Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

21/02/2024

Nhân viên y tế Việt Nam ‘ngoan’ nhất thế giới ?

Trân Văn

Nhìn mt cách tng quát, kh năng chu đng ca nhân viên y tế Vit Nam có l là nht thế gii và so vi thiên h, trong quan h vi gii cm quyn, có l nhân viên y tế Vit Nam thuc loi "ngoan" nht thế gii !

yta1

Áp lực công việc cao cộng với thu nhập thấp là 2 trong 4 nguyên nhân dẫn đến 9.680 nhân viên y tế Việt Nam xin thôi việc, bỏ việc trong 18 tháng qua.

Ngoài vic b ngược đãi v thu nhp, chưa biết đến lúc nào mi có th sng bng lương, nhân viên y tế Vit Nam còn b ngược đãi v khi lượng công vic phi đm trách, môi trường làm vic thiếu đ th, t nhân s đến trang b, thiết b, dược phm...

Ông Vương Đình Hu, Ch tch Quc hi Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam va "đ nghB Y tế nghiên cu chế đ đãi ng phù hp cho nhân viên y tế trong tng th chính sách tin lương" (1). Không th xác đnh ông Hu là người th my trong s các viên chc hu trách lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam trong 48 năm va qua đ cp đến "chế đ đãi ng phù hp cho nhân viên y tếvà cũng không th xác đnh đây là ln th bao nhiêu t khi Đảng cộng sản Việt Nam quyết đnh đi quc hiu thành Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam, nhng cá nhân như ông Hu ha hn, ch đo v "chế đ đãi ng phù hp cho nhân viên y tế" bi không th đếm xu ! Không th đếm xu c nhng thông tin, ý kiến v vic nhân viên y tế không đ sng(2) !

Ngoài vic b ngược đãi v thu nhp, chưa biết đến lúc nào mi có th sng bng lương, nhân viên y tế Vit Nam còn b ngược đãi v khi lượng công vic phi đm trách, môi trường làm vic thiếu đ th, t nhân s đến trang b, thiết b, dược phm, b cưỡng ép gim chi nên phi mua, phi dùng nhng th kém cht lượng(3), b bo him y tế "đè đu, cưỡi c" hành h đ kiu(4), b bnh nhân và thân nhân lăng m, hành hung thường xuyên ti mc phi đ ngh cp áo giáp, khiên(5). Hi cui năm ngoái, khi thay mt nhân viên y tế k kh ti ngh trường, mt s đi biu Quc hi còn lưu ý đến chuyn, do chính sách bt cp, nhân viên y tế còn phi đi din vi nguy cơ b x lý hành chính, thm chí x lý hình s(6).

Nhìn mt cách tng quát, kh năng chu đng ca nhân viên y tế Vit Nam có l là nht thế gii và so vi thiên h, trong quan h vi gii cm quyn, có l nhân viên y tế Vit Nam thuc loi "ngoan" nht thế gii !

***

Nam Hàn đang đi din vi khng hong y tế hiếm có khong 55% bác sĩ ni trú (6.415 người) trên toàn quc np đơn t nhim đ phn đi chính quyn. Trong ngày 20/2/2024 có 25% bác sĩ ni trú (1.630 người) không đến bnh vin. Đã có khong 30 trường hp không được cha bnh (đa s là phu thut) theo đúng lch điu tr(7). Đ đi phó vi tình hung va k, chính ph Nam Hàn đã ra lnh cho quân đi Nam Hàn m ca 12 quân y vin nhm tiếp nhn các bnh nhân cn cp cu(8). Chưa biết đến bao gi cuc đi đu gia các bác sĩ ni trú Nam Hàn vi chính quyn mi kết thúc.

yta2

Nam Hàn đang đi din vi khng hong y tế hiếm có khong 55% bác sĩ ni trú (6.415 người) trên toàn quc np đơn t nhim đ phn đi chính quyn.

Nguyên nhân dn đến tình trng va k vì chính ph Nam Hàn mun các trường y tuyn thêm 2.000 sinh viên vào năm ti. T 2006 đến nay, mi năm, các trường y Nam Hàn ch tuyn 3.058 sinh viên, ít hơn 499 sinh viên theo d đnh lúc đu (3.507) cũng vì b gii bác sĩ thi đó phn đi. Chính ph Nam Hàn gii thích, s dĩ phi tăng ch tiêu tuyn sinh thêm 2.000 k t năm ti vì s người già đang tăng rt nhanh (người già s chiếm 20% dân s vào năm 2025 và t l này s là 30% vào năm 2035), nhiu chuyên khoa thiếu bác sĩ. Hin nay, s bác sĩ tính trên 1.000 dân ca Nam Hàn ch là 2,2 thp hơn nhiu so vi các quc gia thành viên ca OECD - T chc Hp tác và phát trin kinh tế (mc trung bình là 3,7 bác sĩ trên 1.000 dân)...

Vi thc tế như thế, chính ph Nam Hàn ước đoán, đến 2035, quc gia này s thiếu khong 15.000 bác sĩ và đó là lý do phi tăng ch tiêu tuyn sinh vào các trường y. Đng thi chính ph Nam Hàn còn dn vic nhiu quc gia khác tăng ch tiêu tuyn sinh vào trường y (Pháp tăng s lượng tuyn sinh vào các trường y t 3.850 vào năm 2000 lên 10.000 vào năm 2020, Nht tăng s lượng tuyn sinh vào các trường y t 7.625 t năm 2007 lên 9.384 vào năm 2023, sau khi nâng ch tiêu tuyn sinh vào các trường y lên 9.000/năm Đc đã quyết đnh tuyn thêm 5.000 sinh viên/năm na cho các trường y...) đ bin minh cho quyết đnh ca h, tuy nhiên gii bác sĩ Nam Hàn đã ch trích nhng lý do này hết sc gay gt.

