Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

24/05/2024

‘Quy hoạch nhân sự’ và ‘từ bất ngờ này đến bất ngờ khác’

Trân Văn

Đng cộng sản Việt Nam tiếp tc dn dt đng chí, đng bào "đi t bt ng (ch không phi thng li)này đến bt ng khác".

chucmung3

Ông Tô Lâm tuyên th nhm chc Ch tch nước Vit Nam ti Hà Ni sáng 22/5/2024.

Sau bt ng v vic Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 "thng nht rt cao" trong chuyn "gii thiu đi tướng Tô Lâm, y viên B Chính tr, B trưởng Công an đ Quc hi bu gi chc Ch tch nước" và khng đnh, vì Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 "chưa gii thiu B trưởng B Công an" nên Quc hi "chưa minnhim chc danh này", thành ra ông Tô Lâm s va đm nhn vai trò Ch tch nước, va kiêm nhim chc v B trưởng Công an, bt chp Hiến pháp, ri Tổng bí thư lên tiếng "chúc mng[1], Quc hi thông qua ngh trình, nht trí s làm y như thế là chuyn phút chót : Bng nhiên Th tướng lên tiếng, cn min nhim không đ ông Tô Lâm gi vai trò B trưởng Công an đ bo đm tuân th các "quy đnh pháp lut" ! Ngay sau đó, Quc hi t ch "đng thun" đ ông Tô Lâm va làm Chủ tịch nước, va là B trưởng Công an, "nht trí" đi ý, xoay 180 đ. Thi gian chuyn đi t "đng thun" [2] sang "nht trí" làm ngược li[3] ch chng 24 tiếng !

Mt yếu t khác khiến đng chí, đng bào bt ng là bt k vic chuyn đi t "đng thun" sang "nht trí" thc hin ngược li du khác thường nhưng ông Tô Lâm vn được 99,78 % phiếu tán thành làm Chủ tịch nước, đúng như ý ca Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 ! Trong 472 Đại biểu quốc hội tham gia b phiếu chn ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước, ch có mt người "không tán thành" [4].

Không ch có thế, tháng 5 năm ngoái, Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 t chc b phiếu tín nhim đi vi 21 cá nhân là y viên B Chính tr và thành viên Ban Bí thư. Theo kết qu đt b phiếu tín nhim y thì bà Trương Th Mai là người xếp th hai (sau ông Nguyn Phú Trng) v s phiếu "tín nhim cao" (95,68%), xếp th tư (sau ông Phan Văn Giang) là ông Võ Văn Thưởng (94,05%), ông Vương Đình Hu xếp th năm (92,97%) đng hng vi ông Phm Minh Chính.

Tuy nhiên sau đó, cũng các thành viên y ca Ban chấp hành trung ương đng "đng tâm" bt tín nhim bà Mai, ông Thưởng, ông Hu. Nếu tính c ông Trn Tun Anh (y viên B Chính tr, Trưởng ban Kinh tế ca Ban chấp hành trung ương đng khóa 13) nhân vt đt 49,73% phiếu "tín nhim cao" đt b phiếu tín nhim va đ cp và vài tháng sau cũng b Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 "nht trí" bt tín nhim - rõ ràng "đng tâm" và "nht trí" trong đng va đáng ng, va đáng ngi !

Trước nay, Đảng cộng sản Việt Nam luôn dùng các con s đ khoa trương v s "quang vinh" ca h nhưng nếu chu khó đi chiếu, chúng có th khiến người xem lon thn ! Ti sao Ban chấp hành trung ương đng li "thng nht rt cao" v vic chn ông Trn Thanh Mn làm Chủ tịch quốc hội, ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước trong khi đt b phiếu tín nhim hi tháng 5/2023, c hai ch xếp th mười v t l s phiếu "tín nhim cao" (81,08%), sau các ông Trn Cm Tú, Phan Đình Trc, Lương Cường, Nguyn Xuân Thng, Nguyn Hòa Bình[5] ?

S có người tr li, ông Mn và ông Lâm đt được s "thng nht rt cao" trong vic "gii thiu đ Quc hi bu làm Chủ tịch quốc hội và Ch tch nước" vì Ban chấp hành trung ương đng khóa trước quy đnh, đi khái "ch có th chn mt cá nhân làm Tổng bí thư, Ch tch nước, Th tướng, Chủ tịch quốc hội, Thường trc Ban Bí thư nếu cá nhân đó đã tham gia B Chính tr trn mt nhim k tr lên" nên Ban chấp hành trung ương khóa này không th làm khác ! Phi chăng đó cũng là yếu t vun xi "quang vinh" ?

