Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

mercredi, 23 septembre 2020 08:58

Đã thập tử nhất sinh chưa ?

Đảng cộng sản Việt Nam đã có hàng chục nghị quyết, quyết định và chỉ thị về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng nhưng vẫn không sao chấm dứt được tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

dang1

Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam kêu gọi chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức đang diễn biến ngày một tinh vi trên của hệ thống thông tin và truyền hình - Ảnh minh họa Chương trình Sự kiện và Bình luận của VTV ngày 15/10/2016

Đảng cũng thừa nhận đã có không ít người, kể cả cấp lãnh đạo, đã công khai bài bác quyết định kiên định Chủ nghĩa cộng sản và chủ thuyết Mác-Lênin, dù Thế giới cộng sản do Liên Xô lãnh đạo đã tan hàng ra đám từ năm 1991.

Ngoài ra, tình trạng đã có nhiều đảng viên bỏ sinh hoạt đảng, lười học nghị quyết và hiện tượng thanh niên không tha thiết vào đảng cũng đang làm cho lãnh đạo điên đầu với trận cuồng phong "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa", đe dọa sự sống còn của chế độ.

Thêm vào những khuyết tật nan giải này, bây giờ, trước Đại hội đảng XIII vào đầu tháng 01/2021, lại tăng nhanh bệnh "cơ hội chính trị" trong nội bộ đảng với mánh mung chạy chức chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy dự án để được "làm quan phát tài" cho cả họ, cả làng và cả Tổ chức được chia phần.

Bằng chứng được Ban Tuyên giáo, cơ quan tuyên truyền của đảng dẫn chứng :

iều đáng chú ý là trong thời gian gần đây, khi toàn Đảng triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, đã xuất hiện tình trạng như đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảnh báo trong các Hội nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chấp hành trung ương Đảng là vẫn còn một số cán bộ, đảng viên có chức có quyền đã không tập trung vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội ở cơ quan, địa phương mình, mà chỉ lo chạy chức, chạy quyền để có những vị trí cao ở nhiệm kỳ tới".

(Tạp chí Tuyên giáo, 02/01/2020)

Hiện tượng này được bài viết giải thích thêm :

"Thực tế, tệ cơ hội chính trị đang diễn ra ở nước ta hiện nay là một trong những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó cũng là biểu hiện cụ thể của chủ nghĩa cơ hội mà những kẻ cơ hội chính trị lại rất tinh vi và xảo quyệt, bằng trực quan chúng ta không thể xét đoán được bộ phận nào trong đội ngũ cán bộ, đảng viên".

Những căn bệnh nêu trên không mới mà đã liên tục được nêu lên nhưng không giải quyết nổi, từ thời Khóa đảng VIII, Tổng bí thư Lê Khả Phiêu (26/12/1997 – 22/04/2001) ; qua 2 Khóa IX-X thời Nông Đức Mạnh kế vị (22/04/2001 – 19/01/2011 ; rồi chuyển sang 2 Khóa XI và XII do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu (từ 19/01/2011-bây giờ).

Như vậy, sau 5 khóa đảng, tổng cộng 25 năm, Đảng cộng sản Việt Nam đã loay hoay đủ chiều, đủ kiểu, phí phạm không biết bao nhiêu tiền bạc và thời giờ của dân mà vẫn không giải quyết được vấn nạn của công tác tổ chức cán bộ mà ông Trọng gọi là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước" (bài viết của ông Trọng ngày 31/08/2020).

Ngoài ra, sau 90 năm có mặt trên đất nước Việt Nam, chưa bao giờ đã có nhiều trí thức bỏ đảng như thời nay. Một số không nhỏ đảng viên tại chức và nghỉ hưu đã tìm mọi lý do để tránh sinh hoạt đảng, rất lười học tập các nghị quyết của đảng.

Bên cạnh sự sao lãng nhiệm vụ của đảng viên, nhiều cơ sở đảng đã gần như không còn tổ chức sinh hoạt thường xuyên vì ít người tham dự. Đảng viên không đọc báo đảng, đặc biệt là báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản.

Trong khi đó thì mặc dù đã tiêu phí không biết bao nhiều tiền bạc mồ hôi nước mắt của dân, nhưng tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tự nhận là "cánh tay đắc lực và đội hậu bị của Đảng", không sao vận động được sinh viên và thanh niên gia nhập đảng, nếu không vì để bảo đảm công ăn việc làm trong các cơ quan nhà nước.

Rõ như ban ngày

Thế nhưng, trong bài viết phổ biến ngay 31/08/2020, "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", ông Nguyễn Phú Trọng lại khoe :

"Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo dấu ấn nổi bật. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, tích cực. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế".

Vậy đâu là sự thật ?

Hãy đọc trên Tạp chí Cộng sản, Cơ quan lý luận chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam :

"Dù muốn hay không, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, trong hàng ngũ của chúng ta có một bộ phận cán bộ, đảng viên đã bị lôi kéo, mua chuộc, thoái hóa, biến chất. Một số cán bộ, đảng viên sau khi bị tiêm nhiễm thông tin tiêu cực, độc hại đã tỏ ra hoài nghi về con đường cách mạng, có tư tưởng xét lại một số chủ trương của Đảng, như đảng viên làm kinh tế tư nhân, phát triển kinh tế tư nhân hay vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa... Họ hoài nghi và cho rằng, đây chính là biểu hiện, là minh chứng về sự dần "đổi màu" của Đảng, của chế độ. Nhiều cán bộ, đảng viên từ lung lay lập trường, lại bị tác động, tấn công dồn dập của kẻ thù trên không gian mạng nên dẫn tới tha hóa, biến chất, biến thành những phần tử cơ hội chính trị, thậm chí phản bội lại lợi ích dân tộc và nhân dân".

(Tạp chí Cộng sản, 22/06/2020)

Về mặt được gọi là "bảo vệ tư tưởng đảng" có mục đích buộc đảng viên phải tuyệt đối trung thành với Đảng và kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh xem ra đã bị lung lay đến tận gốc rễ cơ sở đảng. Điều này trái với lời tự bốc của ông Trọng cho rằng :

"Với một đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong ước".

(Bài viết ngày 31/08/2020)

Trái với ông Trọng, bài viết trên Tạp chí Cộng sản lại nói khác :

"Có những cán bộ phai nhạt lý tưởng, không kiên định con đường cách mạng, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói và làm trái với quan điểm của Đảng, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, lợi dụng công nghệ và mạng xã hội để "chia sẻ", "bình luận", hùa theo các quan điểm sai trái, lệch lạc ; không tận tâm, tận lực vì Tổ quốc, vì cách mạng, vì nhân dân, không làm tròn chức trách, bổn phận được giao ; kết bè, kéo cánh, tham nhũng, hủ hóa, cơ hội, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân ; gián tiếp tiếp tay cho các lực lượng thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng".

Hay :

"Một bộ phận cán bộ, đảng viên dần đi vào lối sống "ảo", làm việc thiếu chuyên tâm, ngại học tập lý luận chính trị, dẫn tới xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng, từ bỏ con đường đã chọn. Nhiều cán bộ, đảng viên mất phương hướng, lầm lẫn giữa cái đúng và cái sai, cái tốt và cái xấu, thực và "ảo", bạn và thù. Thực tế cho thấy, sau khi bị tiêm nhiễm, có những cán bộ đi vào quá trình "tự diễn biến", căn bệnh ngày càng trầm trọng thêm nếu tổ chức không phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời. "Diễn biến" đến "độ" nhất định sẽ dẫn tới sự "chuyển hóa", trở thành "sâu mọt" trong tổ chức và hành vi tất yếu tiếp theo là tiếp tay cho kẻ địch lên mạng nói xấu, bôi nhọ, tuyên truyền các quan điểm sai trái, phản động, thù địch".

(Tạp chí Cộng sản, 22/06/2020)

Thoái hóa, biến chất dài dài

Tuy nhiên, tình trạng hoang mang, dao động, mất định hướng của cán bộ, đảng viên bây giờ cũng không mới mà là chuyện đã xẩy ra từ khuya rồi.

Trước hết, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) năm 1999 của Khóa đảng VIII thời Lê Khả Phiêu đã xác nhận rằng :

"Tuy nhiên, trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, trong Đảng đang bộc lộ một số yếu kém : sự suy thoái về tư tưởng chính trị ; tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không nghiêm, bộ máy tổ chức của Đảng và Nhà nước chậm được củng cố và đổi mới. Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, Đảng phải có biện pháp phát huy ưu điểm, kiên quyết sửa chữa các khuyết điểm, tiếp tục củng cố, chỉnh đốn, để ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ".

(Trích Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 02/02/1999 Hội nghị lần thứ 6 (lần 2) Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa VIII) về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay)

Đặc biệt tại Hội nghị này, Đảng cộng sản Việt Nam đã quyết định "Thực hiện kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước", nhưng không đi đến đâu. Sau khi nghỉ hưu, chính ông Phiêu (27/12/1931 – 07/08/2020) đã than phiền nhiều tài sản của kẻ tham nhũng đã do người khác đứng tên nên không sao giải quyết được.

Qua năm 2002, Đảng khóa IX thời Nông Đức Mạnh viết tiếp :

"Tuy nhiên, sự suy thoái về nhận thức, tư tưởng chính trị trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn. Hiện tượng phai nhạt lý tưởng cách mạng, sa sút phẩm chất đạo đức, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng có chiều hướng phát triển. Tính chiến đấu của nhiều tổ chức đảng và đảng viên sút kém. Tình trạng không coi trọng nguyên tắc đổi mới, dập khuôn mô hình nước ngoài, chạy theo lợi ích kinh tế đơn thuần... diễn ra ở nhiều lĩnh vực. Tệ mê tín có chiều hướng tăng lên".

(Trích Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương (khóa IX)

Đáng chú ý là chỉ 4 tháng sau, Khóa đảng IX lại than phiền :

"Tình trạng cán bộ thoái hóa, biến chất chưa được ngăn chặn và đẩy lùi. Trong đội ngũ cán bộ vẫn tồn tại tình trạng trì trệ, thiếu trách nhiệm và tính chiến đấu chưa cao. Quản lý và đánh giá cán bộ là khâu yếu nhất nhưng chậm khắc phục ; quan điểm, phương pháp, tiêu chí đánh giá cán bộ chưa rõ ràng, nhất quán, chưa căn cứ trước hết vào kết quả thực hiện nhiệm vụ. Chưa làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý ; việc bố trí cán bộ còn chắp vá, bị động, chính sách cán bộ còn nhiều bất hợp lý".

(Kết luận số 15-KL/TW ngày 26/7/2002, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa IX)

Bước sang Khóa đảng X, cũng thời ông Mạnh, Đảng lại than tiếp :

"Tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm, thiếu tự giác rèn luyện, phấn đấu, thiếu tinh thần đồng chí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ diễn ra nghiêm trọng, kéo dài nhưng chậm có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn và kịp thời xử lý, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ". 

(Kết luận số 37-KL/TW, ngày 2/2/2009, Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung ương (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020)

Bây giờ, 11 năm sau, Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam lại báo động trên Tạp chí Cộng sản ngày 02/07/2020 :

"Diễn biến hòa bình" và "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" được Đảng ta xác định là một nguy cơ của cách mạng Việt Nam. Do vậy, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là công cuộc "giữ nước" trong thời bình của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một nhiệm vụ cấp bách, diễn ra quyết liệt trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có văn hóa".

Ông Bùi Hoài Sơn nói tiếp :

"Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, trên lĩnh vực văn hóa. công tác xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam còn có hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Đặc biệt, trong bối cảnh mới, những tác động của cơ chế thị trường đã làm thay đổi các giá trị xã hội, định hướng chuẩn mực đạo đức trong mỗi con người… Tình trạng lai căng sùng ngoại, coi thường giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các tệ nạn xã hội và sự xâm nhập các sản phẩm, dịch vụ độc hại, chủ nghĩa cá nhân vị kỉ, đang làm ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, nhất là giới trẻ hiện nay… Việc ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ vẫn chưa thực sự hiệu quả, kịp thời".

dang2

Ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam hô hào ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cả trên đường phố nhưng không còn ai quan tâm - Ảnh minh họa 

Bài Mác-Lênin – chống cộng

Ngoài những thay đổi tư duy mãnh liêt về đảng và tìm cách thoát đảng của một số không nhỏ đảng viên như đã dẫn chứng, Đảng cộng sản Việt Nam còn đối diện với thái độ bài bác chủ nghĩa Mác-Lênin đang lên cao trong nội bộ, trước thềm Đại hội đảng XIII.

Vì vậy, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phải răn đe :

"Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động".

(Bài viết ngày 31/08/2020)

Phụ họa với ông Trọng đã có Giáo sư tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Nghĩa báo động ngày 07/07/2020 :

"Trong bối cảnh các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tung ra rất nhiều quan điểm, luận điệu, bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, hòng gây nhiễu loạn về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mưu đồ "giải trừ ý thức hệ", làm cho Đảng tan rã về ý thức hệ, từ đó tan rã về tổ chức, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi chế độ ta, thì việc kiên quyết, kiên trì đấu tranh trên cơ sở nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin trong điều kiện mới là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay".

(Tạp chí Cộng sản, 07/07/2020)

Nhưng bên cạnh chuyện đảng viên sổ toẹt vào chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng cộng sản Việt Nam còn phải đương đầu với "chủ nghĩa chống cộng", ngay trong thời kỳ đảng tiến hành tổ chức Đại hội XIII.

Đây là lần đầu tiên, Ban Tuyên giáo đã đưa ra lời cảnh giác này trước một Đại hội đảng toàn quốc.

Báo Tuyên giáo viết :

"Hiện nay, toàn Đảng đang tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thời điểm này, các thế lực phản động, thù địch lại ra sức "rêu rao" và cổ xúy cho nhiều thứ "chủ nghĩa", trong đó, nguy hiểm hơn là "chủ nghĩa chống cộng". 

(Tuyên giáo, ngày 15/9/2020)

Mặc dù không nêu ra đích danh cá nhân hay tổ chức nào, nhưng bài báo tiết lộ rằng :

"Chủ nghĩa chống cộng" lợi dụng sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở các nước Đông Âu và Liên Xô, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tạm thời lâm vào thoái trào ; lợi dụng những yếu kém, khó khăn và thách thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam… để ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam ; phủ nhận những thành tựu to lớn sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ; cổ xúy cho chủ nghĩa tư bản...".

Thêm vào đó, Tạp chí Tuyên giáo nêu ra các mũi tấn công Việt Nam của "Chủ nghĩa chống cộng" bao gồm :

"Lợi dụng vấn đề dân tộc, dân chủ, tôn giáo, nhân quyền để chống phá Việt Nam nhằm áp đặt dân chủ, nhân quyền, tự do kiểu phương Tây, can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của nước ta và thúc đẩy cái gọi là "cách mạng màu sắc" nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế".

Sử dụng chiến lược "diễn biến hòa bình" để chống phá Việt Nam một cách toàn diện nhằm thực hiện âm mưu "không đánh mà thắng". Chiến lược "diễn biến hòa bình" chống chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc của chủ nghĩa đế quốc đối với Việt Nam, với 3 nội dung cơ bản là dân chủ hóa chính trị, tự do hóa kinh tế, và áp đặt văn hóa, lối sống tư sản. Thủ đoạn của chiến lược "diễn biến hòa bình" là đánh mềm, đánh ngầm, đánh sâu, đánh hiểm để thực hiện âm mưu phá hoại toàn diện, "chiến thắng không cần chiến tranh", "nhuộm đen các thế hệ thanh niên"... ở Việt Nam. Về phương thức tiến hành chiến lược "diễn biến hòa bình" là kết hợp chống phá công khai với bí mật, hợp pháp với bất hợp pháp ; triệt để lợi dụng những hạn chế, khiếm khuyết trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, tạo dựng lực lượng chống đối từ bên trong, làm cho Việt Nam tự suy yếu, "tự diễn biến, tự chuyển hóa".

Đặc biệt "đặt trọng tâm" vào chống phá Đảng cộng sản Việt Nam, tìm mọi cách thúc đẩy chuyển hóa đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và thực hiện "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang ; khi thấy có điều kiện, thời cơ sẽ kết hợp "diễn biến hòa bình" với bạo loạn lật đổ để nhanh chóng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam".

Sau khi vạch ra các mũi tấn công của điều gọi là "chủ nghĩa chống cộng", bái báo đã hé lộ lực lượng này được phối hợp nhịp nhàng giữa ba nhóm : lực lượng quốc tế, người Việt ở nước ngoài và các cá nhân và tổ chức người Việt trong nước.

Tuy nhiên, báo Tuyên Giáo đã không đưa ra bất cứ bằng chứng nào để hậu thuẫn cho nội dung, mặc dù bài viết đã vẽ ra nhiều đường giây chiến thuật cho ra vẻ nghiệm trọng, như :

"Các thế lực phản động quốc tế và các tổ chức, cá nhân phản động người Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên chống phá một cách mạnh mẽ, quyết liệt với sự phối kết hợp của nhiều lực lượng thù địch cả trong và ngoài nước. "Hậu thuẫn" cho chúng là những đối tượng cơ hội và chống đối chính trị trong nước bao gồm các phần tử, tổ chức phản động ; những đối tượng tiêu cực, bất mãn bị các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo, mua chuộc... Các thế lực thù địch từ bên ngoài tìm mọi cách móc nối để "gây dựng", hình thành các hội đoàn chống cộng, tổ chức phản động trong và ngoài nước".

Về nhân sự, Tuyên giáo quy kết :

"Những "nhân vật" được chúng đặc biệt chú trọng là các đối tượng đã bị xử lý trong các vụ án hình sự trước đây, nay tiếp tục hoạt động chống đối trở lại (như số đối tượng trong các vụ án chống Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa, âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân) ; một số đối tượng là đảng viên trong bộ máy Nhà nước có quá trình tham gia cách mạng, có người từng giữ cương vị chủ chốt trong hệ thống chính trị các cấp đã "trở cờ" khi có nhận thức, quan điểm chính trị đối lập với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, phản bội lại mục tiêu, lý tưởng cộng sản, phản bội Tổ quốc. Một bộ phận là trí thức, văn nghệ sĩ, cán bộ trẻ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống..., một số chức sắc, người đứng đầu núp bóng dưới những hình thức tôn giáo khác nhau, lợi dụng tôn giáo để kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân, nhất là quần chúng có đạo...".

Bài báo kết luận :

"Có thể tổng quát phương châm, âm mưu, thủ đoạn chống phá của "chủ nghĩa chống cộng" trong bối cảnh hiện nay là : lấy chống phá về chính trị, tư tưởng làm khâu đột phá ; lấy mua chuộc kinh tế làm mũi nhọn ; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ ; dùng ngoại giao để hỗ trợ, hậu thuẫn ; cuối cùng là dùng hoạt động quân sự để can thiệp vũ trang lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta".

Do đó, Tuyên giáo đã kêu gọi toàn đảng hãy :

"Kết hợp chặt chẽ cuộc đấu tranh chống "chủ nghĩa chống cộng" và đấu tranh chống "chủ nghĩa cơ hội, xét lại". Vì chúng thường cấu kết với nhau, dựa vào nhau để chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội hiện thực và phong trào cách mạng thế giới cũng như ở Việt Nam. Nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế, phối hợp chặt chẽ trong cuộc đấu tranh vì lợi ích chung. Tích cực chủ động tiến công trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Như thế thì Đảng cộng sản Việt Nam đã thập tử nhất sinh chưa ?

Phạm Trần

(23/09/2020)


 [v1]

Published in Diễn đàn

Lễ Quốc khánh 75 năm với những câu chuyện đau lòng

Một loạt những thông tin được truyền thông Nhà nước loan đi trong những ngày đầu tháng 9/2020 khiến cho người quan tâm rất đỗi bàng hoàng.

vannan1

Một người bán hàng rong trên một con phố ở Hà Nội, được trang hoàng nhân ngày Lễ 75 năm Quốc khánh Việt Nam. Hình chụp ngày 1/9/2020. AFP

Nào là câu chuyện một bé gái 10 tuổi phải dẫn đứa em trai chạy trốn khỏi người mẹ ruột bắt con đi ăn xin ở Bà Rịa-Vũng Tàu. Bà mẹ được phát hiện đã nhẫn tâm cho rít độc cắn chân, chích điện con mình để đạt được mục đích kiếm tiền bằng sự bất nhân mà khó ai có thể hình dung nỗi.

Nào là hình ảnh trong một video lan truyền trên mạng cho thấy một bà mẹ già 88 tuổi, sức yếu bị con gái bạo hành. Biện pháp hành hạ được ghi lại gồm cảnh đánh đập, thậm chí bắt bà mẹ phải ăn phân và người mẹ bất hạnh đã qua đời.

Thêm nữa, một vụ việc gây chấn động dư luận qua thông tin hàng trăm hũ tro cốt được phát hiện vất lẫn lộn ở phía sau chùa Kỳ Quang 2, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, còn không ít những bản tin được báo giới trong nước đăng tải dồn dập hàng chục cán bộ, lãnh đạo bị sai phạm nghiêm trọng, nhất là liên quan đến vấn đề đất đai nhưng chỉ bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo hoặc khiển trách.

Đài RFA ghi nhận, một số người dân trong nước chia sẻ rằng những câu chuyện vừa nêu không phải mới xảy ra trùng hợp trong dịp lễ Quốc khánh Việt Nam 75 năm mà dường như vẫn diễn ra hàng ngày, hàng tháng kể từ khi Đảng cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo duy nhất đất nước này.

Hậu quả của lãnh đạo độc đảng

Ông Lê Nguyễn, một nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam, vào ngày 8/9 nói với RFA rằng ông ghi nhận xã hội Việt Nam, tính từ thời điểm sau ngày 30/4/1975 cho đến hiện tại thì do hậu quả của nền giáo dục. Ông Lê Nguyễn trình bày quan điểm của ông :

"Đại khái xã hội bây giờ tha hóa đến mức đó thì đó là hệ quả của một nền giáo dục thiếu tính nhân bản, mà nặng phần chính trị. Do đó, dẫn đến hệ quả mà con người không còn sống với đạo đứ nhân bản giống như trước đây nữa. Cho nên, mới xảy ra những chuyện mà trước năm 1975, trong xã hội miền Nam không hề có. Chẳng hạn như hiện tượng cả ông bố và ông nội cùng hiếp dâm một đứa con, đứa cháu ruột. Những chuyện như vậy không bao giờ xảy ra trong xã hội mà tôi đã sống thời trước năm 1975".

Tiến sĩ Giáo dục Mạc Văn Trang nói với RFA rằng kể từ khi Đảng cộng sản Việt Nam lên nắm chính quyền hồi năm 1945 và xuyên suốt 8 thập niên qua đã làm cho các giá trị của quốc gia và xã hội bị thay đổi.

"Thật sự mà nói thì chủ nghĩa cộng sản tàn phá những giá trị dân tộc và những truyền thống văn hóa của dân tộc. Nó đẩy xã hội đến những suy thoái về tư tưởng, về đạo đứ, về niềm tin của con người và nó cũng khuyến khích việc đấu tranh giai cấp, tranh giành, đấu đá. Chính quyền tồn tại bằng sự tuyên truyền dối trá và bằng đàn áp, khủng bố. Đó là yếu tố chính của chính quyền này".

Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một đảng viên tuyên bố ra khỏi Đảng vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng năm 2016, tiếp lời giáo sư Mạc Văn Trang :

"Chúng tôi thấy rằng Đảng cộng sản Việt Nam làm cách mạng từ năm 1945, gây ra chiến tranh và tuyên truyền những chuyện dối trá. Ví dụ như cuộc Cách mạng tháng 8, thì Việt Minh-Cộng sản nói rằng đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập về chính quyền nhân dân thì tất cả các điều ấy đều dối trá cả. Tại vì, họ không đánh Pháp, họ không đuổi Nhật, họ cũng không giành độc lập mà nếu như giành chính quyền thì chỉ có cướp chính quyền về tay Đảng, chứ cũng không phải vì nhân dân".

Giáo sư Nguyễn Đình Cống dẫn chứng rằng những đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam trong bộ máy chính quyền lãnh đạo đất nước là một "giai cấp mới", lợi dụng vào chính sách đất đai toàn dân để hưởng quyền lợi và trở nên giàu có cùng với quyền lực trên cơ sở phá hoại đất nước, bốc lột và áp bức nhân dân. Thành phần thứ hai mà giáo sư Nguyễn Đình Cống nêu lên là các nhà "tư bản đỏ" do liên kết với chính quyền, tạo ra những nhóm lợi ích để thâu tóm tất cả những đặc quyền, đặc lợi mà gây ra những hậu quả khôn lường cho đất nước và xã hội Việt Nam. Điển hình rõ ràng nhất là phiên tòa xét xử 29 người dân Đồng Tâm, mà giáo sư Nguyễn Đình Cống khẳng định đó là những nạn nhân của chế độ do Đảng cộng sản Việt Nam "cầm quyền".

"Những người hoạt động về dân chủ cho rằng tòa án giẫm đạp lên nền công lý và pháp luật, sỉ nhục những con người lương thiện. Đặc biệt, những nhà phản biện và các nhà hoạt động dân chủ rất chống đối phiên tòa này".

vannan2

Phiên tòa xét xử 29 người dân Đồng Tâm ở Hà Nội hôm 7/9/2020. Courtesy : nhandan.com.vn

Thành tựu ra sao và tương lai thế nào ?

Việt Nam từ ngày 30/4/1975 và sau hơn 4 thập niên dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, được thế giới công nhận có nền kinh tế phát triển vượt bậc và ổn định qua các chỉ số Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng vượt ngưỡng trong hai năm liền 7% (2018) và 7,2% (2019). Chỉ số lạm phát ở mức 2,76% ; xuất siêu đạt 9 tỷ đô la Mỹ (USD) ; lượng kiều hối chảy vào Việt Nam lên đến gần 17 tỷ USD trong năm 2019, được xếp là năm thứ 3 liên tiếp thuộc nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia kinh tế thì sự phát triển của Việt Nam được được đặt trong bối cảnh chung của khu vực và thế giới để nhìn nhận một cách chính xác rằng sự tiến bộ đó ngang tầm hay bị tụt hậu.

Trong khi đó, cũng không ý ít kiến cho rằng kinh tế Việt Nam phát triển chỉ nhờ vào vay nợ của nước ngoài và khai thác tài nguyên. Và một nghịch lý được đưa ra rằng song song với những thành tựu về phát triển kinh tế thì các giá trị về đạo đức, văn hóa…ngày càng xuống cấp.

Anh Nguyễn Tiến Trung, một thanh niên hoạt động dân chủ và là một cựu tù nhân lương tâm, vào tối ngày 8/9 khẳng khái nói với RFA rằng Đảng cộng sản Việt Nam không có cạnh tranh, không có tòa án độc lập thì đương nhiên các quan chức càng ngày càng sa đọa, hủ hóa và hủ bại và tất yếu dẫn đến hệ lụy xã hội ngày càng suy thoái.

"Như mọi người cũng biết là một đảng toàn trị thì bao giờ họ cũng tìm cách là bao giờ cũng giữ cho dân trí thấp thì họ mới có thể cai trị dân được. Cho nên nền giáo dục của chế độ độc đảng toàn trị thì người ta tìm cách cho ngu dân. Quan điểm của Trung từ trước đến nay là chắc chắn một chế độ độc Đảng toàn trị như hiện nay thì tình hình xã hội càng lúc càng tệ".

Giáo sư Nguyễn Đình Cống nhấn mạnh rằng mục đích của Đảng cộng sản Việt Nam "không phải lo quản trị xã hội và mang lại hạnh phúc cho người dân mà chỉ tập trung vào quyền lợi của chính họ".

Một điều rất quan trọng mà những người quan tâm đến đất nước Việt Nam đều nhìn thấy, đó là sự gắn kết giữa Đảng cộng sản Việt Nam với Đảng cộng sản trung Quốc.

"Nếu như xem rằng đuổi được thực dân Pháp là 'đuổi hổ cửa trước' thì cộng sản Việt Nam 'rước sói cửa sau'. 'Sói' này là chủ nghĩa cộng sản, đặc biệt là cộng sản Trung Quốc mà họ rước về không những để phá hoại, họ còn rước về Đảng cộng sản Trung Quốc về để thờ tự".

Giáo sư Nguyễn Đình Cống còn đưa ra kết luận về viễn cảnh của Việt Nam, trong trường hợp Đảng cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục điều hành đất nước như 75 năm qua :

"Nói thẳng rằng nếu tiếp tục theo kiểu thống trị của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay thì xã hội Việt Nam ngày càng lụn bại. Tương lai của dân tộc và đất nước này u ám lắm và càng u ám thêm nữa là Đảng cộng sản Việt Nam vẫn nương cậy vào Đảng cộng sản Trung Quốc".

Nguồn : RFA, 08/09/2020

Published in Diễn đàn

Đi hi đng, bc t và thc cht

Trân Văn, VOA, 03/09/2020

Sau nhng Nhân dân, Quân đi nhân dân, ti lượt Công an nhân dân lên tiếng phê phán "các thế lc thù đch, phn t cơ hi chính tr, phn đng đy mnh các hot đng chng phá, tuyên truyn xuyên tc, tung tin sai trái, ba đt" trước đi hi đng (1).

daihoidang1

Nếu ch trương v công tác nhân s ca đng vn là quyết đnh ti hu, bt kh tư ngh thì t chc đi hi đng làm gì cho tn kém ?

Đây là lý do nên nhìn li nhngthông tin chính thc liên quan đến đi hi đng các cp đã cũng như đang và s còn tiếp tc din ra trên khp Vit Nam cho đến quý 1 năm ti đ sp đt nhng cá nhân lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam…

Nhng thông tin liên quan đến vic nhiu tnh chi mt vài t cho vic sm cp đ các đi biu được c tham d đi hi đng đng tài liu (2) như đã biết ch là… chuyn nh. Theo mt quy đnh do Văn phòng Ban chấp hành trung ương đng ban hành năm 2014 (Quy đnh 39/QĐ-VPTW) thì h thng công quyn có… nghĩa v phi trích ngân sách đ đng t chc đi hi tt c các cp (3). Chi phí mua cp tuy c t nhưng ch là khon chi vt trong s 13 khon chi đã được minh đnh tiĐiu 3 ca quy đnh va dn.

Theo đó, h thng công quyn phi vét công kh đ bao đ th nhu cu t ăn, , đi li, thuê mướn mt bng t chc đi hi, trang trí, in n tài liu, tuyên truyn đến bi dưỡng cho lc lượng phc v, lc lượng bo v,

Trong 13 khon mà Văn phòng Ban chấp hành trung ương đng minh đnh là h thng công quyn phi chi đ đng t chc đi hi tt c các cp, các ngành, có nhng khon chi mà thường dân không th lượng đnh v mc đ tn kém khng khiếp đến c nào nếu như không xy ra chuyn chng may ! Ví d nhưchi cho xây dng văn kin (bao gm son tho, thm đnh, biên tp, chnh lý, hoàn chnh đến khi trình đi hi, chun b phương án nhân s trình đi hi)và ông Nguyn Quang Thun người th 21 nhim Covid-19.

Ông Thun là Phó Ch tch Hi đng Lý lun ca Ban chấp hành trung ương đng, thành viên caT Biên tp thuc Tiu ban Kinh tế - Xã hi Đi hi 13.T này đã c B trưởng Kế hoch Đu tư làm T trưởng, dn 13 người, sang n và Anh nhmkho sát, hc tp kinh nghim phát trin, trao đi v kinh nghim xây dng chính sách, chiến lược phát trin quc gia, phc v vic xây dng Chiến lược Phát trin Kinh tế - Xã hi 10 năm (2021-2030), Kế hoch Phát trin Kinh tế - Xã hi 5 năm (2021-2025) đ trình Đi hi 13(4).

Đến gi, người ta vn chưa rõ làm sao t công tác y có th đt nhng mc tiêu như va k khi ch có hai ngày ti n (25 và 26 tháng 2), bn ngày ti Anh (t 27 tháng 2 đến 1 tháng 3), tính c thi gian di chuyn t Vit Nam qua n, t n sang Anh, ri t Anh tr v Vit Nam. Ch mt điu có th thy rt rõ là qua nhng tài liu b tiết l sau khi ông Thun tr thành người th 21 b nhim Covid-19 : Rõ ràngXây dng văn kin phc v các đi hi đngngom mt ca công qu nhng khon tin khng l.

Cn lưu ý rng, chi phí cho đt công tác n và Anh caT Biên tp thuc Tiu ban Kinh tế - Xã hi Đi hi 13ch là vài ht mui b vào đi dương mang tên Đi hi Đng toàn quc ln th 13. Ch ước đnh chi phí ca đt công tác va k (vé máy bay hng nht, khách sn năm sao) mà đã bình phm v lãng phí là mi thy cây mà chưa thy rng ! Đ chun b cho Đi hi 13, ngoài Tiu ban Kinh tế - Xã hicòn có nhiuTiu ban khác.

T trung ương đến đa phương, cp nào cũng có nhngTiu ban như : Tiu ban T chc Tuyên truyn, Tiu ban Văn kin, Tiu ban Vt cht, Tiu ban Nhân s, Tiu ban Điu l đng và Tiu ban nào cũng được cp tin đ vn hành t tháng giêng năm ngoái (5).

Nhiu người bt bình khi trong bi cnh như hin nay, chính quyn tnh Lng Sơn vn gi cho B Tài chính mt công văn,đ ngh h tr 86,5 t đ t chc đi hi đng các cp Lng Sơn nhim k 2020 2025 (hơn 75.7 t là chi cho đi hi đng các cp, hơn 10,7 t là chi cho ci to sa cha công trình phc v đi hi đng các cp)(6). Bt bình như thế chưa toàn din. Vit Nam có ti 63 tnh, thành ph. Lng Sơn thuc loi khiêm tn v cơ s đng nên chi phí có đáng gì so vi nhiu tnh, thành ph khác !

