Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

18/09/2018

Có máu, may ra mới được thấy ‘công lý’ le lói

Trân Văn

Cuối cùng, cũng có nơi (y ban nhân dân th xã Đng Xoài, tnh Bình Phước) đ ngh Tòa án Ti cao kháng ngh, hy hai bn án dân s (mt ca Tòa án th xã Đng Xoài, mt ca Tòa án tnh Bình Phước), phân x v tranh chp đt gia gia đình ông Võ Chánh và ông Lê Quang Dinh (1).

mau1

Bình Định : T thiêu phn đi cưỡng chế nhà.

Năm 1999, ông Chánh mua 48 mét vuông đất phường Tân Bình, th xã Đng Xoài đ làm nhà. Năm 2004, ông Chánh mua thêm 99 mét vuông na cũng t ch đt cũ đ m rng nhà. Năm 2009, chính quyn đa phương thu hi 50/147 mét vuông đt của ông Chánh để thc hin d án thoát nước. Din tích mnh đt có căn nhà mà v chng ông Chánh làm ch còn 97 mét vuông.

Năm 2011, vợ chng ông Lê Quang Dinh – mua mnh đt cnh nhà ông Chánh năm 2010, kin v chng ông Chánh ra Tòa án th xã Đng Xoài, đòi quyền s dng 40/97 mét vuông đt ca ông Chánh. V chng ông Dinh trưng ra Giy Chng nhn quyn s dng đt mà chính quyn đa phương cp cho ông Huỳnh Thế Sang – ch trước – chng minh cho yêu cu ca h.

Năm 2014, khi xử sơ thm v kin này, Tòa án thị xã Đng Xoài xác đnh, ông Chánh phi giao cho v chng ông Sang 40 mét vuông đt mà v chng ông Dinh đòi. Ông Chánh kháng cáo. Năm 2015, khi x phúc thm v kin này, Tòa án tnh Bình Phước tuyên y án sơ thm. Án phúc thm là chung thm. V chng ông Chánh hết ca đ kêu oan…

Ngày 26 tháng 7 năm 2015, ông Chánh sang nhà ông Dinh nói chuyện phi trái. Tht bi, ông chém v chng ông Dinh b thương ri dùng con dao y t sát… Dù ông Chánh dùng máu và mng ca chính mình đ ra oan và kêu oan nhưng vô ích. Chi cục Thi hành án dân s ca th xã Đng Xoài vn t chc cưỡng chế, thu hi đt ca gia đình ông Chánh đ thc thi các bn án đã có hiu lc pháp lut.

Vợ ông Chánh kháng c. Bà tuyên b s t sát như chng đ bo v tài sn ca gia đình, bo v tương lai của con cái. Bt bình, dân chúng đa phương da s làm gic nếu h thng công quyn tiếp tc gi mù, gi điếc, thc thi hai bn án mà h thng tư pháp đã đi trng thành đen ngay gia thanh thiên, bch nht…

Chuyện c thế nhùng nhà, nhùng nhng trong hai năm, tới tháng 9 năm 2017, chính quyn th xã Đng Xoài mi t chc "thanh tra" v Giy Chng nhn quyn s dng đt mà chính quyn đa phương đã cp cho ông Huỳnh Thế Sang năm 2010 đ ông bán cho v chng ông Dinh và là cơ s đ ông Dinh kin v chng ông Chánh giao đất.

Kiểm tra đ loi giy t, k c tài liu lưu tr, gp g - thu thp li khai ca các nhân chng, trong đó có c ch đt (người bán đt cho ông Chánh và ông Sang), trưng cu giám đnh ch ký, Thanh tra xác đnh, 97 mét vuông đt mà trước giờ gia đình ông Chánh vn s dng đúng là ca h. Toàn b h sơ xin cp Giy chng nhn quyn s dng đt mà ông Huỳnh Thế Sang đã lp là ngy to, trái thc tế, chng hiu sao h thng công quyn không thm tra mà tha nhn ngay lp tc. Không có t giy đó, không có v v chng ông Dinh (mua đt ca ông Sang), kin v chng ông Chánh đòi đt. Nếu Tòa án th xã Đng Xoài, Tòa án tnh Bình Phước thc thi đúng chc trách (triu tp nhân chng, nghe nhân chng, trưng cu giám đnh, phân x mt cách công tâm,…) ông Chánh không bị dn ti ch phi ly máu và ly mng mình đ ra oan và kêu oan.

