Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

19/09/2017

Bắc Kinh gia tăng tuyên truyền có Biển Đông ‘từ cổ xưa’

Ngô Đồng

Bắc Kinh đang gia tăng tuyên truyn ch quyn ca Trung Quc đi vi phn ln din tích Bin Đông mà h gi là di sn t tiên h đ li "t thi c xưa".

bd1

Luật sư trưởng chính ph Philippines, Jose Calida, trong ngày tòa trng tài ra phán quyết có li cho Manila trong tranh chp Bin Đông vi Trung Quc.

Tân Hoa Xã hôm Thứ Sáu 15/9/2017 đưa tin và nhng t báo chính thng khác cùng ph ha nói rng mt lot các tài liu v nguyên tc ngoi giao, hot đng và thành qu ngoi giao ca Trung Quc trong 5 năm qua được trình bày bng Anh ng đang được ph biến rộng rãi trên Internet và chương trình truyn hình.

Trong đó, đa dng vi nhiu bn tường trình gm c giai thoi, li tuyên b ca các lãnh t Trung Quc được trích dn, d kin và các con s.

Các tài liu tuyên truyn mi bng Anh ng mà Tân Hoa Xã đ cập, trích dẫn li tuyên b ca ch tch Tp Cn Bình "các đo trên bin Nam Hi – Vit Nam gi là Bin Đông – là lãnh th ca Trung Quc t thi c xưa. Bn phn bt buc ca chính quyn là duy trì ch quyn lãnh th, quyn hàng hi hp pháp và các li ích của Trung Quc". Tân Hoa Xã trích dn li phát biu trong bài din văn ca ông Tp Cn Bình đc ti Đi hc quc gia Singapore năm 2015.

"Trung Quc s tiếp tc tìm kiếm gii pháp cho các tranh chp xuyên qua đàm phán và tham vn vi các quc gia trc tiếp liên quan trên căn bản tôn trng d kin lch s và theo lut quc tế". Tài liu trên trích li tuyên b ca ông Tp Cn Bình đc ti Đi hc quc gia Singapore năm 2015.

"Trung Quc s phi hp vi các nước ASEAN đ làm Bin Nam Hi thành bin ca hòa bình, hữu ngh và hp tác". Li ông Tp Cn Bình trong tài liu tuyên truyn Anh ng được Tân Hoa Xã trích dn khi ông đến tham d l khai mc Hi ngh ngoi trưởng ln th năm v các gii pháp xây dng nim tin và phi hp t chc Bc Kinh năm 2016.

"Chúng tôi ở Trung Quc không s khi M hăm da hành đng, cho dù M mang tt c 10 hàng không mu hm ti Bin Đông". Li Đi Bnh Quc, cu thành viên Quc v vin Trung quc, nói trong mt cuc hi tho ca t chc nghiên cu Carnegie Endowment for International Peace hồi năm 2016, Tân Hoa Xã dn li t tài liu tuyên truyn Anh ng.

Tháng By 2016, Tòa trng tài Quc tế ti The Hague, Hòa Lan, phán quyết tuyên b ch quyn v theo 9 đon tưởng tượng chiếm hơn 80% Bin Đông mà Trung Quc dùng làm căn c đc nhận vi thế gii là vô giá tr. Phán quyết được đưa ra sau khi Phi Lut Tân kin Trung Quc ti tòa án quc tế.

Tuy nhiên, Bc Kinh tuyên b không chp nhn phiên tòa cùng phán quyết ca Tòa trng tài quc tế. Bc Kinh li dng các cơ hi khác nhau đ tiếp tc tuyên truyn ch quyn ca h đi vi Bin Đông trong phm vi "Lưỡi Bò" là ca Trung Quc t ngàn xưa.

Mi quan h gia hai nước cng sn anh em Vit Nam và Trung Quc đt ngt căng thng khi Phó ch tch Quân y trung ương Trung Quc Phm Trường Long đến Hà Ni ngày 18/6/2017 và đt ngt b v Bc Kinh ngày hôm sau, sau khi nhc li vi các lãnh t Vit Nam rng Bin Đông là "ca Trung Quc t thi c xưa". Báo chí quc tế tiết l cho biết ông Phm Trường Long, dp này, còn đòi hi Vit Nam phi hủy bỏ cuc thăm dò du khí đang din ra ti lô 136-3 thuc khu vc bãi Tư Chính trên thm lc đa Vit Nam phía đông nam Vũng Tàu khong 200 hi lý.

Tuy lô 136-3 hoàn toàn nm trong vùng đc quyn kinh tế ca Vit Nam theo Công ước Quc tế v Lut Bin (UNCLOS) nhưng li vướng cái vch "Lưỡi Bò" vt ngang qua. Sau đó, còn có tin Vit Nam đã phi yêu cu nhà thu Rapsol dng cuc thăm dò và ri khi khu vc vì Trung Quc đe da s tn công các căn c ca Vit Nam ti qun đo Trường Sa.