***

C nhìn vào các tài liu, s liu b rò r, có th ước đoán, chi phí cho đi hi đng các cp và Đi hi Đi biu đng toàn quc ln th 13 có th nut hàng ngàn t ca công qu song ngoài yếu t phung phí, còn phi bàn đến mt yếu t khác : Thc cht

Cho dù gii lãnh đo đng đưa ra đ th tuyên b, cam kết v la chn, sp đt nhân s lãnh đo các t chc đng, qua đó s lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam t đa phương đến trung ương trong năm năm ti nhưng gian ln trong bu chn vn din ra khp nơi : Đi hi đng xã An Bình, huyn Kiến Xương, tnh Thái Bình (7). Đi hi đng xã Chu Phan, huyn Mê Linh, Hà Ni (8). Đi hi đng th trn Ch Mi, huyn Ch Mi, tnh An Giang (9)

Xem và đi chiếu nhng v gian ln đã được h thng truyn thông chính thc tường thut, có th thy chúng ging ht nhau v phương thc, mc đ và qua đó ch có th đưa ra mt nhn xét : Gian ln ti các đi hi đng đã tr thành tp quán !

Tin tc v nhng đi hi đng đã được t chc ch này, ch khác còn làm thiên h sng st, ngay c khi người ta đã biết thế nào là "dân ch trong đng" và "dân ch xã hi ch nghĩa".

Hi trung tun tháng 6, nhiu cơ quan truyn thông chính thc loan báo, Thành y thành ph Huế (thuc tnh Tha Thiên Huế) va k lut bn đng viên là : Phó Bí thư kiêm Ch tch, Trưởng Công an kiêm Bí thư Chi b Công an, Phó Ch tch, Hiu trưởng kiêm Bí thư chi b ca phường Thy Biu vì Vn đng bu c trái quy đnh, xúi gic, lôi kéo, mt s đng y viên cùng đng viên không chp hành ch trương v công tác nhân s ca đng, vi phm nguyên tc tp trung dân ch khi bu ban thường v Đng y phường Thy Biu nhim k 2020 2025(10)….

Ti sao đã t chc đi hi đng mà còn buc đng viênchp hành ch trương v công tác nhân s ca đng và k lut nhng đng viên không tán thành s la chn - sp đt ca t chc đng cp trên v nhân s ?

Nếuch trương v công tác nhân s ca đng vn là quyết đnh ti hu, bt kh tư ngh thì t chc đi hi đng làm gì cho tn kém ? Quan trng hơn, làm sao có th ngăn chn được nhng v kch khiến công chúng ni gin như v kch mà Tnh y Bc Ninh công din hi trung tun tháng 6 :Ch đi biu d Đi hi đng thành ph Bc Ninh bu ra Bí thư ri điu đng Bí thư mi tái đc c đm nhn công tác khác đ ch đnh trưởng nam ca Bí thư Tnh y thế ch ?

Khi đng tiếp tc dùngch trương v công tác nhân snhư mt th r, khóa ming tt c các đng viên thì tt nhiên ngoài Bc Ninh s có Trà Vinh : Tnh y thn nhiên ch đnh Bí thư huyn ngay ti Đi hi đng huyn Càng Long (11). Hoc có Long Xuyên (tnh An Giang), Thành y thn nhiên ch đnh mt đng viên mi b cnh cáo vì "li sng thiếu gương mu", "kê khai tài sn không trung thc" làm Bí thư mt phường ca thành ph Long Xuyên (12)

Khi không có đng viên nào Bc Ninh, Trà Vinh, An Giang, dám lên tiếng phn đich trương v công tác nhân sca t chc đng cp trên thì đng s da vào đâu đ xây dng các t chc đng "trong sch, vng mnh", đ… chnh đn đng ? Chng l B Chính tr, Ban Bí thư, Ban chấp hành trung ương đng nhim k mi li tiếp tc nhn lương, hưởng các đãi ng ch đ tho lun, quyết đnh s k lut thêm bao nhiêu y viên B Chính tr, y viên Ban chấp hành trung ương na và khoe đó là thành tích như Ban chấp hành trung ương đng nhim k này ?

***

Nếu không có nhng phn ng hết sc d di t phía công chúng, liu Tnh y Bc Ninh có ch đnh người khác làm Bí thư Thành y Bc Ninh và điu đng con trai ông Nguyn Nhân Chiến v làm Phó Giám đc S Lao đng Thương binh Xã hi Bc Ninh ?

Nếu chia s nhng thông tin, bày t nhng suy nghĩ v vic la chn - sp đt nhân s ca đng là thù đch, cơ hi chính tr, phn đng như Nhân dân, Quân đi nhân dân, Công an nhân dân đang phê phán thì có mt câu phi hi : Nhng cơ quan truyn thông dán nhãn nhân dân y là ca nhân dân nào ? Mt mt, đng t nhn là "con em ca nhân dân", đ cao "dân biết, dân bàn, dân kim tra" và s nghip là "ca dân, do dân, vì dân", mt khác, đng hướng dn Nhân dân, Quân đi nhân dân, Công an nhân dân ra nhng người chia s thông tin, bày t ý kiến v nhân s đi hi đng không tiếc li thì nên xem loi "con em" đó là quý t hay nghch t ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 03/09/2020

Chú thích

(1) http://cand.com.vn/Chong-dien-bien-hoa-binh/Du-doan-nhan-su-luan-dieu-chong-pha-gay-nhieu-truoc-them-Dai-hoi-XIII-cua-Dang-609516/

(2) https://congluan.vn/nhieu-tinh-chi-tien-ty-mua-cap-da-lam-qua-tang-post93625.html

(3) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quy-dinh-39-QD-VPTW-2014-che-do-chi-to-chuc-dai-hoi-dang-cac-cap-tien-toi-Dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-XII-cua-Dang-251767.aspx

(4) http://dangcongsan.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-hoat-dong/to-bien-tap-tieu-ban-kinh-te-xa-hoi-dai-hoi-xiii-cua-dang-tham-va-lam-viec-tai-anh-549475.html

(5) https://vtv.vn/tieu-ban-van-kien-dai-hoi-xiii-cua-dang.html

(6) https://www.langson.gov.vn/index.php/en/node/86465

(7) http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/202005/gian-lan-trong-bau-cu-can-bo-xa-o-thai-binh-co-the-chiu-1-3-nam-tu-2484687/index.htm

(8) https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/yeu-cau-ky-luat-truong-ban-kiem-phieu-gian-lan-o-huyen-me-linh-608190/

(9) https://tuoitre.vn/sai-sot-trong-kiem-phieu-dai-hoi-phai-bau-lai-20200627113507398.htm

(10) https://tuoitre.vn/vi-pham-trong-bau-cu-dai-hoi-dang-4-can-bo-bi-ky-luat-20200616192831254.htm

(11) https://tuoitre.vn/chi-dinh-bi-thu-tinh-doan-lam-bi-thu-huyen-ngay-dai-hoi-20200807084023236.htm

(12) http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Can-bo-dang-bi-ky-luat-canh-cao-van-duoc-chi-dinh-lam-Bi-thu-Dang-uy-phuong-601718/

**********************

Báo cáo nhân sự nên chú trọng xây dựng đảng chứ đừng quá thiên về kinh tế !

Trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh ngày 3/9 về việc cho ý kiến về dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự trình Đại hội XI Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng cần báo cáo sâu sắc hơn nữa về công tác xây dựng Đảng, chứ không chỉ nặng về kinh tế.

daihoidang2

Các vị lãnh đạo đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước tại hội trường Quốc hội ngày 23/10/2018-Photo : RFA

Theo người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu Đảng không tốt, cán bộ không gương mẫu, thì không thể báo cáo kinh tế được, mà kinh tế không lên được thì làm sao dân yên, ngoài ra, kinh tế lại gắn với văn hóa, xã hội.

Nhận xét lời phát biểu của ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát xã hội từ Hà Nội nhận định :

"Tôi nghĩ ông ấy nói không sai bởi vì người lãnh đạo một địa phương như thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn mà cán bộ lãnh đạo ở đấy hỏng, tham nhũng mà tất cả đều là đảng viên. Như ông đảng viên trong đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh bỏ ra mấy triệu (đô la) để mua quốc tịch Síp chẳng hạn, không biết còn bao nhiêu người như thế. Trong trường hợp như thế kinh tế cũng chẳng phát triển được, chắc chắn dân sẽ bất bình, điều ông ấy nói không sai".

Với kinh nghiệm cầm bút từng làm việc cho Tạp chí Cộng sản, Nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình cho hay :

"Ý ông nhấn mạnh vào vấn đề đạo đức, nhân cách cán bộ đảng viên và lấy cái đấy làm gốc, không chỉ gốc ở nhiều mặt mà còn gốc ở mặt phát triển làm ăn kinh tế. Khi ông ấy đặt vấn đề công tác tổ chức xây dựng đảng, con người đảng viên, nhấn mạnh vào đó. Những cái nhấn mạnh này luôn đúng nhưng trong thực tế luôn ngược lại, tức là không có những con người tốt để xây dựng được cái như ông ấy nói bởi vì con người là các đảng viên cốt cán đều phải tham nhũng, đều phải cơ hội mới có điều kiện tranh chức tranh quyền, mua quan bán tước. Nên việc ông nói đúng về nguyên tắc, nhưng trên thực tế chính từ cái gốc đó mà xã hội như thế này, đủ các thứ tiêu cực, tham nhũng thành quốc nạn, yếu kém kinh tế xã hội, các thứ xảy ra từ gốc con người ấy thôi".

Cùng quan điểm nêu trên, Tiến sĩ Nguyễn Quang A đưa ra thêm những dẫn chứng cho việc ông Nguyễn Phú Trọng "nói hay nhưng chỉ nói một đường làm một nẻo" :

"Chắc chắn không đúng với tình hình thực tế hiện nay vì cơ chế chính của ông ấy mà ông ấy đang hô hào không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà cả nước này noi theo là ông vẫn khăng khăng theo Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Marx-Lenin thì cả thế giới vất vào sọt rác, Hồ Chí Minh thì ông bảo ông chả có tư tưởng gì cả. Nên tất cả những cái đó tuy ông ấy nói người lãnh đạo với thành tích, với các việc khác là không sai về mặt quản trị nhưng cơ chế thực của đảng cộng sản Việt Nam thì ông chỉ nói chơi như thế được thôi. Bởi vì chính các thứ ấy đã sinh ra bọn hư hại, hỏng việc, tham nhũng thì cuối cùng những lời nói có vẻ rất khoa học, rất sáo thực sự chỉ là những trò bịp mà thôi".

daihoidang3

Đại biểu dự Đại hội Đảng bỏ phiếu tại lễ bế mạc đại hội ở Hà Nội hôm 28/1/2016 Reuters

Tuy nhiên, cũng tại buổi làm việc ngày 3/9, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết quan điểm của ông về cơ chế của chính phủ Hà Nội không giống với những nhà quan sát xã hội đưa ra.

Cụ thể, lời ông Nguyễn Phú Trọng được báo VietnamNet trích nguyên văn như sau : "Vừa qua rất đau xót là phải thi hành kỷ luật một số cán bộ, cần nghiêm khắc kiểm điểm vì sao lại xảy ra như vậy. Có những ý kiến sai lệch, cho rằng do cơ chế, vậy tại sao vẫn cơ chế đó mà chỗ khác người ta làm tốt ?"

Theo nhà báo Nguyễn Vũ Bình, phát biểu này của ông Tổng Bí thư chứng tỏ ông chưa hiểu vấn đề. Nhà báo Nguyễn Vũ Bình lý giải :

"Ông ấy chưa hiểu tại sao người ta lại nói cơ chế dẫn tới tha hóa con người như thế. Ông không hiểu, hoặc không muốn nói đến hoặc trốn tránh. Trước kia người ta nói đến cơ chế là người ta nói đúng, chính xác. Tại sao cơ chế dẫn đến tha hóa ? Vì dân tộc chúng ta không có sự phản biện, không có đa nguyên để tranh giành, để cạnh tranh nhau lành mạnh, làm sao không dẫn đến độc quyền tuyệt đối thì đó là nguyên lý. Ông nói không phải do cơ chế thì do ông không hiểu hoặc cố tình nói vậy chứ ai cũng nói do cơ chế".

Vẫn theo nhà báo Nguyễn Vũ Bình, nếu muốn thực sự thay đổi đất nước thì chính phủ Hà Nội cần phải thay đổi những điều sau :

"Đặt vấn đề toàn diện của đất nước và đặt vấn đề của đảng để chống sự tha hóa thì đều phải thay đổi cơ chế. Trong đảng và đối với xã hội đều phải có dân chủ, phải có các đảng phái chính trị mới giải quyết được tận gốc vấn đề như thế. Còn tất cả những cách nói khác, tất cả những lý do khác đều là ngụy biện, phải là từ cơ chế, từ gốc đó, gốc đó không có thì không làm được gì".

Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng cho rằng chỉ có dân chủ mới giúp cải thiện tư duy cán bộ :

"Phải dân chủ độc đảng của ông ấy, tức phải có cạnh tranh, phải có cọ sát, chỉ có tranh cạnh tranh thì người tài mới nổi lên. Tôi không nói trong đảng cộng sản Việt Nam bây giờ không có người tài. Những người tài ấy phải tự thân vận động bằng các hoạt động của mình, phải cạnh tranh với những người khác lúc đó mới xuất hiện người tài. Còn chuyện ông ấy nói tôi bảo là không sai thì ông lại tiếp tục lên gân về chuyện chống đối thế lực thù địch, này kia… tức trong câu nói của ông là đầy rẫy mâu thuẫn".

Ngoài ra, Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận định để hoàn thành tốt việc tìm kiếm người tài cho đất nước, lãnh đạo chính phủ còn cần phải có tự do bầu cử :

"Chừng nào bản thân đảng của ông không thực sự dân chủ, tức bầu cử thực sự và phải mạnh mẽ. Còn tất cả chuyện ông ta đã nói là bản thân Bộ Chính trị của ông ấy đã duyệt nhân sự của đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh về cơ bản là được thì còn đại hội làm gì ? Giả vờ bầu cho có vẻ dân chủ thế thôi, thực sự đó là những màn bịp bợm từ lâu rồi và họ tiếp tục làm như thế thì hỏi làm sao có cán bộ tốt ở thành phố Hồ Chí Minh ?"

Việc lựa chọn nhân sự cho kỳ Đại hội đảng 13 được diễn ra vào tháng 1/2021 đang được quan tâm và hối thúc mạnh mẽ từ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều chuyên gia nhận định, những sai phạm trong vấn đề nhân sự sẽ được phơi bày rõ ràng hơn trước mỗi kỳ đại hội đảng.

Mới đây nhất, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố Hà Nội vào ngày 3/9 đã bị Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định tạm đình chỉ tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân khóa 15 nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Chung đã bị Bộ Công an khởi tố và bắt giam vào ngày 28/8 với cáo buộc tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, sự việc Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có hai quốc tịch vi phạm luật Việt Nam về tư cách đại biểu cũng gây xôn xao dư luận. Nhiều người bày tỏ nghi ngờ về nguồn gốc số tiền 2,5 triệu đô la Mỹ mà ông Quốc bỏ ra để mua quốc tịch Síp.

Đến ngày 1/9 vừa qua, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Phan Nguyễn Như Khuê thay vì chất vấn về nguồn gốc số tiền vừa nêu lại yêu cầu báo chí không nên đào sâu và cần phải tôn trọng lời ông Quốc là được gia đình bảo lãnh.

Phát biểu của ông Phan Nguyễn Như Khuê cũng khiến nhiều người không khỏi bất bình và cho rằng ông đang bao che cho ông Phạm Phú Quốc. Với phát ngôn như vậy, ông Khuê được nhận định ngoài sai luật, ông còn đang làm sai chức năng quản lý cán bộ trong cương vị Thường vụ Thành ủy của mình.

Published in Diễn đàn

Chỉ còn 5 tháng nữa tới kỳ Đại hội XIII của Đảng cộng sản Việt Nam, nhưng 4 căn bệnh nan y "suy thoái tư tưởng-đạo đức, lối sống", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và "tham nhũng" trong cán bộ, đảng viên chưa hề thuyên giảm khiến Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ăn ngủ không yên.

ai1

Ai sẽ thay Nguyễn Phú Trọng sau Đại hội 13 ? Ảnh minh họa : Nguyễn Xuân Phúc và Trần Quốc Vượng      

Lý do là vì những vấn đề nan giải này đã không mờ nhạt trong gần 10 năm qua, từ khi ông Trọng lên cầm quyền thay Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, sau Đại hội đảng XI năm 2011.

Bằng chứng chỉ một năm sau, Nghị quyết Trung ương 4, khóa đảng XI, ra đời ngày 16/01/2012, đã khẳng định phải :

"Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội".

Lý do thì nhiều, nhưng có phần tồn tại từ các Khóa đảng trước, theo lời ông Nguyễn Phú Trọng. Khi nói câu này, ít ai không nghĩ là ông Trọng muốn đỗ lỗi cho những người tiền nhiệm, đặc biệt là trong thời kỳ 10 năm cầm quyền (Khóa IX, Khóa X) của ông Nông Đức Mạnh, vì ông Mạnh đã để cho Tham nhũng và suy thoái đạo đức lan tràn khắp nơi.

Do đó, Nghị quyết 4/XI đã thừa nhận :

"Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc".

Ngoài ra, tính thờ ơ, vô trách nhiệm của các cấp cũng đã được Nghị quyết bêu ra, theo đó :

"Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ".

Vì vậy, Nghị quyết hứa :

"Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viênTăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch ; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ".

Nước đổ đầu vịt

Vậy, ba năm sau, khi ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục đứng đầu Đảng khóa XII (2016-2021) thì tình trạng "suy thoái tư tưởng" và "tự diễn biến", tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên có giảm sút không ?

Không tụt xuống mà còn leo lên cao hơn. Hãy đọc vài đoạn trong Nghị quyết 4 của khóa đảng XII ngày 30/10/2016, chín tháng sau ngày ông Trọng tái đắc cử nhiệm kỳ hai. Theo đó :

"Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn ; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước.

Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao".

Do đó, Nghị quyết này cảnh giác :

"Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc".

Ban chấp hành Trung ương XII kết luận :

"Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng ; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ".

Như vậy thì ông Trọng có lỗi gì không, hay cái đảng hổ lốn này đã rách như xơ mướp sau gần 10 năm ông Trọng hô hào xây dựng, chỉnh đốn đảng ?

Phải chăng đây là lý do tại sao ông Nguyễn Phú Trọng chỉ dám nhìn nhận :

"Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế" (1).

Nhưng tại sao chỉ mới "từng bước được kiềm chế" trong thời gian dài gần 10 năm trời ? Ông Trọng không đưa ra bất cứ bằng chứng nào để bảo vệ cho kết quả này. Nhưng báo Quân đội Nhân dân xác nhận căn bệnh nguy nan này đã lan ra toàn xã hội và đang đe dọa sự sống còn của đảng cầm quyền.

Hãy đọc :

"Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" ở Việt Nam hiện nay không phải là cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh địch-ta một mất, một còn như một số người đang rêu rao, mà là cuộc đấu tranh trong nội bộ tổ chức đảng, bộ máy nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội (CT-XH), trong các tầng lớp nhân dân và diễn ra trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội để chống lại cái ác, cái xấu, cản trở công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" (2).

Nhưng "cái ác, cái xấu" lại chui ra từ trong lòng cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ có chức, có quyền vì tham nhũng chỉ do những kẻ này chủ động để vinh thân phì gia, bóc lột đồng bào và hủy hoại đất nước.

Do đó báo Quân đội nhân dân đã hô hào cả nước chung tay "ngăn ngừa, triệt tiêu nguồn gốc, nguyên nhân làm nảy sinh "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ… khắc phục những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên"…

Nhưng những "biểu hiện" ấy là gi ? Đó là tình trạng đã có nhiều đảng viên không ngần ngại để công khai :

"Phản bác, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ ; đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng" ; phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự", phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai…" (3).

Vùi đầu xuống cát

Nhưng khi đã có "một số không nhỏ" cán bộ, đảng viên phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cai trị phản dân chủ của đảng thì tương lai Đảng cộng sản Việt Nam đi về đâu ?

Hãy đọc để biết sự lo âu của đảng này :

"Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là sự tự thay đổi theo hướng tiêu cực trong tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đang diễn ra ngày một mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên ; là một thách thức to lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. "Tự diển biến", "tự chuyển hóa" là một loại kẻ thù giấu mặt, một thứ "giặc nội xâm" rất khó nhận diện và vô cùng nguy hiểm. Vì thế phòng chống"tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đang là nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay" (4).

Bài viết của Phạm Thanh Hà - Học viện Chính trị Khu vực I, giải thích tiếp :

"Theo nghĩa thông thường thì "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" là một quá trình sự vật tự thay đổi về chất. Nhưng các khái niệm "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" được sử dụng trong văn kiện của Đảng và trên sách báo chính trị-xã hội ở nước ta không theo nghĩa như vậy, mà theo nghĩa là sự suy thoái, biến chất về tư tưởng chính trị, về đạo đức và lối sống của cán bộ và đảng viên. Như vậy, "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" là quá trình tự thay đổi của chủ thể theo hướng tiêu cực. "Tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" của cán bộ và đảng viên nếu không được ngăn chặn sẽ dẫn đến sự chuyển hóa của cả chế độ".

Vì 4 căn bệnh nguy hiểm "suy thoái tư tưởng-đạo đức, lối sống", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và "tham nhũng" đang đe dọa sự sống còn của đảng nên ông Nguyễn Phú Trọng, đồng thời là Trưởng ban Văn kiện của Đại hội đảng XIII, sẽ tổ chức vào thượng tuần tháng 1/2021, đã chỉ thị cho trên 4 triệu đảng viên :

"Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động" (5).

Nhưng tại sao ông Trọng đã cao giọng phách lối như thế cả với nhân dân, tầng lớp bị trị bởi Đảng cộng sản Việt Nam ? Ngôn từ của ông Trọng nói với dân như những đảng viên để buộc họ không được "ngả nghiêng, dao động" mà phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là bất xứng. Bởi vì nhân dân chưa bao giờ muốn đi theo chủ nghĩa cộng sản mà họ chỉ bị đảng áp chế tròng vào cổ.

Từ lâu Đảng cộng sản Việt Nam coi đất nước là của riêng, đối xử với dân như bầy tôi để độc quyền cai trị và hưởng đặc lợi, nhưng lại vênh váo bảo đó là "lựa chọn tất yếu của lịch sử", hay "là ý nguyện của nhân dân Việt Nam".

Khi còn sinh thời, nhà bất đồng chính kiến, đấu tranh dân chủ, Tiến sĩ địa chất-vật lý Nguyễn Thanh Giang đã nói thẳng :

"Không có nhân dân nào giao phó quyền lãnh đạo cho Đảng cả.

Tôi nhận thức ít nhất nếu không có tội thì Đảng Cộng sản cũng không làm được cái gì hay cho đất nước, cho dân tộc".

Ngoài ra ông Giang còn cho rằng : "Đảng Cộng sản đã lừa mị nhân dân".

BBC tiếng Việt viết :

"Ông Giang không đồng ý rằng Việt Nam đa đảng sẽ ‘dẫn đến loạn’ và cho rằng đây là ‘sự hù dọa’ của Đảng đối với nhân dân" (6).

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang sinh ngày 6/7/1936 tại Thanh Hóa. Ông là nguyên Ủy viên Thường vụ Hội Địa Vật lý Việt Nam, Hội viên Hội Địa Vật lý thăm dò Hoa Kỳ. Ông qua đời ngày 28/7/2019, thọ 84 tuổi.


Những câu nói để đời của cố Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang xuất hiện 5 năm sau ngày Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, khi còn giữ chức Chủ tịch Quốc hội, đã tuyên bố với báo Express trong chuyến thăm Ấn Độ rằng : "Ở Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan phải có chế độ đa đảng, ít nhất cho đến bây giờ" (7).

Câu tuyên bố đã phản ảnh trung thực ông Trọng là một người bảo thủ, độc tài và chống dân chủ nên những gì ông làm trong gần 10 năm qua chỉ giúp cho tình trạng "suy thoái tư tưởng-đạo đức, lối sống", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và "tham nhũng" trong cán bộ, đảng viên tồi tệ hơn mà thôi.

Phạm Trần

(03/09/2020)

  1. Nguyễn Phú Trọng, "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới", 31/08/2020.
  2. Báo Quân đội Nhân dân điện tử, 27/08/2020
  3. như trên.
  4. Tài liệu học tập nội bộ của Ban Cán sự Bộ Nội vụ, ngày 23/12/2018
  5. Nguyễn Phú Trọng, đã dẫn (1).
  6. BBC tiếng Việt, Phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, 01/02/2015
  7. TTXVN, 27/02/2010
Published in Diễn đàn

V án Nguyn Đc Chung và canh bc ln ca Nguyn Phú Trng

Nguyễn Hùng, VOA, 02/09/2020

Cui cùng Ch tch Hà Ni Nguyn Đc Chung, mà xã hi gi là Chung ‘con’, cũng b tng giam và kh năng ngi tù như Bí thư thành ph H Chí Minh Đinh La Thăng là không nh. C hai chính tr gia b l này đu có đim chung h tng làm vương làm tướng dưới thi Ba Dũng, tc Th tướng Nguyn Tn Dũng ca nhim k trước. Nếu Ba Dũng thay ông Nguyn Phú Trng làm tng bí thư đi hi 12, khó tưởng tượng hai v này vào hoàn cnh như hin nay. Và v Chung con gp đi ho cũng khng đnh đim ta ca Tng bí thư kiêm Ch tch nước Nguyn Phú Trng trong đi hi 13 không gì khác hơn chính là s tiếp ni ca cuc chiến chng tham nhũng.

chung1

Ông Nguyn Đc Chung.

Điu có th thy rõ trong my năm qua là bc tranh kinh tế ca Vit Nam không có gì đt phá và dch bnh Covid-19 ch làm cho mi th thêm m đm. Cc chng đã Vit Nam cũng đành phi hu các hp đng khai thác du khí ngoài Bin Đông do sc ép ca ông láng ging bn tt và 16 ch vàng. Điu này khiến thit hi t bi thường hp đng và ngun thu t du khí lên ti nhiu t đô la.

Tình hình xã hi cũng không được ci thin khiến nhng "ct đin" tiếp tc tìm ti các x tư bn đ richết ngt trong thùng công-ten-nơ trong năm ngoái hay phi b ra c triu đô đ mong có cun h chiếu th hai mà người tava mi phát hin ra. Không ngc nhiên khi ông Trng chn chng tham nhũng đ lp công dâng đi hi 13.

Nhưng ông Trng bước vào đi hi 13 vi tui cao hơn và sc kho yếu đi trông thy. Mc dù vy ông không phát đi tín hiu nào cho thy điu này nh hưởng ti tham vng tiếp tc li thêm t na ti c nhim k na. Nó làm cho ông ging Lukashenko Belorusia, Putin Nga và Tp Trung Quc. Ch có điu sc kho ca ông,điu gi là bí mt quc gia, kém xa h.

Sau đi hi 12 người ta cũng đã đn đoán ông Trng s li na nhim k đ tìm truyn nhân. Nhưng ri truyn nhân ông tìm không ra không nhng cho chân tng bí thư mà c ghế ch tch nước ông Trn Đi Quang đ li sau này. Vi chiếc lò nướng tham nhũng mà t "ci khô" Đinh La Thăng ti "ci tươi" Nguyn Đc Chung đu cháy rc, ông Trng làm cho nhiu quan to lo ngay ngáy. Trong mt chế đ mà các quan chc được coi là "bc thy" tham nhũng, nhng ai chưa b l đu ngán chiếc lò ca ông Trng. Điu này cũng có nghĩa là s người mun h b ông Trng, trong đó có c vây cánh trước đây ca ông Nguyn Tn Dũng, không h ít. Và nếu ông Trng không may rt đài như ông Dũng đi hi 12, mt cuc ni dy ca phe ăn dày có th làm cho cánh hu hin nay ca ông Trng điêu đng. Có l đây là lý do dù đã già và yếu nhưng ông Trng vn phi gi cht ly c hai ghế mà phi u viên b chính tr mi được ng i như hin nay.

Sau khi ông Nguyn Đc Chung b tng giam, trong s nhng bình lun v v này có câu " Vit Nam không có đúng vi sai, ch có thng hay thua". Hin gi phe ông Trng cũng đang thng c người dân trong nhiu v vic trong đó có v Đng Tâm hi đu năm. Vi tình hình hin nay câu "phe nào thng thì nhân dân đu bi" ca Nguyn Duy li vn đúng.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 02/09/2020

*********************

Có thuyết âm mưu khi "bắt tạm giam" Chủ tịch Hà Nội trước thềm Đại hội Đảng ?

Phạm Quý Thọ, RFA, 01/09/2020

Thuyết âm mưu là cách lý giải vấn đề còn ngờ vực theo hướng gán cho chúng những bí hiểm của các thế lực ngầm, cá nhân hay tổ chức, đứng đằng sau. Thuyết âm mưu có thể lan truyền trong nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, tôn giáo, có thể liên quan đến các mục tiêu lớn, như cáo buộc về sự thống trị của một quốc gia hoặc sự thống trị thế giới, hoặc có thể liên quan đến các sự kiện như các vụ ám sát, khủng bố, dịch bệnh…. Đối với chế độ đảng toàn trị, chuyên chế công tác cán bộ là nội bộ, bí mật, bởi vậy thường tạo ra những suy đoán ngờ vực đặc biệt trong những thời kỳ khủng hoảng.

chung2

Ông Nguyễn Đức Chung phát biểu trong chuyến thăm Pháp hôm 26/10/2019 - AFP

Giả thuyết từ ngờ vực ?

Việc bắt ông Chủ tịch Thủ đô Hà Nội là một sự kiện gây ảnh hưởng lớn đến xã hội, chứa đựng giả thuyết nghi ngờ rằng liệu có liên quan đến chống tham nhũng hay cạnh tranh quyền lực trong bối cảnh đại hội đảng các cấp trên cơ sở sắp hoàn thành, chuẩn bị đại hội đảng trực thuộc trung ương, tiến đến Đại hội 13.

Chiều tối ngày 28/8, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND TP Hà Nội về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Trước đó, vào ngày 11/8, các lãnh đạo có thẩm quyền đã có thông báo về quyết định tạm đình chỉ công tác về đảng và chính quyền đối với ông này. Cách thức cấp bách và thời điểm bắt lúc ông này hiện là Uỷ viên ban chấp hành trung ương, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng cộng sản, và Chủ tịch Thành phố đương nhiệm, khiến lan rộng đồn đoán về tính chất vụ án là nghiêm trọng, không chỉ là chống tham nhũng thông thường mà còn có thể liên quan đến chính trị nội bộ.

Ông Chánh văn phòng Bộ Công an thông báo, rằng ông Chủ tịch Hà Nội có liên quan đến 3 vụ án. Một là, vụ án liên quan đến Công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị với các tội danh "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Rửa tiền", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Hai là, vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Hà Nội. Ba là, vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước"…

Trước đó ít lâu, một số người có liên quan tới ba vụ án trên đã bị khởi tố bị can và bắt tạm giam, và đã được nhiều bài báo nhà nước đưa tin, định hướng kiểu dọn đường dư luận. Bởi vậy, khi bắt tạm giam ông Chung là không quá bất ngờ với những ai quan tâm đến những vấn đề thời sự, chính trị của đất nước. Tuy nhiên, về mặt hình thức, một số nghi ngờ cần được lý giải vì sao Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc công ty Nhật Cường đã kịp bỏ trốn, cho đến nay chưa bắt được, trước khi khởi tố bị can, vụ án thứ hai liệu có liên quan đến người thân (vợ, con) của ông Chung, "tài liệu bí mật nhà nước" bị chiếm đoạt là gì, tầm quan trọng đối an ninh quốc gia, thành phố. Cả trong ba vụ án nêu trên vai trò của ông Chung như thế nào ? Ngoài ra, liệu ông Chung có liên quan thế nào đến vụ án Đồng Tâm, khi ông từng đối thoại với người dân để giải toả cho hơn 30 cảnh sát cơ động bị bắt làm con tin "bất đắc dĩ’, dự kiến xét xử trong tháng 9 này ? Hơn thế, tại sao ông Chung lại bị bắt trước thềm đại hội Đảng, động thái này nhằm mục đích gì và liệu sẽ có tác động thế nào đến quy hoạch nhân sự của Đảng ?

Ông Nguyễn Đức Chung năm nay 53 tuổi, có quá trình thăng tiến ‘thuận lợi’. Ông đã từng nhiều năm làm công tác điều tra hình sự, lần lượt giữ các chức vụ Phó rồi Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an Hà Nội từ 2012-2016, ... Ông được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông có học vị tiến sĩ luật, từng được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang năm 2004, khi 37 tuổi và được phong hàm Thiếu tướng năm 2013, khi 46 tuổi…

Ông Chung có thể tiếp tục ‘leo cao’ trên nấc thang quyền lực, bỗng nhiên ‘ngã ngựa’ khiến cho việc suy đoán ông này có thể không nằm trong danh sách quy hoạch cán bộ chiến lược của Đảng. Hơn thế, sự thăng tiến ‘đặc biệt’ của ông ta, theo đồn đoán, là do ông thuộc đường dây bảo trợ chính trị, được nâng đỡ bởi nhân vật quyền lực cao, ở ‘chóp bu’ chế độ, là hệ quả của sự thoả hiệp bởi cơ chế lãnh đạo tập thể của Đảng. Ngoài ra, như đã biết, trong bối cảnh bất ổn của nhiệm kỳ trước Đại hội 12 nhiều tướng công an đã chuyển sang làm chính khách, giữ chức vụ đảng hoặc chính quyền, trong đó có ông Chung.

Cội nguồn thuyết âm mưu "công tác cán bộ"

Thuyết âm mưu trong công tác cán bộ của Đảng có cội nguồn từ bản chất của chế độ đảng chuyên chế, trong đó tập trung vào việc cai trị bằng gieo rắc nỗi sợ hãi, hoặc là phục tùng hoặc là bị trừng phạt.

