Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

13/12/2017

Đòi ‘tam quyền phân lập’, ‘xã hội dân sự’, bị khai trừ đảng

Ngô Đồng

"Đảng viên s b k lut bng hình thc khai tr nếu đòi thc hin th chế "tam quyn phân lp", "xã hi dân s", "đa nguyên, đa đng" ; bôi nh lãnh t, lãnh đo Đng, Nhà nước".

tamquyen1

Ông Trần Quc Vượng th 5 t trái sang.

Báo điện t Viêtnamnet ca B Thông Tin và Truyn Thông ti Hà Ni hôm Th Tư 6/12/2017 thuật ni dung li cnh cáo ti tt c đng viên đng cộng sản Việt Nam qua mt ch th t ông Trn Quc Vượng.

Theo nguồn tin va k, ông Trn Quc Vượng, y viên B Chính tr, thành viên Thường trc Ban Bí thư, Ch nhim y ban Kim tra Trung Ương đng cộng sản Việt Nam vừa thay mt B Chính tr ký ban hành quy đnh v "x lý k lut đng viên vi phm".

Quy định này mang s 102-QĐ/TW được ông Trn Quc Vượng ký t ngày 15 tháng 11 năm 2017 nhưng không thy được qung cáo rng rãi, mãi ba tun sau mi thy Vietnamnet đ cập.

Trong đó, 5 chương vi 37 điu nêu các loi ti trng và các hình thc t khin trách, cnh cáo, cách chc đến khai tr đng. Trong trường hp các vi phm "đến mc phi truy cu trách nhim hình s thì phi truy cu trách nhim hình s, không "x lý ni b".

Tại điu 7 ca quy đnh trng pht đng viên , khi b coi là vi phm nh thôi thì ch b "khiến trách" nếu "B người khác xúi gic, lôi kéo, mua chuc mà có hành vi nói, viết, lưu tr, tán phát, xut bn, cung cp thông tin, tài liu, hin vt có ni dung trái vi đường li, quan đim ca Đng, pháp lut ca Nhà nước".

Hoặc là "Ph ha, a dua theo nhng quan đim trái vi quan đim ca ch nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng H Chí Minh, đường li ca Đng, mc tiêu đc lp dân tc và ch nghĩa xã hi ; thiếu trách nhiệm trong đu tranh chng biu hin suy thoái v tư tưởng chính tr, đo đc, li sng, các biu hin "t din biến", "t chuyn hóa" trong ni b, chng din biến hòa bình".

Nhưng nếu "gây hu qu rt nghiêm trng hoc vi phm mt trong các trường hợp sau thì k lut bng hình thc khai tr :

a. Cố ý nói, viết có ni dung xuyên tc lch s, xuyên tc s tht, ph nhn vai trò lãnh đo và thành qu cách mng ca Đng và dân tc.

b. Phản bác, ph nhn ch nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng H Chí Minh, nguyên tắc tp trung dân ch, nn dân ch xã hi ch nghĩa, nhà nước pháp quyn xã hi ch nghĩa, nn kinh tế th trường đnh hướng xã hi ch nghĩa ; đòi thc hin th chế "tam quyn phân lp", "xã hi dân s", "đa nguyên, đa đng".

c. Cố ý đưa thông tin sai lệch, xuyên tc đường li, chính sách ca Đng, Nhà nước ; bôi nh lãnh t, lãnh đo Đng, Nhà nước ; truyn thng ca dân tc, ca Đng và Nhà nước.

d. Lợi dng dân ch, nhân quyn, dân tc, tôn giáo hot đng gây nguy hi đến an ninh chính tr, trt t, an toàn xã hội.

đ. Móc nối, cu kết vi các thế lc thù đch, phn đng và các phn t cơ hi, bt mãn chính tr đ truyn bá tư tưởng, quan đim đi lp ; vn đng, t chc, tp hp lc lượng đ chng phá Đng và Nhà nước.

e. Hoạt đng trong các đng phái, t chc chính tr phn đng.

g. Kích động tư tưởng bt mãn, bt đng chính kiến, chng đi trong ni b. Li dng và s dng các phương tin thông tin, truyn thông, mng xã hi đ nói xu, bôi nh, h thp uy tín, vai trò lãnh đo ca Đng.

Vào ngày ông Trần Quc Vượng ký văn bn "Quy đnh v x lý k lut đng viên vi phm' Hà Ni thì ông tng bí thư đng cộng sản Việt Nam Nguyn Phú Trng ti hp vi các đng viên ch cht ca đng b tnh Hi Phòng. Ông nhc nh các ông cm đu tnh này phi "ngăn chn tình trng chán Đảng, khô Đoàn, nht chính tr" ti đa phương.

Đảng viên đng cộng sản Việt Nam cũng đu có đin thoi thông minh, có máy đin toán ti nhà và truy cp internet toàn cu. H có th biết được mi th thông tin "ngoài lung" t các t chc, cá nhân không trong h thng đng và nhà nước.

Sự dao đng tinh thn dn ti "chán Đng" là điu khó tránh nên Bộ chính trị cộng sản Việt Nam đã nhiu đt đưa ra các kế hoch đi phó vi các vn đ "din biến hòa bình" và ngay trong ni b đng thì "t din biến, t chuyn hóa".

Tờ Quân Đi Nhân Dân, cơ quan tuyên truyn ca B Quc Phòng cộng sản Việt Nam có hn mt chuyên mc "chống diễn biến hòa bình", hay "Phòng chng t din biến, t chuyn hóa". Không my ngày là t QĐND không có mt bài bình lun, phân tích v các ch đ va k, đng thi vi các đ nghị gii pháp đi phó.

Ngô Đồng

Nguồn : VOA, 13/12/2017

Quay lại trang chủ
Read 727 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)