***

C đem các d liu và s liu chính thc mà đng đã công b ra đi chiếu vi nhau t s thy, các quy đnh v "quy hoch nhân s" như "Quy đnh s 214-QĐ/TW ca Ban chấp hành trung ương đng khóa 12" ban hành hi tháng 1/2020[6], "Quy đnh s 50-QĐ/TWca B Chính tr Ban chấp hành trung ương đng khóa 13" ban hành tháng 12/2021 [7], "Hướng dn s16-HD/BTCTW ca Ban T chc Ban chấp hành trung ương đng khóa 13" ban hành tháng 2/2022 [8] va là kế hoch giúp mt s cá nhân trong đng giành ch và gi ch, th tiêu c "tài, đc" ln "tín nhim" khi thc hin "công tác cán b", va là nguyên nhân khiến hàng lot ng c viên cho vai trò Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Th tướng, Chủ tịch quốc hội đang dn đu v mc đ "tín nhim cao", đt nhiên "nhn thc rõ trách nhim trước đng, nhà nước và nhân dân" vì nhng "vi phm, khuyết đim gây dư lun xu, làm nh hưởng đến uy tín ca đng, nhà nước" và t nguyn "thôi tt c các chc v trong đng, chính quyn" đ Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 rút li "tín nhim cao", đt xut ng thun" bãi nhim !

Các quy đnh v "quy hoch nhân s" và "công tác cán b" cũng là lý do Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 "thng nht rt cao" trong vic chn hai cá nhân mà mc đ tín nhim ca các thành viên Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 không cao lm làm Chủ tịch quốc hội và Chủ tịch nước. S "quang vinh" ca đng không ch có thế !

Tháng 2/2021, sau khi Đi hi Đảng cộng sản Việt Nam ln th 13 gii thiu Ban chấp hành trung ương đng khóa 13, ông Nguyn Phú Trng người được Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 "nht trí" chn làm Tổng bí thư nhim k th ba, bt chp Điu l đng (không được đ bt c ai làm Tng bí thư quá hai nhim k) tuyên b : "Công tác nhân s cho Đi hi 13 ca đng được chun b chu đáo, thn trng, khách quan, công tâm, làm tng bước, làm đến đâu chc đến đó. Do vy khi đưa ra đi hi đã nhn được s thng nht rt cao" [9].

tmm

Ông Trn Thanh Mn tuyên th nhm chc Chủ tịch quốc hội Vit Nam ngày 20/5/2024

Đến nay, thc tế cho thy có th xếp tuyên b va đ cp vào loi nào ! Ch trong vòng ba năm ba tháng, Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 phi "nht trí" loi b 21 thành viên tng được ca ngi là thuc nhóm "hi t ca lch s, hi t uy tín ca đng".

Chưa hết, trong 21 thành viên mà Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 phi "nht trí" loi b có ti sáu y viên B Chính tr. Trong đó có hai b loi b sau khi được chn - gii thiu ri Quc hi "nht trí" bu làm Chủ tịch nước (các ông : Nguyn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng), mt b loi b sau khi được chn gii thiu ri Quc hi "nht trí" bu làm Chủ tịch quốc hội (ông Vương Đình Hu), mt b loi b khi được Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 "tín nhim" c làm Thường trc Ban Bí thư kiêm Trưởng ban T chc ca Ban chấp hành trung ương (bà Trương Th Mai). Chuyn phi "nht trí" loi b các y viên B Chính tr đ "tư cách" đm nhim trng trách Tng bí thư nhim k sau, din ra sau khi h tng được các đng đng "nht trí" tín nhim mc gn như tuyt đi (s phiếu "tín nhim cao" đt t l hơn 92%) !

Bi phi bám sát các quy đnh v "quy hoch nhân s" và "công tác cán b", chng có gì l khi Ban chấp hành trung ương "thng nht rt cao" trong vic chn hai cá nhân ch đt s phiếu "tín nhim cao" hng th mười đ gii thiu cho Quc hi bu làm Chủ tịch quốc hội và Chủ tịch nước. Vì Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 chn cách như thế nên Quc hi cũng vy. Tháng 10/2023, k hp th sáu ca Quc hi khóa này, 90,85% Đại biểu quốc hội xác đnh h dành s "tín nhimcao" cho ông Vương Đình Hu[10] nhưng sáu tháng sau, đa s nht trí bãi nhim ông Hu khi v trí Chủ tịch quốc hội. Tương t, hi tháng 10/2023, ch có 86,07% Đại biểu quốc hội khóa này dành s "tín nhim cao" cho ông Trn Thanh Mn nhưng đu tun này, 100% Đại biểu quốc hội đng ý làm theo ý ch ca Ban chấp hành trung ương đng chn ông Mn làm Chủ tịch quốc hội[11].