Đáng ngạc nhiên là Thanh tra ch đ ngh hy các t Giy Chng nhn quyn s dng đt đã cp sai, cui tun trước, ti lượt y ban nhân dân th xã Đng Xoài gi văn bản đề ngh Tòa án Ti cao dùng th tc tái thm (th tc xét li các bn án đã có hiu lc) đ hy nhng bn án sai. Không thy bt kỳ viên chc, cơ quan hu trách nào đ cp ti điu tra, truy cu trách nhim nhng cá nhân (ti thiu cũng hàng chc) ca nhiều cơ quan, cp, ngành đã đy ông Chánh ti ch phi t sát, v con ông vào thm cnh !

***

Tuần trước, ngoài v va k, còn có v Thanh tra tnh Đk Nông công b kết lun vic giao đt huyn Tuy Đc cho Công ty Long Sơn (2). Theo kết lun y, chính quyền tỉnh Đk Nông đã cho Công ty Long Sơn thuê 1.079 héc ta đt rng t 2008, hai năm sau (2010) S Tài nguyên và môi trường mi hp thc hóa quyết đnh y bng hp đng cho thuê đt và năm sau na thì Công ty Long Sơn được cp Giy chng nhn quyn s dng đt.

Giống như nhiu vùng khác Tây Nguyên, huyn Tuy Đc, tnh Đk Nông là túi cha di dân t do – nhng cá nhân lìa b nơi chôn nhau, ct rn, dt díu nhau đi khai hoang, lp nghip nhng vùng đt mi vi hi vng có th thoát khi khn cùng. Tây Nguyên, đất mi là nhng khu rng nguyên sinh đã b khai thác đến cn kit ri b hoang… và di dân chính là nhng người "đ m hôi, sôi nước mt" đ phc hóa.

Sau khi được thuê ri được giao 1.079 héc ta "rng", ch Công ty Long Sơn đã bán c công ty ln quyn khai thác hàng ngàn héc ta đất cho gia đình ông Nghiêm Xuân Thiên Su. K t đó, gia đình ông Su – ch mi ca Công ty Long Sơn bt đu tiến trình xua đui di dân t do ra khi khu vc mà công ty toàn quyn… khai thác. Vườn, ry – cơ hi đi đi ca hàng trăm gia đình bị cht phá, b đn h, nhà ca b git sp. Sau vài thp niên dc hết sc lc, vn liếng vào vic khai hoang, đnh cư, hàng trăm gia đình đi din vi vin cnh va trng tay, va vô gia cư… H bt đu tt t ngược xuôi xin cu xét.

Chỗ này, chỗ kia bt đu đt vn đ, khai phá – s dng công th đ mưu tìm cơm no, áo m có th là sai nhưng gt b thc tế khai thác - s dng công th cũng như tt c nhng tình tiết có liên quan khác đ cho phép Công ty Long Sơn phi tay, không bi thường, không hỗ tr dường như không… n. Nếu cho thuê rng nhm phát trin kinh tế - xã hi đa phương, ti sao không cho nhng gia đình di dân t do thuê li phn đt h đã khai hoang mà li dành quyn thuê c th cư, vườn, ry ca h cho riêng Công ty Long Sơn ?..

Hệ thng công quyn t trung ương đến đa phương không đếm xa ti điu đó. Do vy, Công ty Long Sơn liên tc điu đng các loi xe chuyên dng và "công nhân" d b nhà ca, hy dit nhng vườn tiêu, vườn điu, vườn cà phê,… trên phn đt mà chính quyn tnh Đăk Nông đã giao. Trong quá trình "cưỡng chế - thu hi đt", "công nhân" ca Công ty Long Sơn đã đánh đp, gây thương tích cho nhiu người dân xã Qung Trc, huyn Tuy Đc ch vì h "dám" bo v nhà ca, vườn tược vn là ca h.

