Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Nhưng dù Putin có còn đó hay không thì rt nhiu người Nga vn thích điu mà h xem là mt nước Nga oai hùng tri dy nh ch nghĩa Putin.

putin1

Trung úy Putin - Ảnh minh họa

Gia lúc cuc chiến tàn bo ca Nga din ra Ukraine, không ít ln tôi thy người ta nguyn ra Tng thng Vladimir Putin. Có người còn cm biu ng ngay ti trung tâm London vi dòng ch "Putin chết ri, Nga tnh dy đi".

Nhiu người nghĩ rng Putin chết là s hết nhng hành vi ngang ngược và đm máu ca nước Nga. Nhưng liu có nht thiết s như vy không ?

Không nht thiết nếu quý v đccun sách v "dân ch toàn tr ca Putin" ca hai tác gi Kate Langdon và Vladimir Tismaneanu.

Các tác gi cho rng người Nga thc s ng h Tng thng Nga Putin và nhng giá tr mà ông trưng ra, có th gi là ch nghĩa Putin. Ngay c Vit Nam cũng có nhiu người ng h ch nghĩa này.

Nói ngn gn, ch nghĩa Putin có th được hiu là s kết hp ca mt lot các ch nghĩa cc đoan trong đó có ch nghĩa dân tc, ch nghĩa đế quc, ch nghĩa sô-vanh, ch nghĩa quân s, thái đ chng li phương Tây và điu được coi là v trí đc bit ca Nga trong lch s cũng như trong hin ti.

Cuc chiến hin nay do Putin phát đng chng li Ukraine và được đa s người dân ng h được gi là chiến dch đc bit. Nó cho thy Nga t xem mình là quc gia c bit" và có th ngi xm lên lut pháp quc tế ; người Nga là người c bit" và có th đi đàn áp các sc dân khác mà người Ukraine ch là nn nhân mi nht sau người Chechnya, Georgia và Syria.

"Ch nghĩa Putin đáng chú ý nht ch công dân Nga liên tc ng h Putin ngay c khi ông hn chế t do ca h, làm kinh tế tr và đưa bn bè và người thân ca h vào quân đi đ ri có th hy sinh cuc sng ca h vì nhng cuc gây hn quc tế không cn thiết," hai tác gi Kate Langdon và Vladimir Tismaneau viết trong cun sách ca h. Các tác gi cho rng bi cnh xã hi và văn hóa Nga đã đ ra Putin cũng như s ng h ch nghĩa Putin và điu này đáng chú ý hơn ch bn thân Putin.

H viết tiếp : "[C]h phế trut Putin không thôi s không đ đ đm bo t do Nga. Người Nga không ch tin vào mt mình Putin : h tin vào ý thc h ln hơn mà tình c ông [Putin] cũng chia s và là hin thân [ca ý thc h đó]. S cai tr ca Putin là có điu kin và s kết thúc khi ông chết các hành đng ti phm và hung hăng ca nhà nước Nga theo yêu cu ca Putin là điu mà người dân Nga có nhiu kh năng s tiếp tc ng h cho dù h sng dưới [s cai tr] ca Putin hay mt nhà lãnh đo kế tiếp mà h có th ng h".

Nhng người viết sách cho rng nhiu người phương Tây đã không hiu chế đ ca Putin khiến v tng thng li dng điu này đ cng c nim tin ca người Nga rng ch có ông ta mi đ mnh đ chng li mt phương Tây kiêu ngo.

Phương Tây cũng có truyn thng có nhng hành đng mun mn mi khi Putin đi nhng nước c trái lut. Nhiu người ch ra rng nếu phương Tây hành đng cng rn hơn na ngay t khi Nga chiếm Crimea, cuc chiến hin nay Ukraine có th đã không din ra. Các chính tr gia Đc đã tha nhn h đánh giá sai v Putin nhưng Đc cùng các nước EU khác vn b ra  trên 36 t euro đ mua nhiên liu ca Nga k t khi cuc chiến n ra hôm 24/2 so vi s ng h nh hơn rt nhiu ln ca h đi vi Ukraine.

Nhưng không ch có các chính tr gia Đc đánh giá sai v Putin.

Khi ông này lên cm quyn hi năm 2000, Th tướng Anh Tony Blair tuyên b vic người Nga bu ông Putin "mang li hy vng không ch cho nước Nga mà còn cho c thế gii". Còn Tng thng George W. Bush tng mi Putin ti trang tri gia đình đ "thy được tâm hn" ca người mà người ta nói rng đã bán tâm hn cho ác qu t khi tr thành mt v Liên Xô nhiu thp niên trước.

Hin nay các bin pháp trng pht kinh tế ca phương Tây đi vi Nga khiến nhiu người Nga đã b ra nước ngoài trong đt chy máu cht xám mà người ta cho rng thuc hàng ln nht k t khi Putin lên cm quyn hi năm 2000. Nhưng các thăm dò ca Nga, dù phi tr hao đi khá nhiu, vn cho thy phn đông người Nga ng h cuc chiến hin nay. Khng khiếp và phn cm hơn, mi đây còn xut hin đon ghi âm cuc trò chuyn gia cô v Nga và người chng là lính được điu ti Ukraine trong đó cô v tuyên b cho chng hãm hiếp ph n Ukraine.

Người dân Nga ng h Putin vì nhiu lý do có trong ch nghĩa Putin trong khi kinh tế phát trin ch là mt trong s rt nhiu điu kin giúp Putin ti v. Không ít người tin rng Vladimir Putin khó có th cm quyn lâu thêm na sau cuc chiến thm họa hin nay. Nhưng dù Putin có còn đó hay không thì rt nhiu người Nga vn thích điu mà h xem là mt nước Nga oai hùng tri dy nh ch nghĩa Putin. Đây là khó khăn ln cho nhng người mun Nga đi theo con đường dân ch và t do.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 20/04/2022

Published in Diễn đàn

Nga t mt chế đ cường quyn tương đi rng m phn nào (open authoritarianism) nay chuyn dn sang chế đ đc tài khép kín, theo Economist.

putin1

Bài "Màn trình din ca Putin" trên tp chí The Economist cho thy Putin hiu rt rõ vai trò then cht ca truyn thông trong vic nh hưởng, đnh hình, chuyn hóa và quyết đnh quyn lc ca mình. Hình minh ha.

Cuc bu c ti Phi Lut Tân vào đu tháng Năm va qua cho thy thông tin nm vai trò quyết đnh. Ai điu khin hay nh hưởng được truyn thông, có kh năng dùng nó đ đnh hình suy nghĩ ca người dân, thì tranh th được lá phiếu và tiếp tc thao túng dư lun.

