Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

04/10/2021

Thừa nhận tác hại của dịch Covid-19, Chính phủ tiếp tục ra chỉ thị

RFA tiếng Việt

Hội nghị Trung ương IV thừa nhận tác động tiêu cực sâu rộng của dịch Covid-19 đối với Việt Nam

RFA, 04/10/2021

Đợt dch Covid-19 ln th tư bùg phát t cui tháng tư va qua gây ra nhng tác động tiêu cc sâu rng đối vi đất nước Vit Nam. Đây là tha nhn ca ông Tng bí thư Nguyn Phú Trng trong phát biu khai mc Hi ngh Ban Chp hành trung ương Đảng cng sn Vit Nam Khóa XIII din ra ngày 4/10 (gi tt là Hi ngh Trung ương IV).

chithi1

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 4 mặc niệm những người đã chết vì Covid-19 tại lễ khai mạc ở Hà Nội hôm 4/10/2021 - VGP

Thông tn xã Vit Nam dn li ông Nguyn Phú Trng như va nêu và cho biết đây là ni dung quan trng ca Hi ngh Trung ương IV kéo dài cho đến ngày 7/10.

Hi ngh được nói s tp trung bàn v các bin pháp phòng/chng Covid-19, quan đim và chính sách v công tác này trong tình hình mi mà Th tướng chính ph Hà Ni gi là thích ng an toàn vi dch Covid-19.

Tin cho biết, các y viên trung ương tham d hi ngh đã dành mt phút để mc nim gn 20 ngàn người dân chết tính đến ngày 4/10 vì dch Covid-19 Vit Nam.

Hi ngh cũng đề cp đến vn đề v tư tưởng mà Đảng cộng sản luôn nhc đến là t chuyn hóa, t chuyn biến ca các đảng viên t cp cao đến cơ s.

Tin nói Hi ngh Trung ương IV cũng tìm cách tăng cường công tác xây dng, chnh đốn Đảng. Theo li ông Tng bí thư Nguyn Phú Trng thì đây là nhim v then cht, đặc bit quan trng có ý nghĩa sng còn đối vi Đảng cộng sản Vit Nam.

Tng bí thư Nguyn Phú Trng được cho là người khi xướng công cuc đốt lò’ chng tham nhũng để làm trong sch b máy đảng và Nhà nước.

Gn đây nht, vào tun qua, mt lot tướng, tá ca B Tư lnh Cnh sát bin Vit Nam b y Ban Kim Tra Trung ương Đảng cộng sản Vit Nam k lut vì nhng sai phm trong qun lý và tham nhũng.

Nguồn : RFA, 04/10/2021

********************

Chính phủ Việt Nam ra chỉ thị phục hồi sản xuất công nghiệp

RFA, 04/10/2021

Chính ph Vit Nam hôm 3/10 va ra ch th v vic phc hi sn xut ti các khu vc sn xut công nghip trong bi cnh phòng, chng dch bnh Covid-19.

chithi2

Công nhân đeo khẩu trang khi làm việc tại nhà máy may mặc Maxport ở Hà Nội ngày 21 tháng 9 năm 2021. AFP Photo

Truyn thông nhà nước loan tin va nói cùng ngày theo Ch th s 27 ca Chính ph, do Phó Th tướng Lê Văn Thành ký ban hành.

Theo ông Thành, hin nhiu chui sn xut, cung ng hàng hóa b đứt gãy, phi hy nhiu đơn hàng sn xut trong nước, thiếu ht lao động phc v sn xut. Do đó, Th tướng Chính ph ra ch th yêu cu các doanh nghip phi hp vi địa phương thng nht phương án sn xut, lưu thông hàng hóa, đi li và ăn ca người lao động... nhưng phi bo đảm an toàn phòng dch.

Ngoài ra, các UBND tnh, thành ph phi thành lp Ban Ch đạo phc hi sn xut để phi hp các doanh nghip trên địa bàn, để va sn xut kinh doanh va bo đảm an toàn phòng, chng dch theo hướng dn ca B Y tế.

Ch th yêu cu B Y tế phân b kp thi vc-xin cho người lao động và ban hành các quy định v giãn cách, xét nghim, x lý khi phát hin người lao động nhim Covid-19 ti doanh nghip.

B Giao thông vn ti được Chính ph yêu cu bo đảm lưu thông hàng hóa, phc v tt cho quá trình phc hi sn xut, kinh doanh...

Các B Kế hoch và Đầu tư, B Ngoi giao, B Công an, B Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Vit Nam cũng được Chính ph Vit Nam yêu cu phi hp trong ch th s 27.

Trước đó, vào ngày 2/10, ti bui tiếp xúc c tri trc tuyến, Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc cũng yêu cu các địa phương không cát c (chia ct lãnh th, không phc tùng ch quyn trung ương) trong chng dch.

Theo ông Nguyn Xuân Phúc, vic áp dng các quy định phòng, chng dch mi nơi mt kiu đang làm khó cho các doanh nghip phc hi sn xut kinh doanh.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt
Read 378 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)