Suốt tám năm, toàn bộ hệ thng công quyn t xã đến tnh Đc Nông án binh bt đng trước tt c các đt "cưỡng chế - thu hi đt" mà Công ty Long Sơn thc hin, bt k dân chúng xã Qung Trc, huyn Tuy Đc, có người b "công nhân" ca Công ty Long Sơn dùng ra vt mt gn na hp s, tuy may mn không mt mng nhưng s sng vi cái đu b móp y cho đến hết đi. Có ph n b try thai do "công nhân" ca Công ty Long Sơn đp vào bng,…

Bất nhn, mt s t báo bt đu lên tiếng. Đến năm 2015, chính quyn tnh Đk Nông mi quyết định thu hi 265/1.097 héc ta đã giao cho Công ty Long Sơn vì phn đt này vn là nơi cư trú, vườn, ry ca hàng trăm gia đình. Năm sau na (tháng 7 năm 2016), sau khi th sát ti ch, ông Trương Hòa Bình, Phó Th tướng Vit Nam đã yêu cu chính quyn tỉnh Đắk Nông ngăn chn Công ty Long Sơn "cưỡng chế - thu hi đt" đ kim tra li. Song, h thng công quyn không làm gì c và Công ty Long Sơn vn tiếp tc t chc "cưỡng chế - thu hi đt"...

Đó cũng là lý do dân chúng xã Quảng Trc, huyn Tuy Đc quyết định t cu h bng cách t vũ trang vi súng t chế. Sau khi b 30 "công nhân" Công ty Long Sơn hành hung vì ngăn cn Công ty Long Sơn d nhà, phá vườn ca mình trong đt "cưỡng chế - thu hi đt" mà công ty này tiến hành vào ngày 23 tháng 10 năm 2016, ông Đặng Văn Hiến đã chy v nhà ly súng t chế, bn ch thiên đ cnh cáo, bi "công nhân" Công ty Long Sơn va lao đến, va ném đá… ông Hiến có thêm s h tr ca hàng xóm chĩa thng súng vào đám đông bóp cò…

Chỉ đến khi có ba người chết, 13 người b thương, hệ thng công quyn tnh Đk Nông mi chuyn đng. Tuy nhiên nhng chuyn đng ban đu ch nhm ti chuyn trng pht Đng Văn Hiến, Ninh Viết Bình, Hà Văn Trường vì "giết người", Đoàn Văn Din vì "che giu ti phm"… Mt tun sau thm án, ông Nghiêm Xuân Thiên Sửu, ch Công ty Long Sơn còn da s kin nhiu cơ quan truyn thông chính thc ra tòa vì thông tin sai s tht, va ch dn báo chí "lên huyn, lên tnh" đ tìm… "s tht" !

Mũi dùi công lý chỉ chĩa vào Công ty Long Sơn khi công chúng sôi lên vì giận. Ông Nghiêm Xuân Thiên Su (Phó Giám đc Công ty Long Sơn) và ông Phm Công Thin (Trưởng Ban Qun lý nhân s ca Công ty Long Sơn) b khi t vì "hy hoi tài sn hoc c ý làm hư hng tài sn" và phi hu tòa cùng vi ông Hiến và ba người hàng xóm. Ở phiên x sơ thm, ông Su b phát sáu năm tù, ông Thin b pht bn năm tù. Tòa án tnh Đk Nông tuyên t hình ông Hiến, pht ông Bình 20 năm tù, ông Trường 12 năm tù, ông Din chín tháng tù.

lun dy lên thành bão. Đến khi x phúc thm, Tòa án Ti cao giảm cho ông Bình hai năm tù, gim cho ông Trường ba năm tù, chuyn hình pht 9 tháng tù giam ca ông Din thành án treo. Ông Su, ông Thin cũng được gim mi người hai năm tù nhưng cương quyết gi hình pht t hình dành cho ông Hiến.

Bây giờ, vi kết luận va công b, Thanh tra tnh Đk Nông chính thc tha nhn, chuyn giao 1.097 héc ta đt rng cho Công ty Long Sơn là sai pháp lut vì công ty này không đ kh năng tài chính, không đ c nhân lc ln phương tin, các gii pháp đu tư mà công ty này trình bày khi xin nhận đt không kh thi. Trong 1.097 héc ta đt rng được giao cho Công ty Long Sơn năm 2008, có 183 héc ta tht s là rng nhưng đã b Công ty Long Sơn đn sch mà đến gi h thng công quyn, h thng tư pháp vn chưa làm gì.