Tương t, hi tháng 10/2023, s phiếu "tín nhim cao" mà các Đại biểu quốc hội khóa này dành cho ông Tô Lâm trong vai trò B trưởng Công an ch đt t l 68,40% nhưng tun này, không có ai phn đi ý tưởng ca Ban chấp hành trung ương đng chn ông Tô Lâm va làm Chủ tịch nước, va tiếp tc đm nhim vai trò B trưởng Công an, bt chp s kiêm nhim y vi hiến, ri ch trong vòng mt ngày, gn như toàn b Đại biểu quốc hội va bày t s tin tưởng ông Tô Lâm xng đáng làm Chủ tịch nước, va cn phi min nhim ông làm B trưởng Công an [12] bi Th tướng "phát hin" vic kiêm nhim không bo đm yêu cu phi tuân th pháp lut[13]. Bt nht c trong nhn thc ln hành đng, tri rng t Ban chấp hành trung ương đng đến Quc hi Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam là biu hin khác ca "tài tình" và "sáng sut", góp phn khiến Đảng cộng sản Việt Nam mãi mãi "quang vinh" ?

***

"Thượng" đã thế nên "h" không th khác thế. Trung tun tháng 12/2023, Hội đồng nhân dân khóa 17 ca tnh Vĩnh Phúc công b Ngh quyết s 52, loan báo kết qu b phiếu tín nhim đi vi 28 người gi các chc v do Hội đồng nhân dân tnh này bu ra. Theo đó, bà Hoàng Th Thúy Lan (y viên Ban chấp hành trung ương đng khóa này, nhân vt đang đm nhim vai trò Bí thư tnh kiêm nhim Ch tch Hội đồng nhân dân tnh) là người dn đu v t l phiếu "tín nhim cao" (97,78%) [14]. Tuy nhiên chưa đy ba tháng sau (thượng tun tháng 3/2024), bà Lan b tng giam đ điu tra vì "nhn hi l" [15]. Hội đồng nhân dân khóa 17 ca tnh Vĩnh Phúc đành phi t chc "kỳ hp chuyên đ" đ "bãi nhim" bà Lan, cho bà Lan "thôi" đm nhn c vai trò đi biu Hội đồng nhân dân ln Ch tch Hội đồng nhân dân ca Vĩnh Phúc[16]. Không ch có Hội đồng nhân dân tnh Vĩnh Phúc, Quc hi cũng phi làm y ht như thế đi vi bà Lan [17].

Cn lưu ý, đng đã biết bà Lan như thế nào t lâu. Cui năm 2017, y ban Kim tra (UBKT) ca Ban chấp hành trung ương đng khóa 12 đã tng xác đnh Tnh y Vĩnh Phúc có hàng lot "sai phm, khuyết đim" trong "la chn, b nhim cán b", trong "lãnh đo, ch đo" v "qun lý, s dng đt", cũng như "qun lý đu tư mt s d án, công trình trng đim" dn ti "lãng phí, tht thoát ngân sách gây hu qu nghiêm trng". Tuy xác đnh bà Lan phi chu trách nhim nhưng UBKT ca Ban chấp hành trung ương đng khóa 12 ch yêu cu bà Lan "kim đim nghiêm túc" [18]. Đó cũng là lý do bà Lan tiếp tc được gii thiu vào Ban chấp hành trung ương đng khóa 13, tiếp tc đm nhim vai trò Bí thư kiêm Ch tch Hội đồng nhân dân, tiếp tc làm đi din cho dân chúng Vĩnh Phúc ti Quc hi vi vai trò Trưởng đoàn đi biu ca Vĩnh Phúc ti Quc hi.

Bà Lan va tiếp tc công vic, va to thêm scandal. Đu năm 2021, chính quyn tnh Vĩnh Phúc ban hành quyết đnh b nhim ái n ca bà Lan cô Trn Huyn Trang, khi y 31 tui làm Phó Giám đc S Kế hoch và đu tư. Cô Trang vn là cán b đoàn, sau khi thân mu tr thành Bí thư tnh, cô chuyn sang làm chuyên viên ca S Kế hoạch và đầu tư ri được c sang Singapore hc mt khóa ngn hn, khi tr v cô được b nhim làm phó mt phòng ca S Kế hoạch và đầu tư, ri làm Giám đc Trung tâm Nghiên cu, Xúc tiến đu tư và H tr doanh nghip ca S Kế hoạch và đầu tư trước khi được đy lên làm Phó Giám đc S. Tuy xác đnh vic b nhim cô Trang vi phm đ th nhưng ging như cách đó bn năm, UBKT ca Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 ch yêu cu "thu hi, hy b các ngh quyết, quyết đnh không đúng" và "kim đim trách nhim" [19].