Sau Cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917, chế độ đảng chuyên chế được xác lập khi ‘phái Bolshevik (đa số) và Melshevik (thiểu số), đã bị xoá bỏ bởi bạo lực, "Bạch vệ" và "Hồng Quân’ cũng không còn tồn tại, nhưng xã hội vẫn bị chia làm hai phe : ủng hộ đảng là ‘thế lực cách mạng’ và phía bên kia là ‘thế lực thù địch’, người dân bị phân chia thành giai cấp ‘bóc lột’ và ‘bị bóc lột’… Trong thời chiến hoặc tình huống cấp bách có rất nhiều vụ "khủng bố đỏ" diễn ra. Lịch sử còn ghi lại rằng dưới thời Xô Viết trước đây, I. Stalin, có nghĩa "Mạnh như thép" trong tiếng Nga, lãnh tụ cộng sản sau V. Lenin, từng sử dụng Beria, có biệt danh ‘Đao phủ đỏ’, cựu Bộ trưởng nội vụ dưới quyền, như một công cụ khủng bố bất kỳ sự chống đối và bất đồng chính kiến nào. Các nhân vật chính trị, trí thức, nghệ sĩ… sau khi bị bắt giữ thì tên tuổi của họ cũng bị xóa sạch khỏi các văn bản, tranh ảnh, như là chưa hề tồn tại…

Hiện nay mô hình cai trị này vẫn tồn tại, mặc dù "bản chất nguyên thuỷ" của nó đã thay đổi ít nhiều theo thời cuộc, nhưng công tác cán bộ vẫn là nội bộ của Đảng. Đây là vấn đề được cho là "nhạy cảm" đối với chế độ. Sau mỗi giai đoạn khủng hoảng Đảng lại phát động "chỉnh đốn", trong đó những kẻ "tự diễn biến, tự chuyển hoá", "vi phạm kỷ luật đảng" đến mức "tổn hại uy tín của Đảng", sẽ bị trừng phạt và, thậm chí, bị loại khỏi bộ máy cai trị. "Đức trị" với việc nêu gương đạo đức và lối sống của cán bộ lãnh đạo có thể làm "mềm hoá Đảng trị" cũng được đề cập, nhưng tiêu chuẩn trung thành với đảng và lãnh tụ luôn là ưu tiên.

Công tác cán bộ là nội bộ, khép kín đã và đang sản sinh ra cơ chế thiếu công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của quan chức, đặc biệt, trước nhân dân. Cơ chế "Đảng cử, dân bầu" ngày càng tỏ ra không đáp ứng trước thực tế chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường.

Thuyết âm mưu có thể cho phép nắm lại quyền lực khi nó đã bị giảm sút hoặc có nguy cơ tuột khỏi tầm kiểm soát trong một bối cảnh thế giới phức tạp và thể chế chính trị bất ổn bằng cách thực hiện "một vụ đình đám" trong thời điểm "nhạy cảm" như một "âm mưu". Bởi vậy, trong công tác cán bộ mỗi khi có vụ án liên quan đến những quan chức đương nhiệm "cỡ bự", như vụ "bắt tạm giam" cựu Chủ tịch Thành phố Hà Nội, Uỷ viên Ban chấp hành trung ương khoá 12, luôn tạo ra những điều kiện để các thuyết âm mưu phát triển.

Phạm Quý Thọ gửi từ Hà Nội

Nguồn : RFA, 01/09/2020

********************

Xung quanh chuyện ông Nguyễn Đức Chung bị bắt

Nguyễn Ngọc Già, RFA, 01/09/2020

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Hà Nội bị bắt vào hôm 28 tháng Tám năm 2020. Trước đó, ngày 11 tháng Tám năm 2020, ông bị đình chỉ chức trách bằng quyết định của Thủ tướng chính phủ, sau khi Bộ Chính trị Đcộng sản Việt Nam đình chỉ về mặt đảng cùng ngày.

chung3

Việc ông Chung bị bắt gây bất ngờ dư luận bởi tính đột ngột và vội vã.

Những sự việc quá khứ đáng chú ý của ông Nguyễn Đức Chung

Ngày 17 tháng Ba năm 2015, khi còn là Giám đốc công an Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định [1] một số thanh niên mặc áo thun màu đỏ trên có logo mô phỏng biểu trưng của ngành công an với dòng chữ "DLV - Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc" xuất hiện tại khu vực Hồ Gươm, đó là lực lượng tự phát, gây rối, tranh cãi, xô đẩy một số người dân đã tổ chức tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh, trong cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền tại quần đảo Trường Sa vào ngày 14 tháng Ba năm 2015. Trong sự việc này, ông Chung cam kết xác minh về lực lượng "Dư Luận Viên tự phát". Câu chuyện tạo ra một niềm tin vững chãi trong lòng dân về "lòng yêu nước" của thiếu tướng Nguyễn Đức Chung.

Ngày 26 tháng Năm năm 2015, trong phiên thảo luận sửa đổi Bộ Luật Hình Sự, thiếu tướng công an Nguyễn Đức Chung thằng thắn bày tỏ [2] : "Người nghèo đi buôn ma tuý bị lĩnh án tử hình, không cớ gì người có chức vụ, kiến thức mà tham ô, tham nhũng lại không bị tử hình". Tinh thần quyết liệt này đã đi vào "lòng quần chúng" như một tấm lòng thương dân vô bờ bến của người Cộng Sản tuổi trẻ - tài cao - trung kiên - anh dũng Nguyễn Đức Chung.

Ngày 4 tháng Mười Hai năm 2015, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trở thành tân Chủ tịch Hà Nội với số phiếu 94,56% tán thành của đại biểu của Hội đồng nhân dân Hà Nội [3]. Điều này như một chứng cứ "ý đảng lòng dân" hòa làm một, như người cộng sản Việt Nam luôn khẳng định tính chính nghĩa và ngời sáng.

Ngày 17 tháng Sáu năm 2018, khi đang đương chức Chủ tịch Hà Nội, ông Chung cảnh báo [4] cử tri quận Cầu Giấy với tư cách đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội, tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy, để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội rằng : "thời gian qua, các thế lực thù địch đã lợi dụng tâm lý "bài Trung Quốc" trong một số người dân để kích động, chia rẽ tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc". Tất nhiên, đây lại thêm một điểm son đối với Bộ Chính trị Đcộng sản Việt Nam và trong tâm thức của những đảng viên cấp cao trung kiên dù đã về hưu và tầng lớp nhân sĩ trí thức Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì vậy, nguyên Chủ tịch Hà Nội được đánh giá [5] "là một người năng nổ, quyết liệt" như lời của ông Nguyễn Quang A trả lời với đài VOA, ngay hôm ông Chung bị bắt là có thể hiểu được.

Hà Nội dưới thời ông Chung làm chủ tịch, được người dân nhìn thấy có nhiều tiến bộ về an sinh xã hội cùng bộ mặt văn minh hơn, với nhiều hàng cây được trồng mới, với hàng quán lấn chiếm vỉa hè bớt dần sự hỗn độn và bớt đẩy người đi bộ xuống lòng đường cùng vài việc khác. Đăc biệt, chống dịch virus Vũ Hán, ông Chung còn được định khen thưởng vì đã hoàn thành rất tốt. Đây lại là điểm son, dù việc khen thưởng dở dang và chấm dứt luôn cùng với việc ông Chung bị bắt.

Dù làm được nhiều việc tốt đẹp cho Hà Nội như vậy nhưng có lẽ ông Chung không nên nói [6] "không để một ai vào đây làm trò đùa cho cả thiên hạ" trong vụ việc sông Tô Lịch được thí điểm làm sạch, theo công nghệ Nhật Bản mà các chuyên gia Nhật đã nhận được sự đồng ý từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Cách phát ngôn của ông Chung buộc phải nhìn nhận tính "cát cứ địa phương" vẫn ngang nhiên tồn tại như hàng chục năm qua. Và đó cũng là vấn nạn trầm trọng vô cùng khó giải quyết như ông Phan Văn Khải từng than vãn "trên bảo dưới không nghe" hoặc mới hơn như đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ta thán "trên nóng dưới lạnh".

Sông Tô Lịch và "vụ án Nhật Cường" gây sóng gió quá lớn trong suốt thời gian 2 năm qua.

Xung quanh vụ nguyên Chủ tịch Hà Nội bị bắt

Theo báo chí cho biết, ông Chung bị bắt với tội danh điều 337 theo Bộ Luật Hình Sự (BLHS). Tội danh này quy định mức án tù từ (thấp nhất) 2 năm đến (cao nhất) 15 năm, thuộc chương XXII - Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính.

Trong loại tội danh 337, tại điểm d có nêu, một khi kẻ phạm tội "gây tổn hại về chế độ chính trị, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ"có thể bị phạt tù đến 15 năm.

Với quá khứ như trên, dư luận không tin điểm d có thể kết tội ông Chung.

Sự việc ông Chung bị bắt giữ gây rúng động dư luận trong và ngoài nước. Nhiều đồn đoán xung quanh về sự vắng mặt của ông Chung, như thể bị bịnh hoạn hay bị đầu độc nghiêm trọng theo đó cũng xuất hiện.

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho báo giới biết [7] vào hôm 29 tháng Tám năm 2020 rằng : Ông Chung đến làm việc tại Cơ quan An ninh điều tra vào hôm 28 và lệnh bắt giữ được thực hiện lúc đó. Ngoài ra, lệnh khám xét được thực hiện lúc 19 giờ 25 phút cùng ngày. Thiếu tướng Xô nhấn mạnh, ông Chung sức khỏe bình thường, dù từng hai lần sang Pháp phẫu thuật vào năm 2015 và 2016 do polyp sát trực tràng và liên quan đến phổi.

Theo Bộ luật Tố tụng hình sự, tại điều 113 khoản 3 quy định "Không được bắt người vào ban đêm, trừ trường hợp phạm tội quả tang hoặc bắt người đang bị truy nã" và điều 195 "Khám xét chỗ ở, nợi làm việc, địa điểm, phương tiện" tại khoản 1,2,3,4,5 nói rõ : không được bắt đầu khám xét vào ban đêm và phải có các thành phần đầy đủ, đặc biệt tất cả các thành phần liên quan đến việc khám xét phải có mặt và không được tự ý rời đi, không được trao đổi, liên lạc với nhau cho đến khi khám xét xong.

So với thực tế từ hàng chục trang báo, không một hình ảnh nào cho thấy sự có mặt của ông Nguyễn Đức Chung vào đêm 28 tháng Tám năm 2020. Đây là một vi phạm rất nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng hình sự.

Nguyễn Đức Chung được biết là một tiến sĩ luật học (!)

Kết

Ngày 30 tháng Tám năm 2020, báo VNExpress cho biết [8] "Hồ sơ bệnh án, thông tin, kết quả khám bệnh, chữa bệnh, kiểm tra sức khỏe của Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thuộc danh mục bí mật nhà nước mức độ tối mật".

Ông Nguyễn Đức Chung là Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đcộng sản Việt Nam, tức nằm ngoài phạm vi Quyết định 1295/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành ngày 24 tháng Tám. Do đó, Thiếu tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công An - cần phải trình ra bằng chứng trước công luận, về trình tự thủ tục đúng quy định theo Bộ luật Tố tụng hình sự, để thuyết phục đông đảo người dân đang vô cùng hoang mang quanh vụ bắt giữ nguyên Chủ tịch Hà Nội - Nguyễn Đức Chung.

Chỉ có sự thật quanh ông Chung được trình bày rõ ràng, mới mong chấm dứt mọi đồn đoán mà những nghi ngờ đó càng làm ảnh hưởng đến danh dự của Đcộng sản Việt Nam nói chung và nhân phẩm đảng viên Nguyễn Đức Chung nói riêng.

Nguyễn Ngọc Già

Nguồn : RFA, 01/09/2020 (nguyenngocgia's blog)

Chú thích :

[1] https://thanhnien.vn/thoi-su/cong-an-ha-noi-dang-xac-minh-ve-luc-luong-du-luan-vien-tu-phat-542332.html

[2] https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tuong-chung-co-gi-khong-tu-hinh-toi-pham-tham-nhung-864725.tpo

[3] http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2015-12-04/ong-nguyen-duc-chung-dac-cu-chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-26721.aspx

[4] https://thanhnien.vn/thoi-su/chu-tich-ha-noi-the-luc-thu-dich-dang-chia-re-tinh-huu-nghi-vn-trung-quoc-974279.html

[5] https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_%C4%90%E1%BB%A9c_Chung

[6] https://tuoitre.vn/vu-song-to-lich-chu-tich-ha-noi-khong-de-mot-ai-vao-day-lam-tro-dua-cho-ca-thien-ha-20191206180425886.htm 

[7] https://vnexpress.net/thieu-tuong-to-an-xo-suc-khoe-ong-nguyen-duc-chung-van-binh-thuong-4154168.html

[8] https://vnexpress.net/thong-tin-suc-khoe-lanh-dao-cap-cao-la-toi-mat-415...

*******************

"Nội chiến" trong Đảng – Nguyễn Đức Chung bị "thanh trừng" trước Đại hội 13

Hoàng Trung, Thoibao.de, 29/08/2020

Tại số 88 phố Trung Liệt Hà Nội dày đặc lực lượng nhà báo hơn là Công an, hàng trăm phóng viên đã chờ ở đó trước khi xe của Bộ Công an đến khám nhà ông Nguyễn Đức Chung, đương kim Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

chung4

Ảnh : cảnh trước khi mở cổng vào khám xét nhà chủ tịch Nguyễn Đức Chung tại số 88 phố Trung Liệt Hà Nội, tối ngày 28/8

Theo các video tường thuật ngay tại cửa nhà ông Chung, thì không ai thấy ông Chung xuất hiện từ xe của Bộ Công an đi vào nhà khi hé mở cánh cổng nhà số 88, để lực lượng Công an tiến vào khám xét.

Có vẻ như các phóng viên được báo trước là Bộ Công an đưa ông Chung từ bệnh viện về nhà để đọc lệnh khởi tố, tuy nhiên cho đến nay chưa có báo chí nào đăng hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung đứng trước các cán bộ Công an điều tra khi đọc lệnh khởi tố và lệnh khám nhà tại nơi cư trú của ông, không như các vụ án khác.

Theo tường thuật của nhà báo Trương Châu Hữu Danh đưa tin tại hiện trường thì Bộ Công an cũng đồng thời khám xét nhiều cơ sở địa điểm khác liên quan đến việc bắt ông Nguyễn Đức Chung. Ông Danh cho rằng ông Chung sẽ có một đêm ngon giấc trong trại giam vì không phải thấp thỏm chờ đợi điều không hay sẽ đến như các đêm khác.

"Anh Chung từ ngày bị đình chỉ đến lúc bị bắt sức khỏe bình thường, không có chuyện nằm viện. Chị Hoa (tức vợ ông Chung), đi bệnh viện là để chăm sóc bố bệnh rất nặng". ông Danh nói thêm.

Bình luận trên livestream của ông Trương Châu Hữu Danh, một số người cho rằng đây là quả báo từ làng Đồng Tâm đến sớm và rất nhiều người mong đợi sự việc này sớm xảy ra đối với Tất Thành Cang và Lê Thanh Hải ở tp.HCM hơn.

Bộ Công an Việt Nam ngày 28/8 ra thông báo nói họ đã có quyết định khởi tố bị can, băt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UND TP Hà Nội để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.

Ấn tượng với con số 8, Facebook Thanh Mai nói : "hôm nay ngày 28/8 công an mang còng số 8 đến số 88 phố Trung Liệt nó diệt anh Chung".

Facebook Lê Kiên viết rằng "Đời anh nắm bao nhiêu bí mật, giờ lại bị bắt vì tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Nghiệt ngã và đại bi kịch".

Bà Lê Nguyễn Hương Trà, với trang Facebook có hơn nửa triệu người theo dõi đưa tin rằng : "Sau khi bị đình chỉ, Nguyễn Đức Chung đã đi gặp ông Tổng xin chấp nhận cắt và khai trừ hết, nhưng miễn khởi tố hình sự. Nói gì thì cũng từng là Giám đốc CA, Ủy viên Trung ương Đảng ; còn là Anh hùng LLVTND.

Tuy nhiên, mọi việc như dự đoán, trưa nay 28/8, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn Lệnh bắt cựu CT Hà Nội và tạm giam 04 tháng về tội "làm lộ bí mật nhà nước". Có thể đây chỉ mới là tội danh ban đầu, với chứng cứ vật chất từ ba người – Nguyễn Hoàng Trung (lái xe), Nguyễn Anh Ngọc (thư ký) và Phạm Quang Dũng (nhân viên C03 Bộ Công an) – đã khai nhận sau khi bị khởi tố, tạm giam trong vụ án Nhật Cường.

Như vậy, cả gia đình Nguyễn Đức Chung, vợ Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa (Công ty TNHH Thương mại Minh Hoa) và con trai Nguyễn Đức Hạnh (Công ty TNHH TMDV Arktic) đều có khả năng gặp nhau tại Tòa. Luật sư – Đại biểu Quốc Hội Trương Trọng Nghĩa (Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh) được ông Chung mời làm người đại diện pháp lý, bào chữa cho mình ; như ông Đinh La Thăng đã từng !

chung5

Ảnh : Phố Trung Liệt đoạn qua nhà ông Nguyễn Đức Chung, ùn tắc do có nhiều người hiếu kỳ tập trung bàn tán và quay video

Còn nhớ, mới hồi tháng 5/2020 tại Hội nghị TW 12, Nguyễn Đức Chung nằm trong top 10 danh sách 87 nhân sự được qui hoạch ứng cử vô Bộ chính trị nhiệm kỳ sau !" Bà Lê Nguyễn Hương Trà cung cấp thêm thông tin.

Nhà báo Nguyễn Như Phong, Cựu Tổng biên tập báo Petrotimes bình luận rằng : "Vừa xem VTV thấy thông báo Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt tạm giam… Thực sự là tôi không hề ngạc nhiên.

Cách đây 4 ngày, tôi có gặp Chung ở Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội … Sở dĩ cần phải gặp là vì có mấy đứa c..h.ó chết nói rằng Chung tự tử, rằng bị bệnh nặng…

Chúng tôi gặp nhau ngay trong phòng của Chung. Sau mấy câu hỏi thăm nhau Chung nói luôn : "Chắc mấy hôm nữa họ khởi tố em ?"

Tôi gật đầu và bảo : "Chắc chắn rồi. Cho nên phải chuẩn bị".

Chung cười gượng gạo và bảo : "Đúng là sinh nghề, tử nghiệp"

Rồi chúng tôi cũng nói chuyện với nhau được một lúc… Biết là cơ quan an ninh không rời mắt khỏi Chung, nên ở lâu không tiện, tôi về.

Khi chia tay, tôi bảo Chung : "Mình sai mình phải chịu. Nhưng không được hèn ! ! !"

Sở dĩ tôi nói vậy là vì tôi cực kỳ ghét mấy ông quan, khi đương chức thì nói năng hùng hồn, chém gió phần phật… còn khi ra vành móng ngựa thì van xin, khóc lóc, rồi lại còn xin lỗi… Rõ là hèn ! Mà có ai tin, ai nghe mấy lời hối lỗi ấy đâu ?

Cựu tù nhân lương tâm Phạm Minh Vũ viết trên Facebook cá nhân có 26 ngàn người theo dõi rằng : "Hôm nay, An ninh điều tra Bộ Công An tống giam 4 tháng với Nguyễn Đức Chung vào trại B14, nơi mà Chung hồi làm giám đốc công an Hà Nội tống giam nhiều Tù nhân chính trị, khi đó Chung ăn ngon ngủ kỹ chắc Chung sẽ không bao giờ nghĩ rằng, có ngày mình lại vào nằm ở đây.

chung6

Ảnh : Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khi ấy là Giám đốc công an Thành phố Hà Nội, chụp hình với cố chủ tịch nước Trần Đại Quang khi ấy là Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Nguyễn Đức Chung từng được vinh danh là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Đêm nay trên bệ xi măng hôi rình ấy, có khi một manh chiếu cũng không kịp có mang đi mà nằm, giữa bốn bức tường trống trơn và chắc chắn không thể ngủ được, vắt tay lên trán có khi nào Chung hỏi vì sao lại thế này không ?

Vụ việc bắt Chung con hôm nay chúng ta phải xác quyết một điều với nhau rằng, Chung là phe yếu thế trong trò chơi chính trị mà đại hội 13 sắp diễn ra, khi xộ khám chỉ là cuộc thanh trừng phe nhóm, mà phe đập Chung là phe Nghệ-Tĩnh.

Trong phiên bỏ phiếu sơ bộ tại Hội nghị Trung Ương 12 hồi 5/2020, Nguyễn Đức Chung, và Vũ Đức Đam có số tín nhiệm cao nhất trong số ủy viên TW, mà khả năng 2 cái tên ở trên sẽ vào Bộ chính trị. Vũ Đức Đam thì không có tham vọng gì lớn trong việc tiến xa hơn, nhưng Chung thì lại khác. Việc sai phạm vụ Nhật Cường hay những vụ khác mà an ninh điều tra gô cổ Chung hôm nay chỉ là cái cớ. Vì nếu nói sai phạm thì Hoàng Trung Hải (Hà Nội) hay Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải (ở Thành Hồ) còn sai phạm lớn gấp vạn lần Chung con, nhưng gần như thoát nạn bằng việc phê bình.

Làm quan ở VN, có một nguyên tắc Anh phải tuân thủ luật chơi đó là "Muốn leo cao thì phải có sai phạm", sai phạm càng lớn càng nhiều thì chức càng lên cao. Sai phạm như một điều kiện cần để anh bước vào chính trường, vì khi đó Anh mới dễ bị kiểm soát theo ý của cấp trên. Nếu lấy một kẻ có uy tín, trong sạch thì một ngày nó vượt mặt mình thì làm sao ?

chung7

Ảnh : Ba nhân viên thân cận của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã bị bắt trước đó bao gồm : Nguyễn Anh Ngọc (thư ký, bên trái), Nguyễn Hoàng Trung (lái xe, ở giữa) và Phạm Quang Dũng (cán bộ C03 Bộ Công an)

Chính vì nguyên tắc phải có sai phạm nên Chung hay những kẻ tống Chung vào lò thì ai cũng như ai mà thôi.

Chỉ có điều, vì Uy tín của Chung cộng với là một tướng công an đầy tham vọng lớn, thì phe khác buộc phải liên kết hạ bệ Chung mà thôi, trước khi Chung kịp vào Bộ chính trị. Vì Chung chẳng ưa gì đám Nghệ tĩnh do đám này quá đông ở Trung ương. Hôm nay Chung là một trong số đó.

Màu sắc thanh trừng phe phái thường diễn ra quyết liệt ở mỗi kỳ đại hội, lần này phe Nghệ Tĩnh quyết tâm bắt chung khi Chung vẫn đang là đương kim chủ tịch Thành phố Hà Nội, vẫn mang hàm tướng công an, vẫn là đảng viên nhưng vẫn bế đi.

Điều này thể hiện sự khẩn trương trước khi Hà Nội chuẩn bị đại hội đảng bộ Thành phố, Bộ công an không cần đợi Trung ương cách chức chủ tịch Thành phố mà tóm luôn mới thấy, uy lực của đám Nghệ Tĩnh mạnh cỡ nào, chắc chắn đại hội 13 tới đây, phe Nghệ Tĩnh sẽ thống trị VN. Dự sẽ là đẫm máu hơn thời kỳ huy hoàng của chủ lò hiện tại.

Đêm nay, trên bệ xi măng lạnh lẽo ấy, 9 giờ Anh Chung thẫn thờ tựa lưng vào tường, miên man suy nghĩ bâng quơ, chợt quản giáo hô buồng 15 điểm danh, Chung con cũng phải bật dậy đứng qua song sắt mà hô dạ Có, chứ không sáng mai nó kêu ra chích điện là nhục lắm. Trước đây là tướng bọn quản giáo nó nể, chứ giờ là thằng tù nó khinh ra mặt, người cộng sản nó tệ thế đó Chung ạ.

Miệng hô đồng chí chứ nó thịt vợ mình khi nào không hay.

Và sáng mai đem bo ra lấy cơm, xin cán bộ kem đánh răng, bàn chải bị chặt đôi mới hiểu cảm giác, ở tù nó không sướng như ở ngoài đâu Chung ạ. Xin Không khéo, bọn quản giáo không chửi như con tôi mới phục Anh Chung". Ông Phạm Minh Vũ tâm sự với kinh nghiệm của một người từng là tù nhân lương tâm.

chung8

Ảnh : Hôm 10/7 Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Bùi Quốc Việt – anh trai của Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Nhật Cường Mobile.

Trong tù cái ca dùng uống nước, đánh răng và ăn đựng cơm canh được gọi là cái BO và cái bàn chải đánh răng luôn bị chặt một nửa vì quản giáo sợ người bị giam giữ sẽ mài sắc và tự tử hoặc làm vũ khí đánh nhau.

chung9

Ảnh : hình ảnh chủ tịch Nguyễn Đức Chung trong những cuộc họp chống Covid-19 được dư luận đánh giá cao và ông cũng được đề xuất tặng huân chương chống Covid-19. Khi còn là Giám đốc công an Thành phố Hà Nội và là đại biểu quốc hội, ông cũng nổi tiếng với câu nói "Người nghèo đi buôn ma tuý bị lĩnh án tử hình, không cớ gì người có chức vụ, kiến thức mà tham ô, tham nhũng lại không bị tử hình"

Trước đó, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thiếu tướng Tô Ân Xô – chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an – cho biết, theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến ba vụ án :

– Vụ án Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án.

– Vụ án Buôn lậu – Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng – Rửa tiền – Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng – xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch – đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

– Vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP Hà Nội.

Báo VNExpress mô tả một loạt thành tích của ông Nguyễn Đức Chung, rằng :

Ông Chung tốt nghiệp Học viện Cảnh sát, là tiến sĩ luật, có hàng chục năm công tác tại Công an Hà Nội, từ lãnh đạo Đội Trọng án đến Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Phó giám đốc và Giám đốc Công an. 37 tuổi, ông được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang ; 46 tuổi là thiếu tướng.

Cuối năm 2015, khi đang đứng đầu lực lượng công an thủ đô, ông được bầu làm Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố giữa năm 2016, ông tái đắc cử nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu cao.

Trong nhiệm kỳ ông Chung làm Chủ tịch thành phố, Hà Nội trồng mới hơn một triệu cây xanh, đưa Giải đua xe công thức 1 về tổ chức trên địa bàn ; mở không gian đi bộ hồ Gươm và vùng phụ cận ; sắp xếp lại loa phường…

Với vai trò Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 của Hà Nội, ông đưa ra một số biện pháp quyết liệt để khoanh vùng, dập dịch. Hà Nội từ chỗ là địa phương dẫn đầu cả nước về số ca mắc đã sớm được trở lại trạng thái bình thường mới và có 105 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng.

Hoàng Trung

Nguồn : Thoibao.de, 29/08/2020

*******************

Vì sao đều sai phạm nhưng có lãnh đạo bị bắt, có người thoát ?

Diễm Thi, RFA, 01/09/2020


Sáng ngày 1 tháng 9 năm 2020, nhiều tờ báo lớn trong nước như Tuổi Trẻ, Pháp Luật, Người Lao Động… đồng loạt đưa tin sai phạm của Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể từ năm 2015, thời ông Thể còn làm Thứ trưởng Bộ này.

chung10

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể. Photo : thanhtra.com

Trước đó, tối 28 tháng 8, tin Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị Bộ Công an khởi tố và bắt giam với cáo buộc tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước loan truyền nhanh chóng trên báo chí chính thống cũng như mạng xã hội.

Cho đến khi bị bắt, ông Chung chưa bị kỷ luật về mặt đảng hay nhà nước, mà mới chỉ nhận quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký trước đó 17 ngày ; nhận quyết định từ Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành đảng bộ, đình chỉ chức vụ Phó bí thư, ủy viên trung ương đảng, Phó bí thư thành ủy Hà Nội, cũng trước đó 17 ngày.

Dư luận đặt câu hỏi vì sao ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy liên quan dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm bị Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thông báo kết luận sai phạm từ ngày 9 tháng 1 năm 2020, vẫn ung dung tự tại ?

Hay trường hợp ông Tất Thành Cang. Khi còn giữ chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, ông Tất Thành Cang đã ký tắt hợp đồng xây dựng - chuyển giao dự án xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm với giá trị hơn 12.000 tỷ đồng. Việc ký kết này, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương là sai nguyên tắc, khi thẩm quyền của thành phố chỉ được phê duyệt các dự án có tổng mức đầu tư dưới 1.500 tỷ đồng.

Hôm 15 tháng 11 năm 2018, Ủy ban kiểm tra trung ương công bố kết luận kiểm tra vi phạm của ông Tất Thành Cang, Phó bí thư thường trực thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là rất nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Đến bây giờ ông Cang vẫn bình an.

Gần đây, Thanh tra Chính phủ Hà Nội công bố những sai phạm tại tỉnh Kiên Giang nơi ông Nguyễn Thanh Nghị, con trưởng của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là bí thư. Tuy nhiên hầu hết những người dính líu sai phạm, trong đó có ông Nguyễn Thanh Nghị, chỉ bị kiểm điểm.

Trung tá Quân đội Đinh Đức Long, người tuyên bố từ bỏ đảng cộng sản từ năm 2014, giải thích rằng, có ba yếu tố quyết định nguyên tắc của đảng xuyên suốt quá trình lịch sử từ khi thành lập đảng đến nay. Đó là làm việc gì cũng phải có lý (tức là có chứng cứ), có lợi (tức thời điểm bắt có lợi hay không) và đúng lúc (tức bắt có đúng lúc không). Ba yếu tố đó sẽ giải thích hiện tượng vì sao bắt người này mà không bắt người kia.

Ông Long phân tích việc ông Chung ở Hà Nội bị bắt mà các ông Hải, Cang, Đua ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ‘bình yên vô sự’ đến lúc này :

"Thứ nhất mấy người kia không còn nguy cơ cho chế độ vì người thì về hưu rồi, người thì bị cách chức, bị kỷ luật. Coi như bị loại khỏi cuộc chơi, không còn nguy hiểm cho chê độ nữa. Vấn đề còn lại là tiền. Muốn thoát tù, muốn nhẹ tội thì ‘nôn’ tiền ra. Tiền chỉ chạy từ túi này sang túi khác thôi.

Còn Nguyễn Đức Chung, hồi Hội nghị Trung ương 12 được phiếu tín nhiệm rất cao. Như vậy ông này có nguy cơ vào Bộ chính trị. Một là chức Bí thư thành ủy Hà Nội. Hai là Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Chung là nguy cơ đối với rất nhiều kẻ thù chính trị thì họ phải ‘thịt’ thôi".

Trưa 6 tháng 12 năm 2018, tại kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội khóa 15, 102 đại biểu tham dự đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 36 người giữ chức vụ do HĐND bầu và phê chuẩn. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Hà Nội có 84 phiếu tín nhiệm cao, 14 phiếu tín nhiệm, 4 phiếu tín nhiệm thấp.

Với trường hợp ông Nguyễn Văn Thể. Kết luận điều tra về vụ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn Thể khi còn là Thứ trưởng Bộ Giao thông và vận tải đã ký 3 văn bản không đúng quy định của pháp luật, hợp thức hóa các nội dung Công ty Yên Khánh đề xuất. Yên Khánh là công ty của bị can Đinh Ngọc Hệ, tức Út "trọc".

Vì sao sai phạm của ông Nguyễn Văn Thể xảy ra từ năm 2015 mà đến năm 2017, ông Thể được thăng chức từ Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải lên Bộ trưởng bộ này ?

Nhà quan sát tình hình chính trị Quang Hữu Minh nhận định, vấn đề là nếu ông Thể không có sai phạm gì thì đương nhiên khóa tới ông Thể sẽ ngồi tiếp ghế bộ trưởng. Đó là lý do những sai phạm của vị bộ trưởng này được ‘khui’ ra lúc này.

"Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể không được lòng dân. Chưa nói tới những việc chìm mà những việc nổi như thu phí, thu giá cũng làm dân mệt mỏi, tốn kém, mất thời gian. Về mặt đảng thì những sai phạm vừa rồi làm cho dân chê đảng dốt. Nói chung cả về đảng và dân thì ông Thể làm mất hình ảnh rất nhiều. Còn nói về sai phạm các trạm BOT thời ông Thể còn làm thứ trưởng thì nhiều và bây giờ họ lôi ra.

Nói gì thì nói. Trong tương lai, bất kể Việt Nam thân Trung hay thân Mỹ, số tiền họ đầu tư vào cơ sở hạ tầng Việt Nam sẽ nhiều. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sẽ được phân công quản lý việc này. Do đó, đây là một vị trí đáng mơ ước".

Ông Minh nói thêm rằng, nếu đảng làm nghiêm vấn đề chỉnh đốn đảng thì ai sai cũng bị xử lý. Không có quan điểm người bị nặng, người bị nhẹ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không như lâu nay.

Giữa tháng 7 năm 2020, một loạt cán bộ lãnh đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãnh phí theo Điều 219 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Người có chức vụ cao nhất bị khởi tố là Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến ; kế đến là ông Trần Trọng Tuấn - Phó chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ; Phan Trường Sơn - Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc ; Trần Quốc Đạt - Phó phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản ; và Lê Tấn Hòa - chuyên viên Sở Xây dựng.

Những vị cựu lãnh đạo thành phố như Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang vẫn không bị truy tố. Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư đảng cộng sản Việt Nam thì vi phạm của ông Nguyễn Văn Đua đáng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, nhưng đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của đảng.

Kỷ luật về mặt đảng có ba mức. Mức một là Khiển trách ; mức hai là Cảnh cáo ; mức ba là Khai trừ khỏi đảng.

Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương nêu quan điểm của ông, là không có quan chức cộng sản nào là không có tội nếu người ta ‘sờ’ đến, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng. Ông nhận định việc vì sao ai cũng có tội mà người bị bắt, kẻ lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật :

"Cái này rõ là các nhóm lợi ích của đảng đang tranh nhau quyền lợi. Nhóm này đánh nhóm kia kiểu băng nhóm mafia đánh nhau chiếm đoạt địa bàn. Theo những gì tôi biết thì rất khó đánh bọn Hải, Cang vì đằng sau họ là thằng Tàu, cho nên họ cũng phải né tránh. Khó khăn là chỗ đó. Chứ không phải bọn kia tội ít, công nhiều đâu".

Kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ rõ sai phạm của ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Văn Thể đã để cho Công ty Yên Khánh, là công ty kinh doanh thua lỗ, không đủ tư cách tham gia, nhưng được chỉ định làm nhà đầu tư xây dựng bổ sung 2 nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm theo hình thức BOT với tổng đầu tư 1.300 tỉ đồng. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu hình thức xử lý, kiến nghị đối với cá nhân ông Nguyễn Văn Thể.

