Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

10/01/2017

Kinh tế Việt Nam ‘hậu Nguyễn Tấn Dũng’ : Le lói hy vọng ‘thoát Trung’

Lê Anh Hùng

ktvn1

Kinh tế Việt Nam tăng 6,2% năm 2016, còn khó khăn năm 2017

Thực trng kinh tế Vit Nam l thuc vào Trung Quc là him ha mà công lun đã lên tiếng t nhiu năm nay. Mc đ l thuc din ra ngày càng nng n dưới thi Th tướng Nguyn Tn Dũng. Đây là điu mà nhiu người cm thy khó lý gii, bởi h tin ông Nguyn Tn Dũng không ch là nhân vt "chng Tàu" quyết lit nht trong ban lãnh đo Vit Nam, qua nhng phát ngôn mnh m nhm vào gã láng ging khng l "to xác, xu bng", mà còn là nhân vt quyn lc nht Vit Nam sut mt thi gian dài.

Vì thế, không ít người đã vi hình dung ra vin cnh kinh tế nước nhà s còn ti t hơn khi đng đu chính ph khóa  XIV là mt Nguyn Xuân Phúc vn b coi là "phn bi" người tin nhim Nguyn Tn Dũng.

Tuy nhiên, sau 9 tháng lèo lái nền kinh tế, xem ra chính phủ ca tân Th tướng Nguyn Xuân Phúc đã nhen nhóm hy vng "thoát Trung" v mt kinh tế, ít nht là trên phương din s liu thng kê.

ktvn2

Bảng 1 : S liu xut nhp khu gia Vit Nam và Trung Quc t năm 2000 đến 2016 (Ngun : Niên giám Thng kê 2000 - 2015 và báo chí nhà nước ; các ch s do tác gi tp hp và tính toán.)

ktvn3

Biểu đ 1 : T trng xut khu sang Trung Quc trong tng kim ngch xut khu và t trng nhp khu t Trung Quc trong tng kim ngch nhp khu qua các năm.

Nhập khu t Trung Quc năm 2016 là 49,8 t USD, ch tăng khong 300 triu USD so vi năm 2015, tc 0,6%. Nếu không tính năm 2009 (năm kinh tế Vit Nam suy thóa i và nhp khu t Trung Quc gim 3,5% trong bi cnh tng kim ngch nhp khu gim ti 13,34%) thì kể t năm 2001, khi Vit Nam bt đu nhp siêu t Trung Quc, đây là năm mà giá tr nhp khu t Trung Quc tăng thp nht. Bên cnh đó, xut khu sang Trung Quc đt 21,8 t USD, tăng ti 4,7 t USD so vi năm 2015, tương đương 27,4%. Vi tc đ gia tăng ngoạn mc này, t trng xut khu sang Trung Quc trong tng kim ngch xut khu chiếm ti 12,4%, mc cao nht t trước đến nay.

Nhờ nhp khu t Trung Quc hu như không tăng, trong khi xut khu sang th trường này li tăng mnh, nên giá tr nhp siêu từ Trung Quc năm 2016 ch còn 28 t USD so vi đnh cao 32 t USD ca năm 2015. Như vy, giá tr nhp siêu t Trung Quc năm 2016 thp hơn c năm 2014. Và nếu không tính năm 2009 (năm c tng kim ngch xut khu ln tng kim ngch nhp khu ca Vit Nam đều gim mnh) thì k t khi Vit Nam bt đu nhp siêu t Trung Quc, đây là năm duy nht nhp siêu t Trung Quc không nhng gim mà còn gim mnh ti 13,6%.

Tỷ trng hàng hóa  nhp khu t Trung Quc do đó đã gim t đnh cao 29,9% năm 2015 xung còn 28,7% năm 2016, thấp hơn c con s ca năm 2014 (29,5%).

Tuy thành tích trên đây của chính ph Vit Nam "hu Nguyn Tn Dũng" là khá n tượng, nhưng giá tr nhp siêu 28 t USD t Trung Quc vn là quá ln, gn như xoánhòa thành tích xut siêu 29,4 t USD sang thị trường M. Đc bit, t trng nhp khu t Trung Quc chiếm ti 28,7% tng kim ngch nhp khu là con s vn còn quá cao, nếu xét phn ln s này là hàng hóa  cht lượng thp, đc hi, hoc tim n nhng him ha lâu dài v an ninh quc phòng.

Ngoài ra, việc t trng xut khu sang Trung Quc trong tng kim ngch xut khu gia tăng tuy là điu đáng mng trong ngn hn, nhưng v lâu dài đây cũng là điu đáng lo ngi, khi phn ln hàng hóa  xut khu sang th trường này là khoáng sn, nguyên liu thô và nông sản. Đây là nhng loi hàng hóa  hoc gây ra hin tượng "chy máu khoáng sn", hoc không có giá tr gia tăng cao và d b phía Trung Quc d nhng mánh khoé quen thuc đ bt cht, lũng đon th trường, khiến các nhà xut khu, đc bit là người nông dân, bao phen điêu đứng.

Dù hy vọng "thoát Trung" v kinh tế xem ra đã được chính ph ca Th tướng Nguyn Xuân Phúc nhen nhóm, nhưng quãng thi gian 9 tháng va qua là chưa đ đ nói lên nhiu điu. Trong bi cnh Hip đnh Đi tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sắp b tân Tng thng M Donald Trump chính thc khai t, đng lc tăng trưởng da trên khai thác tài nguyên và nhân công giá r đã đui sc, n công tăng cao, ngân sách cn kit, năm 2017 thc s là mt năm đy thách thc đi vi chính ph Vit Nam. Nếu không đy mnh ci cách, tái cơ cu nn kinh tế theo hướng th trường hóa , tư nhân hóa , phi tp trung hóa , phi điu tiết hóa  thì khng hong kinh tế là mt nguy cơ thc tế.

Lê Anh Hùng

Nguồn : VOA tiếng Việt, 10/01/2017 

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Anh Hùng
Read 577 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)