Khi ASEAN hp ti Manila hồi tháng 8 va qua, phía Vit Nam đã đ ngh bn thoi hip khung cho B quy tc ng x trên Bin Đông d trù s tho lun các điu khon nhm tránh xung đt quân s "phi có ràng buc pháp lý" nhưng đã b phe các nước ng h lp trường Trung Quc chng lại. Ngoi trưởng Trung Quc Vương Ngh đã b cuc tiếp xúc riêng vi ngoi trưởng Vit Nam Phm Bình Minh bên l hi ngh, cho hiu s đáp tr đi vi đ ngh ca Vit Nam.

T s gin d b Hà Ni v nước ca tướng Phm Trường Long vi li đe da dùng võ lực đến vic Hà Ni đòi B Quy Tc ng X phi có rng buc pháp lý, mi quan h gia Vit Nam và Trung Quc đến nay vn chưa có du hiu ci thin.

y viên B Chính tr, Phó Th tướng thường trc ca Vit Nam, nhân dp cm đu phái đoàn tham d "Hi chợ, Hội ngh Thượng đnh Thương mi và đu tư Trung Quc-ASEAN" t chc Nam Ninh, Trung Quc, chiu 11/9/2017, đã gp y viên Thường v B Chính tr, Phó Th tướng Quc v vin Trung Quc Trương Cao L.

"V vn đ trên bin, Phó Th tướng Trương Hòa Bình đ ngh hai bên tuân th các tha thun và nhn thc chung quan trng ca lãnh đo cp cao hai Đng, hai nước v vic kim soát tt bt đng trên bin, không làm phc tp tình hình ; nghiêm túc thc hin "Tha thun v nhng nguyên tc cơ bn ch đo gii quyết vn đ trên bin", thc hin đy đ và hiu qu Tuyên b v ng x ca các bên Bin Đông (DOC), thúc đy các cơ chế đàm phán trên bin gia hai nước sm đt tiến trin thc cht. Phó Th tướng đánh giá cao ASEAN và Trung Quc đã thông qua khung B Quy tắc ng x ca các bên Bin Đông (COC) ; cho rng vic sm hoàn tt COC s góp phn duy trì hòa bình, an ninh và n đnh khu vc". Thông tn xã Vit Nam thut li cuc hp.

TTXVN cho hay tiếp là "Phó Th tướng Trương Cao L khng đnh Đng, Chính ph Trung Quốc coi trng quan h vi Vit Nam, nht trí cùng Vit Nam duy trì tiếp xúc cp cao, tăng cường tin cy chính tr, thúc đy các lĩnh vc hp tác thc cht, m rng giao lưu nhân văn, cng c quan h hu ngh truyn thng, kim soát tt bt đng, thúc đẩy quan h đi tác hp tác chiến lược toàn din Trung - Vit phát trin n đnh, lành mnh, bn vng".

Bn tin khá dài ca TTXVN viết riêng v cuc hp gia hai ông Trương Hòa Bình và Trương Cao L vi nhng li l ca ngi mi quan hng chí anh em" trong khi Tân Hoa Xã chỉ có mt câu viết ngn gn chung trong mt bn tin mà ông Trương Cao L đã gp trưởng phái đoàn các nước ASEAN tham d hi ch trin lãm.

Ngày 31/8/2017, phát ngôn viên B Ngoi giao Vit Nam hp báo bày t "quan ngi" và "đi din B Ngoi giao Vit Nam đã giao thip vi đi din Đi s quán Trung Quc ti Hà Ni, đ nêu rõ lp trường ca Vit Nam" v vic Trung Quc tiến hành tp trn khu vc ca vnh Bc B ch cách Đà Nng khong 75 hi lý như mt s thách thc. Vit Nam kêu gi Trung Quốc "chm dt và không lp li các hành đng làm phc tp tình hình ti Bin Đông".

Mt tun sau, phát ngôn viên lp li li tuyên b và ln này "mnh m phn đi" nhưng Bc Kinh vn tiến hành tp trn và cho phát ngôn viên ngoi giao tuyên b "Khu vực tp trn là vùng bin thuc pháp quyn ca Trung Quc. Trên căn bn lut ni b ca Trung Quc, lut quc tế và thông l quc tế, cuc tp trn ca Trung Quc trong vùng bin liên quan là nm ngoài vùng tranh chp. Chúng tôi hy vng các nước liên quan nhìn vấn đ y mt cách bình tĩnh và hp lý".

Nay Bc Kinh m rng chiến dch tuyên truyn ch quyn Bin Đông ra thế gii, c võ cho li tuyên b bin đo trên Bin Đông nm trong phm vi tuyên b hình "Lưỡi Bò" là ca h "t thi c xưa", bt chp Vit Nam phản đi trên mt ngoi giao.

Tuy Bc Kinh tuyên b sn sàng đàm phán và tham vn vi các nước tranh chp ch quyn lãnh th vi h nhưng khi Vit Nam nêu vn đ ch quyn qun đo Hoàng Sa trong các cuc đàm phán v biên gii gia hai nước thì đu b Bắc Kinh bác b thng thng.

Ngô Đồng

Nguồn : VOA, 19/09/2017

Quay lại trang chủ
Read 533 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)