Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

14/08/2018

Cán bộ vốn quý

Trân Văn

Ông Điều tr thành ni tiếng vì s dng văn bng tt nghip đi hc gi. Sau khi s vic v l, ông Điu b cách chc Phó Chánh Thanh tra ca Thanh tra tỉnh Hải Dương nhưng vn được lưu dng, được nâng lương. Ri ông Điu xin đi hc, sau hai năm, đã kiếm được mt tm bng đi hc… tht ! Thm chí ngoài tm bng đi hc… tht, ông Điu sp nhn văn bng Thc sĩ Qun lý kinh tế(1).

von0

Ngoài tm bng đi hc… tht, ông Điu sp nhn văn bng Thc sĩ Qun lý kinh tế.

Nhìn một cách tng quát, hệ thống công quyn Vit Nam hết sc nhân đo vi cán b, công chc ca mình. Tuy Lut Hình s ca Vit Nam xác đnh, làm hoc s dng con du, giy t gi là ti phm nhưng chng riêng ông Điu, trước gi, nhiu cán b, viên chc tng b l vì s dng văn bng, chng ch gi không ch cùng thoát vòng t tng mà còn gi được vic làm, được to điu kin đ đi hc li.

Cán bộ rõ ràng là quý, quý hơn rt nhiu so vi vài trăm ngàn thanh niên hc hành đàng hoàng nhưng sau khi tt nghip đi hc, cao hc vn không tìm được vic làm.

***

Cán bộ vn quý nên dù b xác đnh là "sai phm rt nghiêm trng" trong chuyn sp đt đ Mobiphone mua "h" 95% c phn ca AVG (An Viên Group - tp đoàn tư nhân hot đng trong lĩnh vc vin thông, truyn thông), khiến công qu thiệt hi khong 7.000 t đng, du không th tiếp tc đm nhn vai trò B trưởng Thông tin và truyền thông, ông Trương Minh Tun vn được điu đng v làm Phó Ban Tuyên giáo ca Ban Chp hành Trung ương Đng cộng sản Việt Nam.

Sự nhân ái ca gii lãnh đo đng cộng sản Việt Nam đối vi ông Trương Minh Tun đã góp phn nâng s lượng Phó Ban Tuyên giáo ca Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam lên thành… by, vì chng l li đ nhân vt thay ông Tun v trí B trưởng Thông tin và truyền thông kém ông Tun v vai vế trong Đng. Chng rõ ông Nguyễn Mạnh Hùng, Thiếu tướng quân đi, cu Tng Giám đc Viettel, đã cám ơn ông Tun hay chưa khi bước vào con đường ông Tun đã khai phá, nhn cùng lúc c hai hàm đáng giá, mt trong chính ph, mt trong Đng.

Kinh tế suy thoái, ngân sách tht thu, n nn đm đìa và càng lúc càng cao, chi thường xuyên (chi đ duy trì hot đng ca b máy công quyn) xp x 70% đến 80% tng chi ngân sách, khiến chi cho đu tư đ phát trin, bo đm an sinh xã hi gim liên tc là… chuyn nh, cán b, viên chc phi t ra t tế với… nhau mi là chuyn ln.

Cách hành xử ca gii lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam vi ông Tun, s lượng Phó Ban ca mt cơ quan trong Ban chấp hành trung ương Đng cộng sản Việt Nam lên ti by người chính là bng chng sinh đng nht cho vic tr li thắc mắc, ti sao dân chúng Vit Nam, bao gm c nam ph, lão, u vn phi còng lưng cõng 11,5 triu cán b, viên chc (ngoài 6,5 triu là cán b, viên chc ca h thng công quyn, còn khong 5 triu là cán b, viên chc ca các t chc chính tr - xã hi như Đng cộng sản Việt Nam và đ loi hi, đoàn).

Năm 2016, Viện Nghiên cu Kinh tế và Chính sách (VEPR) công b kết qu mt cuc kho sát v chi phí dành cho vic nuôi nng cán b, viên chc. Theo đó, nếu tính t l cán b, viên chc ca c h thng chính tr và h thng công quyền trên dân s thì trung bình, chín người Vit phi cõng mt cán b, viên chc. Nếu có thêm s liu v s lượng quân đi, công an, t l người Vit cõng s đng loi đang hưởng lương trích t tin thuế ca h hn s gây n tượng rt mnh.

***

Cán bộ rt quý nên trong vòng bn thp niên, t 1975 đến nay, ti Vit Nam, s cán b, viên chc nhn lương hoc tr cp như lương đã tăng khong 6,5 ln. Đáng nói là sau bn ln thc hin ci t b máy, "tinh gin biên chế", b máy li phình ra, to hơn trước khi cải t. Cách nay hai năm, B Tài chính Vit Nam tng thú nhn, ch trong mười năm va qua, cán b, viên chc ca h thng công quyn ti Vit Nam không nhng không gim mà còn tăng thêm 1,4 triu người ! Còn cán b, viên chc ca Đng cộng sản Việt Nam và các t chc chính tr - xã hi khác thì tăng hơn ba ln. Tháng 4 năm nay, Kim toán Nhà nước loan báo, tính đến hết 2017, riêng h thng công quyn tha 57.000 người. Nhân lc ca h thng chính tr ra sao không được công b !