Ferdinand Marcos Jnr. ti Phi Lut Tân chc đã hc khá nhiu cách đi phó vi truyn thông t nhng gung máy, chế đ và cá nhân đc tài trong mt thế k qua : t Adolf Hitler đến Joseph Stalin, t Vladimir Putin đến Tp Cn Bình thi nay.

Bài "Màn trình din ca Putin" (The Putin Show) trên tp chí The Economist ngày 17 tháng Năm cho thy Putin, hơn ai hết, hiu rt rõ vai trò then cht ca truyn thông trong vic nh hưởng, đnh hình, chuyn hóa và quyết đnh quyn lc ca mình lúc va mi lên làm Tng thng Nga năm 2020, cho đến nay.

Khi Putin lên thay thế Boris Yeltsin, ông thay đi mt chút bàn làm vic ca tng thng. Nơi thường đt bút, Putin thay thế vào đó b điu khin TiVi t xa (remote control). Tân Tng thng Nga mê mn truyn thông, dành thi gian cui ngày đ xem nhng thông tin tường trình v mình. Mt trong nhng điu đu tiên Putin ban hành là đưa nguyên h thng truyn hình dưới s điu khin ca đin Kremlin, bao gm NTV, mt kênh truyn hình đc lp do mt nhà tài phit Nga s hu, vì kênh này có mt chương trình châm biếm Putin có tên Kukly, tc nhng con ri (Puppets).

putin2

Hơn hai thp niên nm quyn trong tay, Putin bây gi là người điu khin con ri (puppet master). Nhà nước Nga, mà đng đu mi s là Putin, kim soát tt c các kênh truyn hình, báo chí, truyn thanh ca nước này. Kremlin cung cp cho nhng ch bút và nhà sn xut metodichki, tc nhng hướng dn v nhng gì cn ph biến và cách làm thế nào. Vi thế h tr chuyn sang trc tuyến, Economist cho rng in Kremlin tìm cách kim soát cuc trò chuyn đó, da vào các mng xã hi và nơi tng hp tin tc, chn hoc phá hoi các phương tin k thut s không hp tác và tràn ngp các phương tin ph biến, chng hn như ng dng Telegram, vi ni dung được nhà nước phê duyt. Tuyên truyn t lâu đã ng h chế đ ca ông Putin. Bây gi nó tiếp sc cho c máy chiến tranh ca ông ta".

T khi tiến hành cuc xâm lăng Ukraine, 24 tháng Hai đến nay, lut kim duyt cm trích dn các ngun không chính thc (tc nhng gì không thuc nhà nước hay được nhà nước cho phép). Đến đ ai gi chiến tranh là "chiến tranh" là mt ti phm. Nhiu phương tin truyn thông mng quc tế, và mt s cơ quan truyn thông đc lp còn sót li, đã không còn hot đng hay phi tm ngưng.

Nếu trước đây tuyên truyn ti Nga mang tính th đng, nuôi dưỡng tính tiêu cc, to nghi ng v thc tế và nn lòng nhng ai mun tham gia chính tr, thì bây gi truyên truyn nhm đến tranh th vn đng s ng h ca đông đo người dân. Thông đip đưa ra là vì Nga đang b tn công cho nên chiến thng là cách duy nht.

Bài trên The Economist dn chng mt s sn phm truyn thông tiêu biu trong ngày mà người dân Nga s dng. 8g sáng m báo s thy gì ; 11g30 sáng m mng xã hi VK ph biến nht ti Nga s thy gì ; 6g chiu lái xe thì s nghe gì trên truyn thanh ; 9g ti m TiVi ra thì s xem các hi lun/talk show bàn v nhng gì.

Bài báo nêu mt trường hp thú v. Mikhail Katsurin, mt ch nhà hàng th đô Kyiv, khi thc dy thì nghe thy tiếng n vào ngày 24 tháng 2. Vài ngày sau, anh gi cho cha mình, người đang sng mt th trn nh Nga. Anh Katsurin nh li : "Tôi gi và nói : B, h bt đu ném bom chúng ta, Nga xâm lược Ukraine’". Ông y nói, "Không có Misha, đó là tt c tuyên truyn ca Ukraine - trên thc tế đó là mt hot đng hòa bình và các anh hùng Nga đang cu con khi Ch nghĩa Quc xã".

Mt người tiêu th nhng thông tin như thế qua mt ngày thì chc cái nhìn v cuc chiến Nga Ukraine s khác hn vi mt người không tiêu th nhng thông tin này.

Còn nếu tiêu th ngày này qua tháng n, và nhiu năm tri, hay c đi, nhng gì trong đu h tr thành thc tế. Nó tr thành mt phn, nhiu phn, hay toàn phn s tht tùy theo mc đ s dng và tùy theo tư duy ca mi cá nhân. Không có óc phán xét (critical thinking) thì nhng gì h nhn mà không gn lc tr thành tin tht, tin tưởng và sau cùng là nim tin khó di dch.

Cho nên không có gì l nếu người dân ti Trung Quc, Vit Nam, Bc Hàn, Lào, và nhiu quc gia ti Trung Đông, Nam M và châu Phi vn c tin vào các lãnh đo đc tài, dù h nói di ra r hàng ngày.

Ian Garner, mt hc gi chuyên v lch s và tuyên truyn ca Nga, đã viết hai bài trên Foreign Policy trình bày nhng nhn đnh v cách Putin nói riêng và nước Nga nói chung đã tuyên truyn và munthay đi lch s như thế nào. Bài viết trên Foreign Policy ca Garner đu tháng Ba nhn đnh rng "B máy tuyên truyn ca Nga đang tht bi trước Ukraine".

Tôi nghĩ rng nhn đnh ca Garner tuy đúng vào lúc đó nhưng dường như hơi vi. Vì cũng vào đu tháng Ba, khi mng truyn thông xã hi Tây phương như Facebook, Twitter, Instagram, YouTube v.v. bt đu hn chế các tài khon nào có xu hướng ng h Kremlin và gim thiu nn tin gi, thì Putin và quc hi Nga đã ra tay đ thông qua lut trng pht nhng ai phát tán "tin gi", nht là liên quan đến chiến tranh Ukraine. Án tù có th lên đến 15 năm. Nhiu người nhn đnh rng đo lut này dường như làm ra đ hình s hóa quá trình đc lp ca truyn thông. Các cơ quan truyn thông ngoài nước như BBC phi ngng hot đng tm thi và các cơ quan trong nước, như bài trên Economist trình bày trên, cũng phi chp nhn chung s phn.

Nga t mt chế đ cường quyn tương đi rng m phn nào (open authoritarianism) nay chuyn dn sang chế đ đc tài khép kín, theo Economist.

Nhưng vn đ chính vn là ý thc ca dân Nga. Tuy chế đ xiết cht thông tin và hình s hóa nó đ ngăn cm h đưa tin bt li cho chế đ, người Nga dù sao vn có rt nhiu phương tin đc lp đ h cp nht thông tin nếu mun. Telegram là phương tin khá ph biến. YouTube vn còn cp nht được.

