Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

09/06/2022

Về một cuốn sách nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn Đình Chiểu

Winston Phan Đào Nguyên

Lời giới thiệu : Bài viết này do lut sư Winston Phan Đào Nguyên, hin cư ng ti California, gi cho mc Din Đàn ca VOA tiếng Vit. Bài viết có ta đ nguyên thy là "Lý do cho s ra đi ca cun sách này".

"Cun sách này", tc là cun "Mi thâm tình ca Nguyn Đình Chiu dành cho 'Quan Phan' Phan Thanh Gin", là tác phẩm mà lut sư Phan Đào Nguyên sp xut bn.

Cun sách này khi đu là mt bài tham lun gi cho, và gi theo li mi ca Ban t chc cuc Hi tho v Nguyn Đình Chiu vi ch đ "Giá tr văn hóa và nhân văn ca nhà thơ Nguyn Đình Chiu trong thi đi ngày nay" vào cui tháng 6, đu tháng 7/2022 ti Bến Tre, Vit Nam. Cuc hi tho v Nguyn Đình Chiu nói trên đã được chính ph Vit Nam giao cho tnh Bến Tre t chc, sau khi UNESCO đng ý cho vic cùng k nim 200 năm ngày sinh ca Nguyn Đình Chiu.

VOA tiếng Vit đăng lại nguyên văn bc thư này.

-------------------------

ndc1

Chân dung Nguyn Đình Chiu.

A. Quyết đnh ca UNESCO

Chiếu theo quyết đnh 211 EX/30 ca UNESCO vào năm 2021, h sơ yêu cu ca Vit Nam v vic k nim 200 năm ngày sinh ca thi sĩ Nguyn Đình Chiu đã được UNESCO chp nhn và cho phép vic k nim đó được gn lin vi danh hiu UNESCO. Đây là mt hình thc nhìn nhn Nguyn Đình Chiu như mt danh nhân đã có đóng góp cho văn hóa thế gii.

Nguyn Đình Chiu là người cui cùng trong danh sách được UNESCO nhìn nhn theo quyết đnh này, th 60. Theo đó, h sơ ca Nguyn Đình Chiu đã được s ng h ca n Đ, Nht, Hàn Quc, và Thái Lan. H sơ nhn mnh v nhng đc tính do nh hưởng Nho Giáo ca Nguyn Đình Chiu, trong đó có lòng trung hiếu và s chân tht thành tín (faithfulness) ca ông (1).

Sau đó, có mt s "cam kết" gia phía Vit Nam và UNESCO v vic t chc k nim 200 năm ngày sinh ca Nguyn Đình Chiu. Và tnh Bến Tre đã được giao trách nhim t chc "mt s hot đng k nim" Nguyn Đình Chiu, trong đó có cuc Hội thảo quốc tế vi ch đ "Giá tr văn hóa và nhân văn ca nhà thơ Nguyn Đình Chiu trong thi đi ngày nay"

ndc2

Nhà thơ NguyĐình Chiu và tác phẩm Lục Vân Tiên bất hủ

B. Hi tho quc tế Nguyn Đình Chiu

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, tnh Bến Tre đã có mt văn bn v kế hoch t chc cuc Hi tho quc tế Nguyn Đình Chiu như sau :

Kế hoch t chc Hi tho khoa hc quc tế v Danh nhân văn hóa Nguyn Đình Chiu

Ngày 23 tháng 11 năm 2021, ti k hp th 41 ca Đi hi đng UNESCO, đã chính thc thông qua ngh quyết cùng k nim 200 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Nguyn Đình Chiu ;

Nhm đm bo thc hin các hot đngtheo cam kết trong h sơ trình UNESCO, y ban nhân dân tnh Bến Tre phi hp t chc Hi tho khoa hc quc tế v Danh nhân văn hóa Nguyn Đình Chiu, như sau :

1. Mc đích

a) Thc hincam kết vi T chc Giáo dc, Khoa hc và Văn hóa Liên Hp Quc (UNESCO) ti Công văn s 29/BTK/2021 ngày 04 tháng 3 năm 2021 ca y ban Quc gia UNESCO Vit Nam "V vic tiến hành các hot đng k nim 200 năm ngày sinh ca Danh nhân văn hóa Nguyn Đình Chiu".

b) Tiếp tc khng đnh vi quc tế v tm vóc, ý nghĩa, vai trò, đóng góp ca Danh nhânvăn hóa Nguyn Đình Chiu trong khuyến khích tinh thn hiếu hc, trong đu tranh gii phóng con người, vì công bng xã hi. Tiếp tc tuyên truyn cácgiá tr nhân văn tt đp ca di sn Nguyn Đình Chiu trong h giá tr đo đc, văn hóa, con người Vit Nam.

c) B sung các kết qu nghiên cu, cách nhìn nhn, đánh giá sâu sc và toàn din hơn v giá tr nhân văn, cũng như nhng đóng góp ca Danh nhân văn hóa Nguyn Đình Chiu trên các lĩnh vc văn hc, giáo dc, y hc c truyn.

