Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

17/06/2020

Minh bạch tài chính, chỉ số an toàn, hàng không lỗ nặng, bán phá giá

Tổng hợp

Mỹ : Việt Nam chưa minh bạch về tài chính (RFA, 18/06/2020)

Báo cáo minh bạch về tài chính hàng năm mới công bố hôm 15/6 vừa qua của Mỹ kết luận chính phủ Việt Nam vẫn chưa đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về minh bạch tài chính và cũng không có cải thiện đáng kể nào trong năm 2019.

minhbach0

Đồng tiền Việt Nam - Ảnh minh họa - Reuters

Theo báo cáo này, trong số 141 quốc gia được xem xét, có 76 chính phủ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về minh bạch tài chính nhưng không có Việt Nam. Trong số 65 quốc gia không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu, 14 quốc gia có cải thiện đáng kể trong năm 2019 nhưng Việt Nam cũng không nằm trong danh sách này.

Báo cáo chỉ ra rằng mặc dù chính phủ Việt Nam công khai các dự trù về ngân sách trên mạng để người dân có thể tiếp cận, nhưng lại không công bố báo cáo cuối năm trong khoảng thời gian hợp lý. Bên cạnh đó chính phủ Việt Nam vẫn duy trì những tài khoản ngoài ngân sách và không minh bạch.

Báo cáo nhìn nhận Việt Nam đang trên con đường áp dụng các các tiêu chuẩn kế toán được quốc tế công nhận và thông tin chung về ngân sách là đáng tin cậy.

Tuy nhiên các thông tin về các khoản nợ phải trả của các công ty nhà nước hiện vẫn không được công khai.

Bộ Ngoại giao Mỹ hàng năm đều đưa ra báo cáo minh bạch về tài chính đối với các quốc gia đang nhận sự trợ giúp về tài chính của Mỹ. Mục đích nhằm đảm bảo tiền thuế của người dân Mỹ đóng được sử dụng hợp lý.

********************

Bộ Ngoại giao Mỹ : Việt Nam không tiến bộ trong minh bạch tài chính (VOA, 17/06/2020)

Báo cáo hàng năm mới nht ca M v minh bch tài chính toàn cu nhn đnh rng Vit Nam không có tiến b trong vic công khai các ngun thu của chính ph hay các thông tin v khai thác tài nguyên thiên nhiên.

minhbach1

Sử dụng kiến thức kế toán để tác động đến số liệu báo cáo tài chính thông qua đó nhằm mục đích phản ánh tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nguồn : Internet

Báo cáo của B Ngoi giao M đưa ra hôm 15/6 cho thy Vit Nam không nm trong s 76 trên 141 quc gia được đánh giá đáp ng các tiêu chun ti thiu v minh bch tài chính.

Minh bạch tài chính, theo B Ngoi giao M, là mt yếu t vô cùng quan trng trong vic qun lý tài chính công mt cách hiu qu, giúp xây dng nim tin th trường tư nhân và cng c s bn vng v kinh tế. B Ngoi giao M nói trong báo cáo mi nht rng minh bạch tài chính cho công dân biết thu nhp và thu nhp t thuế ca chính ph được s dng như thế nào và do đó nó cung cp mt ca s cho người dân nhìn vào ngân sách ca chính ph cũng như giúp các chính ph chu trách nhim v vic qun lý ca h.

Theo tiêu chí toàn cầu ca B Ngoi giao M, nhng nước đáp ng được các yêu cu ti thiu v minh bch tài chính là khi chính ph ca h đưa ra công chúng các tài liu ngân sách trong mt thi gian hp lý. Nhng tài liu này phi hoàn chnh và đáng tin cy.

Báo cáo của B Ngoi giao M cho biết dù chính ph Vit Nam trong thi gian qua cho phép công chúng truy cp đ xut ngân sách điu hành và ngân sách được thc hin nhưng chính ph Hà Ni đã không công b báo cáo cui năm trong mt khong thi gian hp lý. Thông tin về s n ca các doanh nhip nhà nước không được công khai.

Theo đó, dù chính phủ Vit Nam công khai các tài liu v các khon chi tiêu và ngun thu theo kế hoch nhưng h vn không minh bch hoá các tài khon ngoài ngân sách. Thêm na, dù chính phủ Vit Nam dường như tuân theo các điu lut và quy đnh v trao hp đng hoc giy phép khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy đnh nhưng các thông tin cơ bn v vic cho phép khai thác tài nguyên thiên nhiên Vit Nam không phi lúc nào cũng có sn công khai.