Yếu t quyết đnh sau cùng có l vn là dân trí và dân khí. Vn đ là bao nhiêu người dân quan tâm và ý thc đ đ t tìm kiếm thông tin ngoài lung, không chính thc nhưng li đa chiu, rng m và kh tín hơn ?

putin3

nhiu khía cnh, ngay c dưới thi Putin cm quyn trên hai thp niên qua, truyn thông Nga vn đa dng và rng m hơn Vit Nam và Trung Quc. Theo ch st do truyn thông ca t chc Phóng viên Không Biên gii RSF năm 2022 thì Nga có ch s 38.82 trên 100 đim, đng hng 155 ; Trung Quc 25.17, đng hng 175 ; Vit Nam, khá hơn Trung Quc mt bc, 26.11, hng 174.

Nhng ai quan tâm đến tình hình Vit Nam cn theo dõi các chính sách ca Putin hin nay. Các chế đ chuyên quyn đc tài thường hc hi ln nhau, đc và hc t nhng sách v bài bn ca nhau. Như thế nó giúp cho chúng ta nhìn ra được sách lược ca k chuyên quyn chuyn sang đc tài, và ngược li, và xã hi dân s nói chung gii truyn thông đc lp nói riêng cn làm gì đ đi phó vi nhng ch trương và sách lược này.

Phạm Phú Khải

Nguồn : VOA, 24/05/2022

Published in Diễn đàn

Thằng hề nào, thằng nào là thằng hề ?

Tôi là người lớn tuổi, đã từng sống, học tập, làm việc rất lâu năm ở cả hai bên : cộng sản và tư bản. Tôi đã từng du học ở Liên Xô và Pháp, đã từng đặt chân lên đến tất cả các nước tư bản lớn, hầu như tất cả các nước xã hội chủ nghĩa. Nửa cuộc đời tôi là sống và làm việc ở nước ngoài. Tôi nói qua như vậy để các bạn biết là tôi đã từng có trải nghiệm cả ở hai phía.

thanghe1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trực tuyến trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc

Ở các nước tư bản "giẫy chết", nói chung tôi không thấy có sự miệt thị về nghề nghiệp. Bạn đi ăn ở nhà hàng, bạn vẫn phải ăn nói rất đàng hoàng lịch sự với các nhân viên phục vụ. Tôi đi làm ở công sở, vẫn chào hỏi người quét dọn như những người bình thường khác và thường xuyên bắt tay nói chuyện vui vẻ với họ. Ngược lại, khi các quan chức to của cơ quan có tình cờ gặp chúng tôi trong thang máy hay ở hành lang, họ cũng chào hỏi chúng tôi như thường. Không biết trong bụng họ thế nào, nhưng ít ra đều có một nét lịch sự tối thiểu. Khi phải trực tiếp gặp các chef thì cũng vẫn cứ bình thường, vẫn dùng những từ từ bình thường để giao tiếp, chẳng cần khúm núm hay dùng những từ đặc biệt…

Luật pháp cũng nghiêm minh với các trường hợp miệt thị hay phân biệt đối xử. Các chính khách thì phải vô cùng thận trọng khi phát biểu chứ không thể nói khơi khơi như ở ta. Chỉ một lần lỡ lời về chuyện này là có thể cuộc đời chính trị đi đứt vì ở đó người ta rất nhậy cảm với vấn đề miệt thị và vì là một thể chế đa nguyên nên các đối thủ có thể tận dụng tối đa để hạ gục nhau.

Trở lại với thời sự nóng bỏng chiến tranh Nga-Ukraine. Tất nhiên là ở Việt Nam ta cũng như ở các nước khác, cũng có hai phe : phe ủng hộ Putin và phe ủng hộ Ukraine. Phe ủng hộ Putin, đa số, tôi nhắc lại là đa số, có trình độ rất thấp, không biết tiếng nước ngoài (hoặc chỉ biết tiếng Nga). Phe Putin chỉ nghe tin theo một kênh và vì họ không có suy nghĩ nhiều cũng như không có sáng tạo gì trong ngôn ngữ, nên khi diễn đạt, họ thường chỉ lặp đi lặp lại một số từ mà điển hình là từ "thằng hề" để chỉ tổng thống Ukraine, Zelenski. Ông Zelenski là ai thì tôi để các bạn tự tìm hiểu cho bài đỡ dài. Mà phải cố mà đọc những nguồn tin khác nhau nhé.

Nhờ có chiến tranh Nga-Ukraine, nhiều người trở nên nổi tiếng và đặc biệt là ở nước ta có nhà chiến lược quân sự đại tài Lê Văn Cương. Ông cũng chỉ nhai lại đúng như những gì tôi nói bên trên : "Nó không hiểu lịch sử… Ngờ nghệch, ấu trĩ về chính trị quốc tế, một thằng hề 43 tuổi làm sao đối đầu với ông Putin KGB 70 tuổi".

Khác biệt văn hóa và văn minh thể hiện rất rõ ở lời nói và hành động. Nghe ông Cương này nói là đủ biết trình độ và và mức độ văn hóa, văn minh của ông đến đâu. Ông là sản phẩm của một chế độ xã hội đã sinh ra ông. Chúng ta không thể nói đó là một xã hội văn minh hơn xã hội tư bản "giẫy chết" được, muốn nói gì thì nói.

Để kết thúc bài này tôi xin được dẫn một câu rất nổi tiếng trong tiếng Pháp khi nói về nghề nghiệp và dịch nguyên văn câu nói đó :

"Il n’y a pas de sots métiers, il n’y a que de sottes gens".

Dịch nguyên văn là : "Không có nghề ngu, chỉ có những thằng ngu".

Vậy, ai là thằng hề diễn vở ngu cho chúng ta xem đây ?

UKRAINE: POUTINE APPELLE KIEV À CESSER LE COMBAT, LES MANIFESTATIONS ANTI-GUERRE SE MULTIPLIENT

Tổng thống Nga Vladimir Putin với khuôn mặt đanh thép nói về "Chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine

Cựu chống phát xít trở thành phát xít chống phát xít giả

Nước Nga của Putin đang ráo riết chuẩn bị cho ngày đại lễ ngày 9/05. Muốn gì thì gì, Putin cũng phải làm lễ thật to vì nhiều mục đích. Chẳng ai lạ gì mấy bài của cộng sản để lên dây cót nhân dân. Ngày lễ này là một dịp may hiếm có để lên dây cót nhân dân và bính lính đang thua trận ở Ukraine. Putin đã quá sai lầm trong cuộc chiến này vì đã đánh giá quá sai về nhiều chuyện. Trong binh pháp, người ta thường nói "Biết mình, biết người, trăm trận, trăm thắng".