Hôm 31 tháng 8 năm 2020, cựu bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng bị xác định là chủ mưu gây ra sai phạm tại dự án Cao tốc Trung Lương, giúp ông Đinh Ngọc Hệ chiếm đoạt 725 tỷ đồng ngân sách nhà nước.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 01/09/2020

**********************

Bộ trưởng Giao thông và vận tải Nguyễn Văn Thể từng ký nhiều văn bản trái luật

RFA, 01/09/2020

Bộ Công an Việt Nam vừa ra kết luận ông Bộ trưởng Giao thông- Vận tải Nguyễn Văn Thể từng ký các văn bản chỉ đạo không đúng quy định của pháp luật vào năm 2015, khi còn là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

chung11

Bộ trưởng Giao thông và vận tải Nguyễn Văn Thể trả lời trước Quốc hội ở Hà Nội hôm 4/6/2018 - Photo : mt.gov.vn

Theo thông tin từ truyền thông chính thống trong nước loan đi ngày 1 tháng 9, trong kết luận điều tra về vụ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn Thể khi còn là Thứ trưởng Bộ Giao thông và vận tải đã ký 3 văn bản không đúng quy định của pháp luật ; chủ trì kết luận nhiều cuộc họp có nội dung thực hiện không đúng quy định của pháp luật, hợp thức hóa các nội dung Công ty Yên Khánh của Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọc, đề xuất.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình quản lý việc thanh toán tiền trúng đấu giá, ngay khi Công ty Yên Khánh thanh toán không đúng hạn hợp đồng, Tổng công ty Cửu Long đã có 12 văn bản báo cáo Bộ Giao thông và vận tải. Sau đó, Bộ Giao thông và vận tải có 12 văn bản chỉ đạo nhưng đều không đề nghị chấm dứt trước hạn hợp đồng theo quy định, thu hồi quyền thu phí. Trong đó có 3 văn bản do ông Nguyễn Văn Thể ký.

Cụ thể, ngày 31/8/2015, ông Thể ký văn bản gửi Tổng công ty Cửu Long, Công ty Yên Khánh chỉ đạo yêu cầu phía Yên Khánh thanh toán theo đúng cam kết. Tiếp đó, ngày 8/10/2015, ông Nguyễn Văn Thể ký tiếp văn bản chỉ đạo Tổng công ty Cửu Long đốc thúc phía Yên Khánh nộp đủ số tiền mua quyền thu phí cao tốc. Ngày 22/6/2015, ông Thể ký tiếp văn bản thứ ba để gửi ông Đinh La Thăng, báo cáo việc Công ty Yên Khánh chưa thanh toán hết số tiền theo yêu cầu.

Ông Thăng viết lên góc trái tờ trình đề nghị ông Thể giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Từ đó, phía Công ty Yên Khánh ký văn bản gửi Bộ Giao thông và vận tải kiến nghị về việc giao Công ty Yên Khánh được chỉ định làm nhà đầu tư xây dựng bổ sung 2 nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm theo hình thức BOT hoặc BOT kết hợp BT với tổng đầu tư 1.300 tỉ đồng.

Kết luận của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ rõ sai phạm của ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Văn Thể đã để cho Công ty Yên Khánh, là công ty kinh doanh thua lỗ, không đủ tư cách tham gia nhưng trúng đấu giá.

Tuy nhiên, cơ quan này không nêu hình thức xử lý, kiến nghị đối với cá nhân ông Nguyễn Văn Thể.

Nguồn : RFA, 01/09/2020

*******************

Đi biu quc hi Vit Nam có quc tch Châu Âu xin thôi chc

VOA, 01/09/2020

Ông Phm Phú Quc, v đi biu quc hi va b phanh phui có h chiếu Châu Âu, đã xin thôi tư cách Đại biểu quốc hội cũng như t b chc v tng giám đc mà ông nm gi mt công ty 100% vn nhà nước.

sip1

Ông Phm Phú Quc, trong mt ln phát biu ti ngh trường Quc hi, đã xin thôi tư cách đi biu Quc hi và chc Tổng Giám đốc công ty Tân Thun sau khi b phát hin có hai quc tch. (nh chp màn hình Đu Tư online)

Trước đó, mt bài báo điu tra ca hãng tin Al Jazeera hôm 24/8, trong đó tiết l mt tài liu mt v chương trình h chiếu ca Cng hòa Síp (Cyprus) cho phép các chính tr gia "d tham nhũng" có th có được tm h chiếu nước này đ tr thành công dân Châu Âu, và ông Quc, mt thành viên Quc hi Vit Nam đi din Thành phố Hồ Chí Minh, có tên trong danh sách các chính tr gia "mua h chiếu vàng" đo Síp.

Mt ngày sau đó, lãnh đo Văn phòng quc hi Vit Nam cho biết đang xác minh s vic này. Cùng ngày 25/8, ông Quc tha nhn khi tr li phóng viên trong nước rng ông có quc tch đo Síp t năm 2018 nhưng cho biết rng ti thi đim ng c đi biu Quc hi vào năm 2016, ông ch có mt quc tch Vit Nam.

Thông tin ông Quc xin thôi tư cách Đại biểu quốc hội và chc tng giám đc công ty Tân Thun có 100% vn thuc Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ­ được Chánh văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh Hà Phước Thng cho biết hôm 1/9, theo các bn tin trên nhiu trang mng trong nước.

Theo ông Thng, Đoàn đi biu quc hi Thành phố Hồ Chí Minh s báo cáo Quc hi đ bãi min tư cách Đại biểu quốc hội ca ông Quc trong tun này.

"Ông Quc có quc tch th 2 nhưng không khai báo là th hin vic không gương mu, không chp hành quy đnh ca Đng", ông Thng được truyn thông trong nước trích li nói ti bui hp báo hôm 1/9. ng Quc đã xin thôi Đại biểu quốc hội, thôi chc v Tng giám đc Công ty Tân Thun và tiến hành gii trình".

Chánh văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết s vic s được gii quyết trong tháng 9.

Ông Quc, 52 tui, cùng v được xác đnh xin quc tch theo din Đu tư vào bt đng sn và phát trin các d án cơ s h tng Cng hòa Síp, mt quc gia thuc Liên minh Châu Âu. H sơ ca ông Quc nm trong nhng tài liu mà Al Jazeera thu thp được, bao gm hơn 1.400 đơn đăng ký vi tên ca hơn 2.500 người nhn được h chiếu đo Síp t 2017 đến 2019. Và vi mc đu tư ít nht là 2,5 triu USD, người ch đu tư có th s hu hi chiếu đo Síp, được coi là tm vé tr thành công dân Châu Âu và có th đi li t do 27 nước thành viên EU cũng như nhp cnh vào 174 quc gia mà không cn visa.

Trong nhng ngày qua, nhiu người dùng mng xã hi Vit Nam kêu gi gii chc chính quyn điu tra v ngun gc s tin mà gia đình ông Quc dùng đ "mua" quc tch. Tuy nhiên, ti bui hp báo hôm 1/9, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyn Như Khuê gh mi người không nên suy din t đâu đi biu Phm Phú Quc có 2,5 triu USD đ mua quc tch".

"Chúng ta tôn trng li ca ông Quc là do tài sn gia đình", ông Khuê được Zing trích li nói. "Không nên m vn đ đi xa quá".

Người đng đu ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết "vic đánh giá cán b có nơi còn hi ht, nhìn nhn cán b không sâu" và cho rng "đây là bài hc cho mi cán b công chc đ t vn".

Năm 2016, n đi biu quc hi Nguyn Th Nguyt Hường sau khi tha nhn mang quc tch Malta, có tài khon nước ngoài và c phiếu qu Malta đã b bãi nhim đi biu Hi đng nhân dân Thành phố Hà Nội vì "vi phm" Hiến pháp, Lut T chc Quc hi, Lut Bu c Quc hi và Lut Quc tch.

Lut sa đi, b sung Lut Quc tch năm 2014 cho phép mt s công dân được mang hai quc tch, trong đó gm người Vit Nam đnh cư nước ngoài hay tr em là con nuôi. Còn Lut sa đi b sung ca Lut T chc Quc hi, s có hiu lc t 1/1/2021, yêu cu các đại biểu quốc hội "có mt quc tch là quc tch Vit Nam".

**********************

Quan chức Đảng "run sợ" – Truy tiếp 24 người Việt Nam có quốc tịch Đảo Síp

Lan Anh, Thoibao.de, 31/08/2020

Loạt phóng sự điều tra của hãng truyền thông Al Jazeera của Qatar công bố ngày 23/08/2020, dựa trên tài liệu mật của chính phủ Cyprus (Đảo Síp) bị rò rỉ, tiết lộ ít nhất 26 công dân Việt Nam tham gia vào chương trình đầu tư cho "hộ chiếu vàng" trong giai đoạn từ tháng 11/2017 đến tháng 09/2019. Al Jazeera lập 100 hồ sơ từ hàng chục nước khác nhau và hiện mới nêu tên hai người từ Việt Nam là Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc và doanh nhân Phạm Nhật Vũ. Sự kiện đã làm dấy lên nhiều câu hỏi trong dư luận trong nước.

Câu hỏi đầu tiên mà nhiều người đặt ra là tại sao lại quốc gia Cyprus ?

chung12

Ảnh : Bản đồ nước Cộng hoà Síp, một đảo quốc tại phần phía đông của Địa Trung Hải và là đảo có diện tích và dân số lớn thứ ba tại trong biển này. Síp nằm về phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ, phía tây của Syria và Liban

Đảo Síp gọi chính thức là nước Cộng hoà Síp, là quốc đảo lớn thứ ba của Địa Trung Hải, có nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào ngành dịch vụ, vận chuyển và du lịch. Nhờ việc hoàn toàn không phát triển các ngành công nghiệp nặng, đảo Síp có bầu không khí và môi trường sống đặc biệt trong lành.

Đảo quốc này là một trong 10 quốc gia được nhiều người chọn làm nơi nghỉ hưu nhất. Bên cạnh đó, chính sách thuế với nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp cũng giúp cho Đảo Síp trở thành một trong 5 quốc gia phù hợp nhất để tái định cư.

Tháng 03/2014, giới chức Síp đã ban hành một đạo luật mới cho phép các nhà đầu tư nước ngoài trở thành công dân, có được hộ chiếu và có được thẻ xanh đảo Síp thông qua chương trình đầu tư bất động sản Síp với những điều kiện thuận lợi và dễ dàng.

Theo giới tư vấn đầu tư định cư vào Châu Âu thì chương trình đầu tư lấy quốc tịch đảo Síp là cách đơn giản và hiệu quả nhất để nhà đầu tư được cấp quốc tịch Liên minh Châu Âu. Đây là chương trình duy nhất cho phép nhà đầu tư lấy ngay quốc tịch Châu Âu mà không cần phải đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào về thời gian cư trú. Thời gian thụ lý để có quốc tịch 8 – 12 tháng.

Đặc biệt, nhà đầu tư và các thành viên trong gia đình được hưởng đủ mọi quyền lợi của công dân Châu Âu, bao gồm quyền tự do sinh sống, làm việc, đầu tư ở bất kỳ nước nào trong khối Liên minh Châu Âu bao gồm Đức, Ý, Hà Lan, Pháp, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Ireland..v.v. Do là thành viên của Liên minh Châu Âu nên hộ chiếu Cộng hòa Síp quyền lực đứng thứ 16 trên toàn thế giới nên công dân Cộng hòa Síp có thể tự do đi lại (hoặc chỉ xin visa điện tử) 172 nước trên toàn thế giới bao gồm Canada, New Zealand, tất cả các nước Châu Âu.v.v

Bên cạnh đó, người nhâp quốc tịch Síp vẫn được quyền giữ quốc tịch Việt Nam và được truyền lại quốc tịch cho thế hệ sau.

Vậy làm thể nào để nhập tịch Cộng hòa Síp ?

Để nhập tịch Cyprus, có hai phần phải thực hiện.

Thứ nhất là khoản đầu tư, thường là vào bất động sản. Người muốn nhập tịch cần mua bất động sản tối thiểu khoảng 2 triệu euro (tương đương 51,8 tỉ đồng).

Thứ hai là họ phải hiến tặng 200.000 euro (tương đương 5,18 tỉ đồng) vào quỹ do chính phủ chỉ định.

Như vậy với tổng cộng chi phí nhập tịch vào khoảng khoảng 2,3 đến 2,4 triệu euro (tương đương khoảng trên dưới 60 tỉ đồng) thì người đầu tư, người phối ngẫu và con nhỏ hoặc con trưởng thành dưới 28 tuổi chưa lập gia đình và đang đi học sẽ có được quốc tịch của đảo quốc Síp.

Người di cư chỉ cần duy trì khoản đầu tư bất động sản trong vòng 5 năm. Sau thời gian này, họ có thể bán lại.

Một nhà tư vấn định cư cho biết ngoài các khoản đầu tư bắt buộc thì nếu muốn, khách hàng có thể đầu tư thêm như mua ngôi nhà thứ hai, mua biệt thự lớn trên bờ biển hay mua hai, ba căn hộ để cho thuê hay bán lại.

Nhìn chung, loại hình đầu tư bất động sản để nhập tịch Cộng hòa Síp khá linh hoạt, không giới hạn số lượng, một hay nhiều bất động sản đều được chấp nhận. Hình thức bất động sản cũng rất đa dạng, không bị hạn chế, có thể là nhà ở hay nhà thương mại đều được pháp luật cho phép.

Quy trình nhập tịch Cộng hòa Síp là chương trình đầu tư đơn giản để đi thẳng lên quốc tịch EU trong thời gian nhanh nhất, nhưng mức đầu tư lại khá cao so với mặt bằng chung.

Cần phân biệt giữa quốc tịch một nước thuộc Châu Âu (về mặt địa lý) nhưng chưa gia nhập EU và quốc tịch một nước thành viên EU (sử dụng đồng tiền chung euro).

Với quốc tịch một nước Châu Âu chưa gia nhập EU, nhà đầu tư và gia đình chỉ được hưởng quyền công dân trong phạm vi quốc gia đó. Với quốc tịch một nước thành viên EU, nhà đầu tư và gia đình được hưởng quyền công dân EU, có thể tự do sinh sống, làm việc, học tập tại 27 quốc gia thành viên của EU.

Chương trình lấy quốc tịch các nước thuộc EU hiện có Cộng hòa Síp, Malta, Bulgari và Bồ Đào Nha. Chương trình lấy quốc tịch Montenegro đang được đánh giá là hấp dẫn vì nước này dự kiến gia nhập EU vào năm 2025 nên mức đầu tư hiện còn thấp.

Câu hỏi tiếp theo được đặt ra là chương trình nhập tịch Cộng hòa Síp thu hút những đối tượng nào ?

chung13

Ảnh chụp màn hình Hồ sơ Cyprus nêu đích danh hai ông Phạm Phú Quốc và Phạm Nhật Vũ, người Việt Nam đầu tư để có quốc tịch tại Cộng hòa Cyprus

Thông tin trong bộ hồ sơ có tên "The Cyprus Papers" (Hồ sơ Cyprus) tiết lộ rằng hàng chục quan chức cấp cao và gia đình của họ đã mua cái gọi là "hộ chiếu vàng" của Cyprus từ tháng 11/2017 đến tháng 09/2019.

Theo Al Jazeera, họ là chính khách hoặc nằm trong ban lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước và cũng nhiều trường hợp mua hộ chiếu cho cả người nhà.

Trong 2.351 hồ sơ tham gia đầu tư vào chương trình này thì Nga là đông nhất (922), tiếp theo là Trung Quốc (482) và Ukraina (100) và các nước khác tại Trung Đông và Đông Nam Á.

Hai người từ Việt Nam có quốc tịch Cộng hòa Síp được Al Jazeera nêu tên là Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc (Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh) và doanh nhân Phạm Nhật Vũ.

Ông Phạm Phú Quốc hiện là Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Ông trúng cử đại biểu quốc hội lần đầu năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 4 thành phố Hồ Chí Minh, gồm Quận 5, Quận 10 và Quận 11 khi đang là Tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC). Hồ sơ cho thấy ông Phạm Phú Quốc được cấp quốc tịch Cyprus ngày 12/12/2018 và vợ ông cũng có quốc tịch Cyprus.

Ông Phạm Nhật Vũ, hiện đang thụ án tù 3 năm vì tội đưa hối lộ trong vụ án MobiFone mua AVG, có hộ chiếu Cyprus ngày 06/05/2019 và vợ ông cũng được cấp quốc tịch Cyprus.

Tuy nhiên, cần lưu ý là hồi tháng 11 năm ngoái, Cộng hòa Síp đã thu hồi "hộ chiếu vàng" được mua bởi 26 nhà đầu tư nước ngoài giàu có cho bản thân và thân nhân vốn là dân các nước ngoài khối EU trước những cáo buộc ‘bán quốc tịch’ từ các nước thành viên khác của EU. Theo nguồn tin, những người này gồm chín người Nga, tám người Campuchia và năm người Trung Quốc. Số còn lại đến từ Malaysia, Kenya và Iran.

Hồi đầu năm 2019, EU đã yêu cầu các quốc gia thành viên thắt chặt việc kiểm tra công dân ngoài EU tìm cách nhận hộ chiếu EU thông qua các khoản đầu tư. Có những lo ngại rằng "hộ chiếu vàng" có thể là một cửa hậu vào EU cho các băng đảng tội phạm hoặc các quan chức chính phủ tìm cách rửa tiền, hoặc trốn thuế tại nước của họ.

Vậy trường hợp Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc (Đoàn Đại biểu quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh) nhập tịch Cộng hòa Síp bằng con đường nào ?

chung14

Ảnh : Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc

Ngày 25/08, Đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc đã trao đổi với báo chí về thông tin cho rằng ông có quốc tịch Cộng hoà Síp. Ông Quốc cho biết ông đã có quốc tịch Cộng hoà Síp từ giữa năm 2018, nhưng là do gia đình bảo lãnh.

Ông nói : "Tôi khẳng định việc tôi có quốc tịch Cyprus là do gia đình [vợ và con] bảo lãnh, hoàn toàn không có việc mua quốc tịch với giá 2,5 triệu USD.

Vợ và con trai tôi đều là những doanh nhân. Con trai tôi học tập, làm việc tại Anh từ năm 2013, có sự nghiệp ổn định và quyết định gắn bó lâu dài.

Đến năm 2017, vợ và con gái tôi có mong muốn ra nước ngoài học tập và sinh sống cùng con trai tôi nên đã thực hiện các thủ tục xin quốc tịch tại đảo Cyprus. Quốc gia này cho phép nhập quốc tịch không phải thôi quốc tịch Việt Nam.

Sau đó, giữa năm 2018 gia đình tôi đã làm thủ tục bảo lãnh xin quốc tịch cho tôi tại Cyprus".

Vị Đại biểu Quốc hội phủ nhận thông tin mua quốc tịch thứ 2.

Trường hợp ông Phạm Phú Quốc có tên trong "Hồ sơ Cyprus" làm dấy lên tranh luận tại Việt Nam về việc đại biểu Quốc hội có được phép mang song tịch.

Luật tổ chức Quốc hội hiện hành quy định về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội (điều 22) gồm 5 tiêu chuẩn như : Trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp ; phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm ; có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội ; có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội. …

Còn theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội (từ ngày 01/01/2021 mới có hiệu lực) bổ sung vào một tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội là "Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam" (khoản 1a, điều 22).

Về trường hợp ông Phạm Phú Quốc mang 2 quốc tịch, giới luật sư nhận định các cơ quan của Quốc hội cần sớm xác minh thời điểm ông Phạm Phú Quốc nhập tịch Cộng hoà Síp để có các bước xử lý tiếp theo theo quy định.

Nếu ông Quốc nhập tịch trước thời điểm bầu cử Quốc hội khoá XIV thì sẽ rơi vào trường hợp không khai báo trung thực trong hồ sơ đại biểu. Nếu nhập tịch từ thời điểm giữa năm 2018 như ông Quốc trả lời trên báo chí, thì vị đại biểu ông Quốc đã không báo cáo trung thực với Quốc hội về việc này.

Trước ông Phú, đã từng có một số đại biểu quốc hội Việt Nam bị phát hiện là "có quốc tịch EU".

Hồi tháng 07/2016, Đảng đối lập chính tại Malta, Đảng Quốc gia, yêu cầu chính phủ giải thích vì sao một đại biểu quốc hội Việt Nam có được hộ chiếu Malta. Malta cũng là một đảo quốc thành viên EU. Qua đó mà đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường bị phát hiện có thêm quốc tịch Malta. Việc nhập quốc tịch Malta không được bà Hường kê khai trong hồ sơ ứng cử. Sau đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã bỏ phiếu kín, kết quả 100% thành viên hội đồng có mặt biểu quyết xác nhận bà Hường không đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV. Bà Hường cũng bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội.

Từ vụ việc này, Quốc hội đã xem xét bổ sung thêm tiêu chuẩn đối với đại biểu Quốc hội là "Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam". Đồng thời luật quy định cho Quốc hội và cử tri có quyền bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội nếu thấy đại biểu đó không còn xứng đáng với tín nhiệm của nhân dân.

Lan Anh

Nguồn : Thoibao.de, 31/08/2020

Published in Diễn đàn

2/9/1945 - 2/9/2020. Có nhiều con đường để đi, nhưng Đảng cộng sản kiên quyết lựa chọn con đường tệ hại nhất

Chỉ tính từ thế kỷ XX cho đến nay, nhân loại đã thử nghiệm nhiều mô hình thể chế chính trị khác nhau, trong đó có mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu cộng sản hay xã hội chủ nghĩa mác xít (Marxist socialism) mà Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cũ từng áp dụng, và nó cũng từng tồn tại ở Việt Nam, Trung Quốc. Về lý thuyết, lý luận, đó là một xã hội không có giai cấp, mọi người hoàn toàn bình đẳng, không có tư hữu, không có kinh tế tư nhân, một nền kinh tế quốc doanh tập trung do nhà nước bao cấp, quản lý v.v… Khoan hãy nói đến chuyện độc tài, không có tự do dân chủ, thì chỉ riêng những "lý tưởng" như thế là đã không thể thực hiện thành công, và các nước đi theo mô hình đó đã hoàn toàn thất bại, kể cả Việt Nam và Trung Quốc.

quockhanh1

Ai cũng biết ở Việt Nam hay Trung Quốc bây giờ mặc dù vẫn do đảng cộng sản lãnh đạo, về tên gọi thì Việt Nam vẫn giữ cụm từ "Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" còn Trung Quốc là "Cộng hòa nhân dân Trung Hoa", nhưng thực chất chỉ là những quốc gia độc tài độc đảng, với nền kinh tế tư bản thời hoang dã. Hai quốc gia này đã đi ngược lại hoàn toàn những "lý tưởng", lý thuyết, lý luận ban đầu của chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, mà một thời họ tụng ca và dùng nó vẽ lên cái "thiên đường" để mỵ dân. Ở Việt Nam hay Trung Quốc hoàn toàn không có bình đẳng xã hội, không có an sinh, phúc lợi xã hội gì cả, mọi thứ là tiền, đi học hay đi khám bệnh, vào bệnh viện v.v…đều phải trả tiền.

Bây giờ mô hình xã hội chủ nghĩa kiểu cộng sản chắc chỉ còn có… Bắc Hàn, Cuba cũng đã "đổi màu" phần nào !

Được khen ngợi nhiều là các nước Bắc Âu : Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Iceland. Ba quốc gia Scandinavia Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy là các quốc gia quân chủ lập hiến, trong khi Phần Lan và Iceland là các nước cộng hòa từ thế kỷ 20. Các quốc gia này theo mô hình Dân chủ Xã hội (the Social Democratic model), một nhà nước phúc lợi xã hội với hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân, hệ thống an sinh xã hội toàn diện, và các giá trị của nó bắt nguồn từ lý tưởng bình đẳng. Nhưng kinh tế vẫn là kinh tế thị trường, tuy nhiên với tỷ lệ cao lực lượng lao động được công đoàn hóa và tỷ lệ lớn dân số làm việc trong khu vực công (khoảng 30% lực lượng lao động).

Các nước Bắc Âu luôn được đánh giá rất cao về chất lượng cuộc sống, bình đẳng thu nhập, bình đẳng giới, tự do báo chí, và luôn nằm trong top 5 thế giới về Chỉ số Phát triển Con người (Human Development Index), Chỉ số Dân chủ (the Democracy Index), là những quốc gia hạnh phúc nhất trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (World Happiness Report) hàng năm, và cũng là những nước có tỷ lệ tội phạm thấp nhất trên thế giới v.v…

Có người cho rằng mô hình của các nước Bắc Âu là gần hơn cả với khái niệm xã hội xã hội chủ nghĩa lý tưởng, nhưng phải nói ngay rằng chả có cái gì giống nhau giữa mô hình Dân chủ Xã hội này với mô hình xã hội chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa cộng sản do các đảng cộng sản lãnh đạo cả. Người dân tại các quốc gia này được hưởng mọi quyền tự do dân chủ, đa đảng, kinh tế tự do như các quốc gia tư bản khác. Tuy nhiên, họ phải đóng thuế khá cao để có y tế và giáo dục miễn phí, tùy theo thu nhập, thuế có thể từ 20, 25%-40,45%. Càng làm ra nhiều tiền thì càng đóng thuế nhiều. Chính vì vậy mà khoảng cách giàu nghèo không quá cách biệt.

Người dân cũng không phải đi làm nhiều, như dân Na Uy đi làm một tuần 5 ngày x7,5 giờ=37,5 giờ/tuần, một năm có 4-5 tuần lễ nghỉ ăn lương, chưa kể các ngày lễ nghỉ khác. Họ sống tà tà, dành thì giờ đi nghe nhạc, xem phim, chơi thể thao, đi du lịch, và những hobby khác. Mặt tiêu cực của điều đó là đôi khi con người không muốn cố gắng vươn lên để làm giàu hoặc thành đạt hơn nữa, hoặc có một thiểu số ỷ lại, lạm dụng vào chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Ngoài ra, mảng kinh tế tư nhân, dịch vụ tư nhân vẫn còn chiếm tỷ lệ chưa cao trong nền kinh tế quốc gia.

Các nước Canada, Pháp, Đức, Úc… cũng có một hệ thống phúc lợi xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn dân và giáo dục đại học cho công dân của mình.

Trong khi đó, Mỹ là một nước hoàn toàn theo chủ nghĩa tư bản, mọi thứ là thị trường, con người phải cạnh tranh nhiều để tồn tại, điều đó làm nên sự phát triển vượt bực của Mỹ.

Điều quan trọng là mỗi nước lựa chọn được một mô hình chính trị-xã hội phù hợp nhất cho quốc gia dựa trên các yếu tố khách quan và chủ quan thì mới có thể phát triển tốt đẹp.

Các nước Bắc Âu không thể đi theo mô hình của Mỹ và Mỹ cũng không thể áp dụng mô hình của các nước Bắc Âu, vì sự khác biệt lớn về dân số cho tới lịch sử hình thành quốc gia, văn hóa, tập quán sống của con người.

Mỹ là một quốc gia vĩ đại về nhiều mặt, không ai có thể phủ nhận, nhưng Mỹ cũng có những vấn đề nội tại mà những người đang sống trên đất Mỹ đều nhận thấy. Chẳng hạn, khoảng cách giàu nghèo quá lớn do chính sách thuế và cách tổ chức kinh tế ; không có bảo hiểm y tế cho mọi người, ở Mỹ, nếu đi làm thì có bảo hiểm qua công việc nhưng nếu bị mất việc, đau ốm hay tai nạn là bị phá sản, trở thành vô gia cư như không ; chưa kể những vấn đề khác như bạo động súng đạn, nạn kỳ thị chủng tộc vẫn còn…

Không có một quốc gia nào là hoàn hảo trên thế giới này. Nhưng cái hay của những quốc gia tự do, dân chủ là người dân luôn luôn có quyền lên tiếng chỉ trích, phản đối, xuống đường biểu tình, báo chí truyền thông săm soi phê phán những người đứng đầu quốc gia và chính phủ hàng ngày, từ đó chính phủ biết mà điều chỉnh những sai sót để xã hội tốt đẹp hơn, quốc gia phát triển hơn nữa.

Nhìn lại trên toàn thế giới, những quốc gia giàu mạnh, phát triển, con người có đời sống tự do, hạnh phúc đều là những quốc gia lựa chọn mô hình tự do, dân chủ, đa đảng, tam quyền phân lập ; cho dù là quân chủ lập hiến, dân chủ nghị viện như Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Luxemburg, Thụy Điển, Na Uy… ở Châu Âu hay Nhật Bản ở Châu Á, mô hình nghị viện - liên bang như Đức, cộng hòa bán tổng thống như Pháp, cộng hòa liên bang (chế độ Tổng thống) hoạt động theo hệ thống hai đảng trong phần lớn lịch sử của mình như Hoa Kỳ v.v…

Ngược lại ở những quốc gia độc tài độc đảng như Việt Nam, vì không có một cơ chế nào để kiểm soát, hạn chế quyền lực của đảng và chính phủ, từ quốc hội, chính phủ, luật pháp cho đến truyền thông đều nằm trong sự kiểm soát, chỉ đạo của Đảng cộng sản, người dân nếu lên tiếng chỉ trích, phê phán nhà cầm quyền thì bị xách nhiễu, bắt bớ, cầm tù…nên đảng và nhà nước muốn làm gì thì làm.

Hậu quả là ở Việt Nam, con người hoàn toàn không có tự do dân chủ, nhận quyền bị chà đạp, về kinh tế thì khoảng cách giàu nghèo quá lớn, bất công xã hội đầy dẫy, người dân đóng đủ loại thuế nhưng lại không được hưởng bất cứ sự hỗ trợ gì từ nhà nước, giáo dục nát bét, đạo đức xã hội xuống cấp, môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề, tham nhũng trở thành "quốc nạn" không thể diệt trừ… Đối ngoại, một mặt thì đơn độc không có đồng minh vì không dám liên minh với bất cứ nước nào, mặt khác lại lún sâu vào mối quan hệ bất xứng và nguy hiểm với Trung Quốc làm mất bao nhiêu lãnh thổ lãnh hải và thường xuyên bị đe dọa về chủ quyền…

Trong số các quốc gia do Đảng cộng sản lãnh đạo còn sót lại trên thế giới chỉ có mỗi Trung Quốc là giàu mạnh, và đang có tham vọng vươn lên chiếm lấy vị trí dẫn đầu thế giới về nhiều mặt của Hoa Kỳ, nhưng về tình trạng không có tự do, dân chủ, hồ sơ nhân quyền tệ hại hay bất công xã hội, ô nhiễm môi trường… thì cũng như Việt Nam, thậm chí đảng cộng sản Trung Quốc không chỉ tàn ác đối với dân tộc mình như đảng cộng sản Việt Nam mà còn với các dân tộc khác như Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, với tổ chức Pháp Luân công…khiến thế giới kinh sợ. Đối ngoại thì Trung Quốc hoàn toàn không có "quyền lực mềm", không có đồng minh thực sự, cái nhìn của đa số các nước trên thế giới đối với Trung cộng là tiêu cực, dè chừng.

Kể từ khi thành lập cho đến nay, đảng cộng sản Việt Nam đã gây ra vô số sai lầm, tội ác đối với đất nước, dân tộc, bắt nguồn từ việc chọn lựa một học thuyết sai lầm, lựa chọn một mô hình thể chế chính trị sai lầm. Thời kỳ đầu thì còn có thể bào chữa là do mông muội, học theo Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cũ, nhưng đến bây giờ thì không còn có lý do gì để bào chữa ngoài việc đảng kiên quyết bám lấy mô hình thể chế chính trị tồi tệ chỉ vì muốn độc quyền ngồi trên đầu trên cổ nhân dân mà thôi.

Sắp đến ngày 2 tháng 9 năm nay chắc đảng và nhà cầm quyền Việt Nam sẽ kỷ niệm khá trọng thể bởi vì đây là 75 năm ngày đảng cộng sản chọn làm ngày Quốc khánh Việt Nam : 2/9/1945-2/9/2020.

Với "bề dày" 75 năm cầm quyền trên miền Bắc và 45 năm độc quyền lãnh đạo trên toàn quốc, Đảng cộng sản chắc chắn không bao giờ muốn thay đổi vì như thế là từ bỏ quyền lực, vấn đề là 95, 96 triệu người dân sẽ chịu đựng tới bao giờ.

Song Chi

Nguồn : RFA, 31/08/2020 (songchi's blog)

Published in Diễn đàn

Chưa qua thử thách

Đảng bộ trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu, tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 11 học sinh lớp 12 của trường. Một nam sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông số 1, tỉnh Lào Cai được Thường trực Thành ủy Lào Cai phê chuẩn kết nạp đảng vào tháng 6/2020. Một nữ sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh được chính thức được kết nạp đảng vào sáng 27/7/2020.

dangvien1

Lực lượng cảnh sát đặc biệt đứng gác bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, nơi diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25 tháng 1 năm 2016. AFP

Theo qui định tại Khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam điều kiện trở thành đảng viên phải là công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên ; thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng ; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào đảng.

Với việc kết nạp một loạt học sinh lớp 12 vào đảng, Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương nói với RFA :

"Từ trước họ vẫn cho kết nạp học sinh chứ không phải không có. Nhưng bây giờ thì tôi cho rằng họ đang mua chuộc cái đám trẻ này vì đám trẻ hiện nay cũng đang cả nghĩ. Nó thấy trước mắt nếu vào đảng nó sẽ có những lợi quyền chính trị.

Thật ra thì cái đám này nó sẽ rất cơ hội. Nếu có cái chuyển biến gì thì nó ngả cờ nó theo thôi. Tôi nghĩ chúng nó chả có lý tưởng gì đâu. Đến lúc nào đó có một sự kiện đánh động được cái tâm thế của xã hội thì họ sẽ quay lại họ theo. Họ sẽ từ bỏ cái đảng ‘xôi thịt’ này. Đó là cái hy vọng !"

Về trình độ học vấn, người được xét kết nạp vào đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên. Như vậy, việc kết nạp những học sinh chưa hết lớp 12 không có gì đáng nói, có chăng là chất lượng của những đảng viên quá trẻ này như thế nào mà thôi.

Theo chia sẻ của Giáo sư Nguyễn Đình Cống qua email với RFA tối ngày 3 tháng 8, thì trong số bạn bè quen biết của ông có một số được kết nạp đảng từ lúc còn học phổ thông. Ông thấy các bạn ấy cũng phát huy được tác dụng. Ông kết luận, nếu trong học sinh mà có một vài bạn có năng khiếu hoạt động chính trị, cơ sở đảng thấy cần kết nạp để tạo nguồn thì có thể vận động họ vào. Đó là trường hợp cá biệt. Còn nếu có phong trào hoặc chủ trương lôi kéo học sinh vào đảng thì không nên. Đa số học sinh chưa có đủ bản lĩnh.