Tuy nhiên chuyện sp xếp li h thng công quyền vn đã được tha nhn là hot đng thiếu hiu qu, lãng phí trm trng li không d dàng. Tun trước, ti mt hi tho v "sp xếp các đơn v hành chính cp huyn và cp xã" do B Ni v t chc, điu duy nht được báo gii ghi nhn và tường thuật rộng rãi là các cán b, viên chc hu trách đu than rt khó vì chưa tìm ra được cách gii quyết s cán b, viên chc… dôi dư. Cho dù Vit Nam có ti 588/713 huyn (82,4%) và 9.434/11.162 xã (84,5%) không đt tiêu chí v din tích t nhiên và quy mô dân số nhưng chính ph Vit Nam ch yêu cu t nay đến 2021 xóa b 16 huyn và 637 xã kèm khuyến cáo là không được "vt chanh b v", "tr công ri quên ơn" đi vi cán b, viên chc mt vic trong quá trình sp xếp, tinh gi(2).

Nhân đạo theo hướng đó thành ra không ai thắc mc v vic truy cu trách nhim nhng cá nhân liên quan đến phong trào tách tnh, tách huyn, tách xã đ bây gi phi sáp nhp. Cũng vì nhân đo theo hướng đó nên cm chc nam, ph, lão, u ti Vit Nam s tiếp tc phi đóng góp đ h thống công quyn Vit Nam chăm sóc nhng cán b, viên chc mt vic trong quá trình sp xếp, tinh gin, không mang tiếng là "vt chanh b v", "tr công ri quên ơn", bt k trong s nhng cán b, viên chc y không hiếm nhng người như ông Phùng Trn Anh.

Cách nay hai năm, công chúng Việt Nam sng st trước s kin hàng chc người kéo ti tr s xã Đng Thái, huyn Ba Vì, thành ph Hà N đ… xiết n ! Theo thng kê t các kh ch thì ch trong vòng mt năm, t 2011 đến 2015, cán b, viên chc xã Đng Thái đã thiếu nhiu nhà hàng, quán karaoke và các cơ s thương mi, dch v khác trong khu vc này khon tin là 3,5 t đng. Các viên chc lãnh đo chính quyn xã Đng Thái khi đó bin bch rng, chuyn ăn thiếu các nhà hàng, hát chu ti các quán karaoke, "đi thực tế" đu là vì… công v. H có đãi nhau thì cũng nhm khích l nhau "hoàn thành công tác", còn không thì là đãi cp trên ch không h tư túi. Kết qu thanh tra sau scandal "ăn nhu thiếu, hát chu" cho biết thêm, chính quyn xã Đng Thái không ch ghi nợ nhiu nơi khi t chc các cuc liên hoan, mà còn ghi n đ đưa nhau "đi thc tế" Sm Sơn - mt đim du lch thuc tnh Thanh Hóa và Ca Lò – mt đim du lch khác ti tnh Ngh An.

Sau nhiều ln bàn ti, tính lui, chính quyn thành ph Hà Ni và chính quyền huyn Ba Vì "nht trí" cách chc Ch tch xã ca ông Anh, vi tinh thn nhân đo gia nhng người cng sn vi nhau, h quyết đnh điu đng ông Anh làm… Trưởng Công an xã. Ông Phùng Trn Ng, Phó Bí thư xã được ch đnh làm Ch tch xã thay ông Anh. Các khổ ch ca chính quyn xã Đng Thái khng đnh, ông Ng chng xa l gì vi h vì ông cũng nm trong s "ăn nhu thiếu, hát chu", s khác bit gia ông Anh và ông Ng ch nm ch ông Ng là Phó nên không ký giy n. Các kh ch tiếp tc r nhau đến tr s xã Đng Thái… xiết n na. Thông qua báo gii, ông Ng phân trn rng, chính quyn xã Đng Thái không mun qut các khon "ăn nhu thiếu, hát chu". Vn đ là h không biết xoay đâu ra tin. Hai năm va qua dù đã c gng "cân đi" nhưng vì va phải tr 35 t n xây dng… nông thôn mi, thành ra h ch mi tr được chng trăm triu "ăn nhu thiếu, hát chu" thôi (3) !

***

thì cán b, viên chc quý, thm chí rt quý, đi x cn phi có trước, có sau nhưng khi h thng chính tr, h thng công quyền nhân đo vi nhau như thế thì dân trông vo đâu ? Công kh còn bao nhiêu đ chi tiêu cho phúc li và bo đm an sinh xã hi ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 14/08/2018

Chú thích :

(1) http://dantri.com.vn/xa-hoi/pho-chanh-thanh-tra-mat-chuc-vi-bang-gia-da-nop-bo-sung-bang-dai-hoc-moi-20180811201223318.htm

(2) https://news.zing.vn/sap-xep-lai-don-vi-hanh-chinh-tranh-vat-chanh-bo-vo-post867495.html

(3) http://tinhhoa.net/quan-xa-an-no-hat-chiu-35-ty-chu-quan-keo-den-uy-ban-doi-no.html

Quay lại trang chủ
Read 219 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)