2. Yêu cu

a) Hi tho phi được t chc nghiêm túc, an toàn và đt cht lượng khoa hc cao.Tp trung vào các tính hc thut, các nhn đnh, đánh giá mi, góc nhìn mi, nhng thông tin t quc tế đã nghiên cu, đã vinh danh Danh nhân văn hóa Nguyn Đình Chiu.

….

3. Thành phn tham d

a) Tác gi mi viết tham lun : Các nhà khoa hc nghiên cu văn hóa, văn hc, s hc, giáo dc, y tế v.v… Chú trng các nhà nghiên cu là người Vit Nam nước ngoài… 

C. Thư mi viết bài cho Hi tho quc tế Nguyn Đình Chiu

Ngày 10 tháng 1 năm 2022, Ban t chc Hội thảo quốc tế Nguyn Đình Chiu cho gi Thư mi viết bài cho Hội thảo, kèm theo mt bn Th l gi bài tham d, cho các nhà nghiên cu.

Tôi đã nhn được cái thư mi không chính thc đ đóng góp tham lun này. Xin trích đăng dưới đây :

THƯ MI VIT BÀI HI THO QUC T

Giá tr văn hóa và nhân văn ca nhà thơ Nguyn Đình Chiu trong thi đi ngày nay

1. Lý do và mc đích

* Lý do

Nguyn Đình Chiu (1822-1888) là nhà thơ, nhà văn hóa ca Vit Nam na cui thế k XIX, c sng 26 năm cui đi ti Bến TreTnh Bến Tre được s chp nhn ca Chính ph Vit Nam, t chc hi tho khoa hc quc tế vi ch đ Giá trvăn hóa và nhân văn ca Nguyn Đình Chiu trong thi đi ngày nay.

* Mc đích

- Nhìn li tình hình nghiên cu Nguyn Đình Chiu trong các năm qua, đ kế tha phát huy trong giai đon mi.

- Khng đnh nhnggiá tr văn hóa, khoa hc và lch s ca danh nhân Nguyn Đình Chiu.

- Phân tích sc sng ca tác phm Nguyn Đình Chiu trong cuc sng hôm nay.

2. Ni dung hi tho

Hi tho tp trung vào các ni dung :

- Nguyn Đình Chiu trong lch s Vit Nam, khu vc và quc tế na sau thế k XIX ;

- Nhà thơ Nguyn Đình Chiu vi vn mnh quc gia, s phn con người trong chiến tranh qua ngh thut văn chương ;Tư tưởng nhân văn ca Nguyn Đình Chiu ; Tư duy tiến b v gii phóng con người trong nhng tác phm ca Nguyn Đình Chiu ;

- Đi mi lý thuyết và cách tiếp cn truyn Nôm, văn tế và thơ Đường lut ca Nguyn Đình Chiu ; Nhìn li văn bn công b tác phm Nguyn Đình Chiu trong nước và nước ngoài.

- Nhân cách văn hóa Nguyn Đình Chiu, nhng giá tr văn hóa trường tn. Tinh thn hiếu hc ca Nguyn Đình Chiu trong xã hi thế k XIX và dòng chy lch s.

- Giá tr văn hóa, sc sng, tm nh hưởng các tác phm ca Nguyn Đình Chiu vi đương thi và hôm nay.

Bo v và phát huy giá tr tư tưởng, nhân cách ca Nguyn Đình Chiu trong bi cnh hi nhp quc tế. Di sn Nguyn Đình Chiu và phát trin du lch bn vng ti Vit Nam, du lch danh nhân Vit Nam nói chung, Bến Tre nói riêng.

3. Thi gian và đa đim

T 5/4/2022 - 5/5/2022 : Gi phn bin bài viết li tác gi

Th l gi bài tham d Hội thảo quốc tế v Nguyn Đình Chiu (26 và 27/6/2022)

1. Bài viết tham d Hi tho là bài chưa gi hoc chưa công b trên các sách, báo, tp chí và các hi tho khác

3. Ngôn ng : tiếng Vit hoc tiếng Anh ;dung lượng bài viết : ti thiu 4000 t (không bao gm danh mc tài liu tham kho)...

10. Thi hn nhn bài : hết ngày 15/5/2022

D. Bài tóm tt cho tham lun

Sau khi nhn được thư mi không chính thc này vào đu tháng 2 năm 2022, tôi đã viết mt bài tóm tt v ni dung bài tham lun ca tôi đ gi cho Ban t chc Hi tho.

Ngày 13/2/2022, tôi chuyn bài tóm tt này cho Ban tổ chức như sau :

Thưa ban t chc, sau đây là bài tóm tt ca tôi :

Mi thâm tình ca Nguyn Đình Chiu dành cho "Quan Phan" Phan Thanh Gin

K t khi Phan Thanh Gin t t vào năm 1867, sau khi Pháp chiếm ba tnh min Tây Nam K, tt c các nhà nho Nam K Lc Tnh, trong s đó có tú tài Nguyn Đình Chiu, đu t lòng thương xót cho Kinh lược s Phan Thanh Gin, người được h gi là "quan Phan". Là v tiến sĩ khai khoa ca đt Nam K, là mt v quan trung trc thanh liêm và đc bit là thương dân hết mc, Phan Thanh Gin chính là mt v lãnh đo thc th ca người dân Nam K. Khi ông mt đi, rt nhiu thơ và câu đi đã được gi đến đ điếu ông. Tt c đu đ ca ngi con người mà sng cũng như chết đu nêu gương cho hu thế. Trong s đó, đương nhiên là có thơ văn ca ông Đ Chiu Ba Tri, người đng châu vi Phan Thanh Gin. Và trong s thơ văn đ điếu Phan Thanh Gin nói trên, hai bài thơ ca Nguyn Đình Chiu, mt bng ch Nôm, mt bng ch Hán, là được ưa thích hơn hết.