Chuyện đng ty Long Sơn t chc các đt "cưỡng chế - thu hi đt", không bi thường cũng chính thc được xác đnh là sai. Thm chí các đt "cưỡng chế - thu hi đt", trong đó đt cui cùng dn ti thm án ngày 23 tháng 10 năm 2016 còn khiến người ta kinh ngc vì rõ ràng hệ thng công quyn đã làm ngơ đ Công ty Long Sơn "cưỡng chế - thu hi đt" trên phn đt mà chính quyn tnh Đk Nông đã quyết đnh thu li t năm 2015, không cho Công ty Long Sơn thuê na nhm "gii đc dư lun"…

Nếu không n súng, gây ra thm án ngày 23 tháng 10 năm 2016, ông Hiến đã trng tay (mt c nhà ln vườn tược như mt s nn nhân trong các v "cưỡng chế - thu hi đt" trước đó ca Công ty Long Sơn). Ging như ông Chánh, ông Hiến không liu mng thì nhng tiếng kêu oan ca ông và hàng trăm gia đình ở xã Qung Đc, huyn Tuy Đc, tnh Đk Nông chng có ai nghe.

Một s lut sư và nhng người am tường luât pháp tng thc mc, vi nhng tình tiết liên quan đến thm án ngày 23 tháng 10 năm 2016 xã Qung Đc vn đã được bch hóa t lâu, ti sao hệ thng tư pháp (công an, Vin Kim sát, Tòa án) t đa phương ti trung ương không ci sa ti danh ca ông Hiến t "giết người" thành "giết người trong tình trng tinh thn b kích đng mnh" (hình pht ti đa là by năm tù) ?

Yếu t chính đ xác đnh mt cá nhân "giết người trong tình trng tinh thn b kích đng mnh" là tinh thn đương s b kích đng mnh vì "hành vi trái pháp lut". Xác đnh ông Hiến "giết người" – pht t hình mt thường dân - đơn gin hơn điu tra, truy cu trách nhim "hành vi trái pháp lut" ca hàng lot viên chc các cp, vi tình tiết tăng năng là hu qu ca thm án ngày 23 tháng 10 năm 2016. Chưa k tuyên b t hình ông Hiến còn có tác dng răn đe. Vit Nam, đâu ch có Công ty Long Sơn, cũng chng phải ch có chính quyn tnh Đc Nông giao đt, giao rng theo kiu như vy.

Khi công bố bn án phúc thm, các thm phán ca Tòa án Ti cao tng nhc đi, nhc li nhiu ln vi ông Hiến rng, ông nên xin Ch tch Nhà nước tha ti chết. Đó cũng là lý do rất khó có khả năng Tòa án Ti cao hoc Vin Kim sát Ti cao kháng ngh tái thm, hy bn án sơ thm và phúc thm mà h thng tòa án đã tuyên vi ông Hiến, xét x li v án theo hướng Đng Văn Hiến và các đng phm không phm ti "giết người" mà là "giết người trong tình trng tinh thn b kích đng mnh", dù như thế mi tht s là "đúng người, đúng ti, đúng pháp lut". Đ Ch tch Nhà nước tha ti chết cho Đng Văn Hiến s có li hơn trong vic "n đnh chính tri", chưa k đó còn là cơ hi đ lãnh đo Đng, Nhà nước qung bá s "khoan hng, nhân đo" !..

***

Đã hơn hai tháng tính t ngày ông Nguyn Hng Đip, Trưởng Ban Tiếp dân ca các cơ quan trung ương xin li bà Lê Th Hng Phượng và ha s đ ngh Th tướng Vit Nam "gii quyết dt đim" chuyn oan c ca bà nhưng bà Phượng vn vô gia cư và vn tiếp tc kêu oan (3).

