Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

23/06/2018

Chủ nghĩa xã hội và cuộc chiến ngôn từ

Nguyễn Hùng

Người ta nói ‘hòa bình là s tiếp ni ca chiến tranh theo mt cách khác’. Nhưng cuc chiến ngôn t Vit Nam có th nói chưa tng có ngày hòa bình k t sau năm 1975. Cm t mà người dân min Nam nghe nói ti nhiu nht ngay sau khi chiến tranh kết thúc là ‘cải to’. Đó là ln hiếm hoi trong lch s nhng con người ít hiu biết và nghèo khó hơn đi ‘ci to’ nhng người am hiu và có đi sng tương đi sung túc.

ngontu1

"Biểu tình" hay "tp trung đông người" ?

Sau khi được ‘ci to’, Sài Gòn mt đi v hào hoa và t ch là hòn ngc phương đông ch còn là thành phố H Chí Minh ng vùi trong vinh quang đã mt trong nhiu năm sau đó. Tướng Lê Minh Đo, mt trong nhng người kiên quyết tr li Sài Gòn và phi đi ‘ci to’ ti 17 năm, nói vi tôi cách đây vài năm đó là "đi đày ch ci to gì".

Cụm t th hai dân cả ba min Bc Trung Nam đu biết đó là ‘xã hi ch nghĩa’ vn có trong tên nước ca Vit Nam t tháng 7/1976. Vit Nam có phi là nước xã hi ch nghĩa không ? Câu tr li chc chn là không và cũng chưa bao gi tng là nước xã hi ch nghĩa. Vy ti sao Việt Nam li là nước có l là duy nht trên thế gii hin vn còn các ch ‘xã hi ch nghĩa’ trong tên nước ? Đây có phi là điu sai trái không ?

Nhà hot đng JB Nguyn Hu Vinh tng đem điu này ra hi mt sĩ quan an ninh Vit Nam và sau đây là câu trả lời và đi thoi tiếp theo gia hai bên.

– Bây giờ Vit Nam chưa phi là ch nghĩa xã hi, nhưng s tiến đến chnghĩa xã hi, đó là mc tiêu s hướng đến nên đt tên nước ghi như vy là đúng ch sao li sai.

– Nếu bây gi mt cu bé phn đu đ sau này làm Thủ tướng, mc đích ca nó rt rõ ràng nhưng nó đang là hc sinh, vy nó có th in danh thiếp là "Th tướng nước Vit Nam Trn Văn Quai" đ giao dch vi mi người được không ?

– Như thế thì không được, anh đang là hc sinh, là công nhân hay nông dân thì chỉ ghi đúng như vy thôi ch, chc gì anh ta đã làm được th tướng.

– Nhưng mc đích, mc tiêu ca nó là s làm th tướng, cũng như Vit Nam có mc tiêu là ch nghĩa xã hi, sao nước ta chưa đến ch nghĩa xã hi li ghi là ch nghĩa xã hi được mà nó li không được ghi danh thiếp là Th tướng ? Thôi, c cho là có th nó không được làm th tướng đi, vì nó khó, nhưng chc chn nó s làm được điu này, là nó s chết. Vy danh thiếp nó có th ghi là "Hn ma Trn Văn Quai" đ đi giao dch được không ?

Dĩ nhiên nhân viên an ninh không thể tr li được vì đây có l là s đánh tráo khái nim rõ rt nht.

Tới thi gian gn đây hơn, ngoài nhng tranh lun v ‘phí’ và ‘giá’, người ta nghe ti hành đng ‘đu thú’ ca Trnh Xuân Thanh. Cho ti khi ông Thanh ng ý trước tòa muốn sang li Đc thăm v con trước khi v thi hành án thì người ta hiu ‘đu thú’ theo kiu xã hi ch nghĩa có nghĩa là người ta tóm anh, tng vào xe, cho lên chuyên cơ ri đưa lòng vòng v trình din công an và buc anh phi nói mi vic không phi thế.

Rồi trong hai tun gn đây, ngoài nhng dây thép gai, nơi tm giam dã chiến, nhng cnh khiêng người như súc vt và nhng hình nh máu me trên thân th và qun áo ca nhng người biu tình nơi tng là Sài Gòn, cuc chiến ngôn t tiếp din vi cm ttụ tp đông người’.

Việt Nam t hào là nước Châu Á khá bao dung vi người đng tính và đã có biết bao cuc ‘t tp đông người’ nhiu sc màu, có l đông hơn nhiu so vi các cuc biu tình gn đây nhưng chính quyn chp nhn điu đó.