Đồng quan điểm với Giáo sư Nguyễn Đình Cống, Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng, ngoài bản lĩnh để quyết định có vào đảng hay không, các đảng viên tương lai còn phải trải qua nhiều thử thách. Môi trường học đường không là môi trường phù hợp. Ông nói :

"Tôi cho rằng cái gọi là tư duy chung, nếu đúng lý tưởng của đảng đặt ra thì chắc chắn nó phải có đủ thử thách. Đặc biệt là thử thách tập trung vào mục tiêu chung của cả dân tộc. Lấy mục tiêu chung làm trọng thì mới nên kết nạp vào đảng.

Trong môi trường học sinh thì chưa đủ thử thách, chưa đủ điều kiện để thể hiện bản chất của một con người. Về mặt lý thuyết, để lựa chọn những con người tiên tiến vào đảng thì chắc chắn là môi trường thử thách nó phải phức tạp hơn. Nó cần phải có môi trường khốc liệt thì thử thách để đánh giá con người mới chắc chắn".

Chất lượng đảng viên

Những năm vừa qua, nhiều đảng viên cộng sản rời bỏ đảng với lý do được họ nêu ra là đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, tự diễn biến thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước, như lời nhà văn Nguyên Ngọc từng nói với RFA vào tháng 10 năm 2018. Cùng thời điểm đó, Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Văn Trang cũng tuyên bố ra khỏi đảng bởi ông nhận thấy lý tưởng lúc vào đảng là đấu tranh cho đất nước được độc lập, tự do, người dân hạnh phúc. Thế nhưng đến năm 2000 thì đảng đi ngược lại lý tưởng đó.

Trước đó, nhà báo Phạm Chí Dũng, cán bộ tại Ban An ninh Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh viết đơn xin ra khỏi đảng vào năm 2013. Bác sĩ, Trung tá Quân đội Đinh Đức Long tuyên bố ra khỏi đảng vào tháng 8 năm 2014.

Nói về chất lượng và lý tưởng đảng viên ngày nay, Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng nó khác thời kỳ đầu rất nhiều. Ông giải thích :

"Trong thời gian Việt Nam phải giải phóng khỏi chế độ thực dân trong hoàn cảnh rất khó khăn, một sống một chết, thì chắc chắn là chất lượng đảng viên rất tốt. Họ là những người giác ngộ được nhiệm vụ giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của nước ngoài. Trong hoàn cảnh sinh tử đó thì tôi cho rằng cái tình đồng chí gắn kết con người cùng một mục tiêu rất là mạch lạc.

Thế nhưng đến khi chuyển sang thời kỳ hòa bình, tức là thời kỳ xây dựng đất nước thì lúc đó chắc chắn cái lợi ích nó sẽ làm hỏng con người. Trong đó có sự cân đối giữa lợi ích riêng và lợi ích chung, nó làm hỏng phần đạo đức. Từ đấy nó có cái sự phân hóa về mặt nhận thức, về mặt tiếp cận công việc chung, về mặt xác định hành động".

Ông Đặng Hùng Võ nói thêm rằng, phong trào chỉnh đốn đảng hiện nay vẫn đang tiếp tục ở Việt Nam. Hy vọng là phong trào này có thể làm cho tư duy của mỗi một người trong đảng sẽ ‘ngay ngắn’ hơn, sẽ đúng hơn và đồng nhất hơn. Hiện nay trong những môi trường khác nhau thì tư duy của lãnh đạo đảng cơ sở, từng chi bộ một có những nhận thức khác nhau.

Ngoài hiện tượng nhiều đảng viên bỏ đảng, một số đảng viên đảng cộng sản vướng vòng lao lý như ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Trương Minh Tuấn…

Giáo sư Nguyễn Khắc Mai nêu sự khác biệt giữa những người vào đảng thời kỳ đầu với những người vào đảng sau này :

"Bây giờ không có đảng viên như ngày xưa đâu. Khác nhau rất nhiều. bậy giờ thì cái chính là để kiếm một chỗ đứng trong chính quyền hay là trong các bộ máy chính quyền thì phải vào đảng mới được thăng tiến. Bây giờ cái mục tiêu và lợi ích vào đảng khác trước rất xa. Bây giờ là vì những lợi ích rất cụ thể, thiết thực. Lý tưởng như ngày xưa thì chả có đâu. Hiếm lắm.

Việt Nam thời nay nó đang quay trở lại thời kỳ phong kiến. Nó siêu phong kiến nhờ có những phương tiện khoa học kỹ thuật mới nên nó làm rất mạnh. Do đó nói tuổi trẻ hiện nay gia nhập đảng vì lý tưởng thì đó chỉ là ảo tưởng thôi".

Trao đối với RFA về chất lượng đảng viên hiện nay, Giáo sư Nguyễn Đình Cống tạm phân đảng viên thành bốn hạng : Một là các đảng viên ở cương vị lãnh đạo. Hai là đảng viên trí thức. Ba là đảng viên bình thường. Bốn là đảng viên đã nghỉ hưu. Ông tiếp :

"Tôi có biết ít nhiều hạng một và hạng hai. Đáng lẽ họ phải là những tinh hoa, có phẩm chất cao, nhưng thực tế thì danh thực bất tương đồng. Các trí thức của đảng mà tiêu biểu là những thành viên của Hội đồng Lý luận Trung ương, ở Tạp chí cộng sản, ở Ban Tuyên huấn, phần lớn là hữu danh vô thực. Một số không ít là những phần tử cơ hội, kém trí tuệ, thiếu trung thực, thiếu dũng cảm nhưng lắm mưu mô, nhiều thủ đoạn.

Hạng ba tôi ít được tiếp xúc nên không tiện nêu nhận xét. Tôi biết nhiều và khá rõ hạng bốn. Có một số rất ít, tuy tuổi cao nhưng còn giữ được tính tích cực, gương mẫu, còn phần lớn thuộc loại vô tích sự. Không ít người đã sức cùng lực kiệt, cố giữ sinh hoạt đảng để khi chết, trong điếu văn được kể có nhiều năm tuổi đảng".

Ông kết luận rằng, đảng cố phát triển để có số đảng viên thật đông, nhưng chất lượng quá kém. Đây là một sai lầm về chủ trương của đảng cầm quyền.

Theo báo cáo tại Hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức, xây dựng đảng khai mạc tại Hà Nội ngày 25 tháng 12 năm 2019, các tổ chức đảng trên cả nước đã kết nạp mới 143.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của đảng cộng sản Việt Nam lên 5,2 triệu.

Lâu nay, nhiều người trong nước thường có câu ‘ông/bà/người ấy đảng viên mà tốt’. Thực tế cho thấy đa số những đảng viên trong vị trí cầm quyền, có vai vế trong chính phủ các cấp không thực hiện đúng tôn chỉ ‘mỗi người vì mọi người’, ‘cán bộ là đầy tớ của nhân dân’.

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 03/08/2020

Published in Diễn đàn

Có thể có dàn lãnh đạo đảng trong sạch cho nhiệm kỳ tới tại Việt Nam hay không ?

Một trong những tiêu chuẩn với đảng viên nói chung và nhân sự được quy hoạch vào Ban chấp hành trung ương nói riêng là phải kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh ; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ; kiên định cương lĩnh, đường lối của đảng. Đó là điều được ông Tổng bí thư, Chủ tịch Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng nhắc lại mỗi khi nói về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 13.

lanhdao1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp báo sau Đại hội 12 của Đảng cộng sản Việt Nam - Ảnh minh họa

Ngoài các quy định trong các nghị quyết của đảng, nhân sự mới phải có ý chí chiến đấu cao, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch, sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng ; gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của đảng, pháp luật của nhà nước, nói đi đôi với làm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động, làm việc có hiệu quả.

Nhà quan sát chính trị Nguyễn Ngọc Già nhận xét về quy định về nhân sự cho đại hội đảng đầu năm tới :

"Để chuẩn bị cho kỳ đại hội đảng sắp tới, đảng cộng sản Việt Nam họ đưa ra hai tiêu chuẩn chính là tiêu chuẩn về chính trị và tiêu chuẩn về tuổi tác. Tiêu chuẩn chính trị họ vẫn dựa trên chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong khi ai cũng biết lý thuyết nó dẫn dắt hành động và hành động cho ra kết quả. Chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho ra kết quả nghèo đói, chết chóc, ngu dốt và suy đồi nhân cách.

Còn về tiêu chuẩn tuổi tác thì họ cũng tự đặt ra những khái niệm mới nghe rất buồn cười, bởi vì tuổi tác nó không quyết định trí tuệ của một con người trong vấn đề nhân sự của đảng cộng sản Việt Nam".

Tính tới nay, đã có 8 ủy viên trung ương đảng đương nhiệm nhiệm kỳ 2016 - 2021 bị kỷ luật, trong đó có 2 ủy viên Bộ Chính trị. Đó là các ông Nguyễn Xuân Anh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ; Đinh La Thăng, cựu Phó trưởng ban Kinh tế trung ương ; Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông ; Tất Thành Cang, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ; Triệu Tài Vinh, Phó trưởng ban Kinh tế trung ương ; Hoàng Trung Hải, Phó trưởng Bộ phận chuyên trách Tiểu ban văn kiện Đại hội 13 ; Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi ; Trần Quốc Cường, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Như vậy, để tuyển chọn nhân sự vào trung ương khóa tới, chắc chắn Bộ chính trị phải tuyển chọn làm sao để có dàn cán bộ lãnh đạo trong sạch để vừa giữ uy tín cho đảng, vừa không mất người nếu phải vào ‘lò’ của ông Trọng như trường hợp ông Đinh La Thăng khóa trước. Nhưng, bằng cách nào ? Tiến sĩ Nguyễn Quang A nêu quan điểm của ông :

"Đấy là một câu hỏi thực sự khó đối với đảng cộng sản Việt Nam. Nhưng về mặt thực tiễn và lý thuyết thì hoàn toàn có thể làm được. Để xây dựng một chính quyền trong sạch, không tham nhũng thì không cần đến dân chủ. Vấn đề là nền pháp trị có nghiêm không.

Thứ nhất người công chức phải được tuyển lựa một cách cẩn thận. Thứ hai là họ phải được đào tạo tốt. Thứ ba là họ phải được trả lương xứng đáng. Nhưng quan trọng nhất là phải có một nhà nước pháp quyền mạnh. Có tư pháp nghiêm minh, độc lập. Bất kể ai vi phạm pháp luật thì phải để tòa án xử chứ không phải như bây giờ là ông Trọng, ông trùm đảng xử. Tòa án phải độc lập. Báo chí phải độc lập để có thể phanh phui những chuyện như vậy mà không bị ông Trọng, ông Thưởng quy cho là phản động".

Tại Hội nghị trung ương 12 được khai mạc tại Hà Nội vào sáng ngày 11/5/2020, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã nêu thêm một số tiêu chuẩn mà theo ông, đã được trung ương thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất cao.

Theo đó, rút kinh nghiệm cho nhiệm kỳ trước, nhân sự cho nhiệm kỳ 2021-2026 không để lọt những người có một trong các khuyết điểm như có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm ; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.

Ông Nguyễn Ngọc Già đánh giá việc đưa ra những tiêu chuẩn như vậy :

"Tôi cho mục đích của đảng cộng sản Việt Nam khi đưa ra những tiêu chuẩn như vậy là để họ muốn thần thánh hóa người cộng sản như một viên kim cương không tỳ vết. Nhưng mà điều đó hoàn toàn không thể thuyết phục được người dân. Thực tế đã và đang xảy ra là câu trả lời rõ ràng nhất về chuyện tham nhũng, về suy đồi đạo đức mà họ hay dùng uyển ngữ cho nó nhẹ nhàng như ‘nâng đỡ không trong sáng chẳng hạn.

Nói tóm lại, Chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh là những cái viển vông, không có thật thì không thể nào tạo ra những lãnh đạo có thật được".

Nói đến tham nhũng, hối lộ và nhận hối lộ thì không thể không nhắc phát biểu của ông Bộ trưởng tài chính Đinh Tiến Dũng được tờ Thanh Tra, cơ quan truyền thông của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra, dẫn lời hôm 25/5/2020. Ông Dũng nhận xét việc các cán bộ/ nhân viên nhận hối lộ từ Công ty Tenma Việt Nam tổng số tiền khoảng 25 triệu yên (gần 5,4 tỉ đồng Việt Nam) chỉ là ‘hành vi ăn vặt’. Nhà báo Nguyễn An Dân nói với RFA rằng, cái ‘vặt’ của ông Đinh Tiến Dũng nó ngang với cái làm việc quần quật 100 năm không nghỉ của những người dân như ông.

Hay việc ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông nhận hối lộ từ Phạm Nhật Vũ số tiền 200.000 đô la Mỹ (tương đương 4,45 tỉ đồng thời điểm năm 2016).

Ông Nguyễn Quang A kết luận rằng, thực sự để có dàn lãnh đạo trong sạch, vững mạnh để điều hành đất nước không có gì phức tạp, nhưng với đảng cộng sản Việt Nam thì lại là điều không thể. Ông nói thêm :

"Đến một lúc nào đó mà được thành lập đảng chính trị một cách hợp pháp thì lúc đó đã có dân chủ, nhưng chuyện này còn lâu. Trước mắt phải cho các tổ chức xã hội dân chủ hoạt động vì những tổ chức này giúp cho đảng cầm quyền, giúp cho chính nhà nước này trong sạch hơn. Tức là họ giám sát và chắc chắn cần phải để cho tư pháp độc lập khỏi sự lãnh đạo của đảng. Chứ đảng lãnh đạo toàn diện cả công an, công tố lẫn tòa án thì không bao giờ có lực lượng lãnh đạo nghiêm chỉnh được cả".

Đại hội đảng khóa 13 dự kiến tổ chức vào tháng 1/2020 bầu ra Ban chấp hành trung ương gồm 180 ủy viên trung ương và 20 ủy viên trung ương dự khuyết. Những người trong đảng cộng sản cho rằng đó là tầng lớp tinh hoa nhất được chọn ra đề điều hành đất nước. Tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều người phải vướng vòng tù tội, chịu kỷ luật vì những vi phạm gây hại cho đất nước với những khoản được tính ra tiền lên đến nhiều ngàn tỷ đồng…

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 09/07/2020

Published in Diễn đàn

Tài liệu cứu nguy cho đảng hay gián tiếp tố cáo, lên án đảng ?

Ban biên tập Dân Làm Báo nhận được một tài liệu rất dài do bạn đọc DLB gởi đến. Theo bạn đọc, tài liệu này đang được lưu tuyền trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam và được chia sẻ với bạn đọc bởi một đảng viên cộng sản về hưu. Bỏ qua những góc cạnh đến từ tư duy "đảng ta" và lá chắn "cứu nguy cho đảng" để nhắm vào đối tượng người đọc là các "đồng chí" của nhau ; bỏ qua những ý đồ của phe phái chống nhau phảng phất trong nội dung, tài liệu này tự nó lột trần nhiều vấn đề về bản chất, hành vi của đảng độc tài bán nước. Nó cũng có thể bị xem là một loại "tự diễn biến, tự chuyển hóa" mà Nguyễn Phú Trọng cũng như thành phần giáo điều của đảng đã và đang lên án, tìm mọi cách đối phó.

Ban biên tập Dân Làm Báo

cuunguy1

---------------------------

Nguy cơ & giải pháp cứu nguy cho Đảng

Tác giả ẩn danh, 15/06/2020

Kể từ biến cố vụ việc Đồng Tâm đến nay mọi người ai ai cũng đều thấy rõ là các vấn nạn cấp thiết của Đảng ta từ ba mươi năm trước (1990-2020) đã và đang dồn dập xảy ra theo một cường độ đáng lo sợ. Cũng đã từng có nhiều suy nghĩ hết sức tiêu cực theo định kiến duy ý chí là Đảng ta sẽ tan rã vì vô phương giải trừ các nguy cơ nổi cộm và lớn lao đó. Nhưng mọi người quên rằng với trí tuệ của Đảng, chúng ta đã từng vượt qua được những thời điểm bế tắt toàn cục vào những mốc điểm trong các năm 1945, 1954, 1975-1979, 1985-1991 và chắc chắn sẽ vượt qua thêm một lần nữa trong hiện tại. Do đó, nếu phân tích hiện trạng, nghiên cứu các mối nguy lớn, học hỏi và nhìn nhận nó một cách khách quan và vô tư ta sẽ tìm được giải pháp cứu nguy để trường tồn, thích hợp nhất từ nay trở về sau cho Đảng ta trong bối cảnh "thế kỷ 21" của Việt Nam và thế giới. Sự thật nầy cần phải nói lên để Đảng, nhà nước và nhân dân ta có thể bắt đầu một trang sử mới, thực thi chuẩn mực pháp chế văn minh, hướng tới một xã hội "dân chủ, công bằng, văn minh" của hệ thống chính trị và hệ thống công quyền tại Việt Nam. 

I. Nguy cơ và những vấn nạn nổi cộm 

1. Nguy cơ nội tại của Đảng : Đảng ta biết rõ những nguy cơ cốt lõi & thiết tử nầy hơn ai hết, vì nó xảy ra từ bên trong và do chính đảng viên chúng ta tạo ra (Trung tướng công an Bùi Quốc Huy, Trần Mai Hạnh, Phạm Sỹ Chiến, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Bắc Sơn, Trương Minh Tuấn, Vũ Huy Hoàng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Hiến, v.v... là một số nhỏ các ví dụ nổi bật). Những nguy cơ nội tại lớn nhất và nguy hiểm nhất, mà trong hay ngoài Đảng đều biết rõ, có thể liệt kê chi tiết như sau : 

1.1. Dân bất an

Theo báo Tuổi Trẻ, ngày 09/06/2017, Đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre) phát biểu trước Quốc hội : "Dân bất an khi tham nhũng nhiều, rừng sắp hết, biển gần chết..". và báo cáo liệt kê chi tiết 6 mối bất an của xã hội Việt Nam như sau : 

* Bất an thứ nhất là "Tại sao chỉ có một mình Chính phủ hành động kiến tạo và liêm chính, còn hệ thống chính trị thì không"

* Bất an thứ hai là "Nạn tham nhũng và lãng phí quá lớn, chưa bị chặn đứng, là vấn nạn đưa quốc gia tới bờ vực sa sút niềm tin". Theo trang transparency.org thì 61% người sử dụng dịch vụ công từng hối lộ cho quan chức trong 12 tháng qua. Năm 2019, Việt Nam đứng hạng 96 (trên 180 quốc gia) về tham nhũng, và chỉ số minh bạch chỉ 37 trên 100.  

* Bất an thứ ba là "Sự xuất hiện của dấu hiệu mất cân đối ngân sách, sự ổn định của kinh tế vĩ mô chuyển biến chậm, đặc biệt là hiệu quả đầu tư thấp, nợ công tăng cao, các yếu tố tăng trưởng chưa tận dụng hết, hiệu quả chú trọng đầu tư thấp, mức bội chi gấp 3 lần tăng trưởng". Theo trang tradingeconomics.com thì tính đến năm 2019, Việt Nam nợ nước ngoài 108,1 tỉ USD, nhưng theo phân tích chính xác của Đại biểu quốc hội Đặng Thuần Phong thì Việt Nam nợ hơn 200 tỉ USD. 

* Bất an thứ tư là thương mại hóa các quan hệ xã hội : "Đồng tiền đã chi phối mỗi hoạt động và làm phai nhạt tính công tâm của các cơ quan công quyền" và "Đáng ngại hơn là đồng tiền đã làm suy thoái đạo đức, dẫn dắt chính sách, minh chứng cho vấn đề này là tình trạng ‘chạy’ ở Việt Nam", mà Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Quốc hội đã chỉ ra : "Thực tế rất đau lòng, trong bụng mẹ đã chạy chỗ sinh đẻ. Học phổ thông các cấp, vào đại học cũng phải chạy trường chạy lớp. Rồi chạy chỗ, chạy chức, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển. Vi phạm pháp luật thì chạy điều tra, truy tố, chạy án thậm chí chạy khỏi Tổ quốc đến nơi Việt Nam chưa ký kết về dẫn độ tội phạm để an thân"

* Bất an thứ năm là rừng sắp hết, biển gần chết, tài nguyên khoáng sản quốc gia cho các đời sau cạn kiệt dần : "Nông lâm trường hoạt động kém hiệu quả, chính sách rải thảm và sử dụng lao động giá rẻ, kêu gọi đầu tư thiếu trách nhiệm, biến Việt Nam thành bãi rác công nghệ lạc hậu", và nêu rõ : "Đừng vì tâm tưởng tức thì mà buông bỏ tương lai dân tộc, tiền có nhiều đến đâu đi nữa cũng không mua được môi trường tươi đẹp đã mất và đang mất"

* Bất an thứ sáu, không kém phần nghiêm trọng, là vấn đề an toàn sống : "Bữa cơm trong nhà cũng lo vì an toàn vệ sinh thực phẩm. Ra đường thì sợ an toàn giao thông, gặp chuyện bất bình thì không dám can thiệp vì sợ vạ lây" và "Mọi thứ đều do người Việt hại người Việt và từng bước biến sự vô cảm thành vấn đề đạo đức ứng xử giữa người với người", Đại biểu quốc hội Đặng Thuần Phong (Bến Tre) kết bài phát biểu cho chúng ta thấy ngay toàn Đảng chúng ta đang cùng nhau sống chung trong thảm cảnh nầy (1). 

Nhờ vào 6 mối "bất an" mà Đại biểu Đặng Thuần Phong nêu ra mà chúng ta thấy ngay là 6 nguy cơ bất ổn đó trong chính quyền và toàn xã hội, chỉ chực chờ bùng nổ bất cứ khi nào có mồi lửa châm ngòi

1.2. Nhân sự tài đức vượt trội hầu như không thấy xuất hiện trong hàng ngũ cao cấp (trung ương) và trung cấp (cấp tỉnh, thành phố), chỉ vì cơ chế không cho phép nhân tài suy nghĩ và sáng tạo một cách độc lập. Những nhân tài trong hay ngoài đảng từng du học tại các đại học hàng đầu trên thế giới đã trở về phục vụ tại Việt Nam không thi thố được tài năng và làm việc an phận theo cung cách hạ cánh an toàn, cầu an tiêu cực. Nguyên do là vì cơ chế quản trị vĩ mô của Đảng và nhà nước ta trái ngược với cơ chế của các quốc gia văn minh và hùng mạnh trên thế giới. Với các Đảng cộng sản nói chung, lòng trung thành chính trị và sự vâng lời là đặc quyền và điều này duy trì sự ổn định chính trị. Nhưng điều này hạn chế nghiêm trọng khả năng minh bạch và trung thực của các quan chức trung ương và địa phương. Họ có xu hướng bảo thủ vì quan tâm đến sự sống còn chính trị, và hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các vấn đề có thể khiến họ không đủ năng lực hoặc không trung thành với chế độ. 

Có những cá nhân tài giỏi, tử tế sẽ có một chính quyền tài giỏi, tử tế. Có chính quyền thực sự tử tế "của dân, do dân, vì dân" sẽ có tất cả, thực tế diễn ra tại nước Mỹ ba trăm năm qua đã chứng tỏ điều này, họ chính là một chế độ chính trị như vậy, chỉ khác là họ chọn giá trị "tự do" còn chúng ta thường chọn giá trị "định hướng xã hội chủ nghĩa". Nhiều trí thức Việt kiều sống xa Việt Nam nhiều năm cho nên không hiểu rằng những lý thuyết giáo điều, những tuyên truyền dối trá khiến cho đời sống tinh thần của những người tự trọng trong nước hết sức ngột ngạt. Đồng thời chúng cũng cản trở giáo dục nhân cách cho các thế hệ tương lai. Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng", được báo chí đăng toàn văn hôm 08/05/2020, đã nhìn nhận việc đảng chính trị ở Việt Nam đang gặp hàng loạt yếu kém : "Thiếu những cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực" (2).

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng cho rằng Nghị quyết về Kế hoạch xây dựng Đề án Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài của Bộ Nội Vụ đáng được khuyến khích. Thế nhưng, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng khẳng định điều đầu tiên và cơ bản mà Chính phủ và Nhà nước Việt Nam phải làm là thay đổi tư duy và cách thức làm việc. Bằng không thì các nghị quyết thu hút, trọng dụng nhân tài đều không mang lại hiệu quả. Phát biểu Khai mạc Hội nghị 12 (11/5/2020) về chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIII, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thêm một lần thể hiện mong muốn "Không chọn người tham vọng quyền lực vào Trung ương"Nhưng làm sao tìm được người không tham vọng quyền lực trong môi trường quyền lực Đảng và Nhà nước ta từ hơn 70 năm qua ? Không thu hút được nhân tài trong và ngoài Đảng cũng như trong và ngoài nước là một nguy cơ lớn của Đảng. 

1.3. Duy trì an ninh chính trị bằng bạo lực là việc làm rất nguy hiểm cho việc ổn định xã hội và làm phát sinh lòng oán hận, khinh miệt và căm thù lực lượng công an ngày càng tăng. Công an hầu như không cần biết đến Điều 167 trong "Bộ luật hình sự" năm 2015 của nhà nước ta quy định : "Tội xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân (sẽ bị xử tù từ 3 tháng, một năm, 3 năm đến 5 năm)" nên đã liên tục truy lùng ráo riết những người cầm bút ngoài luồng, làm cho trí thức xa lánh Đảng và Nhà nước ta và không muốn xếp hàng đáp ứng công tác cầu hiền của Đảng & Nhà nước (công tác nầy đã có phần nào thành công dưới thời đồng chí Võ Văn Kiệt làm thủ tướng). 

Trong lịch sử Việt Nam, có lẽ chưa bao giờ mà quyền được viết, quyền được đọc của người dân lại bị trấn áp nhiều như vậy ! Nhìn vào bối cảnh bức hại đó, chúng ta khó có thể nghĩ rằng chúng ta đang sống trong thời đại 4.0 ! Đến khi nào chúng ta mới thôi chống lại dòng chảy văn minh của nhân loại và đi ngược lại với sự phát triển tiến bộ của nhân loại ? Đến khi nào chúng ta mới thôi chống lại bản Tuyên ngôn nhân quyền phổ quát của Liên Hiệp Quốc mà chính Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ta đã ký công nhận nó ? Đến khi nào chúng ta mới thôi chà đạp lên bản Hiến pháp hiện hành do chính chúng ta lập ra ? Đến khi nào chúng ta mới thôi ngăn cản khao khát muốn tiếp cận nguồn tri thức tự do, khai phóng của người dân Việt Nam. Mất đi tình cảm gắn bó của dân đối với Đảng như thời 1930-1954, bộ phận an ninh của Đảng đang dựa vào mafia trong và ngoài đảng để thi hành các chính sách vì Đảng biết rõ dân không ủng hộ cho họ. Hậu quả nầy làm cho số đông đảng viên có tầm nhìn, có tư duy độc lập, có nhân cách cao quý, có trí tuệ sâu sắc, có khát vọng tự do và dũng khí bị kín đáo ngăn cản và không cho thi thố tài năng.

Hôm 26/04/2020, trong bài báo đăng trên cơ quan truyền thông VTV News, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội 13 của Đảng cho rằng "để những người đó (không đủ tiêu chuẩn) lọt được vào cương vị lãnh đạo là tai họa cho Đảng, là tạo điều kiện cho họ càng hại nước, hại dân nhiều hơn". Cho nên nhân dân mới oán hận công an, dân phòng, an ninh, tuyên giáo và oán hận nầy là một mối nguy thêm nữa của Đảng vì Đảng lãnh đạo toàn diện các lực lương nầy. 

1.4. Từ 4, 5 năm qua công tác chống tham nhũng không có được cái kết quả "diệt trừ tận gốc" mà chỉ có kết quả nhỏ nhoi là trừng trị những vụ việc mà Đảng muốn phát giác và có thể phát giác ra được.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước đã cảnh cáo nhiều năm trước : "Đến tiền của các dân tộc thiểu số mà hiệu trưởng cùng với một số cán bộ biển thủ đến gần 3 tỷ vừa rồi mới khởi tố. Cái liều vacxin, tiêm cho một cháu lại san ra tiêm cho hai cháu ngay tại Hà Nội. Tôi càng đi càng thấy buồn, ‘ăn’ của dân không từ một cái gì". Các nhóm lợi ích bên trong và bên ngoài Đảng cấu kết chặt chẽ thành một tập đoàn quyền lực lớn lao làm cho các đảng viên tử tế & có tài đâm ra sợ hãi và co rút lại cho an toàn, hoặc thờ ơ việc đảng : Đảng thiếu nhân tài là vì vậy.

Thực trạng nhân sự hiện nay có thể thấy là trong số khoảng 5 triệu đảng viên (con số trên giấy tờ), thì chỉ có hơn hai trăm ngàn có vị thế quyền lực từ Trung ương đến làng xã. Còn lại 4,8 triệu đảng viên hoàn toàn đóng vai những kẻ "MacKeNo" tức là không quan tâm đến sự sống chết của Đảng, vì họ nghĩ rằng có làm gì cho lắm cũng chỉ đem lại thêm lợi ích cho nhóm "gần 200 nghìn đảng viên có vị thế quyền lực" đó thôi. Đó là lý do mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói đến nguy cơ 'nhạt Đảng, khô Đoàn' khi đồng chí nhận định về chí hướng phấn đấu của thanh niên ngày nay. Thêm nữa, việc băm nát các khu đất rừng, vườn quốc gia, đất nông nghiệp trên đảo Phú Quốc, bán đảo Sơn Trà tại Quảng Nam, đất nông nghiệp, v.v..., để biến thành đất vàng cho các nhóm lợi ích & "tư bản thân hữu" thuộc về sân sau của các đồng chí "quyền & tiền" là một ví dụ nhỏ nhất trong số hàng nghìn địa phương tương tự.

Thêm nữa, ngoài xã hội cũng như bên trong Đảng đang có vô số những thứ "bệnh tật kinh niên" như : chèn ép, hiếp đáp, trù dập, phe cánh, chạy chọt, luồn lọt, lươn lẹo, lừa lọc, tham lam, gian xảo, trộm cắp, rình rập, soi mói, ti tiện, hèn hạ, huênh hoang, hợm hĩnh, hung bạo, khoác lác, tục tằn, trơ trẽn, tráo trở, ích kỷ, dối trá, vô trách nhiệm, vô văn hóa, vô giáo dục, vô liêm sỉ. Liệu 5 triệu đảng viên chúng ta và con cháu chúng ta có thể sống an ninh & yên bình trong một xã hội như vậy hay không ?

Vấn nạn này sẽ tiếp tục tạo ra hết bi kịch nầy sang bi kịch khác cho Đảng ta và cho toàn xã hội, khiến cho những trí thức trong và ngoài nước, trong và ngoài Đảng sẽ cảm thấy e ngại khi tham gia góp sức cho nước nhà. Những "bệnh tật kinh niên" nói trên đã đưa phần lớn quần chúng nhân dân tới chỗ tan rã tinh thần, tàn phá con người khi bị áp chế, vì lợi ích và tiền đã ác hóa con người và xã hội. Giờ đây dối trá, hung hãn và tội ác đã trở thành phổ biến và đang tác động ngày càng tăng đối với mục tiêu ổn định chính trị của Đảng. Chưa bao giờ con người Việt Nam có thế ứng xử giả dối đến như vậy và không rõ sau này lịch sử và con cháu soi chiếu, xem xét lại giai đoạn và triều đại này thì sẽ nói gì, nghĩ gì, nhưng hiện tại thì quần chúng nghĩ rằng chính Đảng ta đã nêu gương ứng xử như thế đó. Hậu quả đang xảy ra là nhân dân mất niềm tin vào con người và xã hội, sống bất an và khinh thường lãnh đạo từ thấp đến cao. Từ khi cầm quyền, "Đảng ta" luôn ấn định tuyển dụng cán bộ phải "vừa Hồng vừa Chuyên" - Hồng là Cộng sản, Chuyên là chuyên môn. Thực tế ở Việt Nam : hễ Hồng thì ít Chuyên, hễ Chuyên thì ít Hồng. 

Thực tế là kết quả của lý thuyết - Lý thuyết phải phản ánh thực tế. Thực trạng về hành xử của đảng viên các cấp đang phản ảnh cho nhân dân & quốc tế nhìn thấy rõ uy tín của Đảng và của lãnh đạo chính là một nguy cơ lớn hiện nay

1.5. Kiểm soát, ngăn chặn "nhóm lợi ích" ở Việt Nam hiện nay

Trước thềm Đại hội 13, tình hình thực sự của chế độ ta đã được chuyên gia nội chính của ta phổ biến ngay trên báo điện tử Tạp chí Cộng sản, dưới tựa đề "Kiểm soát, ngăn chặn "nhóm lợi ích" ở Việt Nam hiện nay" ngày 12/4/2020, đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm "Giải phóng", chính thức như sau : 

"...đã xuất hiện ngày càng nhiều "nhóm lợi ích" tiêu cực, đã và đang ảnh hưởng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là ở những ngành, lĩnh vực quan trọng, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, như quản lý đất đai, tài chính - ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên. Thậm chí, "nhóm lợi ích" tiêu cực còn xuất hiện ở một số ngành, lĩnh vực vốn vẫn được coi là tôn nghiêm, liên quan đến an ninh quốc gia, như công tác tổ chức - cán bộ, phòng, chống tội phạm,... Một loạt vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử trong thời gian gần đây liên quan đến nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo cao cấp cho thấy, "nhóm lợi ích" đã leo cao, luồn sâu vào trong bộ máy Đảng và Nhà nước, đe dọa đến sự tồn vong của Đảng và chế độ".