Theo Ngân hàng Thế gii, minh bch tài chính đc bit có mt tác đng quan trng Vit Nam khi ngành kinh tế công đóng mt vai trò tương đi ln trong nn kinh tế ca đt nước. Ngân hàng này đánh giá rng Vit Nam có nhng tiến b đáng k so với thp niên 1990 trong vic minh bch tài chính.

Kết qu kho sát toàn cu v Ch s công khai ngân sách m 2019 được đưa ra hi tháng 5 năm nay cho thy đim s công khai, minh bch ngân sách ca Vit Nam đã tăng mnh so vi các kỳ đánh giá trước đó, tăng 23 điểm so vi năm 2017. Thi báo Tài chính cho biết đây là kết qu n lc ca B Tài chính trong sut nhng năm qua và mc đích ca vic công khai, minh bch ngân sách là nhm tăng cường s giám sát ca cng đng, đm bo hiu qu trong chi tiêu ngân sách cũng như yêu cu siết cht k lut, k cương ngân sách.

Bộ Ngoi giao M tiến hành đánh giá hàng năm v s minh bch tài chính ca các chính ph trên thế gii hin đang nhn s tr giúp tài chính ca Hoa Kỳ nhm giúp đm bo rng các qu t tin thuế của người dân M được s dng hp lý và cũng đ cung cp nhng cơ hi đi thoi vi các chính ph v s quan trng ca minh bch tài chính.

Hồi tháng 5, M công b vin tr cho Vit Nam 9,5 triu USD đ chng dch Covid-19 và mt tháng trước đó, M tài trợ 42 triệu USD đ giúp phát trin kinh tế tư nhân ti Vit Nam.

Theo đánh giá của Forbes đưa ra hi tháng 4, M là th trường xut khu ln nht ca Vit Nam trong hơn mt thp niên qua, vi kim ngch thương mi song phương tăng trưởng liên tc mc hơn 20% trong ba năm gần đây. Riêng quý I năm nay, M là đi tác thương mi ln ca Vit Nam vi tng kim ngch 19,5 t USD, tăng gn 20% trong đó Vit Nam xut sang Hoa Kỳ gn 16 t USD, theo s liu mi nht t Tng cc Hi quan.

********************

Việt Nam tụt hạng trong bảng chỉ số an toàn của thế giới (VOA, 15/06/2020)

Việt Nam đng th 64 trong s 163 quc gia trong bng xếp hng "Ch s Hòa bình Toàn cu năm 2020" do Vin Kinh tế và Hòa bình (IEP) va mi công b, tt 7 bc (th 57) so vi năm ngoái.

vn1

Giao thông trên một đường ph Hà Ni. Việt Nam được xếp hng 51 trên thế gii v mc đ an ninh và an toàn xã hi năm 2019, theo báo cáo ca IEP.

Báo cáo Chỉ s Hòa Bình Toàn cu xếp hng các quc gia và vùng lãnh th da trên các 23 ch s đnh tính và đnh lượng thuc 3 lĩnh vc : mc đ an ninh và an toàn xã hi, mc đ xung đt trong nước và quc tế đang din ra, và cp đ quân s hóa.

Tính trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Vit Nam xếp hng 12/19 quc gia, đng sau Malaysia (th 20), Đài Loan (37), Mông C (39), Indonesia (49), Lào (50), nhưng li trên Campuchia (78), Trung Quc (104), Thái Lan (114). Đng đu khu vc là New Zealand (2), kế đó là Singapore (7) và Nhật Bn (9). Triu Tiên đng cui bng v trí 151/163.

Các chỉ s chính nh hưởng đến th hng các quc gia trong bng xếp loi hòa bình bao gm s lượng nhp khu vũ khí, t l giam gi ti phm bo lc, yếu t bt n chính tr, mức đ xung đt ni b, t l cnh sát, s người t nn hoc người di tn trong nước.

Về mc đ an ninh và an toàn xã hi, Vit Nam được xếp hng 51 trên thế gii. Xét v xung đt trong nước và quc tế đang din ra, Vit Nam đng th 55 trên toàn cu.

Riêng về chi tiêu quân s, Vit Nam năm 2019 chi ra 5,5 t USD, tương đương vi 57 USD trên đu người, cao hơn Triu Tiên (4,2 t USD), Philippines (3,8 t USD), Malaysia (3,5 t USD) và New Zealand (2,3 t USD). Đng đu v chi tiêu quân s trong khu vc vn là Trung Quốc, vi 250 t USD (176,7 USD trên đu người), cao hơn tt c các quc gia trong khu vc Châu Á – Thái Bình Dương cng li.