1. Putin đã không biết MÌNH, đã tưởng rằng quân đội của mình là một quân đội rất mạnh, bách chiến, bách thắng. Nhưng thực tế cho thấy quân đội của Putin là một đội quân rệu rã, hoàn toàn không có tinh thần chiến đấu. Vũ khí, khí tài lạc hậu, hợp đồng tác chiến kiểu thể kỷ trước. Hậu cần Logistique là một con số không, lính không có cả đồ ăn, xe không có xăng… Quân đội và khí tài yếu kém còn có cả lý do bị rút ruột bởi các vụ tham nhũng…

2. Putin đã không biết NGƯỜI, đã tưởng rằng Ukraine là một "tỉnh" nhược tiểu, dân Ukraine là bọn hèn nhát bị đập một phát là chết tươi. Thực tế cho thấy dân Ukraine vô cùng anh dũng dám chống lại cả nước Nga, khi mà cả thế giới còn chưa dám ủng hộ vì cho rằng Ukraine sẽ thất bại nhanh chóng. Putin cũng không biết người ở chỗ cho rằng thế giới sẽ không phản ứng. Ngược lại hầu như toàn thế giới đã đoàn kết, phẫn nộ trước cuộc xâm lăng này của Putin, đặc biệt mà Mỹ và tây Âu với khối phòng thủ NATO.

Chưa bao giờ các nước NATO lại đoàn kết chặt chẽ như ngày hôm nay. Chưa bao giờ nhiều nước khác lại muốn vào NATO như bây giờ. Mấy hôm nay Nga vẫn liên tục dọa bằng lời và còn dùng máy bay xâm phạm vùng trời của Thụy Điển và Phần Lan, một hình thức dọa bằng hành động. Hai nước này không hề sợ, biết rằng Nga còn hơi sức nào nữa mà đánh nhau với họ. Cứ làm xong vụ U đi rồi tính ?.

Thực tế đã cho thấy một mình Nga đang đánh nhau với tất cả các cường quốc trên thế giới, quá là chênh lệch. Chỉ cần so sánh Nga với Mỹ đã thấy quá chênh lệnh :

Mỹ có 11 tầu sân bay, Nga có 1.

Mỹ có 14.000 máy bay chiến đấu các loại, Nga có 4.000.

Ngân sách quốc phòng Mỹ là 700 tỷ USD, Nga 60 tỷ USD.

Chưa kể mức độ hiện đại và khả năng tác chiến của quân đội.

Nếu tính cả NATO vào đây thì còn chênh thế nào. Đánh đấm gì.

Putin đã định trong cuộc duyệt binh ngày 9/5 tới sẽ báo cáo kết quả với toàn dân Nga là đã diệt được Ukraine, nhưng thực tế tại chiến trường lại hoàn toàn khác nên mục đích của ngày lễ này có rất nhiều khả năng sẽ được thay đổi hoàn toàn :

1. Tuyên chiến với Ukraine. Cộng sản đạt đến đỉnh cao của sự dùng từ. Mang quân xâm lược trắng trợn nước người ta thì lại dùng từ chiến dịch đặc biệt. Khi chiến dịch đặc biệt hoàn toàn thất bại thì lúc đó mới đổi sang từ chiến tranh để :

- Khi tuyên chiến với Ukraine, Putin có thể tổng động viên các thanh niên đi làm nghĩa vụ quân sự (khoảng 250.000 người).

- Lôi kéo các nước trong Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể vào cuộc chiến. Các nước này gồm : Armenia, Belarus (Bạch Nga), Kazakhstan, Kirghizistan, Nga, Tadjikistan.

2. Nhân dịp này, đánh lận con đen kêu gọi toàn dân Nga ủng hộ Putin trong cuộc chiến chống "phát xít".

Đúng là thế giới điên đảo : bọn phát xít lại nhân danh chống phát xít.

Liên Xô đã rất anh hùng trong cuộc chiến chống phát xít Đức và đã làm nên những chiến công hiển hách, quyết định thắng lợi của phe đồng minh trong chiến tranh thế giới thứ II.

Ukraine là nước lớn thứ hai trong Liên Xô. Thắng lợi của Liên Xô chống phát xít Đức cũng là thắng lợi của nhân dân Ukraine. Và tôi tin rằng lần này, nhân dân Ukraine cũng sẽ chiến thắng bọn phát xít mới, đó chính là Putin và các cộng sự của ông ta. Viva Ukraine.

thanghe3

Cặp bài trùng Vladimir : Gundyayev và Putin

Chuyện đạo và đời ở các nước cộng sản

Chuyện các sư, thầy ở nước ta ăn nói còn hơn cả tuyên huấn thì nhiều lắm. Các đảng viên, công an đội lốt sư cũng đầy ra, chưa kể những sư, tuy không phải đảng viên, nhưng cũng thấm nhuần đường lối của đảng hơn là "đường lối" của Phật. Chính vì vậy mới có khái niệm "Đạo quốc doanh" hay "Đạo mậu dịch".

Chuyện tương tự cũng có ở nước Nga của Putin nhưng ở mức độ cao hơn nhiều. Vladimir Mikhailovich Gundyayev, giáo chủ số một Chính thống giáo của Nga bây giờ là một nhân viên của KGB, hiện giờ vẫn là bạn rất thân của Vladimir Putin.

Gundyayev cũng là một giáo chủ mậu dịch, có tài sản riêng lên tới 4 tỷ USD. Ông ta là một nhân viên KGB với một cái tên khác. Gần đây Gundyayev cũng đã gây nhiều ồn ào trên các mạng xã hội vì ông ta đã làm lễ ban phước lành cho các vũ khí của Nga để cho nó giết được nhiều người hơn… Đúng là đạo mậu dịch. Ông cũng bị tố cáo đeo một cái đồng hồ trị giá 20.000 USD. Sau đó các đồ đệ của ông đã làm photoshop để xóa cái đồng hồ đi, nhưng lại không xóa cái bóng của đồng hồ trên mặt bàn nên cuối cùng vẫn lộ cái đuôi dối trá.