Những vụ việc bị lộ mới đây như vụ ‘Đường-Nhuệ’ ở Thái Bình xãy ra dưới thời Bí thư Thái Bình là Trần Cẩm Tú, vụ Nguyễn Quang Thuấn và vụ Bộ trưởng Kế hoạch & đầu tư Nguyễn Chí Dũng đi Ấn Độ & Anh Quốc trở về bị lộ ngay trong thời dịch Covid-19 đã đẩy mạnh nguy cơ của Đảng lên gần đỉnh điểm. Bởi vì tình trạng chung hiện nay là những người có quyền lực đều tìm cách củng cố quyền lực riêng bằng cách xây dựng các nhóm lợi ích làm sân sau cho mình. Họ rình rập nhau, khi thì thỏa hiệp giai đoạn, khi cần lại thanh toán nhau. Uy tín họ không cao, thế lực riêng của mỗi nhân vật không đủ mạnh để áp đảo các phe nhóm đối thủ nên kèn cựa vẫn tiếp diễn. Những người sống ở các xã hội mở phương Tây, có dịp tiếp xúc với các viên chức Việt Nam, thường nhận xét rằng những người "cộng sản" này không bao giờ thích khi người ta gọi họ là cộng sản, hay hỏi họ về sự vận hành của guồng máy cộng sản thành công ra sao. Không rõ sự ái ngại này của những viên chức của Đảng ta bắt đầu từ lúc nào, nhưng dường như nó bắt đầu từ lúc Đảng chấp nhận cuộc chơi với phương Tây làm cho hầu hết các viên chức được đi đây đi đó trở nên "nhạt đảng phai đoàn". Đây là một mối nguy cơ của Đảng phát sinh từ thực tế là tư tưởng Mác-Lê gần như bị lịch sử nhân loại vượt qua kể từ đầu thế kỳ 21 nầy

1.6. Tuyên giáo & Tuyên truyền hầu như hoàn toàn thất bại

Lãnh vực Tuyên giáo & Tuyên truyền suốt hơn 30 năm qua, từ thời kỳ đổi mới 1986 đến năm 2020 nầy hầu như hoàn toàn thất bại do đặc tính thế giới mở và thông thoáng toàn cầu hóa mà tuyên giáo đảng ta đã không theo kịp vì loai hoay theo lối mòn cũ của thời kỳ bao cấp suốt 50 năm trước 1990. Nhiều nhà báo của Đảng và Nhà Nước gây phản ứng tiêu cực trong xã hội, lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi làm cho uy tín của Tuyên Giáo sút giảm thậm tệ. Tuyên truyền thất bại vì người dân không nghe theo tuyên giáo Đảng, chỉ làm theo khi nào bị buộc phải làm theo mệnh lệnh vì sợ hãi quyền lực của công an.

Một sự kiện đáng quan tâm là đảng ta đã huyền thoại hóa Bác Hồ thành bậc Thánh, thay vì là một nhà cách mạng rất "Người" và rất "nổi tiếng" của Việt Nam, bởi vì Internet phổ biến toàn cầu đã phổ thông tại Việt Nam làm cho thông tin đa chiều tác động mạnh vào mức độ chính xác của tuyên giáo. Ví dụ như chúng ta đã gán ghép cho Bác Hồ là người "...đóng góp quý báu vào sự nghiệp cách mạng của các dân tộc bị áp bức trên thế giới", nhưng thật sự thì có dân tộc nào trên thế giới đã áp dụng phương pháp của Bác Hồ vào nước họ đâu.

Hô hào của tuyên giáo ta kiểu như "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản" thật là chủ quan & duy ý chí rất tai hại, vì lẽ các nước không có "cách mạng vô sản" nhưng đang giàu mạnh & văn minh chính là sự phản bác tự nhiên đánh vào tuyên giáo đảng ta một đòn nặng & rất khó gỡ. Nó có tác động ngược lại với những gì ta cố gắng tuyên truyền. Nếu phong trào học tập và làm theo gương đạo đức của Bác Hồ suốt 20 năm nay là thiết thực và hiệu quả thì tình trạng tham nhũng, cửa quyền, vi phạm kỷ luật Đảng, phạm tội hình sự trong đội ngũ cán bộ đảng viên đã không ngày một trầm trọng như chúng ta đang chứng kiến.

Xã hội Việt Nam ngày nay đã khác nhiều so với thời bao cấp. Người ta không thể muốn nói gì cũng được. Mạng xã hội đem lại một khối lượng tin tức đa chiều, phong phú. Dân chúng và cả cán bộ đảng viên có thể dễ dàng nhận được loại tin mà lãnh đạo không muốn họ biết. Ca ngợi quá lố, thần thánh hóa và tuyên truyền quá lố đúng là gián tiếp gây ra tác dụng trái ngược và tương phản rất bất lợi cho chính mình, chẳng thà khéo léo và không làm như thế còn có lợi hơn. Điều này phần lớn tùy thuộc thể chế chính trị ở Việt Nam có thay đổi được gì không theo hướng tiến bộ, vì Đảng đã có quá nhiều món nợ phải trả đối với nhân dân Việt Nam trong cả nước, thậm chí có cả nhiều điều được cho là nợ chính trị, nợ lịch sử...

Thêm nữa là Chỉ thị 23 của Ban Bí thư (Khóa IX) về việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh hoặc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã bị sách lược chống tham nhũng của Đảng gây phản ứng ngược & phơi bày trước quần chúng (Bí thư Hồ Xuân Mãn ở Huế là một trong vô số ví dụ điển hình, song song với Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Sơn, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Văn Hiến, v.v...). Ngược là vì từ đầu Thế Kỷ 21 đến nay truyền thông công chúng xâm nhập mọi ngõ ngách trên quy mô toàn cầu nên sự thật khó bị che giấu và xuyên tạc. Nguy cơ nầy có thể tóm gọn là Tuyên giáo đảng ta đang tuyên truyền ngược vì dân trí đã vượt qua sự mù quáng nhờ truyền thông đa chiều trong và ngoài nước. 

1.7. Hai sự kiện nhỏ nhưng đủ để khẳng định thêm một nguy nan lớn

Có hai sự kiện nhỏ nhưng đủ để khẳng định thêm một nguy nan lớn cho Đảng ta.

Một là, cuối tháng 10/2019, 39 thanh niên Việt Nam chết ngạt trong một xe đông lạnh tại Anh quốc trên đường nhập cảnh bất hợp pháp. Họ đã bỏ ra một số tiền tương đương với tài sản của nhiều gia đình Việt Nam cho một cuộc phiêu lưu rất hiểm nghèo mà nếu thành công chỉ cho phép họ rời bỏ đất nước Việt Nam để sống cuộc đời của những "người rơm", nghĩa là những người không có một giá trị gì, kể cả sự hiện hữu hợp pháp, tại một nước khác. Vụ nầy làm cho "cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín Đảng & nhà nước ta đối với quốc tế ngày nay xuống thấp nhất, nếu không muốn nói là tiêu tan". Đất nước lộng lẫy đến nỗi thanh niên phải liều mạng bỏ đi !

Hai là, năm 2020 đã bắt đầu với vụ Đồng Tâm. Mọi người đều thấy quá rõ ràng đây là một vụ giết người dã man. Sự cố Đồng Tâm xảy ra đêm 09/01/2020 đang phản ảnh tất cả các vấn nạn nội bộ của Đảng & Nhà nước ta từ cơ chế vận hành chính sách và bộ máy nhân sự đầy bệnh tật, vô trách nhiệm và bất tài. Hậu quả vụ việc Đồng Tâm đang làm cho tuyệt đại đa số đảng viên nhạt đảng phai đoàn, còn quần chúng ngoài đảng thì sôi sục lòng oán hậnSự cố này nói lên hiện tình của đất nước và chân dung của chế độ của chúng ta, chế độ này tuy vẫn còn tiếp tục nhưng đã mất hết ý chí, lý tưởng và đạo đức, hơn nữa đã rã rượi và kiệt quệ. Nguy cơ thực tế nầy nói ra nghe thật chói tai, nhưng sự thật nó là như vậy, không chỉ ra thì có tội với Đảng và Nhà Nước.

Phó Giáo sư Phạm Quý Thọ cũng đã có nhận xét : "Đồng Tâm' là vụ việc nổi cộm, bức xúc, tồn đọng từ nhiều năm trước, liên quan đến tranh chấp đất đai giữa chính quyền, đất quốc phòng và người dân địa phương, đất canh tác, nhưng đã không được giải quyết dứt điểm. Vụ việc Đồng Tâm in đậm biểu tượng giữa tội ác và lương tâm trong lịch sử và chất vấn mọi người từ trong Đảng đến ngoài xã hội, tương tự như vụ ‘cánh đồng Nọc Nạng’ dưới thời thực dân Pháp. Đại bộ phận đảng viên tử tế của Đảng vì vậy mà nhạt đảng xa đoàn.

Hai sự cố nhỏ này nói lên hiện tình lớn của đất nước và chân dung của chế độ ta. Chân dung quá rõ là tất cả các cấp bậc từ hạ sĩ quan trở lên trong công an và quân đội và từ cấp phó phòng trở lên trong bộ máy nhà nước, dù là hành chính, kinh tế, y tế, giáo dục văn hóa, khoa học hay kỹ thuật đều chỉ dành riêng cho khoảng ba, bốn triệu đảng viên chưa về hưu. Hơn 90 triệu người Việt Nam còn lại không được quyền có vai trò và tiếng nói nào. Đảng thống trị đó mạnh như thế nào thì chính đồng chí Nguyễn Phú Trọng, người cầm đầu Đảng và Nhà nước ta, trong một bài viết mới đây đã trả lời rõ : "chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy phiếu bầu, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu, chạy tội…". Đồng chí Nguyễn Phú Trọng quên một môn chạy thịnh hành từ mấy năm gần đây là chạy trốn ra nước ngoài. Đồng chí Trương Tấn Sang đã từng nói trong bộ máy Đảng và nhà nước có cả một bầy sâu. Một đảng như vậy thì làm sao có thể mạnh ? Có lý tưởng chung nào để đoàn kết các đảng viên ? Sự tranh ăn và tranh quyền chỉ có thể khiến họ căm thù nhau và tạo thêm một nguy cơ lớn cho Đảng. 

1.8. Mafia chính trị kết hợp với kinh tế "định hướng xã hội chủ nghĩa"

Tình trạng mafia chính trị kết hợp với kinh tế "định hướng xã hội chủ nghĩa" làm cho tính chính danh của đảng ta bị lung lay và lòng tin của dân chúng dành cho Đảng đã không còn. Kết hợp nầy gây ra một hệ quả kinh tế có xác suất 90% là tăng trưởng âm sau nạn dịch Covid-19, trong khi Trung Quốc cố sức ngăn cản việc đồng vốn FDI di chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam. Đây là nguy nan tăng trưởng âm không có lối thoát. Tình trạng mafia chính trị kết hợp với kinh tế "định hướng xã hội chủ nghĩa" làm phát sinh ra những việc làm mập mờ, giành giật, tranh chấp, trên bảo dưới không nghe và chứng minh cho thấy tình trạng nguy ngập hầu như vô luật pháp, vô chính phủ giúp sức cho các nhóm lợi ích lũng đoạn biến các cơ quan nhà nước thành các sân sau phục vụ các quyền lợi đen tối của họ ! Đây chính là nguy cơ lớn nhất thuộc phạm trù ổn định chính trị của đảng ta. 

1.9. Nguy cơ của Việt Nam đến từ 3 chính sách của Đảng

Theo chuyên gia phân tích quốc phòng quốc tế Derek Grossman thuộc RAND Corporation và đại học University of Southern California, thì nguy cơ của Việt Nam đến từ 3 chính sách của Đảng ta :

1) Tự nhận mình là nước hữu nghị và cũng là một đồng minh ý thức hệ với Trung Quốc,

2) Mối quan hệ "đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" với Trung Quốc, và

3) Tham gia vào Sáng kiến một vành đai, một con đường của Trung Quốc, một dự án mà giờ đây đang bị quốc tế tẩy chay và các nước đã tham gia tích cực như Pakistan, Burma, Sri Lanka, Lào & Campuchia đều nghị kỵ và đang tìm cách để thoát khỏi dự án nầy. Khả năng và cơ hội xoay sở để thoát nguy của ta lúc này ngày càng co lại và rất bấp bênh, vì đang rơi vào thế "nước xa lửa gần", do bởi kẻ thù sát nách đang từng bước chiếm các đảo, chiếm tài nguyên trên biển, đánh giết ngư dân và phá hoại các tầu đánh cá của Việt Nam và đang xây dựng các pháo đài trên các đảo đã chiếm để đe dọa trực tiếp an ninh và chủ quyền của Việt Nam.

Ba sách lược nói ở đây vốn là nguy nantự thân của Đảng và nhà nước ta không chịu tách rời ra khỏi chính sách hiểm độc của bá quyền nước lớn

1.10. Chế độ đã trở thành một hệ thống mafia chính trị kết hợp với kinh tế, đầy tham nhũng và chà đạp con người

Một người Pháp đã từng cắm "cờ giải phóng" của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trước Hạ nghị viện của Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1970, ông André Menras (tức Hồ Cương Quyết) nói với nhà báo Khánh An tại Mỹ hôm 30/04/2020 rằng những năm tháng dài sinh sống và đồng hành cùng người dân Việt Nam đã giúp ông nhìn thấy rõ chế độ mà ông từng ủng hộ nay đã trở thành một hệ thống mafia chính trị kết hợp với kinh tế, đầy tham nhũng và chà đạp con người, "không xứng đáng" và không phù hợp với quan niệm sống của ông "về con người và nhân quyền". "Có một đảng là Đảng cộng sản đã không tôn trọng người dân và tham nhũng. Không phải tham nhũng ít mà là tham nhũng khổng lồ, là một hệ thống mafia chính trị cấu kết với kinh doanh, lưu manh, và hơn nữa là tôi thấy họ hèn với Trung Quốc", ông André Menras nói.

Sau đó, ông André Menras công bố bộ phim mới có tên "Việt Nam : Tiếng gào thét từ bên trong", mà nội dung quy tụ nhiều tiếng nói từ những "công thần" của chế độ ta như cố Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm nguyên Phó Bí thư thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, cựu tù chính trị Lê Công Giàu, nhà văn Nguyên Ngọc, Nghệ sĩ ưu tú Kim Chi... và nhiều trí thức khác như Giáo sư Tiến sĩ Chu Hảo, nhà giáo Phạm Toàn, Giám mục Nguyễn Thái Hợp, Luật sư Đặng Đình Mạnh... Ông Menras nói bộ phim mà ông đã âm thầm thực hiện một mình suốt hai tháng là nhằm để ghi lại "những tiếng gào thét" về sự thật bên trong một xã hội "không thực sự hòa bình" như trên bề mặt của nó.

Giống như trường hợp của André Menras, một người đồng chí quốc tế khác là chủ tịch Tập Cận Bình cũng gây rất nhiều nguy nan cho đảng ta. Thật vậy Orville Schell, Giám đốc Trung tâm Quan hệ Mỹ-Trung thuộc Hiệp hội Châu Á tại Mỹ Kỳ đã đăng trên tạp chí Foreign Policy, hôm 3/4/2020 một báo cáo về "Cái kết buồn của cặp Mỹ-Trung" (The Ugly End of Chimerica) đã nêu rõ sự độc hại của người đồng chí lớn nầy như sau : Khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012 đã thay thế khẩu hiệu "Trỗi dậy hòa bình" của người tiền nhiệm bằng ý tưởng "Giấc mộng Trung Hoa" và "Sự hồi sinh vĩ đại của dân tộc Trung Hoa" mang tính hiếu chiến hơn.

Tham vọng của Tập Cận Bình về một Trung Quốc bá quyền nước lớn thể hiện rõ qua việc chiếm đóng và sau đó quân sự hóa Biển Đông ; gây hiềm khích với Nhật Bản về quần đảo Điếu Ngư/Senkaku từ lâu vốn thuộc quyền quản lý của nước này ở biển Hoa Đông ; đe dọa Đài Loan trắng trợn đến mức khiến ngay cả Quốc dân đảng vốn thân Bắc Kinh cũng trở nên xa lánh. Hậu quả là một lập trường chính thức gay gắt hơn nhiều, với sự ủng hộ của một trong những liên minh bất ngờ nhất trong chính trị Mỹ : Một mặt trận thống nhất gồm các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ vốn hiếm khi nhất trí với nhau thì giờ đây đồng lòng chống Trung Quốc. Những số liệu ban đầu trong giai đoạn tháng 1-2/2020 do Trung Quốc công bố cho thấy sự sụt giảm 20,5% về tiêu dùng và 13,5% về hoạt động sản xuất so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay khi Trung Quốc đang vật lộn tìm cách hồi phục kinh tế, thì các thị trường ở những nơi khác trên thế giới, kể cả Việt Nam ta, lâm vào vào tình trạng phong tỏa do nạn dịch Covid-19. Và đó là lúc Trump xuất hiện cùng đội ngũ gồm những nhân vật có thái độ thù địch với Trung Quốc (như Peter Navarro, Steve Bannon và Michael Pillsbury), những người từ lâu đã cảnh báo rằng một Trung Quốc ngày càng hung hăng, độc đoán và được vũ trang đầy đủ vừa là điều không thể tránh khỏi, vừa là một mối đe dọa đối với các lợi ích của Mỹ và thế giới văn minh. Nguy cơ nầy do bởi tư duy về bạn bè quốc tế của Đảng ta không phù hợp với trào lưu văn minh quốc tế của thế kỷ 21. 

2. Nguy cơ tự nhiên đến từ quốc tế : 

2.1. Thương chiến Mỹ-Trung đã lan sang đối đầu chính trị và ý thức hệ

Giờ đây, thương chiến Mỹ-Trung đã lan sang đối đầu chính trị và ý thức hệ để đạt được đích nhắm là vị trí đứng đầu thế giới. Tờ báo La Croix của Pháp ghi nhận từ khi Mỹ và Liên Xô hòa hoãn với nhau, chưa từng có một cuộc đấu dữ dội giữa các cường quốc như cuộc đối đầu Mỹ-Trung lần nầy. Truyền thông quốc tế hừng hực tấn công liên tục vào những điều "dối trá" của Trung Quốc. Tại Liên Hiệp Quốc, nhiều nghị quyết bị bế tắc vì đối đầu ngoại giao giữa Trung Quốc và Mỹ.

Trên tờ Foreign Policy, ngày 22/5 có bài viết về hai con đường Trung Quốc đang đi đến tham vọng bá chủ thế giới do hai chuyên gia về quan hệ quốc tế là Hal Brands, Giáo sư nổi tiếng đang làm việc tại Khoa Nghiên cứu Quốc tế Tiên tiến thuộc Đại học Johns Hopkins và ông Jake Sullivan, nghiên cứu sinh cấp cao tại Tổ chức Hòa bình Quốc tế Carnegie. Hai tác giả cho rằng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu thể hiện rõ ý định bá chủ thế giới từ năm 2017 khi ông tuyên bố Trung Quốc đang bước vào "kỷ nguyên mới" và "cần phải đứng ở trung tâm thế giới".

Con đường thứ nhất mà Trung Quốc có thể đi để hiện thực hóa tham vọng bá chủ là đi qua khu vực vốn được Bắc Kinh coi là "sân nhà" của mình, đặc biệt là Tây Thái Bình Dương. Khi đó Trung Quốc phải tập trung vào xây dựng Tây Thái Bình Dương trở thành bàn đạp cho sức mạnh toàn cầu bằng cách thiết lập quyền bá chủ trong khu vực này một cách vững chắc. Con đường thứ hai là đánh thẳng vào hệ thống liên minh của Mỹ cũng như tăng cường sự hiện diện của Trung Quốc trong hệ thống đó bằng cách phát triển sức ảnh hưởng về chính trị, ngoại giao và kinh tế của Trung Quốc trên quy mô toàn cầu. Ưu tiên trọng tâm trong cách tiếp cận này sẽ là coi sức mạnh kinh tế và kỹ thuật quan trọng hơn sức mạnh quân sự truyền thống trong việc lãnh đạo thế giới. Với logic đó, Trung Quốc sẽ chỉ đơn giản giữ cân bằng quân sự ở khu vực Tây Thái Bình Dương nhưng thống trị toàn cầu trên các quyền lực khác là chính trị, ngoại giao và kinh tế.

Hai chuyên gia nói trên đã nhận định chiến lược của Trung Quốc hiện nay đang kết hợp cả hai cách tiếp cận. Bắc Kinh không ngừng vừa củng cố phương tiện, vừa tìm kiếm những ảnh hưởng địa chính trị để đối đầu với Mỹ trên Tây Thái Bình Dương.

Alice Ekman, chuyên gia về Châu Á thuộc Viện nghiên cứu an ninh của Liên Hiệp Châu Âu cho rằng : "Chính quyền Trung Quốc củng cố ảnh hưởng trong các định chế đã tồn tại, nhất là trong hệ thống Liên Hiệp Quốc, hoặc tạo ra các định chế mới như Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng cơ sở Châu Á, tự cho mình vai trò đề xuất những thay đổi luật lệ quốc tế đã có". Cuộc khủng hoảng tài chính 2008 đã cho thấy sơ bộ kịch bản đó qua các chiến dịch thôn tính doanh nghiệp Châu Âu và dự án con đường tơ lụa mới. Giờ đây đến khủng hoảng Covid-19, cuộc cạnh tranh chiến lược lại tiếp tục diễn ra dữ dội.

Trước tham vọng khổng lồ của Trung Quốc, tất nhiên Mỹ không thế ngồi yên. Vào cuối tháng 5/2020 Mỹ đã đề xuất cấm công dân Trung Quốc đến Mỹ học về công nghệ cao do lo ngại bị "ăn cắp ý tưởng". Nghị sĩ Mỹ là ông Cotton cho rằng các sinh viên Trung Quốc đến Mỹ để được hưởng nền giáo dục nước này, sau đó trở về Trung Quốc để "cạnh tranh với công việc của chúng ta, ăn cắp ý tưởng sáng tạo của Mỹ". Ông Cotton nói vì lý do này, sinh viên Trung Quốc phải bị cấm đến Mỹ nghiên cứu khoa học tại các trường đại học và cao đẳng. Học giả Nghiêm Thuần Câu từ Đại học Trung Quốc Hồng Kông nhận định rằng Đảng cộng sản Trung Quốc không thể chống đỡ nổi các vũ khí kinh tế, chính trị & ngoại giao đang tấn công Trung Quốc. Học giả này phân tích : "Chiêu này trước tiên là trấn định thế trận các nước đồng minh của Mỹ, giống như biểu thị quyết tâm không chắc chắn với Liên Hiệp Châu Âu, Liên minh Ngũ Nhãn, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, trong chiến lược đối kháng Đảng cộng sản Trung Quốc, từ đó không có ai nghi ngờ quyết tâm lớn lao nầy của người Mỹ". Dựa vào điểm này, thì thấy ngay Chính phủ Mỹ đã không tiếc mọi giá, muốn đối phó với Đảng cộng sản Trung Quốc đến cuối cùng.

Trước đó, Chính phủ Mỹ khuyến cáo công ty Mỹ rút khỏi Đại Lục và cam kết bồi thường tổn thất, hiện tại, những công ty này không dám lưu luyến, bởi vì Mỹ-Trung đối đầu đến cực điểm sẽ có rủi ro chiến tranh !, chiến tranh nổ ra, doanh nghiệp của nước địch cơ bản không có khả năng sinh tồn. Chiêu này của Mỹ, cũng tấn công vào ý chí chiến đấu của quan chức Đảng cộng sản Trung Quốc. Những người chấp chính hiện nay tại Trung Quốc thực sự muốn đối kháng tiếp tục với Mỹ, bởi vì họ không thể lùi, lùi lại sẽ dẫn đến bản thân rớt đài, còn trong quan trường, họ đã đắc tội với quá nhiều người, bản thân rớt đài xong chắc chắn bị thanh toán, không còn đường sống, cho nên nhất định phải chống đỡ đến cùng. Tuy nhiên, những người các phe phái khác cũng không nhất thiết phải sinh tồn cùng Đảng cộng sản Trung Quốc, ngược lại đều muốn nhanh chóng tự bảo vệ bản thân, cho nên nội bộ Đảng cộng sản Trung Quốc đang rung rinh là một lợi thế cho họ. Đến bước này, việc Mỹ đối phó với Trung Quốc sẽ không phải là vấn đề thương mại, không phải là vấn đề khoa học kỹ thuật, cũng không phải là vấn đề tài chính, mà là vấn đề chiến lược quân sự.

Trước đó Mỹ đã lựa chọn một số đối sách lớn về khoa học kỹ thuật, một là yêu cầu công ty Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) chuyển nhà máy đến Mỹ để cắt đứt chuỗi cung ứng chip của Huawei ; hai là ngoại trưởng Mỹ ông Mike Pompeo đã đích thân đến Israel cắt đứt giao lưu khoa học kỹ thuật giữa Israel và Đảng cộng sản Trung Quốc. Hai chiêu này đã cắt đứt đường đi của Đảng cộng sản Trung Quốc trong khoa học công nghệ cao, Đảng cộng sản Trung Quốc từ đó tách khỏi trào lưu khoa học công nghệ thế giới.

Mỹ gần đây lại có một số hành động quân sự lớn, một là để Israel phái chiến cơ F35 đi thẳng vào Syria, phá hủy chiến cơ Syria do Nga chế tạo, đi lại như vào nơi không có ai ; hai là thử thành công súng laser và tiêu diệt máy bay không người lái ngay tại chỗ ; ba là cả ba đội hình hàng không mẫu hạm hiện đang vào Tây Thái Bình Dương, trên mẫu hạm USS Ronald Reagan có rất nhiều máy bay chiến đấu. Những động tác quân sự này có ý cảnh cáo Đảng cộng sản Trung Quốc rằng nếu so cao thấp trên chiến trường, thì Mỹ đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Hiện không phải là lúc người Hồng Kông đấu đến cùng với Đảng cộng sản Trung Quốc, mà là Trung-Mỹ đấu đến cùng, là toàn thế giới đấu đến cùng với Đảng cộng sản Trung Quốc. Đối đầu "dữ dội" giữa Mỹ và Đảng cộng sản Trung Quốc, giữa quốc tế và Đảng cộng sản Trung Quốc là một nguy cơ cho đảng ta vì chúng ta cùng ý thức hệ tư tưởng với Đảng cộng sản Trung Quốc

2.2. Nạn dịch Covid-19 toàn cầu đang tạo ra thay đổi lớn

Nạn dịch Covid-19 toàn cầu đang tạo ra thay đổi lớn về kinh tế, tài chính, xã hội, chính trị, quân sự từ nay và nguyên trạng thế giới sẽ không còn giống như trước năm 2020. Việt Nam không là ngoại lệ. Liên Hiệp Quốc bất lực và không có hành động nào về nạn dịch là một dấu chỉ cho sự rối loạn của thế giới.

Ngày 11/04/2020, Tổng thống Đức Frank - Walter Steinmeier, người giữ chức vụ cao nhất Cộng hòa liên bang Đức, phát biểu trước toàn quốc về sự phát triển của xã hội Đức sau cuộc khủng hoảng Corona : "Thế giới sau sự kiện Covid-19 này sẽ khác đi nhiều. Nó sẽ như thế nào, điều đó do chúng ta quyết định !". Trước đó toàn cầu hóa và chủ nghĩa phóng khoáng bùng lên sau khi Liên Xô sụp đổ, đã đặt quyền lợi kinh tế lên trên tất cả khiến Mỹ và thế giới đã bỏ hết trứng vào cái giỏ Trung Quốc. Covid-19 làm cho thế giới chao đảo và trả giá đắt vì sự lệ thuộc đó. Do đó, việc phong tỏa và cô lập Trung Quốc kể từ nay là một quyết tâm cao, có sự chuẩn bị chu đáo và phối hợp đồng bộ giữa các nước đang có nền kinh tế thị trường.

Quá trình xét lại toàn cầu hóa không thể đảo ngược mà chỉ có thể điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh mới. Nhiều ngành nghề như sản xuất và gia công cần nhiều lao động đã chuyển dịch hoàn toàn sang các nước đang phát triển. Toàn cầu hóa bằng cách bỏ hết trứng vào giỏ Trung Quốc sẽ kết thúc sau đại dịch Covid-19 và chuyển sang hình thái "khu vực hóa", tức là chia nhỏ các nhà máy và chia đều ra năm châu. Châu Á sẽ phục vụ cho thị trường Châu Á ; Châu Âu sẽ phục vụ cho thị trường Châu Âu. Kế hoạch rời Trung Quốc đang được các cường quốc kinh tế G7 & G20 bắt đầu thực hiện ngay năm 2020 nầy. Nhật Bản đã chi 2,2 tỉ USD để hỗ trợ các công ty Nhật chuyển nhà máy từ Trung Quốc về trong nước hoặc chuyển sang Đông Nam Á. Tuần báo Politico ngày 21/04/2020 đưa tin, Cao ủy Thương mại Liên Hiệp Châu Âu Phil Hogan cho biết khối này sẽ tìm cách "giảm sự lệ thuộc thương mại" vào Trung Quốc sau đại dịch. Nếu đảng ta dám thay đổi cơ bản và từ bỏ "định hướng xã hội chủ nghĩa" để có được một nền kinh tế thị trường toàn vẹn thì nhiều công xưởng sản xuất các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của các nước Anh, Pháp, Đức, Canada, Mỹ & Úc từ Trung Quốc sẽ được di chuyển sang Việt Nam, giống như Samsung đã di chuyển toàn bộ việc sản xuất Mobifone Samsung từ Trung Quốc sang Việt Nam trước nạn dịch Covid-19.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Mỹ Larry Kudlow nói Hoa Kỳ nên trả chi phí để các công ty Mỹ đưa sản xuất rời khỏi Trung Quốc về lại Hoa Kỳ. Trung Quốc sẽ là một trong những nước khốn đốn nhất về kinh tế sau đại dịch này. Nền kinh tế của Trung Quốc bắt đầu rơi vào khủng hoảng khiến chủ tịch Tập Cận Bình bắt buộc phải rút lui và co cụm lại và Covid-19 sẽ làm cho quá trình đó diễn ra nhanh hơn. Trật tự thế giới sẽ thay đổi sau Covid-19. Trung Quốc sẽ rút lui và co cụm lại trước khi tan vỡ.

Giáo sư Francis Fukuyama từng tuyên bố về "Sự cáo chung của lịch sử", cho rằng, theo cách tư duy của Hegel, chế độ dân chủ sẽ là "cuối cùng" của lịch sử tiến hóa văn minh nhân loại. Trong những công trình gần đây, ông đang giải thích cho nhận định của mình bằng hiện tượng "tính chính danh" của các quốc gia và các chế độ trong một thế giới đầy những biến động phức tạp. Chính sách "làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" của Tổng thổng đời thứ 45 nước Mỹ Donald Trump báo hiệu "trật tự thế giới" bắt đầu thay đổi mạnh. Quan hệ quốc tế đa phương hóa đang được xem xét lại và thay thế bởi chính sách song phương theo dân chủ & kinh tế thị trường. Nhiều nhà phân tích chiến lược chính trị, kinh tế trên thế giới có nhận định chính xác rằng sau đại dịch Covid-19 này thế giới sẽ không thể quay về với "trật tự cũ".

Một tương lai bất định đang ở phía trước. Việt Nam quá phụ thuộc vào ngoại thương (xuất nhập khẩu), khi thế giới bị khủng hoảng thì Việt Nam sẽ bị vạ lây, kể cả nếu không bị đại dịch. Khi bị phụ thuộc quá nhiều vào các nước bên ngoài thì Việt Nam phải chịu những tai họa không phải do mình gây ra. Tai họa đó đang đến. Hàng triệu người Việt Nam sẽ bị thất nghiệp vì hàng hóa Việt Nam làm ra sẽ không ai mua hoặc chưa mua. Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào thế giới nên phải biết và hiểu rõ tình hình thế giới để có những hoạch định đúng về các chính sách. Việt Nam không thể một mình một con đường riêng mà phải hòa mình vào dòng chảy chung của thế giới, của thời đại. Đây là một nguy nan lớn của chúng ta do bối cảnh mới trên toàn cầu kể từ năm 2020. 

2.3. "Liên minh vòng cung Biển Đông"

Từ năm 2015, một Liên minh quân sự & chính trị âm thầm do Mỹ, Nhật & Ấn Độ chủ xướng đã hình thành, lớn mạnh & không chính thức nêu tên cho đến nay (có thể tạm gọi là "liên minh vòng cung Biển Đông") nhằm bao vây Trung Quốc từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương để bảo vệ Biển Đông. "Liên minh" nầy đã có sự tham gia tích cực của Úc, Pháp, Anh, Singapore, Malaysia và Indonesia mà người ta có thể nhận ra qua các hành động hải quân của các nước nầy trên Biển Đông từ 2016 cho đến nay.

Úc và Ấn Độ đã ký kết thỏa thuận về việc cùng sử dụng chung căn cứ quân sự của hai nước vào ngày 04/06/2020 cho phép hai bên sử dụng căn cứ quân sự của nhau. Hai bên đồng thời đồng ý tăng cường hợp tác ở vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương trong bối cảnh quan hệ của hai nước với Trung Quốc đang có dấu hiệu căng thẳng. Thông cáo công bố sau khi ký kết nêu rõ : "Hai bên đồng ý tiếp tục thắt chặt và mở rộng hợp tác quốc phòng qua việc tăng cường quy mô và tính phức tạp các cuộc tập trận song phương và các hoạt động khác nhằm phát triển những hướng mới đối phó với những thách thức về an ninh mà hai bên cùng chia sẻ".

Theo South China Morning Post BBC Services thì một liên minh lập pháp (quốc hội) của 9 quốc gia & quốc hội Châu Âu hôm 05/06/2020 đã công bố việc thành lập Liên Minh Nghị Viện Đa Quốc (IPAC) để "có lập trường cứng rắn hơn đối với Đảng cộng sản Trung Quốc thông qua các chiến lược tập thể" và để đối đầu với sức mạnh bành trướng địa lý chính trị ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Liên Minh nầy gồm Quốc hội các nước Úc, Canada, Quốc hội Châu Âu (EP/EPP), Cộng hòa liên bang Đức, Nhật, Na-Uy, Thuỵ Sĩ, Anh Quốc, Mỹ và Lithuania (3).

Trước đó thì toàn văn bài phát biểu của tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 29/05/2020 đã nêu rõ nguyên nhân chiến pháp của Mỹ đối với Trung Quốc : "Mô hình hoạt động sai trái của Trung Quốc vốn đã nhiều tai tiếng. Trong nhiều thập niên qua, họ đã xé toang Hoa Kỳ, điều mà chưa có quốc gia nào đã từng làm trước đây. Trung Quốc cũng đã tuyên bố quyền lãnh hải một cách bất hợp pháp tại Thái Bình Dương, đe dọa tự do hàng hải và thương mại quốc tế. Thế giới hiện đang bị tổn thương do sự bất minh của chính phủ Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng sẽ thực hiện các bước cần thiết để xử phạt Cộng hòa nhân dân Trung Quốc (PRC). Hành động của chúng ta sẽ mạnh mẽ, hành động của chúng ta sẽ mang lại nhiều ý nghĩa". Đầu năm 2020, thế giới biết được rằng một nhóm kinh tế khá mạnh, gồm Mỹ, Nhật, Úc & Ấn Độ dưới tên "Bộ Tứ Kim Cương" (Nhóm QUAD) đã hình thành từ 2007 và hiện nay đang lôi kéo thêm Hàn Quốc, New Zealand và Việt Nam để thay đổi danh xưng chính thức thành "Mạng Lưới Kinh Tế Thịnh Vượng" (4).