Và đó là hai bài thơ sau :

Bài ch Nôm :

Non nước tan tành h bi đâu

Dàu dàu mây bc cõi Ngao Châu

Ba triu công cán vài hàng s

Sáu tnh cang thường mt gánh thâu

Trm Bc ngày chiu tin đip vng

Thành Nam đêm qunh tiếng quyên su

Minh sanh chín ch lòng son tc

Tri đt t nay mc gió thu

Và bài ch Hán :

Lịch sĩ tam triều độc khiết thân

Vi quân nan bảo nhứt phương dân

Long Hồ ninh phụ thơ sanh lão

Phượng các không quy học sĩ thần

Bỉnh tiết tằng lao sanh Phú Bật

Tận trung hà hận tử Trương Tuần

Hữu thiên Lục tỉnh tồn vong sự

An đắc thung dung tựu nghĩa thần

Hai bài thơ này đã luôn luôn được coi như là tiêu biu cho s kính mến ca các nhà nho Nam K đi vi "quan Phan", qua ngòi bút gây xúc đng rt điêu luyn v th loi thơ văn tế ca ông Đ Chiu. Bt đu t năm 1909 vi cun Nam K phong tc nhơn vt din ca ca ông Nguyn Liên Phong, hai bài thơ nói trên đã được sao lc li rt nhiu ln và truyn bá khp nước. Năm 1926, hai bài thơ này được nhà thơ Đông H Lâm Tn Phác sao lc và đăng li trên Tp chí Nam phong ca Phm Qunh. Năm 1927, ông Thái Hu Võ cho đăng li trong cun sách Phan Thanh Gin truyn ca ông.

Điu cn nói là tt c các tài liu k trên đu lm ln khi cho rng bài thơ ch Nôm là do chính Phan Thanh Gin viết. Vic này đã được ông Phan Văn Hùm đính chính trong cun Ni lòng Đ Chiu. Sau đó, vì li lm nói trên li được ông Ngô Tt T lp li trong cun Thi văn bình chú, các nhà nghiên cu ng Hòe Nguyn Văn T, Lê Th Xuân, Trc Thn đã lên tiếng chnh sa điu này trên t Tri tân Tp chí. Điu cn biết là hai ông Phan Văn Hùm và Lê Th Xuân, nhng người bà con và thân hu ca ông Nguyn Đình Chiêm, con trai ca Nguyn Đình Chiu, đã đưa ra hai phiên bn chính xác nht v hai bài thơ.

Tuy vy, phiên bn sai v hai bài thơ đã được lưu truyn quá lâu, cho nên đến tn ngày hôm này mà nhiu nhà nghiên cu vn còn cho rng bài thơ ch Nôm là ca Phan Thanh Gin ch không phi ca Nguyn Đình Chiu. Và phiên bn sai lc ca c hai bài do ông Nguyn Liên Phong đưa ra vn còn được tiếp tc trích dn.

Nhưng đó không phi là vn đ ng nhn duy nht v hai bài thơ này. Mc dù đã làm tn rt nhiu giy mc, s ng nhn nói trên vn không th nào so sánh được vi mt s c tình ng nhn vi ác ý bôi nh Phan Thanh Gin, mà đã được to ra sau này - và có l sm nht là vào thp niên 1970 ti min Bc, nơi mà Phan Thanh Gin đã b người anh c ca làng s hc là ông Trn Huy Liu lên án bán nước vi câu "Phan Lâm mãi quc, triu đình khí dân".

Bi vì cũng như Trương Đnh, Nguyn Đình Chiu đã được nhìn nhn là người Nam K yêu nước nhit thành, là "đâm my thng gian bút chng tà", thì không th nào li "sai lp trường" đ ca tng Phan Thanh Gin, người được coi là bán nước qua vic "tha hip" vi gic hay dâng thành cho gic được. Mà Nguyn Đình Chiu phi lên án Phan Thanh Gin, cũng như nhân dân và nghĩa quân Trương Đnh đã làm.

Và thế là hai bài thơ điếu Phan Thanh Gin ca Nguyn Đình Chiu đã được đem ra và b cong qua nhng s ging gii gượng ép, đ biến thành hai bài thơ phê phán Phan Thanh Gin. Khi đu là bài ca ông Trn Nghĩa, "My ý kiến v công tác văn bn nhân đc cun "Thơ văn Nguyn Đình Chiu", Tp chí Văn hc, s 4, 1972. Tiếp theo là bài ca ông Trn Khuê "Tìm hiu hai bài thơ điếu Phan Thanh Gin ca Nguyn Đình Chiu", Nghiên cu Lch s s 275, 1994. Sau cùng là bài ca bà Phm Th Ho, "Viết v Phan Thanh Gin, Nhà thơ Nguyn Đình Chiu đã dùng bút pháp Xuân Thu", Tun báo Văn ngh Thành phố Hồ Chí Minh, 2017.