Thật thà mà nói mình vô cùng ghét cái tên Vladimir ở nước Nga. Rất nhiều Vladimir khốn nạn gây đại họa cho nước Nga và thế giới 

Hoàng Quốc Dũng

(08/05/2022)

Published in Quan điểm

"Không ổn định và mất tập trung", Putin cắn môi trong lễ phục sinh làm dấy lên tin đồn về bệnh Parkinson

Ông Vladimir Putin có vẻ ngoài bất bình thường đã làm dấy lên những tin đồn về việc sức khỏe không tốt vào đêm qua khi người ta thấy ông cắn môi, bồn chồn mất tập trung và tỏ ra loạng choạng trong một buổi lễ ở nhà thờ.

toiac3

Putin bồn chồn và có vẻ mất tập trung khi đứng gần bàn thờ

Bạo chúa Putin- bị đồn thổi bị Parkinson hoặc ung thư giai đoạn cuối – đã loạng choạng trong khi ôm ngọn nến gần bàn thờ vào lúc nửa đêm cho Lễ Phục sinh của nhà thờ Chính thống giáo.

toiac4

Ông có vẻ yếu ớt và không vững khi bước đi một cách chậm rãi

Hình ảnh này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi người ta thấy vẻ bối rối, nắm chặt cạnh bàn và gõ chân trong đoạn video mà những người theo dõi Điện Kremlin cho rằng thể chất của ông đã suy giảm nghiêm trọng.

Đêm qua, ông ta có vẻ ít phập phồng hơn so với những tuần gần đây khi đứng hiên ngang tại Nhà thờ Chúa Cứu thế ở Moscow cùng với thị trưởng thành phố Sergei Sobyanin.

Đoạn phim ngắn trên truyền hình cho thấy rất ít dấu hiệu rõ ràng về chứng run thường liên quan đến bệnh Parkinson.

Tuy nhiên, người xem thấy ông ta có vẻ khó chịu thay đổi, thè lưỡi và bặm môi.

Ông cũng nhìn lên trần nhà và nhìn xuống sàn nhà trong một buổi lễ do linh mục Kirill dẫn đầu, người đã ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine.

Tại một thời điểm, người ta thấy Putin bước đi chậm rãi, tỏ ra hết sức thận trọng để kiểm soát chuyển động.

Ông ta không nói gì khác ngoài việc tham gia vào hội thánh với câu trả lời "Quả thật Chúa đã sống lại", theo Reuters.

Sự xuất hiện trước công chúng diễn ra vài ngày sau khi Putin được chiếu trên truyền hình Nga ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu về cuộc bao vây Mariupol.

Các nhà quan sát cho biết bạo chúa bị cô lập trông "yếu ớt và hầu như không thể giữ mình thẳng đứng" trên ghế của mình.

Đó là một trong những lần xuất hiện gây sốc nhất của Putin cho đến nay, không có sự dũng cảm mạnh mẽ thường thấy của ông ta.

Putin trông có vẻ thất thần, đau đớn và mất tập trung khi bảo Shoigu phong tỏa nhà máy thép Azovstal, nơi có hơn 1.000 quân trú phòng và dân thường Ukraine.

Các chuyên gia nói với The Sun Online rằng đoạn phim "không phải là chân dung của một Putin khỏe mạnh".

Trong đoạn video, người ta thấy Putin xuất hiện với khuôn mặt phập phồng trong khi ngồi thụp xuống ghế.

Chân của ông ta dường như liên tục gõ và tay ông ta đang nắm chặt cạnh bàn.

Các ngón tay của ông ta được đan bên dưới bàn trong khi ngón tay cái co giật ở phía trên và ông ta dành phần lớn thời gian trao đổi để gõ vào cả hai bàn chân của mình.

Sức khỏe của Vlad từ lâu đã trở thành nguồn gốc của tin đồn và suy đoán – nhưng có thông tin cho rằng tình báo phương Tây tin rằng Putin không phải là người khỏe mạnh.

Các quan chức Điện Kremlin luôn phủ nhận có bất cứ điều gì sai trái với nhà lãnh đạo của họ, người sẽ bước sang tuổi 70 vào tháng 10.

Giáo sư Erik Bucy, một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể từ Đại học Công nghệ Texas, nói với The Sun Online : "Đó là một Putin suy yếu một cách đáng kinh ngạc so với người đàn ông mà chúng tôi đã quan sát vài năm trước".

"Một tổng thống có thể hình tốt sẽ không cần phải chống đỡ bằng một bàn tay đưa ra để làm đòn bẩy và sẽ không lo lắng về việc giữ cả hai chân trên mặt đất".

Ông sử dụng ví dụ về thời điểm Richard Nixon xuất hiện trong cuộc tranh luận tổng thống năm 1960 chống lại JFK.

Ứng cử viên Đảng Cộng hòa tỏ ra yếu ớt và phải gồng mình trong khi hồi phục chấn thương đầu gối và kiệt sức.

"Các chuyển động bắt buộc"

Bucy nói thêm : "Đây không phải là chân dung của một Putin khỏe mạnh mà là một người trông ngày càng yếu ớt và hầu như không thể giữ mình thẳng đứng trên một chiếc bàn hội nghị nhỏ.

"Đôi chân của Putin cũng có vẻ khá gầy, như thể ông ấy đang bị sụt cân hoặc mất cơ do một căn bệnh không báo trước".

"Khuôn mặt của ông ta phồng lên củng cố vẻ ngoài không khỏe mạnh, đặc biệt là so với những bức ảnh và video về buổi ra mắt ở Nga từ vài năm trước".

Ông nói thêm rằng Putin cũng có vẻ tránh ánh nhìn của Shoigu – có vẻ là một người đàn ông lảng tránh, sợ hãi, thiếu tự tin và không thoải mái.

Giáo sư Patrick Stewart, từ Đại học Arkansas, cũng lưu ý rằng ông Putin tỏ ra rất căng thẳng và gần như thể hiện phản ứng "bay".

Ông cũng bắt đầu gõ chân, cho thấy đây là "sự rò rỉ" khi Putin cố gắng giữ mình trong tầm kiểm soát – với cử động chân của ông có thể xuất hiện không tự chủ.

"Hai tay giơ lên  ​​dưới bàđang  tư thế gn như van xin, trong khi tay khác gi bàn khác vi nhng gì tôđã thy trướđâ chc chn gi cht trên bc làđiu mà chúng ta đã thy t Putin khi xem xét mt vđề căng thng trước mt ca báo chí t do", Giáo sư Stewart nói.

Một số chuyên gia quan sát trên mạng xã hội cũng tập trung vào hành vi kỳ lạ của Putin trong những điều có thể là một trong những lần xuất hiện đáng chú ý nhất về sức khỏe của ông cho đến nay.

Louise Mensch, cựu nghị sĩ Tory, người trước đây đã báo cáo về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn của Putin, đã viết : "Putin mắc bệnh Parkinson và ở đây bạn có thể thấy ông ấy nắm chặt bàn đến nỗi không nhìn thấy bàn tay run rẩy nhưng ông ấy không thể ngừng gõ bàn chân của mình".

Vấn đề sức khỏe

Đây không phải là lần đầu tiên người ta đặt ra những câu hỏi về sức khỏe của những kẻ chuyên quyền Nga.

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng Putin trông "phì phèo" và "yếu đi" trong những lần xuất hiện trước công chúng gần đây và thậm chí ông còn được gặp bác sĩ chuyên về ung thư tuyến giáp.

