Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

23/06/2019

Hãy nhìn lại chính mình

Mặc Lâm

Ông Võ Văn Thưởng, y viên B Chính tr, Bí thư Trung ương Đng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương va có bài viết "Truyn thông xã hi đi vi n đnh chính tr, xã hi Vit Nam" nói v nhng tim n nguy him mà mng xã hi có th đem li cho gung máy chính trị hin nay (1). Bài viết công phu và nhìn nhn hai mt tích cc và tiêu cc ca người dùng mng xã hi trong nước nhm đ ra bin pháp đi phó mà tác gi ghi nhn trong "5 là" có ni dung đnh hướng cho gii chc trách mà tác gi ch ra gm các cơ quan đảng. cơ quan thc thi pháp lut, báo chí, các doanh nghip IT, và ngay c người dân có nhu cu s dng mng xã hi như YouTube, Facebook, Fanpage, Twitter.

nhin1

Ông Võ Văn Thưởng, y viên B Chính tr, Bí thư Trung ương Đng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Mở đu bài viết tác gi nhn mnh đến nhng phong trào cách mng màu vi cái nhìn có th chưa đủ thuyết phc : 

"Nhìn lại các cuc "cách mng màu" hay các cuc biu tình bo đng mang hơi hướng ca "cách mng màu" được hin đi hóa trong my thp niên gn đây, chúng ta d dàng nhn thy rng, chính truyn thông xã hi đã châm ngòi, thi bùng bng kích động, t chc và thông tin, khiến ban đu là các phong trào đường ph, đi đến bo đng và h qu là s suy yếu nhanh chóng ca các chế đ như Đông Âu, Trung Đông, Bc Phi, M Latinh".

Truyền thông xã hi không h châm ngòi cho bt c cuc cách mng nào mà nó chỉ là phương tin đ các cuc cách mng y lan rng ra vi qun chúng. Châm ngòi cho các cuc ni dy ca qun chúng là các chế đ đc tài, sng quá lâu trên m hôi nước mt ca nhân dân, bóc lt, đày đa người dân ca h bng sc mnh ca nòng súng khiến s căm phn dn nén nhiu năm có cơ hi ni dy t mt s kin bt công nào đó.

Viết v cuc biu tình dài ngày ca "Áo Vàng" ti Pháp, tác gi cho rng : "Phong trào lan nhanh bởi nhng li kêu gi phát tán trên mng xã hi đã thi bùng cơn gin d, vượt xa mc tiêu ban đu là kích đng biu tình đ phn đi chính sách, tr thành bo lon". Nhưng trên t Tui Tr đã trích dn li thì khác vi nhng gì mà ông Võ Văn Thưởng nhn đnh : 

"Nhà nghiên cứu Romain Pasquier CNRS ghi nhn ngoi tr vài thành phố ln và th đô Paris, phong trào biu tình áo khoác vàng ch yếu din ra khu vc ngoi ô.

Tham gia biểu tình gm đ thành phn, t công nhân, người thu nhp thp cho đến người buôn bán, th th công. H là nhng người phi lái xe hơi mi ngày, có thu nhập khiêm tn và không phi là thành phn nghèo nht trong xã hi" (2).

Tác giả Võ Văn Thưởng cũng nhn mnh điu mà ông gi là thông tin gi qua cái nhìn ca Tuyên giáo : 

"Truyền thông xã hi, tin gi đã tr thành t khóa làm nhiu người liên tưởng ti những cuc xung đường bo đng khiến c châu Âu và thế gii đng ngi không yên sut thi gian qua. Ngay ti M, sau nhng cuc biu tình chiếm ph Wall (năm 2011), gii chính tr gia đã ch trích đích danh Facebook, Twitter là "công c ca bo lon".

Báo chí phương Tây cũng đúc rút phương thc dùng truyn thông xã hi to nên nhng "đám đông" kích đng, đó là : châm ngòi xung đường ; trit đ li dng các s c, tai nn, nhng cái chết đ to c bo lon ; s dng đin thoi di đng, mng xã hi đ kích đng và liên kết trong, ngoài".

Rất tiếc, tác gi không nghĩ xa mt chút v các cuc biu tình phương Tây và đc bit là M. Nếu ông được ln lên trong cuc chiến tranh Vit Nam ông s thy rng lúc mà Internet chưa được sinh ra người M đã có nhng cuc biu tình long tri l đt chng chiến tranh Vit Nam, dn ti cuc rút quân ca quân đi M và to tin đ cho ngày 30 tháng 4. Lp lun mng xã hi gây nên nhng cuc bo lon là không thuyết phc.