Bà Phượng là con dâu bà Đê. Bà Đê là v ông Tài – tham gia cách mng ri mt tích Cái Bè. Bà Đê là ch lô đt 16.000 mét vuông đường Kinh Dương Vương, Bình Tr Đông (trước thuc huyn Bình Chánh, nay thuộc qun Bình Tân), có "bng khoán đin th" do Ty Đin đa Gia Đnh Vit Nam Cng hòa cp. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tuy là "gia đình có công vi cách mng" nhưng bà Đê không gi được lô đt đó vì chính quyn huyn Bình Chánh "mượn", một phần giao cho Bến xe min Tây, mt phn cho khong 20 gia đình dng nhà. Người s dng phn ln din tích (6.000/16.000 mét vuông) mà chính quyn huyn Bình Chánh "mượn" là ông Nguyn Văn Nh - lãnh đo Công an huyn Bình Chánh, sau đó chuyn sang ph trách Xa cảng min Tây.

Bà Đê trở thành vô gia cư t tháng 4 năm 1975 và đi ti đi lui xin li đt ca mình. 15 năm sau (1990), gia đình bà Đê dành dm đ tin, mua mt căn nhà nh dng trên đt mà chính quyn huyn Bình Chánh "mượn" ca h. Tưởng là s có chỗ chui ra chui vào đ tiếp tc hành trình xin li đt nhưng ông Nh điu đng người đến git sp. Gia đình bà Đê li ra đường, ăn nh đu, làm mướn đ tiếp tc s nghip xin li đt...

Bởi có khiếu ni ca bà Đê v quyn s dng đt, nhng gia đình dng nhà trên lô đất mà chính quyn huyn Bình Chánh "mượn" ca bà không được cp Giy chng nhn quyn s dng đt và quyn s hu nhà, tr… ông Nh và các con (đ loi sĩ quan ca ngành công an, cán b Đng đ cp). Ngoài chuyn hp thc hóa đt, nhà, đi gia đình này còn được bi thường hàng chc t đng khi chính quyn đa phương m rng các con đường chy ngang phn đt mà h chiếm gi. Trong hàng chc căn nhà mà đi gia đình ông Nh s hu, mt s được dùng đ , mt s đ cho thuê, thu hàng chc t/năm.

Sau 28 năm khiếu ni xin li đt, bà Đê chết như mt người vô gia cư. Cũng ti lúc đó, khiếu ni ca bà mi được chính ph đ ý, song v chng con trai bà vn chưa th nhn li tài sn ca h. T 2003 đến nay là 15 năm, tính ra có năm ln hết Th tướng ti Phó Thủ tướng Vit Nam yêu cu chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh xem xét – gii quyết khiếu ni ca gia đình bà Đê, thm chí năm 2017, chính ph Vit Nam lp hn mt đoàn thanh tra đ xác đnh đúng - sai, ri kết lun khiếu ni ca bà Đê chính xác. Tuy v chng bà Phượng đã nêu rất rõ, h đng ý tng đt cho các gia đình đã xây nhà trên lô đt 16.000 mét vuông ca bà Đê, k c tng đt cho đi gia đình ông Nh. H ch yêu cu hoàn tr phn đt mà Công ty Bến xe min Tây đang dùng làm bãi đu xe và phn đt mà đi gia đình ông Nhờ cho người khác thuê. Đi vi khon bi thường khi m đường mà đi gia đình ông Nh tùy tin nhn, h yêu cu đi gia đình ông Nh chuyn vào qu h tr hc sinh nghèo. Ch có thế mà vn chưa xong vì chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh không chu làm gì c (4). Tháng 4 vừa ri, con trai bà Đê cũng đã chết như mt người vô gia cư, ch còn bà Phương ! Dường như nước mt không to ra đ năng lượng đ h thng công quyn chuyn đng !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 18/09/2018

Chú thích

(1) http://tieudung.vn/doi-song/binh-phuoc :-tu-sat-vi-cho-rang-2-ban-an-cua-toa-bat-cong-28577.html

(2) https://dantri.com.vn/su-kien/cong-bo-ket-luan-thanh-tra-toan-dien-cong-ty-xay-ra-vu-no-sung-lam-3-nguoi-chet-20180912095715138.htm

(3) http://langmoi.vn/thanh-tra-chinh-phu-xin-loi-cong-dan/

(4) https://dantri.com.vn/ban-doc/vu-danh-ca-tuoi-thanh-xuan-di-doi-dat-5-lan-chi-dao-tu-chinh-phu-20180630064305961.htm

Quay lại trang chủ
Read 515 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)