Họ chp nhn s khác biệt v gii, hoc buc phi làm như vy, nhưng không chp nhn khác bit v quan đim chính tr.

Vậy ti sao người ta li không coi các đt xung đường mi đây nht là biu tình trên phương din ngôn t mc dù quyn biu tình đã được ghi nhn ti Điu 25 ca Hiến pháp 2013, vn đng trên mi quy đnh khác ca pháp lut. Xin được trích khá dài nhng gì mà mt trang web chính thng ca Vit Nam đã đăng t vài năm trước (1) :

"Biểu tình không phi là câu chuyn hoàn toàn xa l Vit Nam. Quyn biu tình ca nhân dân được du nhp vào Vit Nam t thi Pháp thuc, cùng vi nhng tư tưởng t do khác. Trong giai đon kháng chiến chng Pháp, biu tình là một công c hu hiu mà Đng Cng sn Vit Nam (Đng Cng sn Đông Dương) s dng đ vn đng đu tranh chng chính quyn thc dân, phong kiến.

"Trong cuộc kháng chiến chng M cu nước, nhiu cuc biu tình ti min Nam Vit Nam chng chế đ bù nhìn của Mỹ, chng chiến tranh ca nhiu tng lp nhân dân đã n ra, góp phn thay đi nhn thc ca xã hi và ca quc tế v cuc chiến tranh phi nghĩa do M tiến hành ti Vit Nam. Nhng cuc biu tình lúc này chính là nhng xúc tác quan trng, góp phn vào thắng lợi ca cách mng Vit Nam. Như vy, biu tình không phi là khái nim xa l, mi m Vit Nam mà vi đc thù lch s Vit Nam, biu tình phi được hiu là ng h và yêu nước".

"Quyền biu tình tuy không được ghi nhn trc tiếp trong Hiến pháp năm 1946 nhưng nó cũng được hiu là ni hàm ca quyn t do ngôn lun và t do hi hp. Hai tun sau khi giành đc lp, Ch tch H Chí Minh đã ra Sc lnh v quyn biu tình, đ cho thy tư duy đúng đn và quan nim ng h mt quyn quan trng ca người dân ca chính quyn dân ch cng hòa non tr. Ti các bn Hiến pháp sau này ca Vit Nam, quyn biu tình luôn được ghi nhn đy đ : Điu 25 Hiến pháp năm 1959, Điu 67 Hiến pháp năm 1980, Điều 69 Hiến pháp năm 1992 và Điu 25 Hiến pháp năm 2013".

Bài đăng trên trang web này cũng nói thêm : "Hiện nay, mi khi có các cuc biu tình t phát ca người dân thì các cơ quan nhà nước Vit Nam thường áp dng Ngh đnh s 38/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính ph quy đnh mt s bin pháp bo đm trt t công cng. Tuy nhiên, Ngh đnh này li nhm đ điu chnh hành vi "tp trung đông người nơi công cng" ch không phi là điu chnh các hot đng biu tình… Theo quy đnh ca Ngh đnh này, các hot đng tp trung đông người ch được din ra khi có s "cho phép" y ban nhân dân cp có thm quyn.

"Quy định này là hoàn toàn trái vi tinh thn ca pháp lut v biu tình. Biu tình là mt quyn t do, người dân ch cn "thông báo" đến cơ quan nhà nước về vic t chc biu tình ch không phi là "xin - cho". Đng thi, các quy đnh ca Ngh đnh này đu th hin rõ xu hướng là to thun li cho cơ quan nhà nước trong công tác qun lý ch không phi là to thun li cho người dân thc hin quyn ca mình. Hơn na, biu tình là mt quyn hiến đnh và vì thế, nhng ni dung liên quan đến quyn này ch có th được ghi nhn trong lut ch không th dùng ngh đnh đ điu chnh".

Trích dẫn dài như vy đ cho thy không phi không có các ‘đng chí’, mt s đánh tráo khai niệm khác, hiu rng nên chm dt cuc chiến ngôn t và cuc chiến quyn lc gia người dân và chính quyn. Nhưng s ‘đng chí’ đi ngược li xu hướng này còn đông hơn trong khi nhng người sn sàng thc hin quyn hiến đnh ca mình còn quá ít ỏi. Họ thm chí còn không dám tham gia cuc chiến ngôn t. Và đây s là đ tài ca blog sp ti – tin tht thit chính thng.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 23/06/2018

(1) http://tuphaptamky.gov.vn/2014/news/Gop-y-Hien-phap/Nhu-cau-luat-hoa-quyen-bieu-tinh-theo-Hien-phap-nam-2013-1518.html

Quay lại trang chủ
Read 296 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)