Nếu đi sâu hơn v thông tin gi mà tác gi lo ngi, đi với Việt Nam có l trong v trí ca mt người đng đu ban Tuyên giáo ông nên nhìn li nhng gì mà Đng Cng sn đang làm hin nay có th b cáo buc là đang thc hin nhng thông tin gi mt cách công khai bt k s hiu biết ca dân chúng đã trưởng thành sau nhiều năm sng dưới chế đ.

Có những thông tin gi ch vài gi là nhn ra nhưng cũng có nhng thông tin đến vài năm người dân mi phát hin. Thí d ông Nguyn Thin Nhân trong khi gi chc B trường B Giáo dc đã đim nhiên công bến năm 2010, giáo viên có thể sng được bng lương" (3) và thông tin này sau đó được toàn th nhân viên ca B giáo dc chng minh là "gi".

Mạng xã hi có th là nơi duy nht đ người dân bàn bc tho lun hay chia s nhng gì h quan tâm, tuy nhiên có nhng ch đ chính đáng li b nhà nước cho là "nhy cm" và ngăn cn mc dù cũng chính nhà nước khuyến khích người dân "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Sau khi bài viết ca ông Võ Văn Thưởng xut hin thì tp chí Cng sn phát hành ngày 21 tháng 6 năm 2019 nhc li câu này như mt khng đnh ca chân lý : 

"Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kim tra" không ch là khu hiu dân vn hoc phương châm thc hin ch trương, đường li mà phi tr thành mt đnh chế và quyn làm ch ca nhân dân trong qun lý nhà nước xã hi ch nghĩa" (4).

Với tinh thn ca bài báo này th hi khi dân chúng nêu câu hi v Hi Ngh Thành Đô trên Facebook có phi là phản đng hay không mc dù trên mng Internet đã xut hin dy dc nhng thông tin v vn đ này. Chng hn như bài viết ca Hng Khiêm, Nguyên Tham tán B Ngoi giao v Hồi ký Trần Quang Cơ, có đon : 

"Sở dĩ ta d dàng b mc la Thành Đô là vì chính ta đã tự la ta. Ta đã t to ra o tưởng là Trung Quc s giương cao ngn c chủ nghĩa xã hội, thay thế cho Liên Xô làm ch da vng chc cho cách mng Vit Nam và chủ nghĩa xã hội thế gii, chng li him ho ‘din bin hoà bình" ca ch nghĩa đế quc do M đng đu. Tư tưởng đó đã dẫn đến sai lm Thành Đô cũng như sai lm ""gii pháp Đ" (5).

Nếu nhà nước không bưng bít thông tin như lâu nay thì làm gì người dân có cơ hi bàn tán trên mng xã hi, thay vì vui chơi, mua sm hay khoe hình nh gia đình, con cháu ca mình ?

Đã từ lâu báo chí bị cm nhc ti hai ch Trung Quc khi nhng chiếc tàu này đâm chìm tàu ca ngư dân Vit Nam mà phi dùng t "tàu l". Chính t ng tránh né này đã chc gin tinh thn dân tc khiến người dân Vit Nam bùng lên nhng cơn biu tình chng Trung Quốc ch không phi do mng xã hi kích đng như ông Võ Văn Thưởng bin bch. Nhng nguyên nhân tim n này nhà nước phi thy trước khi người dân bùng lên như ngày 10 tháng 6 năm 2018 khi hàng chc ngàn người biu tình đòi bi b d lut Đc khu.

Điều thú vị là cuc biu tình này nhà nước không tìm ra chng c nào t internet hay mng xã hi có s kích đng nhưng nó vn xy ra. Vy thì trước khi lo nó tác đng ti người dân gây hu qu nghiêm trng thì chính bn thân Đng, chính ph phi nghiêm khc nhìn lại chính mình trước khi lên án mt phương tin đang giúp cho người dân sng cuc đi đáng sng.

Mặc Lâm

Nguồn : VOA, 23/06/2019

(1) http://soha.vn/truyen-thong-xa-hoi-doi-voi-on-dinh-chinh-tri-xa-hoi-o-viet-nam-

(2) https://tuoitre.vn/vi-dau-con-gian-ao-khoac-vang-o-phap-20181204153230927.htm

(3) https://thanhnien.vn/giao-duc/nam-2010-giao-vien-co-the-song-duoc-bang-luong-120291.html

(4) http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2016/40534/Dan-biet-dan-ban-dan-lam-dan-kiem-tra-la-dan-chu.aspx

(5) http://www.viet-studies.net/THDung/DocLaiHoiKyTQCo_HongKhiem.htm

Quay lại trang chủ
Read 119 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)