Đáng lưu ý, chính ph dn OECD đ bin minh thì gii bác sĩ Nam Hàn cũng dn OECD đ phn đi. Chng hn t l chăm sóc ngoi trú cho dân chúng Nam Hàn hin là 14,7 ln/năm, cao hơn gp đôi mc trung bình ca OECD (5,9 ln/năm). Ước đoán thiếu bác sĩ không chính xác vì dân s đang gim. Nhiu chuyên khoa (nhi, sn khoa ph khoa...) thiếu bác sĩ vì li h thng, bo him y tế thanh toán thù lao quá thp, trong khi thù lao mà dân chúng t tr khi đến bác sĩ da liu, bác sĩ gii phu thm m cao hơn nhiu. Sinh viên trường y s chn Da liu khi điu tr da bng laser nhn thù lao cao hơn nhiu ln thù lao mà mt bác sĩ sn khoa được tr khi h sinh Theo gii bác sĩ, Nam Hàn đã đ bác sĩ, tăng thêm bác sĩ s làm gim cht lượng dch v y tế trong tương lai.

Đi vi hin trng, các bác sĩ (ch yếu là bác sĩ ni trú) xin t nhim hoc t ý b vic hàng lot đ phn đi ý đnh ca chính ph Nam Hàn - nâng ch tiêu tuyn sinh vào các trường y thêm 2.000/năm k t 2024, mt s chuyên gia (ch yếu là giáo sư thuc khoa đào to qun lý bnh vin các đi hc) bo vi Korea Herald rng, gii bác sĩ phn đi bi Nam Hàn có nhiu bnh vin, phòng khám tư và nhiu bác sĩ s làm thu nhp ca h st gim, chưa k cách tính phí theo tng dch v riêng bit cũng là nguyên nhân. Giáo sư Jeong Hyoung-sun ca Đi hc Yonsei, gii thích : Nhiu bác sĩ hơn thì cnh tranh nhiu hơn ! Giáo sư Lee Ju-yul ca Đi hc Namseoul cũng nhn đnh tương t : Nhiu bác sĩ hơn thì miếng bánh s nh hơn.

Năm 2020, chính ph Nam Hàn đã tng có ý đnh nâng ch tiêu tuyn sinh vào các trường y thêm 4.000 sinh viên song con s này được chia ra trong mười năm (t 2022 đến 2032). Tuy nhiên chính ph Nam Hàn phi b ý đnh này vì điu đó b gii bác sĩ phn đi trong khi đi dch Covid-19 ngay trước ca. Thế còn công chúng nghĩ sao ? Dường như h ng h chính ph. Kết qu mt cuc kho sát do Nghip đoàn nhân viên y tế Nam Hàn thc hin hi cui năm ngoái xác đnh có 89,3% dân chúng Nam Hàn ng h tăng thêm bác sĩ. So vi kết qu kho sát cùng loi được thc hin vào năm 2020 (69,6%) thì đã tăng thêm khong 20%(9).

***

Chưa biết kết qu cuc đi đu gia chính ph Nam Hàn và gii bác sĩ Nam Hàn ra sao. Người viết bài này không có ý đnh lm bàn v đúng sai. Mc đích ca vic thut li ch nhm cung cp d liu đ so sánh. Nếu dân ch thun túy, không phi "dân ch xã hội chủ nghĩa" như Vit Nam thì chính quyn không th áp đt ý mun ca h lên bt k gii nào, k c khi điu đó liên quan đến li ích cng đng (quyn được khám bnh, cha bnh ca tt c mi người). Điu chnh là nghĩa v ca tt c các bên và bên nào cũng phi quan sát, ngm nghĩ v thái đ, phn ng ca công chúng. Ti sao nhân viên y tế Vit Nam li "ngoan", cn răng chp nhn đ điu phi lý t năm này sang năm khác, t thp niên này đến thp niên khác ?

Câu tr li là không "ngoan" thì chết ! Trong mt xã hi thc thi "dân ch xã hội chủ nghĩa", cá nhân công dân hay cng đng chng là gì c. Dù mun hay không cũng phi tuân phc đng cm quyn vô điu kin ! Vit Nam, có gii nào không "ngoan" ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 21/02/2024

Chú thích

(1) https://vnexpress.net/ong-vuong-dinh-hue-can-dai-ngo-phu-hop-cho-nhan-vien-y-te-4713403.html

(2) https://laodong.vn/xa-hoi/luong-khong-du-song-benh-vien-kho-giu-chan-bac-si-1262460.ldo

(3) https://tuoitre.vn/vi-sao-dao-mo-rach-3-lan-moi-qua-da-vao-duoc-benh-vien-2022082212020956.htm

(4) https://thanhnien.vn/ai-chiu-trach-nhiem-neu-benh-nhan-tai-bien-do-phien-ha-khi-chuyen-tuyen-y-te-185240102215247412.htm

(5) https://cand.com.vn/y-te/bac-si-kien-nghi-sam-khien-ao-giap-de-phong-bi-tan-cong--i663940/

(6) https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/nhan-vien-y-te-thoi-viec-that-kho-gong-ganh-nuoi-duong-dam-me-khi-ap-luc-cong-viec-cao-tien-luong-khong-du-song-119221027143004245.htm

(7) https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=61682

(8) https://www.stripes.com/theaters/asia_pacific/2024-02-20/south-korea-doctors-strike-13058110.html

(9) https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20240220050590

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 164 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)