Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

21/09/2017

Đề án giáo dục nhân quyền, vui mừng hay âu lo ?

Thiện Ý

Theo tin tổng hp gii truyn thông trong nước, Th tướng Chính ph Vit Nam va phê duyĐề án đưa ni dung quyền con người  vào chương trình giáo dc trong h thng giáo dc quc dân. Sau giai đoạn thí đim 2017- 2020, đến năm 2025, 100% cơ s giáo dc trong h thng giáo dc quc dân đưa ni dung quyn con người vào chương trình ging dy.

giaoduc1

Một cuc tun hành vì nhân quyn cho Vit Nam ca cng đng người Vit ti Canada. (nh chp t Youtube Thu Tran)

Đọc bn tin trên, người Vit Nam trong cũng như ngoài nước còn quan tâm đến tương lai đt nước cm thy vui mng và lo âu. Cm giác trái ngược này xut phát t tâm trng bán tín, bán nghi ca người dân sng quá lâu trong chế đ đc tài toàn tr mà các quyn con người b xâm phm, hn chế hay bác đoạt hoàn toàn.

Người dân Vit Nam vui mng vì nghĩ rng nhà cm quyn Vit Nam sau nhng năm dài đi theo con đường xây dng xã hi ch nghĩa đã tht bi hoàn toàn (1975-1995), phải đi theo con đường tư bn ch nghĩa t 1995 đến nay vn đang tiếp tc ; mà thực tế đã có nhng du hiu tt đp cho dân cho nước. Phi chăng đã đến lúc đng cộng sản Việt Nam cm quyn đc tôn trong chế đ đc tài toàn tr Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam đã "phản tnh",nghĩ đến phi tr li cho nhân dân nhng nhân quyn cơ bn, đ phù hp vi xã hi dân s như trong các chế đ chính tr dân ch các nước tư bn trên thế gii ngày nay ?- Mc du trong khu hiu tuyên truyn, vì th din, đng và nhà cm quyn Vit Nam vn phi khng đnh duy ý chí, rng quyết tâm thc hin "Kinh tế th trường theo đnh hướng xã hi ch nghĩa" (là giả) trong khi thực tế " Kinh tế th trường (tất yếu) theo định hướng tư bn ch nghĩa" (là thật).

Thế nhưng người dân Vit Nam li không khi lo âu, bán tín bán nghi v Đ án đưa ni dung quyền con người vào chương trình giáo dc trong h thng giáo dc quc dân có thực s theo chiếu hướng tt đp trên hay ch là th thut câu gi, kéo dài tui th cho chế đ đc tài toàn tr (vì đề án kéo dài nhiu năm cho đến 2025…), bằng cách to ra s ln tưởng rng chế đ đang chuyn biến theo chiếu hướng dân ch hóa đt nước, đ che đy tình trng vi phm quyn con người đã đến đnh cao ca đng và nhà cm quyn Vit Nam ; hu xoa du s bất bình, phẫn n ca nhân dân trong nước và s lên án gt gao bao lâu nay ca công lun quc tế.

Vì vậy, đ nim vui ca nhân dân sm tr thành s tht và mi lo âu ca nhân dân không tn ti, thiết tưởng điu tiên quyết là đng và nhà đương quyn Vit Nam phải chng t bng hành đng tôn trng các nhân quyn cơ bn ca nhân dân song song vi vic thc hin Đ án gíáo dc quyn con người vào chương trình giáo dc trong h thng giáo dc quc dân. V li, ch đích ca đ án này mà B Giáo dc và Đào to Vit Nam cho hay, là việc đưa ni dung mi này vào ging dy nhn được s đng thun cao ca ph huynh hc sinh, bởi nó giúp gii tr ý thc t bo v các quyn ca bn thân cũng như tôn trng nhân phm, các quyn và t do ca người khác. Như thế hiu qu ca đ án giáo dc quyn con người này là cho các thế h tương lai trong tương quan gia cá nhân người dân vi nhau.