Theo tin Reuters, Hoa Kỳ đang hợp tác với 6 nước Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc & Việt Nam để đẩy nền kinh tế toàn cầu tiến lên, trong đó có chính sách tái cấu trúc chuỗi cung ứng để không bị lệ thuộc vào nguồn cung ứng của Trung Quốc giống như hiện nay. Bảy quốc gia này sẽ hợp thành một "mạng lưới thịnh vượng kinh tế" và một trong những chuyện họ sẽ làm là đưa các công ty của Mỹ đang có cơ sở sản xuất tại Trung Quốc hoặc trở về Mỹ hoặc chạy sang các nước trong mạng lưới, bởi vì các nước này là những "đối tác đáng tin cậy" của Mỹ. 

Nguy cơ của Đảng & Nhà nước ta là cái đuôi "định hướng xã hội chủ nghĩa" ngăn cản hoàn toàn việc tham gia vào "mạng lưới thịnh vượng kinh tế" nầy, dù họ đã cho chúng ta gia nhập mạng lưới. Nguy cơ nầy do bởi "định hướng xã hội chủ nghĩa" vốn rất lạc hậu từ 20 năm qua nên đã không giúp gì cho chúng ta có được vai trò tích cực trong mạng lưới thịnh vượng và liên minh quốc tế bảo vệ Biển Đông nói trên. 

2.4. Cuộc đối đầu Mỹ-Trung trên Biển Đông đã tiến gần đến rủi ro chiến tranh

Ngày 01/06/2020 vừa qua, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc là Kelly Craft đã chuyển một công hàm ngoại giao của Mỹ cho Tồng thư ký Liên Hiệp Quốc Antónios Guterres để khẳn quyết : "Mỹ bác bỏ hoàn toàn yêu sách của Trung Quốc về Biển Đông" và yêu cầu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thông báo khẳn quyết nầy đến tất cả các nước thành viên Liên Hiệp Quốc. Sự cố nầy đánh dấu nấc thang tột đỉnh của của cuộc đối đầu Mỹ-Trung trên Biển Đông đã tiến gần đến rủi ro chiến tranh. 

Đứng trung lập giữa Mỹ & Trung Quốc là một nguy cơ quốc tế khá lớn cho Đảng & nhà nước ta, vì không nước nào tin là Việt Nam & Trung Quốc gắn bó với nhau bằng "4 Tốt & 16 Chữ Vàng" trong tình đồng chí xã hội chủ nghĩa lại có thể không thiên về phía Trung Quốc trong cuộc đấu tranh Trung-Mỹ triệt để nầy

3. Nguy cơ đến từ Trung Quốc

Kể từ lúc Giấc Mộng Trung Hoa" xuất hiện và nhất là khi xảy ra nạn dịch Covid-19 toàn cầu, thì EU và Mỹ bắt đầu xem Trung Quốc như là một đối tác thù địch. Hoa Kỳ và các cường quốc ở Châu Âu như Anh, Pháp, Đức, và các khu vực khác như Nhật, Canada, Úc đang và sẽ có những thay đổi căn bản trong quan hệ với Trung Quốc. Điều này diễn ra trước hết do bởi cách hành xử của Trung Quốc theo một sách lược quá chủ quan, rủi ro cao và nguy hiểm của chủ tịch Tập Cận Bình.

Dù vậy, trong quá khứ Đảng ta cũng đã từng có nhiều kinh nghiệm đắng cay với Trung Quốc - người đồng chí khổng lồ phương Bắc Kinh qua các sự cố do Trung Quốc gây ra vào các thời điểm và thời kỳ : 1954, 1975-1988 và chính sách độc chiếm Biển Đông hiện nay. Hiện tại thì rõ ràng là Trung Quốc đang siết chặt bao vây Việt Nam bằng 4 gọng kìm : Lào, Campuchia, đất liền biên giới và Biển Đông. Loại nguy cơ do bởi Trung Quốc nầy có thể thấy rõ như sau : 

3.1. Chiêu thức thâu tóm đất vàng

Để sở hữu các lô đất vàng khắp nơi tại Việt Nam, Trung Quốc được cho là đã nghiên cứu và lợi dụng các kẽ hở của Luật Đầu Tư 2014 về việc góp vốn bằng đất để liên doanh thành lập doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực đầu tư, đất đai.

Bộ Quốc phòng bên ta đã mô tả chiêu thức thâu tóm đất vàng được thực hiện theo hai hình thức, qua doanh nghiệp và cá nhân. Thứ nhất, người Trung Quốc thành lập doanh nghiệp liên doanh với Việt Nam (bên góp vốn chủ yếu bằng mặt bằng đất đai) và dần dần nắm các khu đất vàng thông qua việc tăng vốn sở hữu để giành quyền điều hành doanh nghiệp. Thứ hai, người Trung Quốc đầu tư tiền cho cá nhân người Việt Nam (đa phần là người Việt gốc Hoa) để mua đất vàng.

Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, 83% doanh nghiệp "có yếu tố" Trung Quốc đang hoạt động tại khu vực biên giới biển (5.393,7 ha), và 17% còn lại tại khu vực biên giới đất liền 943,7 ha, tổng cộng hơn 6.300 ha đất biên giới. Đáng chú ý tổng số vốn đầu tư cho khu vực biên giới biển là 29,235 tỉ đô-la so với 1,637 tỉ đô-la tại khu vực biên giới đất liền. Địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp Trung Quốc nhất là Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Định, Hà Tĩnh, Bình Thuận... Một ví dụ khác là công ty China Policy Limited (CPL, đăng ký tại thiên đường trốn thuế British Virgin Islands) lừa đảo công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát của Việt Nam để chiếm đoạt 500 ha đất vàng tại Long An mà cho đến nay cơ quan trọng tài quốc tế VIAC cũng chưa giải quyết xong việc kiện cáo kéo dài từ năm 2007 đến nay.

Theo báo Tuối Trẻ : "Người Trung Quốc đang sử dụng hơn 12.000 ha đất biên giới, ven biển thông qua hai hình thức thành lập doanh nghiệp liên doanh và đầu tư tiền cho người Việt gốc Hoa mua đất. Đây là thông tin được Bộ Quốc phòng đưa ra trong báo cáo trả lời chất vấn của cử tri được gửi tới Quốc hội mới đây. Hầu hết các lô đất thuộc "sở hữu" của người Trung Quốc đều ở vị trí các đường lớn, ven biển, đắc địa cho hoạt động kinh doanh và có ý nghĩa quan trọng trong lãnh vực phòng thủ" (trích Tuổi Trẻ). Ngoài Biển Đông thì Trung Quốc dùng vũ lực chiếm biển đảo, trong đất liền thì dùng chiến dịch "tằm ăn dâu" qua các chiêu bài mở hàng loạt doanh nghiệp tại Việt Nam, thâu tóm trên 3.000 dự án kéo theo hàng trăm ngàn lao động Trung Quốc vào Việt Nam lấy vợ sinh con đẻ cái, mua đất xây nhà lén lút từ Nha Trang, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh... Tất cả đã dần dần tỏ rõ âm mưu của Trung Quốc muốn nuốt trọn Việt Nam trong một ngày không xa. Đây chính là nguy cơ xâm lăng mềm do Trung Quốc chủ động và cấu kết với các nhóm lợi ích trong và ngoài đảng để mưu toan khống chế chiến lược độc lập của Đảng và Nhà nước ta. 

3.2. Bức tường bao bọc xung quanh Đảng cộng sản Trung Quốc không kiên cố, không bất khả xuyên thủng

Những biến cố xảy ra mấy tháng đầu năm 2020 quanh đại dịch Covid-19 cho thấy bức tường bao bọc xung quanh Đảng cộng sản Trung Quốc không kiên cố, không bất khả xuyên thủng, như người ta vẫn lầm tưởng xưa nay. Đà phát triển kinh tế dựa trên công nghiệp hóa có chu kỳ khoảng 30 năm, khoảng thời gian mà các yếu tố nhân công giá rẻ, chi phí đất đai, nguyên liệu và năng lượng thấp được khai thác hết. Ở Trung Quốc, chu kỳ này đã tới hạn. Kinh tế phát triển chậm lại sẽ kéo theo các nguy cơ về tài chính. Ảnh hưởng cuộc chiến thương mại với Mỹ khiến đầu tư nước ngoài sụt giảm. Thất nghiệp gia tăng. Bất ổn xã hội có nguy cơ xuất hiện thường xuyên.

Tình trạng đấu đá quyền lực trong nội bộ đảng cầm quyền cũng khiến các vấn đề mà Trung Quốc phải đối mặt trầm trọng hơn bao giờ hết. Tại Trung Quốc, hơn 1,5 triệu quan chức đã bị phát hiện tham nhũng, thoái hóa biến chất và bị đưa ra xét xử, trong đó có cả những thành viên trong Bộ Chính trị Đảng cộng sản Trung Quốc đang cầm quyền. Vì là hai đảng anh em & "4 Tốt, 16 chữ Vàng" nên sự vụ nầy lây lan sang Việt Nam làm hai thành viên trong Bộ Chính trị đảng đã bị kỷ luật, có người bị kết án tù, có ủy viên trung ương bị cách chức, hàng loạt quan chức lãnh đạo hàm bộ trưởng dính án tham nhũng. Dịch bệnh Covid-19 xuất phát từ Vũ Hán gây thiệt hại lớn cho nhiều quốc gia sẽ càng tạo nhiều sức ép lên Trung Quốc. Ngay cả bản thân Bắc Kinh cũng ý thức được nước này đang chịu sức ép quốc tế lớn nhất trong vòng 30 năm qua, kể từ cuộc thảm sát Thiên An Môn.

Giấc mơ Trung Hoa của những người cộng sản Trung Quốc rốt cuộc có lẽ mãi mãi là một lâu đài trên cát. Nhận thức như thế, có xác suất cao là sách lược của Mỹ & Tây Âu đã, đang và sẽ tạo ra áp lực chính trị, kinh tế và quân sự kéo dài & lớn lao nhằm thúc đẩy một đổi thay nội chính triệt để tại Trung Quốc. Washington chắc chắn sẽ gắng giữ cường độ áp lực ở vị trí hiện tại, bởi họ trông thấy xác suất thành công mỗi lúc mỗi gia tăng. Tổng thống Trump từ lâu cam kết đưa hoạt động sản xuất ở nước ngoài về Mỹ. Giờ đây, theo giới chức cấp cao và một số cựu quan chức Mỹ, thiệt hại kinh tế và số người tử vong cao do dịch Covid-19 tại Mỹ đang thúc đẩy chính phủ nước này chuyển sự phụ thuộc về sản xuất và chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach đã khẳn định rằng : "Chúng tôi vẫn đang nỗ lực nhằm giảm sự phụ thuộc các chuỗi cung ứng vào Trung Quốc từ vài năm qua và hiện chúng tôi đang đẩy mạnh sáng kiến này" - ông Krach nhấn mạnh đây là vấn đề then chốt với an ninh Mỹ và chính phủ sẽ sớm thông báo bước đi mới về chiến lược nầy. Bộ Thương mại & Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan khác của Mỹ đang tìm kiếm biện pháp nhằm thúc đẩy các công ty đưa hoạt động sản xuất khỏi Trung Quốc. Trong số những biện pháp đang được Mỹ cân nhắc có ưu đãi về thuế và các khoản trợ cấp.

Một nguồn tin cho biết các cơ quan đang tìm hiểu xem lĩnh vực sản xuất nào nên được xem là "thiết yếu" và cách thức sản xuất những sản phẩm này bên ngoài Trung Quốc. Đây chính là nguy nan của Trung Quốc, nhưng lại là cơ hội cho Việt Nam tiếp nhận thêm đầu tư mới. Từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền Tổng thống Hoa Kỳ, điều tốt nhất là ông từng bước rút xương con rồng Trung Hoa, điều mà mãi đến khi đại dịch Coronavirus bùng phát và đẩy hàng trăm ngàn sinh mệnh, đẩy nền kinh tế thế giới vào chỗ chết thì Tây Âu mới thức tỉnh.

Trong nước, Trung Quốc đối diện với nạn "thiên nga đen" có khả năng đẩy nhanh tiêu vong của chế độ, bởi vì việc làm và tăng trưởng kinh tế đang trên đà suy giảm là mối đe dọa lớn lao cho sự tại vị của Đảng cộng sản Trung Quốc (Trung Quốc đang có mức tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 1990). Trong dự đoán của mình, học giả Bùi Mẫn Hân, tác giả của tác phẩm nổi tiếng "Tư bản thân hữu Trung Quốc" cho thấy chế độ chính trị Trung Quốc sẽ sụp đổ sớm hơn nếu như không chịu cải cách.

Bên ngoài, Trung Quốc đối diện với làn sóng tẩy chay, cảnh giác và phản ứng cứng rắn từ các nước đã phát triển. Điều quan trọng nhất mà Trung Quốc đối mặt là xu hướng cứng rắn đang lên của chính quyền Tổng thống Trump. Nhưng nếu không phải ông Donald Trump, thì ứng cử viên Tổng thống kỳ tới Joe Biden cũng sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc. Jake Sullivan, một cố vấn cấp cao của ứng viên Joe Biden, đã nói như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters mới đây. Theo VOA, bà Nadege Rolland, một nhà nghiên cứu cao cấp tại Văn phòng Nghiên cứu Châu Á tại Washington DC cho rằng Bắc Kinh đang gặp phải thách thức lớn nhất kể từ khi thành lập. Bà nói : "Như chính ông Tập Cận Bình thừa nhận, đây là thời điểm vô cùng khó khăn đối với Bắc Kinh và là một thách thức chưa từng có. Kể từ khi thành lập, đây là một cuộc khủng hoảng chưa từng có". Bắc Kinh đang rơi vào một vòng xoáy của thảm họa và áp lực lớn do chính mình gây ra.

Vào ngày 20/05/2020, PolicyTimes của Mỹ cho biết 27 công ty của Mỹ đang rút khỏi Trung Quốc để chuyển qua Indonesia, vì Bắc Kinh đã lợi dụng chuỗi cung ứng toàn cầu để tạo sức ép với Mỹ và các quốc gia EU trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, nhưng tại sao Việt Nam ta không được 27 công ty nầy chọn ? Phải chăng Việt Nam bị bỏ lại phía sau rất xa so với Indonesia ?

Ông Christopher Francis Patten, (tiếng Trung 彭定康), là một chính trị gia người Anh, từng là Thống đốc cuối cùng của Hồng Kông từ năm 1992 đến 1997, hiện nay là Chưởng Ấn của Đại học Oxford, mới đây có nêu rõ "Chủ nghĩa cộng sản - như luôn được duy trì bởi bí mật và dối trá. Kẻ giết người nầy (Coronavirus) không phải là một số gen văn hóa hoặc thể chất của Trung Quốc, mà chính là Đảng cộng sản Trung Quốc... Chúng ta không thể đơn giản quay lại giao dịch với Đảng cộng sản Trung Quốc và làm kinh doanh như trước đây". Nguy cơ nầy của Đảng do chính sách gắn chặt nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế Trung Quốc suốt 30 năm qua, nay kinh tế, xã hội, nội & ngoại chính Trung Quốc lâm vào thế nguy nan thì Việt Nam cũng khó tránh khỏi mối nguy gây ra bởi Trung Quốc. 

3.3. Các nước trong khối tự do phải đoàn kết để đối đầu với hiểm họa Trung Quốc

Mới đây, Washington Post nêu ý kiến của Nikki Haley (đại diện của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc) như sau : "Đây không phải là thử thách riêng đối với Hoa kỳ mà thôi ; nhưng các nước trong khối tự do phải đoàn kết để đối đầu với hiểm họa Trung Quốc. Ở khu vực Thái Bình Dương, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc đã nhận ra mối nguy hiểm của Trung Quốc. Những người bạn Châu Âu thì nhận ra bộ mặt thật của Trung Quốc chậm hơn, nhưng nhờ con vi khuẩn Corona xuất phát từ Trung Quốc mà các nước Châu Âu này đang dần dần thức tỉnh. Các quốc gia đang phát triển đã lọt bẫy hào phóng giả tạo của Trung Quốc giờ đây đang nhìn vấn đề qua một lăng kính rõ ràng hơn. Chú tâm vào các hành động ngang tàng của Trung Quốc trong giai đoạn đại dịch này thật sự cần thiết, nhưng con vi khuẩn chỉ là một phần nhỏ trong các mối đe dọa do Trung Quốc sắp đặt. Thế giới càng sớm nhận ra điều đó, thì sự chuẩn bị càng tốt hơn để ngăn chặn hiểm họa Trung Quốc".

Điều may mắn trong cơn đại dịch Virus Vũ Hán chính là các quốc gia phát triển đã nhận thức được sự lệ thuộc vào Trung Quốc quá nhiều và đang làm giảm sự phụ thuộc này bằng cách đưa doanh nghiệp của họ từ Trung Quốc trở về nước, hoặc phân tán ra nhiều nước. Đây không chỉ việc giải quyết việc làm trong nước, mà còn là an ninh và tự chủ hàng hóa, kỹ thuật & công nghệ của các quốc gia.

Ngay trong lúc người Nhật phải vật vã chống chọi với cơn đại dịch Virus Vũ Hán, Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe, đã kêu gọi doanh nghiệp nước này rời khỏi Trung Quốc. Chính phủ Nhật còn cụ thể hơn, dành hơn hai tỷ đô la Mỹ trong gói gần 1.000 tỷ đô-la kích thích kinh tế trong thời gian có đại dịch Virus Vũ Hán để hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản rút khỏi Trung Quốc.

Liên Hiệp Châu Âu từng cổ vũ rất nhiều cho việc đầu tư & làm ăn với Trung Quốc để đi tìm thị trường xuất khẩu cho các quốc gia trong khối nay đang nhận trái đắng khi nhiều quốc gia phát triển ở châu lục này đang quá lệ thuộc vào Trung Quốc. Ông Bruno Le Maire, Bộ trưởng Kinh tế - Tài chính Pháp từng nói trên đài phát thanh France Internationale hồi tháng Ba, 2020 : "Cần phải giảm sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu một số sản phẩm từ nước ngoài. Đặc biệt là Trung Quốc". 

Không như Mỹ, hay Nhật Bản, Châu Âu đang còn kín tiếng trong việc giao thương với Trung Quốc trong tương lai. Tuy nhiên, việc Liên Hiệp Châu Âu (EU), hay các quốc gia trong khối này công bố kế hoạch giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc trong thời gian sắp đến sẽ không lạ. Bởi chiến lược "Made in China 2025" nếu thành công, không chỉ Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Mỹ, mà Châu Âu sẽ cùng chịu chung tổn hại nặng nề. Truyền thông quốc tế cho biết tại cuộc họp báo hôm 16/04/2020 ở phố Downing, khi được hỏi về mối quan hệ với Trung Quốc trong tương lai, Ngoại trưởng Anh quốc Raab nói : "Hiện chúng tôi phải xem xét tất cả những khía cạnh trong mối quan hệ với Trung Quốc và thực hiện một cách thức cân bằng, nhưng chắc chắn rằng nước Anh không thể làm ăn với Trung Quốc như bình thường sau cuộc khủng hoảng Coronavirus này". 

Một yếu tố quan trọng trong cuộc đối đầu chiến lược của Washington với Bắc Kinh là việc tách rời kinh tế, một sự giảm thiểu đáng kể trong các mối quan hệ thương mại rộng lớn mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đã xây dựng được trong bốn thập niên qua. Những người ủng hộ cho việc tách biệt như vậy là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đã phát động một cuộc thương chiến với Trung Quốc vào năm 2018 và các nghị sĩ Thượng Viện Mỹ. Ông Trump tin rằng, bằng cách cắt Trung Quốc ra khỏi thị trường rộng lớn và công nghệ tinh vi của Hoa Kỳ, Washington có thể làm giảm đi tiềm năng tăng trưởng của sức mạnh Trung Quốc một cách đáng kể. Bất chấp việc thỏa thuận đình chiến trong cuộc thương chiến, sau thỏa thuận tạm thời mà Trump đã ký với Tập Cận Bình vào tháng 1/2020, việc tách rời kinh tế Mỹ-Trung gần như chắc chắn sẽ tiếp tục trong những năm tới, bất kể ai sẽ vào Tòa Bạch Ốc, bởi vì làm giảm sự phụ thuộc kinh tế của Hoa Kỳ vào Trung Quốc là quốc sách hiện nay của chính giới Mỹ. Chiến lược kìm hãm sự phát triển sức mạnh của Trung Quốc hiện đang là mục tiêu của hai đảng Cộng Hòa & Dân Chủ của Mỹ.

Qua vụ việc bị phía Trung Quốc che giấu thông tin về dịch bệnh Covid-19 dẫn đến các thiệt hại vô cùng to lớn cho đất nước Việt Nam & nhiều nước khác, giờ đây cần có biện pháp đề phòng ngay chính người đồng chí đến từ phương Bắc. Trung Quốc sẽ rút lui và con cụm lại dù có hay không có nạn dịch Covid-19. Sự kiện Covid-19 này chỉ khiến Trung Quốc rút lui và co cụm lại nhanh hơn. Từ giờ đến cuối năm chúng ta có thể thấy rõ điều đó. Trái với lo ngại của nhiều người là Trung Quốc sẽ gia tăng ảnh hưởng sau Covid-19, quan hệ giữa các nước phát triển và Trung Quốc sẽ thay đổi hoàn toàn sau đại dịch. Cô lập và phong tỏa Trung Quốc bằng cách rút các công ty đầu tư ra khỏi Trung Quốc là điều mà thế giới phải làm cho dù có tốn kém đến đâu đi nữa.

Đây cũng là sự thay đổi bắt buộc của phong trào toàn cầu hóa. Thay vì bỏ hết trứng vào cái giỏ của Trung Quốc thì thế giới sẽ "khu vực hóa" chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa ra khắp năm châu... Hơn nữa, nền kinh tế Trung Quốc đã suy giảm lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ : trong quý đầu tiên của năm 2020, do dịch Covid-19 buộc các nhà máy và doanh nghiệp phải đóng cửa. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới suy giảm 6,8% theo dữ liệu chính thức được công bố hôm Thứ Sáu 16/04/2020. Mối nguy lớn nhất là từ nay Bắc Kinh không còn khả năng đảo nợ - nghĩa là vay nợ mới để trả nợ cũ, trong khi khối nợ tổng cộng của họ đã lên tới mức kinh khủng là 40.000 tỷ đô-la, hay 350% GDP, và các quỹ đầu tư cũng không còn tiền để cho vay nữa. Nhiều đại công ty Trung Quốc sẽ phá sản. Khủng hoảng kinh tế tại Trung Quốc là chắc chắn, và hệ luỵ gây ra suy trầm kinh tế toàn cầu sẽ tương tự như khủng hoảng tài chính thế giới 2007-2009.

Tình hình càng nguy hiểm vì các dấu hiệu bất phục tùng đã xuất hiện khắp nơi và ngay trong nội bộ Đảng cộng sản Trung Quốc, uy tín của chủ tịch Tập Cận Bình đã bắt đầu bị thách thức. Lối thoát duy nhất của chế độ cộng sản Trung Quốc là co cụm lại và dùng bạo lực để cố duy trì sự thống nhất, ít nhất trên danh nghĩa. Nếu thành công, giải pháp này sẽ biến Trung Quốc thành một thế giới riêng, một đế quốc biệt lập với thế giới bên ngoài, tuy nghèo nhưng mức sống cũng đã cao hơn nhiều so với 40 năm về trước khi Đặng Tiểu Bình bắt đầu chính sách kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa (hay còn gọi là "đặc thù Trung Quốc"). Giải pháp này cùng lắm chỉ giúp chế độ chính trị Trung Quốc kéo dài thêm được một thời gian ngắn. Mặt khác, sự suy sụp nhanh chóng sắp tới của Trung Quốc sẽ khiến rất nhiều đảng viên cộng sản hiểu rằng chủ nghĩa Mác-Lênin là một thây ma đã mục rữa mà họ phải khẩn cấp tránh xa. Các sự kiện trong quý 1, 2020 vừa qua đã cho thấy sự cai trị của Đảng cộng sản Trung Quốc dễ vỡ hơn nhiều so với nhiều hình thức phô trương bề ngoài của chính nó.

Sự kiện "dễ vỡ của Đảng cộng sản Trung Quốc" & "chiến lược kinh tế rời khỏi Trung Quốc của quốc tế" là một nguy cơ thiết tử cho Đảng và Nhà nước ta vì thế giới vẫn còn nghi ngại là chúng ta chưa hoàn toàn "thoát Trung" và vẫn còn đến 90% là một bản sao nhỏ của mô hình Trung Quốc. "Việt Nam là bản sao mô hình Trung Quốc thu nhỏ" chính là một nguy cơ cho dân vận, quan hệ quốc tế, giao thương kinh tế và ổn định chính trị của Đảng và Nhà nước ta kể từ năm 2020 nầy. 

3.4. Quốc tế đang có chiến tranh toàn diện với Đảng cộng sản Trung Quốc, dù chiến tranh quân sự chưa xảy ra

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận ra từ rất sớm, có lẽ trước khi ông ấy tranh cử tổng thống Mỹ, rằng Đảng cộng sản Trung Quốc đang thực hiện việc thống trị toàn thế giới dưới vỏ bọc mỹ miều của toàn cầu hóa, tự do thương mại, kinh tế phát triển... Điều đơn giản và quan trọng nhất là việc này đã được làm rõ. Mọi việc rõ như pha lê. Quốc tế đang có chiến tranh toàn diện với Đảng cộng sản Trung Quốc, dù chiến tranh quân sự chưa xảy ra, nhưng không loại trừ khi tình hình mất kiểm soát từ hai phía. Đó là điều mà dư luận chiến lược quốc tế đang bàn đến. Không phải là về nước Trung Quốc, và càng không phải là về người dân Trung Quốc. Trên thực tế, người dân Trung Quốc lại chính là nạn nhân lớn nhất của Đảng cộng sản Trung Quốc hơn 70 năm qua. Mục tiêu là tấn công vào Đảng cộng sản Trung Quốc - một đảng tàn bạo lạnh lùng, lừa lọc, bất nhân và thiếu tôn trọng các giá trị phổ quát. Những điều này đã lộ rõ như ban ngày, đại dịch Vũ Hán đã phơi bày điều đó. Nó đã cho thế giới thấy được rõ ràng rằng chế độ đó là gì, họ muốn gì và họ sẽ làm gì để đạt được các mục đích của mình. Hiển nhiên họ muốn trở thành siêu cường của thế giới, với một kiểu quyền lực độc tôn. Những kẻ khác bị phơi bày là những tay sai, thằng hề, đồng hành và chó săn của họ.

Nghị sĩ Anh Tom Tugendhat chỉ ra rằng, giống như tất cả các chế độ độc tài, Chính phủ Trung Quốc rất xảo trá, họ bất chấp tất cả để duy trì quyền lực và kiểm soát người dân, vì vậy họ phải che đậy sự thật về Virus Vũ Hán vì có thể gây ảnh hưởng đến uy quyền của họ. Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện do ông Tugendhat làm chủ tịch tuyên bố rằng Trung Quốc đang quyết tâm xây dựng một trật tự toàn cầu mới do họ lãnh đạo. Toàn cầu hóa bắt đầu từ phương Tây, là con đường mà chủ nghĩa tư bản mở rộng trên toàn cầu. Toàn cầu hóa về hình thức khiến cho kinh tế thâm nhập lẫn nhau, làm các quốc gia liên kết, hợp tác và phụ thuộc vào nhau trong một chuỗi cung ứng sản xuất tiêu thụ. Điều bất hạnh là, Đảng cộng sản Trung Quốc với bản tính ma mãnh đã nhận ra toàn cầu hóa chính là cơ hội vàng để thao túng thế giới, làm các nước mất đi chủ quyền quốc gia, phá hoại cơ sở kinh tế dân tộc, nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng là làm bá chủ thế giới.

Khi đại dịch bùng nổ, cả thế giới chao đảo vì nguồn cung y tế và dược phẩm cũng như 90% hàng hóa phụ thuộc vào Trung Quốc. Các quốc gia tiếp tục phải nhập khẩu từ Trung Quốc và nhận được bài học cay đắng khi trong cơn khủng hoảng, Trung Quốc dùng chính thảm họa để trục lợi họ bằng việc đầu cơ hàng tỷ khẩu trang của thế giới rồi bán lại, bán các thiết bị y tế như máy thở với giá cắt cổ và các bộ xét nghiệm cho kết quả sai 80%, với khẩu trang y tế được làm từ đồ lót. Ngày nay cả thế giới chìm ngập trong sản phẩm hàng hóa "made in China", nó đã trở thành thương hiệu của toàn cầu hóa khi một mình Trung Quốc thao túng mọi nguồn lực.

Thông qua toàn cầu hóa, Đảng cộng sản Trung Quốc xâm nhập vào các ngành nghề, các tầng diện trong xã hội trên mọi phương diện về chính trị, kinh tế, pháp luật, giáo dục, truyền thông, nghệ thuật và xã hội, văn hóa. Với ta, mưu đồ của Trung Quốc là khống chế toàn diện Việt Nam về chính trị - tư tưởng, về kinh tế, văn hóa - xã hội, về quan hệ đối ngoại, cô lập, lấn chiếm gây sức ép từ phía biển và trên đất liền... để cưỡng chế Việt Nam phải thuận theo chiến lược của họ, thực chất là biến Việt Nam thành chư hầu, phụ thuộc, không bao giờ ngóc đầu lên được. Đây là điều không thể mơ hồ. Trên thực tế, Trung Quốc đã thực hiện được phần lớn những bước đi trong một chiến lược toàn diện cho mục tiêu của họ. 

Việt Nam ta đối phó rất bị động, nói chung là không thành công mà nguyên nhân cơ bản là nhiều người có trách nhiệm vẫn không dựa vào dân, vẫn mơ hồ, không đánh giá đầy đủ nguy cơ Trung Quốc và vẫn có tâm lý "sợ" họ làm căng. Chính sự mơ hồ đó, cộng với sự kém cỏi về kinh tế mà lòng tham của nhiều chủ đầu tư của các nhóm lợi ích tay sai Trung Quốc không được ngăn chặn và đã gây ra những "nguy hại" trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Nó rất dễ bị đội ngũ chiến tranh tâm lý của chính Trung Quốc khai thác cũng như những "thế lực khác" lợi dụng. Trung Quốc biết rất rõ Việt Nam chỉ muốn được yên thân, tự mình chọn đường đi giữ vững nền độc lập và lợi ích chính đáng của mình, không cam tâm làm công cụ cho bất cứ ai muốn chống Trung Quốc. Nhưng lòng tham vô đáy và cuồng vọng sô-vanh nước lớn khiến họ không cho Việt Nam đi con đường độc lập mà chỉ muốn "Việt Nam luôn luôn là một bản sao nhỏ của mô hình Trung Quốc" y hệt như 900 năm Bắc Thuộc trong thiên kỷ thứ I của lịch sử.

Theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM) thì căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đã được quốc tế ghi nhận từ khi bản báo cáo chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương được bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ trình bày vào tháng 06/2019 nhân Đối thoại Shangri-La ở Singapore, nêu rõ Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất cho an ninh trong khu vực (5). Mặc dù Quốc hội Việt Nam, vào tháng 06/2012, đã thông qua Luật Biển bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hôm 17/4/2020, Trung Quốc đã "chơi trò vừa ăn cướp vừa la làng" bằng cách đệ trình lên Liên Hiệp Quốc một tài liệu cáo buộc Việt Nam "đưa quân xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp các đảo, đá thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc hòng tạo ra tranh chấp".

Trên Biển Đông, lợi dụng khi cả thế giới đang đối phó với Virus Vũ Hán nhà cầm quyền Trung Quốc "thừa nước đục thả câu" bằng việc tăng cường quân sự, gia tăng các biện pháp dọa dẫm và bành trướng lãnh thổ. Ngày 18/4/2020, Trung Quốc đã ngang ngược lập chính quyền quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trụ sở của cái gọi là "huyện đảo Tây Sa" đặt tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, của cái gọi là "Nam Sa" đặt tại đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Cả hai quần đảo thuộc chủ quyền hợp pháp của Việt Nam. Một ngày sau, ngày 19/4/2020, Trung Quốc lại tiếp tục có hành động bành trướng mới qua việc công bố cái gọi là "danh xưng tiêu chuẩn" của hàng chục đảo, bãi đá và thực thể địa lý trên Biển Đông. Trong số này có những điểm nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các "danh xưng tiêu chuẩn" này bao gồm "25 đảo, rạn san hô và 55 thực thể địa lý dưới biển ở Biển Đông", đồng thời Trung Quốc còn công bố thêm kinh độ, vĩ độ của chúng. Trong những thực thể này, có những bãi cạn nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, có điểm chỉ cách bờ biển Việt Nam chưa đầy 60 hải lý hoặc đường cơ sở Việt Nam khoảng 50 hải lý. Giới quan sát nhận định hành động của chính phủ Trung Quốc một lần nữa cho thấy họ sẽ không từ bỏ các âm mưu củng cố chủ quyền vô lý tự vẽ ra trên Biển Đông. Bất chấp các phản ứng quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục phổ biến các yêu sách chủ quyền vô căn cứ và lập luận như thể mình là nạn nhân của tình trạng không tuân thủ luật quốc tế.

Với Trung Quốc, Đảng ta biết rõ âm mưu bành trướng và những cách tiến hành cuộc xâm lược của họ, nhưng, Đảng lâm vào cái thế "mở miệng mắc quai" chỉ vì họ là bạn vàng, là đồng văn, đồng chí anh em và là chỗ dựa cho Đảng, là nơi bảo đảm cho sự tồn tại ở vị trí cai trị của Đảng. Vì thế, hoàn cảnh đã đặt Đảng vào một vị thế hết sức bất lợi trước nhân dân, và khó xử với đàn anh hay đồng chí anh em của mình. Đó là cái thế bị Trung Quốc bao vây làm cho "Tứ bề thọ địch", có nghĩa là tình thế đã lâm vào bước đường cùng. Hơn nữa, Việt Nam càng nhún nhường thì họ càng lấn tới. Đó chính là bàn tay bá quyền nước lớn của Trung Quốc - điều mà người Việt từ công chức đến dân thường phải nhận thức và có hành động thống nhất. Thảm họa bị ảnh hưởng bởi nguy cơ tự thân của Trung Quốc đã ở trước mắt, do bởi chiến lược gắn kết Việt Nam vào Trung Quốc suốt 30 năm qua, khiến cho không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam khỏi thảm họa này, ngoài 95 triệu người Việt phải tự cố gắng cứu giúp nhau và tự cứu lấy chính mình ! Mỗi người cần nhìn thấy cái chết đang đến với chính mình và con cháu mình !