Báo cáo của cơ quan truyền thông điều tra Proekt – vốn bị chặn ở Nga – nói rằng bác sĩ phẫu thuật Yevgeny Selivanov, thuộc Bệnh viện Lâm sàng Trung ương Moscow, đã bay tới nhà lãnh đạo Nga không dưới 35 lần ở khu nghỉ mát Sochi ở Biển Đen.

Chuyên môn của bác sĩ được kính trọng là ung thư tuyến giáp.

Khám phá này phản bác những giả thuyết gần đây cho rằng Putin tuyên chiến khi ông đang mắc các vấn đề y tế mà người dân Nga giấu kín.

Vào tháng 11 năm 2020, nhà phân tích chính trị Valery Solovei tiết lộ lý thuyết về bệnh ung thư và bệnh Parkinson cho rằng ông Putin cũng cần phải phẫu thuật khẩn cấp.

Ông nói vào thời điểm Putin về các vấn đề sức khỏe : "Một là vấn đề tâm lý thần kinh, hai là vấn đề ung thư".

"Nếu bất cứ ai quan tâm đến chẩn đoán chính xác, tôi không phải là bác sĩ, và tôi không có quyền đạo đức để tiết lộ những vấn đề này".

"Chẩn đoán thứ hai nguy hiểm hơn rất nhiều so với chẩn đoán thứ nhất vì Parkinson’s không đe dọa trạng thái thể chất, mà chỉ hạn chế xuất hiện trước công chúng".

"Nhưng có một chẩn đoán gây tử vong".

"Dựa trên thông tin này, mọi người sẽ có thể đưa ra kết luận về cuối đời của ông ấy, điều này thậm chí không yêu cầu giáo dục y tế chuyên khoa".

Ông nói thêm rằng Tổng thống Nga đã trải qua một cuộc phẫu thuật với một nguồn tin khác khẳng định đây là một cuộc phẫu thuật ung thư ổ bụng.

toiac5

Đoạn video cho thấy chân của Putin cử động liên tục và các ngón tay co giật, ủng hộ giả thuyết Parkinson.

Putin cũng bị ho trong một cuộc họp trên truyền hình nhưng những tuyên bố về sức khỏe của ông đã bị Điện Kremlin phản bác.

Báo cáo tiếp tục xác định các bác sĩ thường xuyên đi cùng Putin trong các chuyến công du, đặc biệt là ở Sochi mà ông thích Moscow hơn.

Cùng với Selivanov, nhà lãnh đạo Nga cũng được theo dõi bởi một bác sĩ phẫu thuật thần kinh.

Một bác sĩ phẫu thuật khác, Tiến sĩ Alexey Shcheglov "theo dõi Putin không ngừng đến nỗi trong các sự kiện công khai, ông bị cáo buộc chụp ảnh chung với nguyên thủ quốc gia".

Ông được coi là "bác sĩ, trong số những thứ khác, có thể là người đầu tiên phát hiện ra các vấn đề với tuyến giáp, bao gồm cả những vấn đề về ung thư", nó được tuyên bố.

Kẻ chuyên quyền bị cô lập đã liên tục gõ vào chân của mình và bị trượt chân trong cuộc họp với bộ trưởng quốc phòng của mình.

Một Vladimir Putin ốm yếu trông đau đớn khi nắm chặt chiếc bàn trước mặt trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng của ông vào tuần trước

Lê Hoàng (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 25/04/2022

*************************

Cuộc chiến thứ hai của Putin : chống bệnh Parkinson

Minh Tâm, Thoibao.de, 23/04/2022

Hình ảnh Putin tức giận "nắm chặt bàn, cúi xuống và liên tục gõ chân" thúc đẩy tin đồn nhiễm bệnh Parkinson

Kẻ độc tài đã liên tục gõ vào chân của mình và bị trượt chân trong cuộc họp với bộ trưởng quốc phòng của mình

Người ta nhìn thấy Vladimir Putin nắm chặt một góc bàn khi ngồi xuống và gõ vào chân liên tục trong cuộc họp Bộ trưởng quốc phòng Nga làm dấy lên tin đồn rằng ông ta mắc bệnh Parkinson.

Kẻ độc tài già cỗi tỏ ra "yếu ớt và hầu như không thể giữ mình thẳng đứng" khi ông ta ngồi đối diện với Sergei Shoigu và trao đổi về cuộc bao vây Mariupol.

Từ lâu, người ta đã nghi ngờ rằng Putin có một cuộc chiến bí mật về sức khỏe với các giả thuyết khác nhau, từ ung thư đến Parkinson.

Và lần xuất hiện mới nhất này là một trong những điều gây sốc nhất vì ông ta không toát ra bất kỳ vẻ dũng cảm mạnh mẽ nào thường thấy của mình.

Putin trông có vẻ thất thần, đau đớn và mất tập trung khi bảo Shoigu chặn nhà máy thép Azovstal, nơi hơn 1000 lính bảo vệ và dân thường dũng cảm của Ukraine đang nương náu, "để một con ruồi không thể vào".

Các chuyên gia nói với The Sun Online rằng lần xuất hiện mới nhất này của Vlad "không phải là chân dung của một Putin khỏe mạnh".

Trong đoạn video, người ta thấy Putin xuất hiện với khuôn mặt phập phồng trong khi ngồi thụp xuống ghế.

Chân của ông ta dường như liên tục gõ và tay thì nắm chặt một góc bàn.

Tên bạo chúa điên cuồng ngồi nắm chặt góc bàn trong suốt cuộc họp kéo dài 12 phút.

Các ngón tay của gã được đan bên dưới bàn trong khi ngón tay cái ngồi co giật ở phía trên và lão ta dành phần lớn thời gian trao đổi để gõ vào cả hai bàn chân của mình.

Sức khỏe của Vlad từ lâu đã trở thành nguồn gốc của tin đồn và suy đoán, nhưng có thông tin cho rằng tình báo phương Tây tin rằng Putin không phải là người khỏe mạnh.

Các quan chức Điện Kremlin luôn phủ nhận có bất cứ điều gì sai trái với nhà lãnh đạo của họ, người sẽ bước sang tuổi 70 vào tháng 10.

Giáo sư Erik Bucy, một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể từ Đại học Công nghệ Texas, nói với The Sun Online: "Đó là một Putin suy yếu một cách đáng kinh ngạc so với người đàn ông mà chúng tôi đã quan sát vài năm trước.

Một tổng thống có thể hình tốt sẽ không cần phải chống đỡ bằng một bàn tay đưa ra để làm đòn bẩy và sẽ không lo lắng về việc giữ cả hai chân trên mặt đất".