Và thế là t ch ngi khen Phan Thanh Gin, hai bài thơ nói trên ca Nguyn Đình Chiu đã b xuyên tc làm cho tr thành hai bài thơ phê phán Phan Thanh Gin. Dù cho phn ln nhng người hiu biết khi đc nhng bài viết này đu nhn ra ngay s c ý xuyên tc, nhưng đến nay thì vn còn mt s người luôn luôn s dng lun điu nói trên đ cho rng Nguyn Đình Chiu đã chê trách thay vì ngi khen Phan Thanh Gin. Gn đây nht là khi Nguyn Đình Chiu được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế gii.

Do đó, trong bài viết này, người viết s trình bày cách hiu biết chính xác nht ca mình v hai bài thơ nói trên, sau khi tham kho tt c các tài liu mi cũ v hai bài thơ này. Hơn na, người viết s s dng chính nhng thơ văn ca Nguyn Đình Chiu đ cho thy s sai lm và c ý xuyên tc ca các tác gi nói trên, khi h ép buc ông Đ Chiu phi lên án v quan Phan mà ông hng yêu mến và ngưỡng m.

Winston Phan

13/2/2022

E. Thư mi chính thc t Ban t chc Hi tho ngày 9 tháng 3, 2022

Ngày 9 tháng 3 năm 2022, tôi nhn được Thư mi chính thc t Ban t chc Hi tho. Lá thư mi chính thc này được ký bi ông Giáo sư Tiến sĩ Nguyn Chí Bn, Phó Trưởng Ban t chc Hi tho. Ni dung lá thư như sau :

"Kính gi TS. Phan Đào Nguyên (Hoa K)

Ban t chc hi tho khoa hc quc tế "Giá tr văn hóa và nhân văn ca nhà thơ Nguyn Đình Chiu trong thi đi ngày nay" đã nhn được tóm tt tham lun ca tác gi. Kínhđ ngh tác gi viết toàn văn tham lun. Vui lòng gi toàn văn cho Ban t chc chm nht là ngày 29 tháng 4 năm 2022".

Như vy, rõ ràng là Ban t chc và ông Nguyn Chí Bn đã biết tôi s viết nhng gì. Và bài Tóm Tt trên đây cũng chính là phn gii thiu trong bài viết sau này ca tôi. Tc là hoàn toàn không có ngc nhiên gì hết v ni dung ca bài viết. Hơn na, ngay ta ca bài viết cũng đã nói rõ ni dung ca bài.

Ngày 29 tháng 4 năm 2022, theo đúng yêu cu trong thư mi chính thc ca ông Nguyn Chí Bn, tôi gi toàn văn bài viết, tc là bài "Mi thâm tình ca Nguyn Đình Chiu dành cho "Quan Phan" Phan Thanh Gin" gm 118 trang cho Ban tổ chức, qua email.

Đó chính là bài viết nòng ct cho cun sách này.

F. Thư phn hi ca Giáo sư Nguyn Chí Bn ngày 17/5/2022, đ ngh ct bài

Ngày 17/5//22, GSTS Nguyn Chí Bn gi thư phn hi, đ ngh ct bt bài viết ca tôi, vi lý do là bài"dài quá".

Theo đ ngh ca ông, bài viết ca tôi b ct đi gn 80-90% ; biến bài viết thành mt bài nghiên cu văn bn thay vì nói lên ch đ là Nguyn Đình Chiu nghĩ sao v Phan Thanh Gin. Dưới đây là thư ca ông Nguyn Chí Bn :

kính (sic) thưa TS Phan Đào Nguyên

Ban t chc hi tho khoa hc quc tế v C Đ Chiu, trân trng cám ơn TS đã gi tham lun tham gia hi tho.

Ban t chc đã phân công mt s thành viên ca BTC đc, có gi phn bin kín và xin được trao đi vi TS như sau

- Cho đến gi, Hoa K ch có 02 tác gi gi tham lun. Chúng tôi rt mun mi TS v d hi tho vào ngày 28, 29, 30/6 (hi tho ngày 29/6, l k nim ti 30/6) ti Bến Tre.

- Tuy nhiên, tham lun ca Ts dài quá (118 tr A4). Vi 100 tham lun ca các tác gi trong nước, nước ngoài, k yếu hi tho không th in được mt tham lun có s trang dài như vy. Trân trng đ ngh TS xem file chúng tôi kèm.

K yếu s được mt nhà xut bn biên tp và cp giy phép đ xut bn, kp ngày hi tho.

Vì s thành công ca hi tho, mong TS đng thun vi đ ngh ca Ban t chc.

