Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

15/11/2021

Việt Nam bị Mỹ đưa vào nhóm ‘trọng tâm’ buôn bán động vật hoang dã

VOA tiếng Việt

Vit Nam tiếp tc b M đưa vào nhóm trng tâm’ buôn bán đng vt hoang dã

 

Vit Nam tiếp tc nm trong nhóm các quc gia "trng tâm" ca báo cáo v buôn bán đng vt hoang dã mi nht ca B Ngoi giao M, vì vn b xem là mt ngun cung cp chính và đim trung chuyn buôn bán đng vt hoang dã ca thế gii.

vietnam1

Mt nhân viên kim lâm cm các đon ngà voi trong mt v thu gi ln hi tháng 12/2016 ngoi ô Hà Ni. Bộ Ngoại giao M tiếp tc xếp Vit Nam trong nhóm các nước được xem là nơi tiêu th hoc trung chuyn buôn bán đng vt hoang dã.

Báo cáo "2021 END Wildlife Trafficking" (Chm dt buôn bán đng vt hoang dã) ca Bộ Ngoại giao M đưa ra hôm 4/11 cho biết rng Vit Nam nm trong s 28 quc gia được xem là "trng tâm" sau khi không đt được tiến b trong vic ci thin lut pháp hoc thc thi các n lc chng buôn bán đng vt hoang dã trái phép.

B Ngoi giao M cho biết, sau khi tham vn vi B Ni v và B Thương mi cùng Cơ quan Phát trin Quc tế Hoa K (USAID), h đã nht trí rng tt c 28 quc gia được lit kê là "quc gia trng tâm" trong Báo cáo Đo lut END 2020, trong đó có Vit Nam, vn nên tiếp tc nm trong danh sách này.

Theo báo cáo do Cc Đi dương, Môi trường và Khoa hc thuc Bộ Ngoại giao M, mi quc gia được lit kê trong nhóm "trng tâm" trước đây tiếp tc hoc là mt ngun cung cp chính các sn phm buôn bán đng vt hoang dã hoc các phó phm ca chúng, hoc là mt đim trung chuyn chính ca các sn phm buôn bán đng vt hoang dã hoc các phó phm ca chúng, hoc là mt nước tiêu th các sn phm này.

Báo cáo được trình lên Quc hi M, nơi xem xét các khon vin tr ca Hoa K đi vi các nước đi tác trên thế gii. Vit Nam nm trong s các nước nhn vin tr t M, vi tng cng hơn 1,8 t USD trong 20 năm qua, theo USAID.

T năm 2017, mt lc lượng đc nhim v buôn bán đng vt hoang dã do nhng người đng đu các b Ngoi giao, Ni v và Tư pháp M tp hp 17 b và các cơ quan chính ph liên bang đ tiến hành Chiến lược Quc gia Chng Buôn bán Đng vt Hoang dã. Lc lượng này đánh giá liu các chính ph trên thế gii có thc hin các bước đ ci thin lut pháp, quy đnh và/hoc thc thi các n lc chng buôn bán đng vt hoang dã trái phép hay không, theo Bộ Ngoại giao M.

Có 26 quc gia ban đu được xác đnh là "trng tâm" trong báo cáo năm 2017 và 2018. Báo cáo năm 2019 lit kê thêm hai quc gia vào danh sách này. Báo cáo năm 2020 và 2021 gi nguyên 28 quc gia trong danh sách "trng tâm".

Vit Nam được xem là mt đim nóng tiêu th, trung chuyn đng vt hoang dã, theo nhn đnh ca các chuyên gia bo tn và các b ngành Tài nguyên Môi trường đưa ra ti mt bui to đàm trc tuyến kêu gi bo v đng vt hoang dã được báoLao Đng ghi nhn đu tháng 9 năm nay. Báo cáo ca Cơ quan điu tra môi trường quc tế (EIA) năm 2019 được báo này trích dn cho biết Vit Nam bt trên 600 v liên quan buôn bán đng vt hoang dã trái phép trong giai đon t 2004-2019. Trong s đó có hơn 105 tn ngà voi, 1,69 tn sng tê giác và các sn phm khác ca h và tê tê, nhng th mà người Vit Nam tin là giúp cha bnh và h tr sc kho.

USAID trong 5 năm tr li đây đã h tr chính ph Vit Nam ci thin và làm hài hoà h thng pháp lut liên quan đến bo v đng vt hoang dã, tăng cường thc thi pháp lut cũng như truy t ti phm v đng vt hoang dã nhm làm gim nhu cu tiêu th bt hp pháp các sn phm này. Theo mtthông cáo ca USAID đưa ra hi tháng 8, t l truy t cho vic bt gi vì vi phm đng vt hoang dã ti Vit Nam tăng t 25% vào năm 2018 lên 75% vào năm 2021. Vn theo USAID, t l người mua ngà voi gim t 16% vào năm 2018 xung 9% vào năm 2021, và t l người mua sng tê giác và vy tê tê cũng gim t 8% vào năm 2018 xung 6% vào năm 2021.

Tuy nhiên nhng n lc này ca Vit Nam dường như chưa đ đ được M đưa ra khi danh sách các nước "trng tâm". Vic ch đnh này, theo Bộ Ngoại giao M, s góp phn làm tăng s chú ý ti vic chng buôn bán đng vt hoang dã các quc gia được xem là "trng tâm". Trong s 28 quc gia trng tâm, Bộ Ngoại giao M xác đnh 6 nước, gm Campuchia, Cameroon, Cng hoà Dân ch Congo, Lào, Madagascar và Nigeria, là nhng nước "đáng quan ngi".

Bộ Ngoại giao M cho rng vic buôn bán đng vt hoang dã tiếp tc là mt hot đng ti phm nghiêm trng xuyên quc gia, đe do an ninh, thnh vượng kinh tế, lut l, nhng n lc bo tn lâu dài, và c sc kho ca con người.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 373 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)