Ông sử dụng ví dụ về thời điểm Richard Nixon xuất hiện trong cuộc tranh luận tổng thống năm 1960 chống lại JFK. Người của Đảng Cộng hòa tỏ ra yếu ớt và phải gồng mình trong khi hồi phục chấn thương đầu gối và kiệt sức.

Bucy nói thêm : "Đây không phải là chân dung của một Putin khỏe mạnh mà là một người trông ngày càng yếu ớt và hầu như không thể giữ mình thẳng đứng trên một chiếc bàn hội nghị nhỏ.

Đôi chân của Putin cũng có vẻ khá gầy, như thể ông ấy đang bị sụt cân hoặc mất cơ do một căn bệnh không báo trước.

Khuôn mặt của ông ấy phồng lên củng cố vẻ ngoài không khỏe mạnh, đặc biệt là so với những bức ảnh và video về buổi ra mắt ở Nga từ vài năm trước".

Ông nói thêm rằng Putin cũng có vẻ tránh ánh nhìn của Shoigu – có vẻ là một người đàn ông lảng tránh, sợ hãi, thiếu tự tin và không thoải mái.

Giáo sư Patrick Stewart, từ Đại học Arkansas, cũng lưu ý rằng ông Putin tỏ ra rất căng thẳng và gần như thể hiện phản ứng "bay".

Ông cũng bắt đầu gõ chân, cho thấy đây là "sự rò rỉ" khi Putin cố gắng giữ mình trong tầm kiểm soát, với cử động chân của ông có thể xuất hiện không tự nguyện.

"Hai tay giơ lên ​​dưới bàn tư thế gn như van xin, trong khi gi bàn khác vi nhng gì tôi đã thy trước đây,

chắc chắn giữ chặt trên bục là điều mà chúng ta đã thấy từ Putin khi xem xét một vấn đề căng thẳng trước mặt của báo chí tự do", Giáo sư Stewart nói.

Một số chuyên gia quan sát trên mạng xã hội cũng tập trung vào hành vi kỳ lạ của Putin trong những điều có thể là một trong những lần xuất hiện đáng chú ý nhất về sức khỏe của ông ta cho đến nay.

Louise Mensch, cựu nghị sĩ Tory, người trước đây đã báo cáo về các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn của Putin, đã viết : "Putin mắc bệnh Parkinson và ở đây bạn có thể thấy ông ấy nắm chặt bàn đến nỗi không nhìn thấy bàn tay run rẩy nhưng ông ấy không thể ngừng gõ bàn chân của mình".

Đây không phải là lần đầu tiên người ta đặt ra những câu hỏi về sức khỏe của những kẻ chuyên quyền Nga.

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng Putin trông "phì phèo" và "yếu đi" trong những lần xuất hiện trước công chúng gần đây và thậm chí ông còn được gặp bác sĩ chuyên về ung thư tuyến giáp.

Báo cáo của cơ quan truyền thông điều tra Proekt – vốn bị chặn ở Nga – nói rằng bác sĩ phẫu thuật Yevgeny Selivanov, thuộc Bệnh viện Lâm sàng Trung ương Moscow, đã bay tới nhà lãnh đạo Nga không dưới 35 lần ở khu nghỉ mát Sochi ở Biển Đen.

Chuyên môn của bác sĩ được kính trọng là ung thư tuyến giáp.

Khám phá này phản bác những giả thuyết gần đây cho rằng Putin tuyên chiến khi ông đang mắc các vấn đề y tế mà giấu kín đối với người dân Nga.

Vào tháng 11 năm 2020, nhà phân tích chính trị Valery Solovei tiết lộ lý thuyết về bệnh ung thư và bệnh Parkinson cho rằng ông Putin cũng cần phải phẫu thuật khẩn cấp.

Ông nói vào thời điểm Putin về các vấn đề sức khỏe : "Một là vấn đề tâm lý thần kinh, hai là vấn đề ung thư.

Nếu bất cứ ai quan tâm đến chẩn đoán chính xác, tôi không phải là bác sĩ và tôi không có quyền đạo đức để tiết lộ những vấn đề này.

Chẩn đoán thứ hai nguy hiểm hơn rất nhiều so với chẩn đoán thứ nhất vì Parkinson’s không đe dọa đến trạng thái thể chất, mà chỉ hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Nhưng có một chẩn đoán gây tử vong.

Dựa trên thông tin này, mọi người sẽ có thể đưa ra kết luận về giai đoạn cuối cùng của đời ông ta, điều này thậm chí sẽ không yêu cầu giáo dục y tế chuyên khoa".

Ông nói thêm rằng Tổng thống Nga đã trải qua một cuộc phẫu thuật với một nguồn tin khác khẳng định đây là một cuộc phẫu thuật ung thư ổ bụng.

Đoạn video cho thấy chân của Putin cử động liên tục và các ngón tay co giật, ủng hộ giả thuyết Parkinson.

Putin cũng bị ho trong một cuộc họp trên truyền hình nhưng những tuyên bố về sức khỏe của ông đã bị Điện Kremlin phản bác.

Báo cáo tiếp tục xác định các bác sĩ thường xuyên đi cùng Putin trong các chuyến công du, đặc biệt là ở Sochi mà ông thích hơn là Moscow.

Cùng với Selivanov, nhà lãnh đạo Nga cũng được theo dõi bởi một bác sĩ phẫu thuật thần kinh.

Một bác sĩ phẫu thuật khác, Tiến sĩ Alexey Shcheglov "theo dõi Putin không ngừng đến nỗi trong các sự kiện công khai, ông bị cáo buộc chụp ảnh chung với nguyên thủ quốc gia".

Ông được coi là "bác sĩ, trong số những thứ khác, có thể là người đầu tiên phát hiện ra các vấn đề với tuyến giáp, bao gồm cả những vấn đề về ung thư", nó được tuyên bố.

Minh Tâm (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 23/04/2022

Published in Diễn đàn

Vladimir Putin và Viktor Orban

Ngô Nhân Dụng, VOA, 11/04/2022

Khi nào dân Nga, dân Hungary được thi hành các quyn đó, các ông Vladimir Putin và Viktor Orban s hết ch.

putin1

Viktor Orban chu khut phc Vladimir Putin cũng d hiu ; ging như hc trò phc thy.

Nói nhng điu di trá trng trn là c ý s nhc người nghe. Đó cũng là mt cách th thách xem người kia đã chu khut phc mình hay chưa.S Ký Tư Mã Thiên, Tn Thy Hoàng bn k, k chuyn "ch lc vi mã". Thi Trn Nh Thế, Tha tướng Triu Cao nói mun dâng vua con nga, nhưng sai đem đến mt con hươu. Ông vua lc đu, bo con nga làm gì có sng ! Triu Cao ch con hươu hi các đi thn ; nhiu người công nhn đó chính là mt con nga. Nh Thế chu thua.