TL Trưởng ban

Nguyn Chí Bn

G. Thư ca tôi đ ngh dn đường link đến toàn văn bài viết ngày 18/5/2022

Rt ngc nhiên vi li phn hi này, vì bn Th l gi bài tham d Hi tho (trích li trong phn C trên) không h có gii hn s trang hay s ch, nhưng tôi đã lch s đ ngh như sau vào ngày 18/5/2022 :

Kính thưa Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyn Chí Bn

Tôi xin thành tht cm ơn s ưu ái ca giáo sư và ban t chc (BTC) hi tho đã dành cho tôi. V bài viết ca tôi, sau khi xem li đ ngh ca BTC, tôi nhn thy bài ca tôi đã b ct ít nht 80%. Và hoàn toàn không có ni dung mà tôi mun nói, và chc quí v cũng biết, là s kính trng Phan Thanh Gin ca Nguyn Đình Chiu.

Cũng chính vì điu này nên BTC đã mi tôi viết bài, và cũng chính vì điu này mà tôi đã b ra rt nhiu thi gian đ hoàn thành bài viết, trong mc tiêu làm rõ vn đ mà t lâu đã b xuyên tc bi các nhà nghiên cu như tôi có nhc đến trong bài viết.

Biết rng mun viết cho đy đ thì bài phi dài, nên tôi đã coi điu l hi tho cũng như hi trc tiếp v vn đ có hay không có gii hn s trang. Và BTC cũng biết rng không có gii hn này, mà ch có gii hn là phi có ít nht 4000 ch cho mt bài tham lun.

Do đó, tôi rt ư ngc nhiên khi nhn được phn hi chính thc v đ dài bài viết ca tôi t BTC. Tôi xin không đng ý vi đ ngh ca BTC v vic ct bài ca tôi.

Và tôi xin có đ ngh như sau :

Nếu vì lý do là không th in hết toàn văn bài viết trong cun Kỷ yếu do s trang b gii hn vì ngân sách, thì BTC có th tóm tt ni dung bài viết ca tôi, ri chú thích rõ ràng ngay đu bài và cho đường dn đến 1 trang mng có cha toàn văn bài viết. Vì chc chn là tôi s công b toàn văn bài viết lên mng như tôi đã làm vi cun sách v Phan Thanh Gin.

Mc đích ca tôi trong bài viết này là đ minh oan cho Nguyn Đình Chiu ; đã b nhng người vì mc tiêu chính tr mà xuyên tc văn thơ ca ông và đu đc gii tr VN. Tôi mn phép nghĩ rng BTC cũng có ý nghĩ ging như tôi.

Hoc nếu có nhiu người không đng ý vi nhng lý lun ca tôi, thì tôi rt mong mun nhn được nhng phn bin t h. Phi chăng đó cũng là mc đích chính cho bt k mt cuc ... "Hội thảo" nào khác ? Nói chi đến mt cuc "hi tho khoa hc" như cuc hi tho v Nguyn Đình Chiu này ?

Vì nhng lý do trên, trân trng xin giáo sư và BTC hãy tho lun li v đ ngh ca tôi.

Xin cám ơn,

Lut Sư Winston Phan Đào Nguyên

Tóm li, nếu như lý do đã gii thích là vì bài "dài quá", thì đ ngh ca tôi là ch cn tóm tt bài viết ri đưa đường link đến toàn văn bài viết mà tôi s đưa lên mng. Như vy thì chc chn là không có vn đ gì na v đ dài ca bài viết.

H. Thư t chi bài viết t "Thường trc tiu ban ni dung" ngày 19/5/2022

Nhưng tôi li nhn được câu tr li rt l lùng như sau t cái gi là "Thường trc tiu ban ni dung" vào ngày 19/5/22 như sau :

Thưa TS Phan Đào Nguyên,

Tiếp nhn email ca TS, Thường trc tiu ban ni dung ca hi tho xin thưa chuyn vi vi TS như sau

+ Chúng tôi rt mong các nhà khoa hc nước ngoài tham d hi tho quc tế v NĐC ln đu tiên, nht là các tác gi kính trng C Nguyn Đình Chiu.

+ TS đã đ ngh phương án công b tóm tt tham lun, sau gii thiu đường link đ bn đc có th truy cp. Thường trc tiu ban ni dung ca hi tho ly làm tiếc thông tin li TS,phương án này khó có th thc hin được.

Hy vng s được gp TS trong các hi tho khác v Bến Tre, v Nam B, và Vit Nam .

Chúc TS mnh khe, an lành và thành công mi d đnh

Trân trng

Thường trc Tiu ban ni dung

Nghĩa là t nhiên xut hin ra cái gi là "Thường trc tiu ban ni dung" như trên đ tr li v vic không chp nhn bài viết ca tôi. Mc dù t trước đến gi người chính thc đi din cho Ban tổ chức đ viết thư mi và đ ngh ct bài chính là ông Phó Trưởng Ban tổ chức Hi tho, GSTS Nguyn Chí Bn.

Hơn na, li viết t chi k này li càng rt ư không rõ ràng, là vì lý do gì. Bi chc chn là h không th s dng vn đ "bài dài quá" như trước đây, sau đ ngh ch cn cho đăng tóm tt như trên ca tôi.