Có th thy, nếu như không có s dung dưỡng ti mc vô li, nm ngoài s tưởng tượng y, bà Lan đã b x lý t năm 2017, Công ty c phn Tp đoàn Phúc Sơn không th "chc Tri, khuy nước" thêm by năm na, khiến hu qu tr thành "đc bit nghiêm trng" và đi tượng gánh chu toàn b hu qu vn ch là dân lành.

Không may bà Lan ch là mt trong vô s ví d. Có vô s d liu "chng ra làm sao" v nhng cá nhân ging ht bà Lan. Gn nht là trường hp ông Dương Văn Thái (y viên Ban chấp hành trung ương đng, Bí thư kiêm Ch tch Hội đồng nhân dân Bc Giang), ông Trn Đc Qun (y viên Ban chấp hành trung ương đng, Bí thư kiêm Ch tch Hội đồng nhân dân Lâm Đng) Nếu Đảng cộng sản Việt Nam không t xếp vào loi "quang vinh", không th có nhng chuyn như đã biết và đang thy !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 24/05/2024

Chú thích

[1] https://tuoitre.vn/dai-tuong-to-lam-va-ong-tran-thanh-man-duoc-trung-uong-thong-nhat-gioi-thieu-lam-chu-tich-nuoc-chu-tich-quoc-hoi-20240518162539296.htm

[2] https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/khai-mac-trong-the-ky-hop-thu-bay-quoc-hoi-khoa-xv-i372257/

[3] https://baotintuc.vn/thoi-su/quoc-hoi-se-phe-chuan-mien-nhiem-chuc-vu-bo-truong-bo-cong-an-voi-dai-tuong-to-lam-20240521144320415.htm

[4] https://baochinhphu.vn/tu-chieu-nay-21-5-quoc-hoi-tien-hanh-quy-trinh-bau-chu-tich-nuoc-102240521100035727.htm

[5] https://baotiengdan.com/2024/05/20/du-am-hoi-nghi-trung-uong-9-khoa-13/

[6] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quy-dinh-214-QD-TW-2020-tieu-chuan-chuc-danh-can-bo-thuoc-dien-Ban-Chap-hanh-Trung-uong-433545.aspx

[7] https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/he-thong-van-ban/van-ban-cua-dang/quy-dinh-so-50-qdtw-ngay-27122021-cua-bo-chinh-tri-ve-cong-tac-quy-hoach-can-bo-8172

[8] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Huong-dan-16-HD-BTCTW-2022-noi-dung-cu-the-ve-cong-tac-quy-hoach-can-bo-506641.aspx

[9] https://vtv.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-dai-hoi-xiii-thanh-cong-rat-tot-dep-20210201112126208.htm

[10] https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/nhung-nguoi-giu-chuc-vu-do-quoc-hoi-bau-phe-chuan-duoc-tin-nhiem-cao-748611

[11] https://plo.vn/100-dai-bieu-co-mat-bau-ong-tran-thanh-man-lam-chu-tich-quoc-hoi-post791405.html

[12] https://baotintuc.vn/thoi-su/quoc-hoi-phe-chuan-mien-nhiem-chuc-bo-truong-cong-an-20240522085656887.htm

[13] https://baotintuc.vn/thoi-su/quoc-hoi-se-phe-chuan-mien-nhiem-chuc-vu-bo-truong-bo-cong-an-voi-dai-tuong-to-lam-20240521144320415.htm

[14] https://congly.vn/ket-qua-phieu-tin-nhiem-nguoi-giu-chuc-vu-do-hdnd-tinh-vinh-phuc-bau-409710.html

[15] https://nld.com.vn/bi-thu-tinh-uy-tinh-vinh-phuc-hoang-thuy-loan-bi-bat-196240308103734262.htm

[16] https://www.vietnamplus.vn/vinh-phuc-bai-nhiem-dai-bieu-hdnd-tinh-doi-voi-hoang-thi-thuy-lan-le-duy-thanh-post942219.vnp

[17] https://tuoitre.vn/bai-nhiem-dai-bieu-quoc-hoi-voi-cuu-bi-thu-vinh-phuc-hoang-thi-thuy-lan-20240318170724053.htm

[18] https://vietnamnet.vn/bi-thu-chu-tich-vinh-phuc-bi-yeu-cau-kiem-diem-nghiem-tuc-410917.html

[19] https://tuoitre.vn/da-thu-hoi-quyet-dinh-bo-nhiem-con-gai-bi-thu-tinh-vinh-phuc-lam-pho-giam-doc-so-20210618194127588.htm

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 184 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)