Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

21/09/2021

Đạt điểm tối đa vẫn rớt đại học, vì sao ?

Diễm Thi

Ti 19 tháng 9 năm 2021, B Giáo dc và Đào to thông tin c nước có 61 thí sinh đt trên 29,5 đim, tc đim ti đa cho ba môn thi đi hc, nhưng vn không đu vào Hc vin Chính tr công an nhân dân do ch tiêu quá ít. Trong khi đó, mt s thí sinh khác li đu dù đim thp hơn.

rot1

Học sinh trung học ở Việt Nam. Ảnh minh họa. AFP

Theo B Giáo dc và Đào to, các trường công an, quân đi có cách tính đim xét khá phc tp, cùng vi nhiu tiêu chí, điu kin khác nên vic đu hay rt đây không có nhiu ý nghĩa.

Theo quy chế tuyn sinh đi hc t my chc năm qua, có nhiu đi tượng được cng đim ưu tiên khi xét tuyn vào đi hc. H là dân tc thiu s, chiến sĩ thi đua trong sn xut, thương binh, bnh binh, quân nhân, thân nhân lit sĩ… Đim ưu tiên là mc đim thí sinh được cng thêm vào s đim thi thc tế ca mình và nó được coi là mt căn c đ các đơn v giáo dc xét trúng tuyn.

Ông Đinh Kim Phúc, tng ging dy ti trường Trường Đại học M Thành phố H Chí Minh nhn đnh :

"Hin nay vn đ thi tuyn sinh vào đi hc, t khi có chính sách ba chung ca Bộ Giáo dục (chung đ thi, chung đt thi, chung kết qu) thì nó bc l rt nhiu khuyết đim ca nn giáo dc Vit Nam.

Đim ưu tiên nó không còn giá tr lch s trong giai đon hin nay na. Nó không nói lên được điu gì ngoài s thiu năng ca mt nn giáo dc. Còn nếu mun ưu tiên cho hc sinh vùng sâu, vùng xa không có điu kin hc tp bng đô th thì nên h tr các phương tin k thut hc tp cho h, ch không phi ban ơn bng cái đim t thin khi xét tuyn vào đi hc".

Theo ông Đinh Kim Phúc, vic thí sinh đt 30 đim vn rt đi hc vì thua nhng thành phn trúng tuyn hp pháp vào các đi hc do được cng đim ưu tiên, đã nói lên s thiu năng ca mt nn giáo dc không đt s phát trin ca con người và đt nước lên trên hết, mà ch phc v cho mt tng lp quý tc nào đó trong xã hi.

Thc sĩ Đinh Gia Hưng, ging viên Đi hc Kiến Trúc Đà Nng nêu quan đim ca ông v vic này :

"Đây là vn đ mà bên chính quyn người ta gi là chính sách. Chính sách này đã được ban hành t rt lâu mà chưa có s thay đi. Quan đim ca chính quyn là mun tôn vinh nhng người đã góp phn cho nn đc lp ca Vit Nam. H gi là đn ơn đáp nghĩa, và mt chính sách c th là ưu tiên cho con em nhng người này bng cách cng đim ưu tiên.

Dư lun va qua cũng có nhiu ý kiến, nhưng tôi nghĩ nhng ý kiến cũng chưa đ sc đ chính ph xem li chính sách này. Tôi nghĩ đây là vn đ mang tính xã hi cho nên chúng ta phi nhìn qua nhiu góc đ, không ch qua cuc chiến tranh, mà phi qua mt thi k mi.

Người ta có th th hin s đn ơn đáp nghĩa bng nhiu hình thc như h tr v y tế, v tín dng, cho vaych không nên cng đim ưu tiên trong các k thi v tài năng như thi đi hc".

Đt đim ti đa vn không có ca vào đi hc là điu chưa bao gi xy ra trong quá kh, nên B Giáo dc và Đào to không tiên lượng được s tht có th nói là khôi hài này. Tiến sĩ Đào Hng Thu, Đi hc Bách Khoa Hà Ni, khng đnh vi báo chí trong nước rng : "Thí sinh thi 3 môn đt 30 đim mà vn trượt đi hc là chuyn không bình thường, có th nói vô lý trong giáo dc". Trong khi đó, Giáo sư-Tiến sĩ Nguyn Đình Đc, Đi hc Quc gia Hà Ni li cho rng : "30 đim trượt đi hc không có gì là ngc nhiên".

Gii pháp nào ?

Nn giáo dc Vit Nam b cho là đang đi lc đường vi nhiu sai sót, bt cp... Nhưng đ thay đi thì không h đơn gin, bi mt mình B giáo dc và Đào to không đ thm quyn đ thc hin.

Sau khi nhm chc Th tướng Vit Nam hi tháng 5 va qua, ông Phm Minh Chính khi làm vic vi B Giáo dc và Đào to đã yêu cu ngành giáo dc phi thc hin nhim v hc tht, thi tht và nhân tài tht. Nhưng tht khó mà có nhân tài tht khi vn còn chính sách ưu tiên trong tuyn sinh t Nhà nước.

Nhà giáo Đinh Kim Phúc phân tích :

"Chuyn này t lâu B giáo dc và Đào to đã thy, nhưng t ba, bn đi b trưởng trước, ri gn đây là Phùng Xuân Nh và Nguyn Kim Sơn cũng khng gii quyết được vn đ này. Lý do là đim ưu tiên nó không nm B Giáo dc mà nm trong chính sách ca Đng và Nhà nước, cho nên mt mình B Giáo dc không làm gì được.

Khi đt vn đ xóa đim ưu tiên s b mt nhóm li ích nào đó, mt s thành phn nào đó đưa ra quan đim lp trường, giai cpthì đ gi cái ghế, gi chc h s không dám làm mt cuôc cách mng v vn đ này.

Ngày nào còn đim ưu tiên thì ngày đó giáo dc ch đào to ra nhng con người ch biết trung thành là quan trng nht, ch không phi có đ kiến thc đ sau khi hc xong s góp phn xây dng xã hi, xây dng đt nước".

Nhà giáo Đinh Gia Hưng bày t :

"Chúng tôi cũng rt là quan tâm và mi người cũng rt bt ng v nhng trường hp như thế. Nhưng Vit Nam là do Đng lãnh đo nên nhng ngh quyết ca Đng được áp dng trong tt c mi lãnh vc ch không ch trong chính tr hay ngoi giao. Trong lĩnh vc giáo dc bây gi vn còn đm nét nhng hình thc như thế này.

Tôi nghĩ đây là nhng đc thù ca Vit Nam mà chúng ta phi lưu ý. Các thí sinh cũng phi lưu ý đ có nhng đnh hướng tt hơn, không ch đ có mt tương lai tt đp mà còn biết mình gii v lĩnh vc nào đ giúp cho quc gia na. Đng đ xô thi vào nhng ngành mình được ưu tiên đ có nhng li lc mà có th đánh mt thế mnh cu bn thân mình".

Nhiu chuyên gia giáo dc cho rng, nếu không có tư duy thay đi mnh m, dt khoát thì không th nào phát trin được giáo dc Vit Nam. Ni lc quan trng đ giáo dc phát trin nm trí tu, đo đc và ý chí ca nhng người trong ngành, nhng lãnh đo liên quan các cp, đc bit là cp cao nht.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 21/09/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Diễm Thi
Read 149 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)