I. Thư ca tôi xin câu tr li chính thc t Ban tổ chức ngày 19/5/2022

Nhưng đ biết chc hơn v ý nghĩa ca lá thư trên do "Thường trc tiu ban ni dung" viết, tôi đã gi tiếp lá thư sau đây cho ông Nguyn Chí Bn vào cùng ngày 19/5/2022 :

Kính thưa giáo sư Nguyn Chí Bn và Ban tổ chức Hội thảo :

Tôi có gi email cho giáo sư sau khi nhn được email ca giáo sư v bài tham lun ca tôi và đ ngh ct bt vì lý do bài quá dài. Trong đó tôi đ ngh tóm tt và đưa đường link đến toàn văn. Tôi cũng đã chiếu theo điu l ca Hội thảo đ cho thy tôi đã làm đúng yêu cu là ch cn ít nht 4000 ch.

Nhưng tôi li không nhn được mt thư tr li t giáo sư hay BTC, mà li nhn được email dưới đây ca "Thường trc Tiu ban ni dung" mà tôi không biết là ai và có đi din cho giáo sư hay BTC hay không. Ngoài ra, tôi không hiu "phương án này khó có th thc hin được" là sao, vì lý do gì.

Theo thin ý ca tôi thì có l giáo sư và BTC nên có mt thư tr li rõ ràng v nhng đim mà tôi nêu ra trong email trước, v điu l hi tho, nếu lý do tht s là vì đ dài ca bài. Và ti sao li không đưa link được, nếu lý do tht s là vì đ dài ca bài.

Nếu tôi đã vì li mi ca giáo sư và BTC mà b ra khá nhiu thi gi và công sc đ viết và giao bài đúng thi hn, thì tôi nghĩ là ít nht cũng phi có mt câu tr li chính thc t giáo sư và BTC, thay vì nhng gì mà tôi nhn được dưới đây t "Thường trc Tiu ban ni dung".

Trân trng

Lut Sư Winston Phan Đào Nguyên

Thế nhưng sau lá thư qua email này là mt s im lng hoàn toàn t Ban tổ chức cũng như ông Nguyn Chí Bn.

Vì lý do đó, tôi đã quyết đnh s t in bài tham lun thành sách cũng như tường thut li quá trình nhng gì đã xy ra gia Ban tổ chức Hội thảo và tôi, mt người theo li mi ca h mà viết mt bài tham lun v Nguyn Đình Chiu nhân dp UNESCO đng ý k nim 200 năm ngày sinh ca nhà thơ.

J. Thư ca tôi đ chính thc rút bài ra khi Hi tho, ngày 25/5/2022

Và đ minh bch, tôi đã gi thêm mt email đến Ban tổ chức Hội thảo vào ngày 25/5/2022, sau khi h không h tr li lá thư ngày 19/5 ca tôi. Vi email sau cùng này, tôi thông báo chính thc vic rút bài ca tôi ra khi hi tho :

Kính thưa Ban tổ chức Hội thảo Nguyn Đình Chiu :

Sau khi gi đ ngh v bài viết này ca tôi vi BTC Hội thảo và GS Nguyn Chí Bn vào hai ngày 18/5 và 19/5 qua email, tôi đã không h nhn được bt k mt hi âm nào t quí v.

Vy tôi xin trân trng thông báo là tôi chính thc rút bài viết này ca tôi ra khi cuc hi tho ti Bến Tre vào cui tháng 6, k t ngày hôm nay.

Lut Sư Winston Phan Đào Nguyên

Trên đây là nhng din tiến dn đến vic t in cun sách này ca tôi.

Tôi cũng xin phép nói thêm vài điu đ làm rõ vn đ.

Trước nht, tôi đưa ra nhng tài liu v UNESCO cũng như ca Ban tổ chức Hội thảo Nguyn Đình Chiu đ cho thy rng đây là mt s kin đ vinh danh mt danh nhânvăn hóa thế gii, mà cũng là người Vit. Hơn na, h sơ ca Nguyn Đình Chiu ti UNESCO còn cho thy rng nhng đc tính được đưa ra ca ông là s trung thành, là lòng chân thc.

Và như ta đã biết, li thơ ca Nguyn Đình Chiu luôn luôn thng thn trung thc, thương ghét phân minh, cũng như con người ca ông.

Do đó, khi mt người mà ông cc k ngưỡng m là Phan Thanh Gin qua đi thì Nguyn Đình Chiu đã làm hai bài thơ điếu đ bày t s kính trng và thương xót ca ông đi vi v "quan Phan" này. Hai bài thơ đó đã t lâu đi vào văn hc s Vit Nam, bi giá tr văn chương cũng như giá tr lch s ca chúng.

Thế nhưng nhng s gia và các chuyên gia Hán Nôm ti min Bc, và sau này là ti nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam, đã vì lý do chính tr mà gii thích rng mt nhà thơ "yêu nước" như Nguyn Đình Chiu không th ngưỡng m hay thương xót mt k mà h đã ngy to bng chng đ lên án "bán nước" như Phan Thanh Gin. Do đó, h đã dùng tt c các chiêu trò, mánh khóe đ gii thích hai bài thơ điếu Phan Thanh Gin ca Nguyn Đình Chiu thành ra nhng li châm biếm, nguyn ra Phan Thanh Gin.