Thế còn mi tương quan gia cá nhân người dân trong thế h hin ti sng nhiu năm trong chế đ đc tài toàn tr vng bóng quyn con người, li không được giáo dc v quyn con người thì sao ? Thiết tưởng, chính vic thc hành quyn con người ca nhà cm quyn đương thi s có ích rt nhiu không ch cho thế h người dân hin ti mà cho c các thế h tương lai s được ging dy đ biết các quyn con người phi th hin thc tế thế nào cho đúng ; trong tương quan gia cá nhân người dân vi nhau và gia người dân vi nhà cm quyn.Vì rng, trong các mi tương quan này, vic thc thi các quyn con người trong tương quan gia nhà cm quyn và nhân dân là quan trọng nht và được quan tâm nhiu nht.

Mặt khác, vic nhà cm quyn cn khi s thc hin quyn con người trong tương quan vi người dân s đánh tan mi lo âu khác ca người dân.Đó là liu nôi dung, ý nghĩa ca Đ án giáo dc quyn con người ca "đảng và nhà nước ta" có nội dung, ý nghĩa ph quát như quyn con người đã th hin trong các nước có chế đ dân ch pháp tr trên thế gii ngày nay ; hay có ni dung, ý nghĩa riêng, khác bit v quyn con người đ phù hp, cng c cho chế đ đc tài toàn tr cộng sn (đỏ v xanh lòng) hiện nay ti Vit Nam ?

Một đin hình mâu thun v đnh nghĩa quyn con người ph quát vi đnh nghĩa quyn con người ca đng và nhà cm quyn cộng sản Việt Nam th hin trên thc tế bao lâu nay : Đó là nhng người dân khi bày t bt đng chính một cách ôn hòa, đu tranh đòi nhà cm quyn tôn trng, thc thi các quyn dân ch, dân sinh…vn là quyn con người cơ bn ; nhưng nhà cm quyn đã trn áp, bt b, tù đy vì không coi đó là quyn con người, mà kết ti là hành vi phm pháp, chng nhà cm quyền.

Vậy thì, đ mi tng lp nhân dân Vit Nam tin tưởng vào Đ án đưa ni dung quyền con người vào chương trình giáo dc trong h thng giáo dc quc dân, thay li kết, chúng tôi xin trích phn m đBản Tuyên Ngôn Nhân Quyn Vit Nam 1977. mà người viết được giao nhim v khi tho khi tham gia Mt Trn Nhân Quyn Vit Nam :

"Khẳng đnh rng : Con người sinh ra có quyn sng và phi được sng xng đáng vi nhân phm và cương v con người.

Sống xng đáng vi nhân phm và cương v con người, là con người không phi ch sinh ra đ sng như mt con vt, mà còn có nhu cu khn thiết hơn là phi được sng và sống t do.

Sống t do, là mi người không phân bit giai tng xã hi, sc tc, tín ngưỡng, tôn giáo, phi được tôn trng, bo v và hành x các nhân quyn cơ bn đã được ghi trong bn Tuyên ngôn Quc tế nhân quyn và Hiến chương Liên Hip Quc : Quyn tự do tư tưởng, t do chính tr, t do kinh tế….

Vì tự do và con người là mt thc th bt kh phân : có con người là phi có t do, thiếu nó con người s sng trong lo âu su ti và nhân phm b h thp ngang tm loài vt !

Tiếc thay ! Mt dân tc đã và đang bị h thp ngang tm loài vt : Đó là dân tc Vit Nam. Bi vì dân tc này đã và đang phi sng dưới ách chế đ đc tài đng tr, mi nhân quyn b chà đp hay tước đot…".

Và những dòng cui cùng ca bn Tuyên Ngôn Nhân Quyn Vit Nam năm 1977 viết :

"Như mt quy lut : đâu có áp bc, đó có đu tranh. Và rng : Mt chế đ thiết lp bng bo lc, duy trì bng bo lc, thì sm mun cũng b sp đ do t bn cht và do sc mnh vùng lên ca nhng con người b áp bc, bóc lt".

Thiện Ý

Houston, ngày 20 tháng 9 năm 2017

Nguồn : VOA, 21/09/2017

Quay lại trang chủ
Read 742 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)