Trong khi đó, chi phí mà Việt Nam tiêu tn vì bo lc chiếm 44.122.563,8 USD, chiếm 6% GDP trong năm 2019, đng th 79 trên toàn cầu, so vi Hoa Kỳ xếp th 49 khi chi ra 1.675.322.832,1 USD, chiếm 8% GDP đ ngăn chn bo lc, theo báo cáo ca IEP.

Đứng đu thế gii là Syria và Nam Sudan. Hai quc gia này đã chi ra gn 60% GDP đ kim chế bo lc, trong khi Indonesia ch chi có 2% GDP (77.921.980,9 USD).

Một yếu t đc bit trong báo cáo năm nay là nh hưởng ca đi dch Covid-19 trên mc đ an toàn ca các quc gia.

Theo IEP, đại dch đã dn đến nhng hu qu kinh tế làm đy nhanh tác đng bt li cho vn đ an ninh lương thc trên toàn cu.

Ngoài những yếu t như chui cung ng b phá v, gián đon trong sn xut nông nghip, các hot đng kinh tế tm dng do phong to và các bin pháp giãn cách xã hi, người nghèo mt thu nhp, người dân hong lon d tr thc phm, Vin Kinh tế và Hòa Bình cho rng vic mt s nước xut khu lương thc, trong đó có Vit Nam, áp dng các chính sách bo h nhm đm bo ngun cung thc phm đã to ra s thiếu ht các quc gia ph thuc vào nhp khu lương thc.

Xét về tng th, đng đu v trí quốc gia an toàn, hòa bình nht thế gii vn là Iceland. Quc gia này đã liên tc đng đu trong bng xếp hng ca IEP k t năm 2008.

Các quốc gia an toàn tiếp theo là New Zealand, Áo, B Đào Nha và Đan Mch.

Các quốc gia chu nh hưởng bi xung đt, chiến tranh như Afghanistan, Syria, Iraq, Nam Sudan và Yemen là nhng nước kém an toàn nht thế gii trong năm 2019.

******************

Liên tục thua lỗ, tập đoàn Úc rút khỏi liên doanh với Vietnam Airlines (VOA, 15/06/2020)

Tập đoàn Úc Qantas va chính thc thông báo s rút tư cách c đông trong liên doanh vi hãng hàng không Vietnam Airlines vi thương hiu hàng không giá r Jetstar Pacific.

vn2

Jetstar Airlines sẽ thuc s hu toàn phn ca Vietnam Airlines và đi tên thành Pacific Airlines.

Truyền thông Úc dẫn li ông Gareth Evans, Giám đc điu hành b phn ngân sách ca Jetstar, cho biết hôm 15/6 rng tp đoàn ca Úc s ct 30% c phn ca mình ti Jetstar Pacific "trong nhng tháng ti" đ "tp trung vào các hãng hàng không khác" ca tp đoàn này.

"Chúng tôi đã thảo lun vi Vietnam Airlines mt thi gian v nhng thách thc mà Jetstar Pacific phi đi mt, mà rõ ràng là gia tăng thêm na trong cuc khng hong COVID", ông Evans nói trong mt tuyên b.

Tập đoàn ca Úc s trao toàn quyn kim soát hãng hàng không giá rẻ cho Vietnam Airlines và quyết đnh này đang ch được phê duyt.

Đại dch Covid-19 đã buc tp đoàn Qantas phi sa thi 27.000 trong s 30.000 nhân viên và đang xem xét thay đi mô hình kinh doanh, báo The Age cho hay.

Qantas thành lập Jetstar Pacific vào năm 2007 sau khi trả cho chính ph Vit Nam 30 triu đô la đ mua c phn ca hãng hàng không đa phương Pacific Airlines, vn theo The Age. Đây là mt phn trong chiến lược xây dng s hin din ti Châu Á ca tp đoàn Quantas, thông qua mối quan hệ đi tác liên doanh.

Tuy nhiên, sau một thi gian kinh doanh ti Vit Nam, Jetstar Pacific, vi đi bay gm 15 chiếc Airbus A320, đã b thua l "nhiu nht trong lch s ca tp đoàn" khi phi đi mt vi s cnh tranh gay gt sau khi các hãng hàng không giá rẻ VietJet và Bamboo Airways ra đi.

Báo Doanh nghiệp Vit Nam cho biết k t khi bt đu kinh doanh ti Vit Nam, Jetstar Pacific đã b "thua l trin miên" đến ni không th thanh toán các khon n, thm chí không có tin đ tr chi phí nguyên liu bay.

Vào thời đim 2011, Jetstar Pacific có vốn điu l là 1.317 t đng nhưng vn ch s hu âm 607 t đng, l lu kế ti 2.476 t đng.