Trong thi gian nghiên cu đ viết cun sách "Phan Thanh Gin và v án Phan Lâm mãi quc triu đình khí dân" năm 2021, tôi đã nhn thy điu này. Do đó, khi Ban tổ chức Hội thảo Nguyn Đình Chiu gi thư mi viết bài cho Hội thảo v ch đ Nguyn Đình Chiu và Phan Thanh Gin, tôi đã đng ý lp tc. Mc đích ca tôi, cũng ging như mc đích mà UNESCO và Ban tổ chức Hội thảo Nguyn Đình Chiu thông báo trên giy t, là đ làm rõ giá tr văn hóa ca nhà thơ Nguyn Đình Chiu.

Nhà thơ mù x Bến Tre đã không qun ngi vic Phan Thanh Gin đang b vua T Đc và triu đình nhà Nguyn lên án sau cái chết ca ông khi làm hai bài thơ điếu "quan Phan". Trong đó, lòng chân tht ngưỡng m và xót thương Phan Thanh Gin đã được Nguyn Đình Chiu bày t. Và theo nghiên cu mi ca tôi như đã viết trong bài tham lun thì chng nhng ch qua hai bài thơ điếu nói trên thôi, mà sau đó Nguyn Đình Chiu vn tiếp tc ca ngi quan Phan qua 10 bài thơ điếu Phan Tòng.

Như vy, vi bài viết Mối thâm tình của Nguyễn Đình Chiểu dành cho "Quan Phan" Phan Thanh Gin, tôi đã xác đnh li giá tr văn hóa qua thơ văn và tm lòng chân tht ca nhà thơ Nguyn Đình Chiu ; bng cách vch trn nhng th đon chính tr vi mc đích bôi nh Phan Thanh Gin qua li thơ Nguyn Đình Chiu ca nhng nhà nghiên cu min Bc t thp niên 1970. Vi bài viết này, tôi cho thy rng nhng th đon ca h đã làm cho Nguyn Đình Chiu hin ra như mt con người hèn h, mun mng chi Phan Thanh Gin mà không dám nói thng, nên phi giu giếm chi xéo trong hai bài thơ điếu.

Tôi không biết cái "cam kết" gia chính ph Vit Nam và UNESCO v vic UNESCO chp nhn k nim 200 năm ngày sinh ca Nguyn Đình Chiu gm có nhng chi tiết gì, nhưng tôi nghĩ rng nó chc chn phi có ni dung chính là v phương din "văn hóa" ca nhà thơ. Và do đó, cuc hi tho đã được mang ch đ này, ch không phi là mt cái nhìn "chính thng" v Nguyn Đình Chiu theo kiu "nhà thơ yêu nước" hay "ngôi sao sáng" ca chính quyn Vit Nam t trước ti gi.

Bi vì đây là mt s kin quc tế, mt s kin văn hóa thế gii được bo tr bi UNESCO. Do đó, khi nhìn li nhng văn bn ca UNESCO và Ban tổ chức Hội thảo nêu trên thì ta có th thy rng đây là mt s kin văn hóa mà c hai bên đu mun được s tham d cũng như đóng góp t khp thế gii. Chính vì vy mà Ban tổ chức Hội thảo đã chú trng và nhn mnh là phi mi cho được các tác gi người Vit nước ngoài tham d.

Thế nhưng khi t chi không chp nhn bài viết ca tôi, h đã mượn c là vì bài "dài quá" nên không th in trong K yếu Hội thảo. Ri khi tôi đ ngh là nếu vy ch cn cho đăng tóm tt và đưa đường link đến toàn văn bài viết trên mng thôi thì h li không dám tr li trc tiếp, mà ch m là "khó thc hin". Ri im lng luôn.

Và đó là điu mà ai cũng hiu, là Ban Tuyên giáo Trung ương ca Vit Nam đã không cho phép. Bi ch cách đây vài tháng thì cơ quan đy quyn uy này đã ra mt công văn cm các đa phương không được dùng tên ca Phan Thanh Gin đ đt cho trường hc, đường ph. Có nghĩa là Phan Thanh Gin vn còn b coi như mt nhân vt "bán nước" Vit Nam, nh s ba đt ca ông B trưởng B Tuyên truyn tc tin thân ca Ban Tuyên giáo Trung ương là ông Trn Huy Liu vào thp niên 1950 vi câu "Phan Lâm mãi quc, triu đình khí dân".

Nhưng như vy thì điu rõ ràng là lý do chính tr ca mt chính quyn đã xen vào mt s kin văn hóa được bo tr bi cơ quan văn hóa ca Liên Hip Quc, UNESCO. Đ cho vì đng lc chính tr đó mà Ban tổ chức Hội thảo đã phi mượn c này c n đ t chi và không h dám tho lun v ni dung bài viết ca tôi.

V phn tôi, như đã nói, tôi ch mun mt điu đơn gin là cho nhng người trong nước có mt cái nhìn trung thc v giá tr văn hóa ca Nguyn Đình Chiu qua vic ông thng thn ngi khen Phan Thanh Gin ; thay vì nhng li di trá cho rng nhà thơ đã nguyn ra Phan Thanh Gin. Vì lý do đó, tôi đã sn sàng chp nhn cho Ban tổ chức Hội thảo đăng bài tóm tt ni dung bài viết ca tôi trong cun Kỷ yếu Hội thảo ; min là có đường link dn đến toàn văn bài viết ca tôi trên mng.

