu qu Ngh quyết Đi hi 13 ca Đng. Đng ta, đt nước ta vn vng vàng vượt qua mi khó khăn, thách thc, tiếp tc đt được nhng kết qu quan trng, khá toàn din trên nhiu lĩnh vc.

"Nói trng" dường như không ch là cách rũ b trách nhim, trút toàn b hu qu cho "mt b phn cán b, công chc" gánh mà còn là phương thc tô v vai trò cá nhân. Đng ngc nhiên ti sao trong khi tng người Vit cm nhn càng ngày càng rõ kinh tế - xã hi bế tc thế nào mà Ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương đng vn đng ra ch trì "L công b, gii thiu sách ‘Mt s vn đ lý lun và thc tin v ch nghĩa xã hi và con đường đi lên ch nghĩa xã hi Vit Nam ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng" đã được xut bn bng by ngoi ng và yêu cu Nhà xuất bản Chính tr quc gia "phi hp vi các cơ quan liên quan nghiên cu, đánh giá v mc đ quan tâm ca dư lun các nước khác v cun sách đ qua đó tiếp tc có các đ xut v vic dch thêm ra ngoi ng khác". Ti sao t chc dch, xut bn, gii thiu sách ca Tổng bí thư không xy ra tình trng "cán b, công chc strách nhim, co cm, cu an" như kinh tế - xã hi ?"Tin hô hu ng. Nh t hô bá ng. Trên dưới đng lòng. Dc ngang thông sutnhư vy đem li no m cho ai ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 20/05/2023

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-cong-tac-dau-tranh-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-de-lai-dau-an-noi-bat-20230517115903412.htm

(2) https://dantri.com.vn/xa-hoi/bo-truong-khdt-nhieu-doanh-nghiep-lon-da-phai-ban-gan-het-tai-san-20230509125336237.htm

(3) https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/can-bo-cong-chuc-co-cum-cau-an-so-trach-nhiem-phai-giai-phong-tu-tuong-3-khong-119230416135914302.htm

(4) https://baotintuc.vn/thoi-su/xuat-ban-cuon-sach-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-bang-7-ngoai-ngu-20230519182427584.htm

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 378 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)