Trong khi đó, truyền thông Vit Nam dn thông báo ca Vietnam Airlines cho biết "đã thng nht xúc tiến nhng thay đi đi vi Jetstar Pacific nhm ci thin hoạt đng sn xut kinh doanh và kh năng li nhun ca hãng hàng không chi phí thp này".

Theo đó, Jetstar Pacific sẽ được đi thương hiu tr li thành Pacific Airlines nhưng s có logo mi. Thi đim Pacific Airlines chính thc hot đng s da theo quyết định ca gii hu trách.

*********************

Máy bay VietJet trượt khỏi đường băng Tân Sơn Nhất (VOA, 15/06/2020)

Một chiếc máy bay ca hãng hàng không VietJet Air hôm 14/6 đã trượt khi đường băng khi h cánh ti sân bay Tân Sơn Nht Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không có ai b thương trong v này.

vn3

Hình ảnh sự cố đăng trên trang web Cảng hàng không quốc tế Tân Sơ n Nh ất.

Cảng hàng không quc tế Tân Sơn Nht cho biết, khi chiếc máy bay h cánh sau hành trình từ Phú Quc, "thi tiết không được tt, có mưa to gió git".

Cảng này cho biết thêm "đã ch trì phi hp vi các đơn v đưa tt c hành khách và hành lý vào nhà ga an toàn".

Tin cho hay, sự c trên đã khiến hot đng ct h cánh ti Tân Sơn Nht phi tm dng do sân bay ln nht khu vc min nam "đang ch khai thác mt đường băng" vì đường băng còn li "đang đóng đ phc v cho vic kho sát ci to nâng cp sa cha".

Cục Hàng không Việt Nam cho biết "đang phi hp" vi các cơ quan liên quan đ "điu tra nguyên nhân, gii quyết v vic theo quy đnh".

Theo Đài khí tượng thu văn khu vc Nam B, do nh hưởng ca Bão Nuri Đông bc Bin Đông, thi tiết ti Thành phố Hồ Chí Minh và Nam B hai ngày cuối tun có giông lc và mưa ln.

*******************

Việt Nam bị kiện bán phá giá (RFA, 15/06/2020)

Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương cho hay trong 6 tháng đầu năm 2020, có 12 vụ việc nước ngoài khởi xướng điều tra bán phá giá đối với hàng Việt Nam xuất khẩu, ngoài ra còn 3 vụ việc có nguy cơ khởi xướng điều tra. Báo trong nước đưa tin.

vn4

Trong 6 tháng đầu năm 2020, có 12 vụ việc nước ngoài khởi xướng điều tra bán phá giá đối với hàng Việt Nam xuất khẩu - Ảnh minh họa AFP

Trong danh sách các mặt hàng có nguy cơ bị khởi kiện cao có sản phẩm lốp xe tải và xe khách ; gỗ dán từ nguyên liệu gỗ cứng ; nệm giường ; tủ gỗ ; đá nhân tạo.

Riêng mặt hàng lốp xe, nguyên đơn cáo buộc sản phẩm này đã bán phá giá vào thị trường Mỹ gây ra thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước. Bộ Thương mại Mỹ đã tiếp nhận hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm lốp xe khách và lốp xe tải hạng nhẹ có xuất xứ từ Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.

Tin nói sản phẩm lốp xe của Việt Nam được xuất khẩu tới 153 thị trường. Thị trường lớn nhất là Mỹ chiếm 50,4%, còn lại là Brazil, Nhật Bản, Malaysia, Đức, Ấn Độ, Hà Lan…

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kháng kiện đạt hiệu quả cao nhất, Cục Phòng vệ thương mại cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội và doanh nghiệp xuất khẩu trong quá trình điều tra vụ việc và có phương án hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Vụ việc mới nhất mà Việt Nam bị khởi kiện vì bán phá giá là hôm 27/5/2020, Ủy ban chống bán phá giá Úc thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm dây đai thép phủ màu có xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc.

Trước đó, hôm 13/5/2020, Bộ Thương mại Mỹ thông báo khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế với sản phẩm thép tấm không gỉ nhập khẩu từ Việt Nam.

Liên quan sản phẩm cá tra-basa, ngày 20/4/2020, Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo kết quả chính thức của đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 15 (POR15) cho giai đoạn từ ngày 01/8/2017 đến ngày 31/7/2018 đối với sản phẩm cá tra-basa của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Theo đó, Mỹ giảm thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm này.

Sản phẩm cá tra-basa của Việt Nam đã bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá từ năm 2003 và các năm đều tiến hành rà soát mức thuế áp dụng.

Quay lại trang chủ
Read 42 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)