Đây là mt điu rt d dàng thc hin, nếu lý do t chi đúng như ông Phó Trưởng Ban Nguyn Chí Bn thông báo là vì bài "dài quá". Và mc dù th l viết bài không h có điu l này (mà ch yêu cu viết ít nht 4.000 ch), nhưng tôi cũng vn sn sàng chp nhn ch cn đăng mt tóm tt bài viết ca tôi trong Kỷ yếu Hội thảo mà thôi. Tc là tôi đã hết sc nhượng b, dù cho lý l v phía tôi.

Thế nhưng Ban tổ chức Hội thảo đã không dám làm mt vic d dàng như vy.

Cho dù tôi vì lý do văn hóa nên đã vch ra âm mưu ca nhng k do mc tiêu chính tr mà h nhc nhân vt lch s Phan Thanh Gin.

Và quan trng hơn na, vì h đã h nhc mt danh nhân văn hóa đang được chính UNESCO vinh danh là Nguyn Đình Chiu.

Trong khi ni dung ca cuc Hội thảo này, như phía Vit Nam đã đưa ra vi UNESCO, là nói v giá trVăn Hóa ca Nguyn Đình Chiu.

Tc là rõ ràng vì lý doChính Trị cho nên Ban tổ chức Hội thảo đã hành x như cách h đã dùng đi vi tôi, mt người Vit sng nước ngoài, thuc nhóm người mà h rt mun mi tham d Hội thảo.

Tôi không hiu UNESCO s nghĩ sao v vn đ nói trên. Là phía Vit Nam đã vì lý do chính tr mà t chi đến c vic tho lun v giá tr văn hóa ca chính v danh nhân văn hóa mà h mun tuyên dương. Tc là đi ngược li vi nhng gì mà h đã cam kết vi UNESCO.

Nhưng tôi vn có cách đ đưa nghiên cu ca tôi v Nguyn Đình Chiu đến vi đc gi trên khp thế gii, bng cun sách này.

Và đó là lý do cho s ra đi ca nó. Mc dù mc đích ban đu ca tác gi ch đơn thun là mun đóng góp mt bài tham lun cho cuc Hi tho khoa học quốc tế v giá tr văn hóa ca nhà thơ Nguyn Đình Chiu mà thôi.

ndc3

Tôi vn có cách đđưa nghiên cu ca tôi v NguyĐình Chiđến vđc gi trên khp thế gii, bng cun sách này

Cho nên ging như cun sách v Phan Thanh Gin (Phan Thanh Gin và ván Phan Lâm mãi quc, Triđình khí dân)

 

mà tôi đã đ lên mng đây :

Phan-Thanh-Giản-và-Vụ-án-Phan-Lâm-mãi-quốc-triều-đình-khí-dân-Winston-Phan-Đào-Nguyên-2021.pdf

Trân trng,

Winston Phan Đào Nguyên

(05/31/2022)

Ngày 8 tháng Sáu, tác gi Winston Phan Đào Nguyên gi ra link trên mng đến tác phm "Mi thâm tình ca Nguyn Đình Chiu dành cho 'Quan Phan' Phan Thanh Gin" :

Mối_Thâm_Tình_của_Nguyễn_Đình_Chiểu_Dành_Cho_Quan_Phan_Phan_Thanh_Giản.pdf

ndc4

Cun sách "Phan Thanh Gin và ván Phan Lâm mãi quc, Triđình khí dân" này cũngđược tôi đưa lên mng đ tng cho tt cđc gi.

-------------------------

Ghi chú :

(1) Proposals by Member States for the celebration of anniversaries in 2022-2023 with which UNESCO could be associated

This document provides detailed information on proposals by Member States for the celebration of anniversaries in 2022-2023 with which UNESCO could be associated, as submitted for decision in document 211 EX/30. Two hundred and eleventh session
211 EX/30.INF

Member states' Requests deemed admissible by the Director-General

The Secretariat considers that the requests listed in this document meet the procedure and the criteria adopted by the Executive Board, and proposes that UNESCO be associated with the celebration of these anniversaries, whose descriptions appear hereafter :
60.200th anniversary of the birth of Nguyen Dinh Chieu, poet (1822-1888) (Viet Nam, with the support of India, Japan, Republic of Korea and Thailand)Nguyen Dinh Chieu (1822-1888) was a Vietnamese poet known for his thought of patriotism, love of people and peace. He was also an eminent culturalist who popularized Confucian moral concepts of loyalty, filial piety and faithfulness in accordance with the philosophy of life of the Vietnamese. His poetic story, L
c Vân Tiên, which describes human morality and tolerance, remains one of the most celebrated works in Vietnamese literature and it is translated into other languages, such as French, Japanese and English. Despite his disability (blindness), he was also an admirable teacher and a great physician. Teaching and curing the people was his philosophy that he had pursued in his everyday life. Nguyn Đình Chiu sets an example of possibility of lifelong learning for disabled people around the world - he pursued self-study of Confucius and traditional medicine knowledge to become a teacher and a physician curing and saving people. ED).

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Winston Phan Đào Nguyên
Read 501 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)