3.5. Kiện Trung Quốc đã gây ra đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới

- Thế giới đang phải chuyển mình thay đổi và sẽ thay đổi nguyên trạng hiện nay rất nhanh chóng sau khi đại dịch Covid-19 qua đi. Đứng đầu là Bắc Mỹ đang ráo riết chuẩn bị thực hiện tiến trình hội nhập của Hoa Kỳ vào kỷ nguyên toàn cầu mới kể từ năm 2021 tới đây. Chính phủ Hoa Kỳ, Úc, Anh, Cộng hòa liên bang Đức cùng các chính trị gia các đảng phái chính trị của những quốc gia này, đồng hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Hoa Kỳ, yêu cầu nhà cầm quyền Bắc Kinh mở cửa cho các chuyên gia sinh học tiếp cận phòng nghiên cứu sinh học P4, là nơi thế giới nghi ngờ rò rỉ virus viêm phổi gây đại dịch toàn cầu. Cùng lúc với việc điều tra nguồn gốc virus gây đại dịch toàn cầu, còn có các lãnh đạo một số quốc gia gửi hóa đơn (bills) chi tiêu yêu cầu đảng cộng sản Trung Quốc thanh toán do viêm phổi Vũ Hán gây ra. Bên cạnh đó, là các đơn khởi kiện tập thể của công dân Hoa Kỳ và hàng chục nước nạn nhân của Virus Vũ Hán đã được gửi đến tòa án liên bang Mỹ và các định chế tư pháp quốc tế.

Đặc biệt của sự việc kiện Tàu, là các nhà lập pháp Hoa Kỳ không muốn cho nhà cầm quyền Bắc Kinh chạy thoát lần này nên Thượng nghị sĩ Tom Cotton đang nghiên cứu một đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mở ra cho tất cả các nạn nhân virus Vũ Hán có thể kiện các quan chức Trung Quốc ở các tòa án Hoa Kỳ. Đạo luật kiện Tàu trong khuôn khổ quốc gia do ông Cotton đề xướng, là hình mẩu cho các quốc gia khác áp dụng làm vũ khí pháp lý đánh Trung Quốc, một khi tòa án quốc tế, các cơ cấu pháp lý quốc tế bị Trung Quốc mua chuộc, thao túng để tránh né.

Sử dụng vũ khí pháp lý kiện Tàu đòi bồi thường thiệt hại là giải pháp kinh tế hiệu quả nhất để làm tê liệt và tan rã bộ máy bá quyền Trung Quốc, là giải pháp không phải hao tốn núi xương sông máu của cộng đồng nhân loại. Trước viễn cảnh Trung Quốc bị liên minh thế giới quyết tâm tính sổ sau đại dịch toàn cầu bằng giải pháp "pháp lý kinh tế" (công pháp quốc tế) thì Trung Quốc chạy trời cũng không khỏi nắng (6). Riêng một địa phương rất nhỏ bé trên toàn cầu là Little Sài Gòn tại Mỹ, mà đã có 3 doanh nghiệp nộp đơn kiện đòi Trung Quốc đền bù 8 ngàn tỷ đô-la Mỹ vì Covid-19 (7). Chính giới và giới trí thức ở Mỹ, Úc, New Zealand và nhiều quốc gia khác đã lên tiếng gay gắt vạch trần sự lũng đoạn nghiêm trọng của Trung Quốc từ hàng thập kỷ nay vào nội bộ nước họ dưới mọi hình thức của quyền lực mềm và ăn cắp "know how", quyền sở hữu trí tuệ gây ra nhiều hệ lụy khác rất nghiêm trọng.

Chúng ta không từ chối đầu tư và hoạt động kinh tế của Trung Quốc tại Việt Nam nhưng không chấp nhận những nhà đầu tư không những thiếu năng lực & trình độ mà chỉ muốn gây hại cho Việt Nam, thậm chí điều này đậm nét hơn là "kiếm chác" ! Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông dùng vốn vay và nhà thầu Trung Quốc, liên tục đội vốn, hoãn ngày khánh thành, nay vẫn trơ gan như một tượng đài "tiền mất, tật mang" giữa Thủ đô là một bằng chứng. Ví dụ khác là thí điểm khu kinh tế Vần Đồn có yếu tố Trung Quốc làm người dân càng nặng trĩu khôn nguôi, nỗi âu lo về bàn tay ma quỷ của Trung Quốc đã thò vào mọi lĩnh vực của mảnh đất hình chữ S thân thương này. Giữa lúc này, Trung Quốc lại đang leo thang trên Biển Đông bằng hành động kiểm soát khai thác tài nguyên biển, và lời lẽ hăm dọa chiến tranh trực tiếp uy hiếp nước ta.

Đại dịch Covid-19 phơi bày bản chất thật của Đảng cộng sản Trung Quốc, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đi tới chỗ đổ vỡ, khó mà hàn gắn được, ít nhất là trong lĩnh vực kinh tế và thương mại. Chưa bao giờ chính phủ Hoa Kỳ quyết tâm "thoát Trung" như hiện nay, từ cắt nguồn cung cấp linh kiện bán dẫn và nhu liệu điện toán cho tập đoàn Hoa Vi (Huawei) đến dự tính lập "quỹ hồi hương" 25 tỷ đô-la để khuyến khích các công ty Mỹ chuyển sản xuất về nước hoặc sang các nước khác, nhằm tránh lệ thuộc vào hệ thống cung ứng hàng hóa của Trung Quốc từ 1990 đến nay. Hôm 26/05/2020 ông Larry Kudlow, cố vấn trưởng về kinh tế của Tòa Bạch Ốc cho hay chính quyền Tổng Thống Donald Trump sẵn lòng trả tiền phí tổn cho công ty Mỹ nào dời nhà máy từ Trung Quốc về Mỹ. Hoa Kỳ không làm chuyện này một mình. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung từ một năm nay đã tạo điều kiện thuận lợi rõ ràng cho nền kinh tế Việt Nam. Đại dịch Covid-19 và sự thiếu hụt bất ngờ những mặt hàng thiết yếu như khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế, đang làm nhiều quốc gia nhận ra rủi ro của việc phụ thuộc vào chuỗi cung ứng & dây chuyền sản xuất của Trung Quốc. Vì thế, nhiều nước sẽ đi theo con đường thoát Trung do Mỹ dẫn dắt.

Vương quốc Anh là một ví dụ : Sau khi ra khỏi Liên Âu, Anh chủ trương mềm mỏng với Trung Quốc để khai thác thị trường rộng lớn hơn 1,4 tỷ dân cho nền kinh tế Anh. Bất chấp sự phản đối của Washington, London vẫn quyết chấp nhận cho Hoa Vi tham gia xây dựng mạng viễn thông thế hệ thứ năm (5G) của nước này, đến mức trong cuộc điện đàm hồi tháng Hai 2020, Tổng Thống Donald Trump phải to tiếng với Thủ Tướng Anh Boris Johnson. Nhưng sau đó, khi bản thân ông Boris Johnson phải vô bệnh viện, suýt chết vì Covid-19, thủ tướng Anh đã suy nghĩ lại và cánh cửa cho Hoa Vi vào thị trường Anh xem chừng đã đóng lại vĩnh viễn. Nhật là một ví dụ khác : Cay đắng với Trung Quốc, Nhật quyết định dành 2,2 tỷ đô-la trong kế hoạch khuyến khích các công ty Nhật chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Muốn đối đầu với Trung Quốc, bản thân Hoa Kỳ cũng lôi kéo đồng minh và xây dựng quan hệ đối tác.

Ý tưởng lập Mạng Lưới Thịnh Vượng Kinh Tế quy tụ bảy quốc gia (Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc, Tân Tây Lan, Nam Hàn, và Việt Nam) để ổn định chuỗi cung ứng hàng hóa bên ngoài Trung Quốc do Ngoại trưởng Mike Pompeo đưa ra mới đây đang được các chính trị gia của cả hai đảng quan tâm và đã sớm biến thành hiện thực.

"Thoát Trung" của thế giới đang là xu thế cấp bách hiện nay : Âu đó cũng là hướng đi khó cưỡng của thế giới thời hậu toàn cầu hóa. Lịch sử vận động theo đường xoáy trôn ốc, loanh quanh rồi cũng trở về tình trạng đối đầu vĩnh cửu giữa hai cực của nền văn minh, giữa tự do và độc tài, giữa dân chủ và chuyên chế - thay cho cuộc chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô thời trước sẽ là cuộc chiến tranh lạnh phiên bản 2.0 giữa thế giới dân chủ và trục độc tài bá quyền do Trung Quốc làm trung tâm. "Thoát Trung" cũng là đề tài được giới trí thức ở Việt Nam bàn tán từ lâu, khi nhận ra rủi ro của sự lệ thuộc toàn diện vào Trung Quốc. Bàn luận rất sôi nổi nhưng chỉ trên bàn phím, còn thực tế thì vẫn còn hơi mơ hồ làm cho Việt Nam chẳng những không thoát mà ngày càng lệ thuộc nặng nề hơn vào người láng giềng to xác mà tham lam cùng cực ở phía Bắc.

Thời trước đại dịch Virus Vũ Hán, hầu hết nhân loại còn mơ hồ về tham vọng thống trị toàn diện thế giới của Tập Cận Bình. Bây giờ, gió đã đổi chiều. Nhiều quốc gia bắt đầu hoặc đã tiến hành các biện pháp từng bước chống lại sự thống trị của Trung Quốc trên mọi phương diện từ kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự, văn hóa để duy trì một nền hòa bình vĩnh cữu, phát triển hỗ tương và bền vững cho cộng đồng nhân loại. Bây giờ, làn sóng dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc đang thắp lên ngọn lửa hy vọng cho những người còn ưu tư với thời cuộc.

Trong bài viết cho báo Tuổi Trẻ trong nước nhan đề "Không để mất thời cơ lần thứ ba", Giáo sư Trần Văn Thọ, một nhà khoa bảng về kinh tế học ở Nhật, nhận định : "Do đó, để phòng rủi ro đứt gãy mạng lưới cung ứng, làn sóng chuyển dịch nhà máy từ Trung Quốc sang các nước khác sẽ mạnh hơn nữa. Ta nhân cơ hội này tích cực tiếp nhận có chọn lọc các dự án FDI mới để đưa công nghiệp Việt Nam lên cao trong chuỗi giá trị sản phẩm và từng bước giảm phụ thuộc vào Trung Quốc". Hòa nhập với lập luận của Giáo sư Thọ, nhất là từ sau tuyên bố về Mạng Thịnh Vượng Kinh Tế của ngoại trưởng Mỹ Pompeo, nhiều trí thức nước ta ca ngợi "thời cơ trăm năm có một" cho Việt Nam khi Mỹ chuyển hệ thống cung ứng hàng hóa ra khỏi Trung Quốc.

Đây là niềm hy vọng để Việt Nam KHÔNG còn là một bản sao thu nhỏ của Trung Quốc. Cả hai nước đều theo ý thức hệ và mô hình quản trị xã hội chủ nghĩa, đều có cùng ý thức hệ xã hội chủ nghĩa, đều có nạn tham nhũng từ trên xuống dưới, đều coi kinh tế quốc doanh là chủ đạo, và đều có hệ thống tư pháp do luật đảng lãnh đạo. Nhưng Việt Nam lại kém xa Trung Quốc về phẩm chất nguồn nhân lực và tình trạng hạ tầng giao thông. Những khó khăn vướng mắc mà doanh nghiệp nước ngoài phải đối mặt ở Trung Quốc đều có ở Việt Nam với mức độ tệ hại hơn. Thế thì, có bao nhiêu công ty sẽ chuyển tới Việt Nam làm ăn khi quyết định rời Trung Quốc ? Tránh vỏ dưa để gặp vỏ dừa ?

Thực tế trong nước cho thấy, phần lớn các "nhà đầu tư nước ngoài" làm ăn ở Việt Nam - tuy không phải tất cả - là những tay buôn bất động sản và buôn mồ hôi người lao động, lợi dụng nạn tham nhũng, cấu kết với các nhóm lợi ích ở sân sau quyền lực để trục lợi mà không mang lại sự thăng tiến bền vững cần thiết cho nền kinh tế, công nghệ hay khoa học kỹ thuật của đất nước - chuyện này thì Việt Nam khác hẳn với Trung Quốc. 

Sự lệ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc có nguồn gốc rất sâu xa, từ 90 năm trước. Dù có đánh nhau tàn độc trong cuộc chiến đẫm máu ở biên giới phía Bắc năm 1979, hay ở quần đảo Trường Sa năm 1988, nhưng sau đó hai bên vẫn "cộng sinh" để tồn tại giữa một thế giới ngày càng tự do hóa và dân chủ hóa. Vì thế "thoát Trung" với người Mỹ, người Anh, người Nhật có thể có khó khăn ban đầu nhưng sẽ sớm vượt qua. Còn đối với người Việt thì tùy thuộc vào quyết tâm "thoát Trung" của Đảng và Nhà nước ta. Nhưng đối với quần chúng nhân dân thì quyết tâm đó đã có trong 99% toàn dân ta như một vận động tự nhiên của lịch sử giúp Việt Nam thoát được nguy cơ đến từ Trung Quốc. 

3.6. Trung Quốc gây hấn tại vùng biển chiến lược Biển Đông từ đầu năm 2020 đến nay và tại khắp nơi trên thế giới

Nhưng tại sao chúng ta lại quan tâm đến nguy cơ do Trung Quốc mà không phải là Mỹ, Cộng hòa Nga hay Liên Âu ? Câu trả lời sẽ có bên dưới các sự kiện Trung Quốc gây hấn tại vùng biển chiến lược Biển Đông từ đầu năm 2020 đến nay và tại khắp nơi trên thế giới : 

- Giữa tháng 2/2020, Trung Quốc đã cho máy bay chiến đấu và chiến hạm khiêu khích chiến hạm Mỹ trong Biển Đông ; 

- Ngày 17/04/2020, Trung Quốc gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc về Biển Đông, khẳng định hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của họ bị Việt Nam chiếm giữ bất hợp pháp và đe dọa sẽ dùng vũ lực nếu cần thiết ; 

- Tướng Trung Quốc, Kiều Lương tuyên bố : "Trung Quốc muốn chiếm Đài Loan và khẳng định thế bá quyền của mình với thế giới"

- Báo chí Trung Quốc cũng cho rằng hai nước Trung Á là Kyrgyzstan và Kazakhstan từng thuộc về Trung Quốc ; 

-Trung Quốc bị Nepal phản đối khi cho rằng đỉnh Everest thuộc về Tây Tạng của Trung Quốc ; 

- Ngày 05/05/2020 đã xảy ra một cuộc đụng độ giữa lính Trung Quốc và lính Ấn tại biên giới Trung Quốc - Ấn Độ. Để phản ứng lại, Ấn kéo nhiều tiểu đoàn bộ binh đóng gần đó đến đối diện và điều động thêm quân vào vùng. Đã có hai cuộc đụng độ nhỏ xảy ra hôm 5 và 09/05/2020 dọc biên giới Pangong Lake và North Sikkim ở Ladakh làm hơn 100 binh sĩ của hai bên bị thương ; 

- Các đại sứ Trung Quốc trở thành các "chiến binh sói" khi "gây hấn" công khai với nhiều nước như Pháp, Úc, Thuỵ Điển, Đức, Cộng hòa Czech, Mỹ... nhân vụ dịch bệnh Covid-19, tuy vậy, đến nay đã có hơn 120 quốc gia lên tiếng ủng hộ tiến hành điều tra độc lập về đại dịch Virus Vũ Hán này ; 

- Trung Quốc gây hấn với Mỹ từ vài năm nay và làm cho quan hệ Trung Quốc - Mỹ ngày càng xấu đi so với hơn 30 năm qua, do đó Tổng thống Mỹ Trump đe dọa là có thể cắt quan hệ hoàn toàn với Trung Quốc ; 

- Cài đặt gián điệp tại Bruxelles (thủ đô Liên Âu-EU), Úc & Mỹ đã bị khám phá ; 

- Tập đoàn China Datang Corporation do Đảng cộng sản Trung Quốc điều khiển đã sửa soạn xây đập thuỷ điện lớn nhất Sanakham trên sông Mekong thuộc lãnh thổ Lào, vào năm nay (Khởi sự 2020, hoàn thành 2028) nhằm giết chết nguồn lợi nông nghiệp & thuỷ sản của đồng bằng Nam Bộ Việt Nam ta (8). 

Những sự kiện nói trên cho thấy quan hệ giữa Trung Quốc và các nước trên khắp năm châu đang xấu đi, kể cả Việt Nam. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Trung Quốc lại hành động như vậy ? và để làm gì ? Phải chăng để xác lập vai trò bá chủ thế giới thay thế Mỹ sau đại dịch Covid-19 ? Trả lời được 3 câu hỏi nầy thì chúng ta biết thế giới sẽ đi đâu và về đâu, họ nghĩ gì và sẽ làm những gì, trong hiện tại lẫn tương lai.

Chỉ khi hiểu rõ và dự đoán đúng hướng đi của thế giới thì Việt Nam mới có được những chính sách và hoạch định đúng đắn cho các kế hoạch phát triển đất nước. Chúng ta đã nhìn thấy tình trạng nguy cấp của nền kinh tế Trung Quốc từ nhiều năm trước, đặc biệt là Dự án Vành đai và con đường đang thất bại sau khi mang lại cho Trung Quốc một đống nợ không thể đòi. Sự thực đang diễn ra như vậy. Không ai còn nhắc gì đến dự án Vành đai và con đường từ mấy năm nay.

Trước khi xảy ra đại dịch Covid-19 thì các chiến luợc gia độc lập của các think tank lừng danh phương Tây đã nhận định rằng Trung Quốc sẽ rút lui và co cụm lại thay vì bành trướng ra thế giới, và Trung Quốc chỉ khiêu khích và gây rối ở Biển Đông chứ không dám gây xung đột vũ trang như nhiều người Việt Nam lo lắng vì Trung Quốc là một đế quốc, họ chỉ bành trướng khi mạnh và thường co cụm lại khi yếu vì có nhiều vấn đề nội bộ và đối ngoại không thể giải quyết được. Giờ nầy, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ cũng như Trung Quốc và thế giới chỉ có thể xấu đi và dù muốn hay không thì các công ty Mỹ và Châu Âu cũng phải rút khỏi thị trường Trung Quốc và Trung Quốc sẽ bị thế giới bao vây, cô lập. Lý do cũng dễ hiểu. Trung Quốc đang mạnh lên và có tham vọng trở thành cường quốc số một thế giới trong khi vẫn duy trì chế độ ngược ngạo so với tiến trình tự nhiên của lịch sử loài người. Đại hội 18 của Đảng cộng sản Trung Quốc năm 2012 đã xác định một tham vọng, qua lời của Tập Cận Bình là đến năm 2049, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc mạnh nhất thế giới trong đó có quân đội. Đây là một đe dọa công khai đối với Mỹ.

Theo qui luật Thucydides thì sự tranh hùng giữa hai cường quốc Mỹ-Trung là điều không thể tránh khỏi. Chính quyền Mỹ dưới thời Obama đã nhận ra điều đó. Hiệp ước Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ra đời nhằm mục đích đó. Các cuộc thăm viếng giữa Mỹ và Việt Nam trở nên dồn dập và đỉnh điểm là cuộc viếng thăm Mỹ của đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 7/2015 và sau đó là của Tổng thống Obama đến Việt Nam đáp lễ vào tháng 5/2016. Tại Hà Nội, Obama đã tuyên bố rất rõ là Mỹ sẽ luôn ở bên cạnh Việt Nam. Kế hoạch "bỏ Tàu theo Mỹ" đã manh nha từ đó. Đảng ta không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc đi "song hành" với Mỹ và các nước dân chủ khác. Nếu trong những ngày sắp tới Việt Nam có kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc về Biển Đông thì cũng không có gì lạ. Nhiều chuyển biến trong quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc và Mỹ đang có và sẽ phải có trong thời gian tới đây.

Trở lại với câu hỏi vì sao Trung Quốc lại gây hấn với cả thế giới và để làm gì ? Nếu thực sự cần đến thế giới để giao thương như trước đây thì Trung Quốc có làm như vậy không ? Tất nhiên là không. Trung Quốc không còn cần đến thế giới nữa. Trung Quốc đã lấy quyết định rút lui và co cụm lại. Covid-19 khiến Trung Quốc có lý do để đẩy nhanh quá trình này. Với lãnh thổ rộng lớn và dân số 1,4 tỉ người như hiện nay, Trung Quốc có thể tự cô lập và sống khép kín như Bắc Triều Tiên. Đó là toan tính của chủ tịch Tập Cận Bình. Toan tính co cụm đó chỉ kéo dài thời gian sụp đổ của Trung Quốc được thêm vài năm, chứ không thể ngăn chặn. Liên Xô cũ cũng đã rút lui và co cụm lại nhưng chỉ 3 năm sau thì tan rã. Trung Quốc đã hội nhập rất sâu rộng với thế giới và người dân Trung Quốc đi ra nước ngoài làm ăn, du lịch rất nhiều. Họ càng ngày càng hiểu biết và có sự so sánh giữa Trung Quốc và thế giới.

Hơn nữa, có một văn bản bất thành văn là Đảng cộng sản Trung Quốc độc quyền lãnh đạo nhưng phải tăng trưởng kinh tế. Khi tăng trưởng kinh tế chấm dứt thì khủng hoảng xã hội sẽ nổ ra và sẽ lan sang chính trị. 

Trung Quốc là một thùng thuốc súng sắp nổ. Điều đáng lo ngại nhất là Việt Nam đang sống cạnh thùng thuốc nổ đó. Nếu đất nước không được quản lý bởi một chính phủ có hiểu biết và có viễn kiến thì Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất lớn từ đám cháy Trung Quốc. Đảng ta sẽ không thể là một chính phủ không có bất cứ viễn kiến gì mà chỉ lo liệu cầm chừng đến đâu hay đến đấy, với mong muốn tồn tại được ngày nào hay ngày đấy. Thế giới thay đổi nhanh chóng, từng ngày, từng tháng trong khi đó lực lượng chính trị toàn dân chưa nhất trí toàn diện cùng Đảng cộng sản Việt Nam trong tư duy của thế kỷ 21. Đó là một nguy cơ khá lớn lao. 

3.7. Đại dự án "Một vành đai, Một con đường" đang bị hủy hoại một cách tàn nhẫn

Đại dự án "Một vành đai, Một con đường" (Belt and Road Initiative-BRI) do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng từ 2013 đang bị hủy hoại một cách tàn nhẫn do Đại dịch Covid-19 khiến cho nhiều dự án xây dựng giá trị hàng trăm triệu đô la đã bị đình chỉ. Gần 120 nước tham gia đề án đang phải vật lộn để trả các khoản vay từ Bắc Kinh, thậm chí đứng trước nguy cơ không có khả năng trả nợ, còn bản thân kinh tế Trung Quốc thì đang đối mặt với suy thoái trầm trọng. Nhiều khoản vay đáo hạn sắp lâm vào tình trạng không khả năng thanh toán, và các nước con nợ BRI, bị Covid-19 đánh quỵ, đang tìm cách khất nợ đến hạn vì nhiều dự án lớn của BRI bị đóng băng. Những hạn chế về tiếp nhận lao động, nhân công, nguồn cung thiết bị, hàng hóa từ Trung Quốc được xem là những tác nhân chính khiến một loạt các dự án BRI phải dừng hoặc giãn tiến độ tại Pakistan, Campuchia, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Italia, Ai Cập, Bangladesh, Tanzania, Nigeria, Sri Lanka và gần 120 nước ở Châu Âu, Châu Phi, Mỹ Latinh, Trung Á & Đông Nam Á.

Truyền thông quốc tế The Economist nhận định các thiệt hại mà Covid-19 gây ra cho BRI đã tạo ra nhiều vấn đề nguy nan cho Trung Quốc về mặt kinh tế, ngoại giao và chính trị, vì BRI gắn chặt với uy tín của chủ tịch Tập Cận Bình. Nhiều quốc gia dùng tiền thu được nhờ xuất khẩu hàng hóa để chi cho các đề án BRI, nhưng dịch Covid-19 đã làm giảm đáng kể nhu cầu về các hàng hóa này khiến các quốc gia này mất đi nguồn thu chủ yếu để trả nợ cho Trung Quốc. Nợ xấu khác đến từ các thỏa thuận cấp tín dụng đổi dầu lửa được Trung Quốc áp dụng thì đã bị Ngân hàng Thế giới chỉ trích là thiếu minh bạch về số tiền vay. Thứ nhất, do giá dầu sụt giảm nghiêm trọng, nên các nước nợ phải sản xuất nhiều hơn để trả cho Trung Quốc, song lại không đạt đủ chỉ tiêu sản lượng do dịch Covid-19. Thứ hai là do nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc tạm giảm trong thời gian dịch bệnh.

Đối với các chuyên gia quốc tế thì việc không trả được nợ cho Trung Quốc là điều không thể tránh khỏi. Trên nguyên tắc một quốc gia trong BRI chỉ có thể được hoãn nợ khi Trung Quốc giành được quyền kiểm soát một khu mỏ, một cái cảng hay khoản tiền đã thế chấp. vì như vậy Trung Quốc có phương tiện gây áp lực để chọn cách xử lý có lợi cho mình. Tức là các cuộc tái đàm phán về nợ có thể sẽ kèm theo những trao đổi về chính trị. Theo chuyên gia Scott Morris, thuộc Trung tâm Phát triển Toàn cầu (Centre for Global Development), một cơ quan tham vấn tại Washington, thì nếu Trung Quốc tịch thu các tài sản mà các quốc gia con nợ BRI đã thế chấp, phản ứng ngược lại sẽ rất nghiêm trọng và bộ mặt thật của Trung Quốc sẽ bị lật tẩy. Âm mưu bắt chẹt các nước con nợ và qua đó giành quyền kiểm soát hạ tầng cơ sở phục vụ Trung Quốc trên mặt chiến lược sẽ bị phơi bày. Và hệ lụy của nó sẽ là một hiệu ứng bài Trung trên toàn cầu vượt ngoài tầm kiểm soát của Đảng cộng sản Trung Quốc.

Dự đoán được việc Covid-19 sẽ khiến Trung Quốc phải gánh khối nợ xấu khổng lồ từ hơn 130 nước tham gia sáng kiến Vành đai con đường-BRI, từ trung tuần tháng 3, Mỹ đã nỗ lực can thiệp để hai tổ chức tiền tệ thế giới là Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ không trả nợ cho BRI Trung Quốc. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin hồi tháng 3/2020 cho biết Bộ này đang làm việc với IMF và WB nhằm đạt được sự minh bạch về các khoản nợ mà các nước đã gánh từ sáng kiến BRI. Đồng thời, ông Mnuchin khẳng định muốn đảm bảo các khoản tiền của IMF và WB không được bất cứ nước náo sử dụng để trả nợ cho Trung Quốc, bởi vì Mỹ lâu nay đã cáo buộc Vành đai con đường-BRI là một dạng "bẫy nợ" của Trung Quốc, theo đó các quốc gia tham gia sáng kiến xây dựng cơ sở hạ tầng này sẽ mắc nợ chính phủ Trung Quốc. Con đường Tơ lụa Mới, với giá trị hơn 3.800 tỉ đô la của Trung Quốc với những công sức của cả hệ thống chính trị bỏ ra trong suốt 7 năm qua đang bị phá sản, là một nguy cơ khó gỡ cho Đảng ta vì Việt Nam đã không dám đứng ngoài BRI ngay từ đầu. 

3.8. Chế độ đảng cộng sản toàn trị song hành một Nhà nước tư bản thân hữu

Đại dịch Covid-19 đang làm thay đổi trật tự thế giới, làm căng thẳng sự đối đầu chế độ chính trị khác biệt ý thức hệ : Trung Quốc và Phương Tây. Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc, mặc dù sự lựa chọn sẽ là một khó khăn.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đã đưa ra một nhận định về khả năng xoay "mô hình chính trị" cho Việt Nam trước tình hình hậu Covid-19 tạo ra nhiều thay đổi cơ bản của cục diện chính trị và kinh tế. Mô hình đó tránh được một công thức thực tế đã dẫn đến sự sụp đổ Liên Xô cũ, do bởi nhà nước đã suy thoái, quyền lực tập trung bị tha hóa và động lực làm việc bị triệt tiêu khi nhân dân tự xem mình là người ngoài cuộc.

Đảng cộng sản Trung Quốc thực thi chính sách ‘cải cách và mở cửa’ từ cuối những năm 1970 với chiến lược thực dụng ‘mèo đen, mèo trắng không quan trọng miễn bắt được chuột’. Chính sách này đã thích nghi trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi điều kiện để đón và hấp thụ có hiệu quả làn sóng đầu tư tư bản nước ngoài được chuẩn bị tốt. Nhờ đó, kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng cao suốt hơn 30 năm, với quy mô GDP hiện tại khoảng 14 nghìn tỷ đô la Mỹ khiến Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế giới... Do đó, suốt 30 năm qua mô hình Trung Quốc đã là ‘biểu tượng’ cho một số nước đang phát triển, trong đó Việt Nam với sự tương đồng ý thức hệ, noi theo cho đến nay. Mô hình nầy cũng đã dần dần suy thoái trong quá trình vận hành, tham nhũng nặng nề, chênh lệch giàu nghèo, quá tải đô thị, ô nhiễm môi trường... Kết quả là một nhà nước ‘tư bản thân hữu’ với đặc điểm là quan chức thoái hóa trong bộ máy đặc quyền cấu kết với các doanh nghiệp để chiếm đoạt tài sản công và chia chác đặc lợi dưới nhiều hình thức. Một giáo sư Trung Quốc là ông Minxin Pei, mô tả tình trạng này trong cuốn sách xuất bản năm 2016 : ‘Tư bản thân hữu Trung Quốc’, đã được xuất bản ở Việt Nam.

Thực tế vận hành mô hình Trung Quốc có thể được khái quát như sau : Chế độ đảng cộng sản toàn trị song hành một Nhà nước tư bản thân hữu. Công thức nầy diễn tả hiệu ứng tất yếu của sự ghép nối tình thế, chứ không theo quy luật vận động tự nhiên. Thị trường tạo nên sức mạnh kinh tế chứ không phải từ bản chất chế độ. Mâu thuẫn giữa thị trường và chế độ chính trị Trung Quốc này ngày càng trở nên gay gắt. Và hậu quả là sự suy giảm tốc độ tăng trưởng đồng thời với xu hướng tập trung hóa quyền lực. Tỷ lệ tăng GDP của Trung Quốc giảm liên tục từ trên 10% xuống dưới 6% diễn ra đồng thời với việc chủ tịch Tập thâu tóm quyền lực vào tay cá nhân. Ông ta thanh trừng phe phái trong chiến dịch chống tham nhũng ‘đả hổ, diệt ruồi’, tự cho mình là ‘hạt nhân lãnh đạo’, sửa đổi điều lệ đảng và hiến pháp, loại bỏ giới hạn nhiệm kỳ để có thể kéo dài sự cai trị lâu dài. Tương lai ‘xã hội chủ nghĩa mang bản sắc Trung Quốc’ đang đi vào bế tắt công khai từ năm 2020 nầy trở đi.

Việt Nam đã cải cách theo mô hình Trung Quốc sau khoảng 15 năm kể từ thời chủ tịch Giang Trạch Dân. Hậu quả của mô hình Trung Quốc tại Việt Nam là khu vực tư bản tư nhân chiếm khoảng 40% GDP, nhưng thực trạng ’tư bản thân hữu’ đã rất nghiêm trọng. Đảng ta đã nhận định ‘một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên’ đã suy thoái nặng nề về tư tưởng, đạo đức và lối sống. Nguyên trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương là đồng chí Vũ Ngọc Hoàng đã từng lên tiếng cảnh báo sự suy thoái này gắn với ‘lợi ích nhóm’ và ‘nhóm lợi ích’ từ nhiều năm trước.

Các nước phương Tây đã nhận rõ bản chất hung hăng của chế độ chuyên quyền toàn trị từ Trung Quốc. Đối đầu ý thức hệ trong mọi vấn đề quốc tế có nguy cơ d n đến cuộc chiến tranh lạnh lần 2, trong đó thay vì làm sụp đổ chế độ ở Trung quốc thì sự chiếm đoạt chính trị sẽ là tâm điểm trong trật tự thế giới mới. Tham vọng địa chính trị của chính quyền Bắc Kinh và việc chiếm đoạt Biển Đông đe dọa sự toàn vẹn lãnh hải đang tạo một lực đẩy lớn hơn về phía Mỹ để bảo vệ chủ quyền và tham gia ‘Tứ giác kim cương plus’, bao gồm Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ, Hàn Quốc, New Zeland và Việt Nam, và chuẩn bị điều kiện đón nhận sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung Quốc.

Chuyển giao quyền lực lãnh đạo đang gặp khó khăn trong thể chế bất ổn theo mô hình Trung Quốc. Quyền tự do kinh doanh được nới rộng làm tăng các nhu cầu của dân quyền & dân sinh, đặc biệt là quyền tham gia chính trị như giám sát quyền lực đảng và nhà nước. Khi mô hình Xô Viết sụp đổ, mô hình Trung Quốc thể hiện như một biến thể, có bản chất tình thế để duy trì chế độ, thay vì là lộ trình cải cách hướng tới chế độ chính trị và kinh tế ổn vững. Thị trường là sản phẩm tự nhiên, tất yếu trong quá trình phát triển loài người, đã sản sinh thời kỳ khai sáng và các cuộc cách mạng công nghiệp, tăng trưởng kinh tế song hành với chế độ dân chủ là minh chứng trong thực tế. Chế độ chính trị là sản phẩm của con người, nếu phù hợp với thị trường thì sẽ thúc đẩy xã hội phát triển và ngược lại. Thực tế cho thấy, sự giảm tốc kinh tế toàn cầu hiện nay do Trung Quốc chứ không phải do Mỹ gây ra như trước kia. Ngoài ra, cơ chế kiểm soát của mô hình Trung Quốc có thể là cơ hội cho những k