Th Tư tun trước, Tng thng Nga Vladimir Putin gi đin thoi chúc mng Tng thng Hungary Viktor Orban, mi thng c ln na. Theo báoThe Moscow Times, trong cuc đin đàm ông Putin đã t cáo chính ph Ukraine gây hn mt cách "thô bo và trâng tráo" bng cách ba đt ra hình nh nhng xác chết Bucha sau khi quân Nga rút đi.

Không ai có th "ba đt" được hai h chôn tp th vi 320 thi hài đã sình thi ri rác trên đường trong mt hai ngày sau khi quân Ukraine chiếm li được Bucha. Phóng viên báoThe Economist k sau khi đi mt vòng kim chng tr v qun áo còn thy mùi.

The Moscow Times không cho biết ông Orban phn ng thế nào khi nghe ông Putin nói di trng trn. Có l ông Orban không phn đi, như my ông quan Tn nghe Triu Cao "ch hươu nói nga".

Viktor Orban chu khut phc Vladimir Putin cũng d hiu ; ging như hc trò phc thy. Orban làm tng thng Hungary 10 năm sau khi Putin lên ngôi Nga ; đã hc được ông thy các mánh khóe cng c đa v đc tài. Orban hc được đ các ngón ngh. Nm ly các cơ s truyn thông công và tư đ kim soát dư lun. Các đi gia chu làm tay sai được th cho làm giàu, trúng nhng mi thu ln ; ri mua hết các báo, đài ln ca tư nhân. T đó nói cùng mt lun điu như các báo, đài chính ph. Di trá, vu cáo, dng lên nhng mi đe da t bên ngoài khiến dân s hãi cu mong mt lãnh t anh minh đng ra cu nước. Thay đi hiến pháp và lut bu c đ bo đm phe đng ca mình chiếm được nhiu ghế nht trong quc hi. Trn áp nhng người đi lp đ ngoài mình ra dân không còn thy ai đ la chn. Dùng tài sn quc gia đ ban phát ân hu.

Trước ngày b phiếu ông Orban đã gia tăng tr cp cho người già v hưu. Ông ra lnh cm tăng giá thc phm và thuc men, ct thuế cho nhng người li tc thp, chuyn lm phát đang tăng lên 8.3% và ngân sách khiếm ht s tính sau. Ông đe da dân chúng rng nếu phe đi lp thng h s kết thân vi Cng Đng Âu Châu hơn, s ng h Ukraine mnh hơn. Nếu mun Hungary không b lôi cun vào chiến tranh thì hãy b phiếu cho đng Fidesz !

Nhng bin pháp mua chuc lòng dân và các li đe da đó giúp Fidesz thêm phiếu, nhưng Viktor Orban đã tin chc s thng vì trong các năm qua đã dùng nhiu th đon tinh vi đ thao túng các cuc bu c. Đng đã Fidesz được 53% s phiếu, nhưng chiếm 135 ghế, hai phn ba s ghế trong quc hi, phn ln nh nhng đơn v nông thôn ! Phe đi lp chiếm 35% nhưng ch được 56 ghế. Các lut l v bu c được ban hành trong 10 năm qua giúp Fidesz chiếm đa v này.

Trước ngày bu c, nht báoThe New York Times k chuyn trong ngôi làng Kispalad nh bé, nm phía Đông Bc, giáp gii Ukraine. Năm 2014, ông xã trưởng thuc đng Fidesz đang lo b tht c. Ông mi bà Jozsefne Sanko đến nói chuyn. Bà chuyên ngh hái dưa, khi có vic làm, khi không. Ông xã trưởng nói vi bà rng xã có th sp xếp đ c gia đình bà có vic làm chc chn. Ông ch yêu cu bà ký tên xác nhn 135 người đang sng trong nhà bà, h s là c tri, có quyn b phiếu. Nhng người đó là dân Ukraine, không sao. Con trai bà, Adam Sanko, nói vi nhà báo, " đây không có vic làm. Cho nên m tôi đã chu ký nhng t giy chng nhn đó".

Đến ngày b phiếu, các "c tri" đã qua b phiếu vì h có đa ch Hungary. H đi bng xe hơi, xe đp hay xe buýt, b phiếu xong li v nước. Phương pháp dùng "c tri du khách" này rt thnh hành các vùng quê Hungary.

Trước ngày dân Hungary b phiếu lãnh t đi lp Peter Mari-Zay đã được đng Xanh, đng Xã hi, đng Thiên Chúa Giáo Bo Th, tt c sáu đng ng h. Nhưng ông Mari-Zay ch được lên truyn hình công cng vn đng dân chúng mt ln duy nht, trong 5 phút ! Còn đng cm quyn thì được đ cao quanh năm sut tháng. Ông ma mai nói cám ơn chính ph, trong bn năm tri, đã cho phép ông được nói 5 phút.

Bà Klara Dobrev, mt đi biu ca Hungary trong quc hi Âu Châu t cáo : "Gian ln bu c không phi ch bt đu lúc 7 gi sáng khi phòng phiếu m ca. Nó đã din ra t bao nhiêu năm ri !" Các báo, đài công cng do tin thuế ca người dân nuôi dưỡng ch không phi tin ca đng Fidesz. Bà Dobrev lên án : "S dng tài nguyên chung ca quc gia đ tuyên truyn cho mt đng chính tr là cái gì ? Rõ ràng là gian ln bu c".

Nhng lãnh t đc tài kiu Vladimir Putin và Viktor Orban coi tài sn quc gia như ca riêng mình. H ban phát ân hu cho phe đng bng các chc v trong các doanh nghip nhà nước. H ưu đãi cho đàn em khai thác tài nguyên quc gia, rng, bin, qung m. H dùng tt c các cơ quan truyn thông nhà nước đ qung cáo cho chính mình và đng mình. Mi chế đ đc tài đu là mt "chế đ ăn cướp".

Ti sao nhng quc gia đã có các hiến pháp dân ch có th đưa các th lãnh đc tài lên như vy ? Chúng ta không quên rng nước Pháp đã thiết lp chế đ dân ch nhiu ln trong lch s, ri quay tr li vương chế, có lúc còn suy tôn mt hoàng đế mang tên Napoleon, hai ln. Adolf Hitler ln đu lên cm quyn cũng vì được dân Đc bu dưới chế đ Cng Hòa. Napoleon và Hitler còn mt công sa đi bn hiến pháp trước khi cai tr chuyên chế. Nhiu tay lãnh t khác không mt thi gi như vy. H cng c đa v đc tài bng cách thao túng chế đ trong khuôn kh ca bn hiến pháp.

Cn phi phân bit hai khái nim Dân Ch và T Do. Th chế Dân Ch ch là mt cái khung nhà, cái v bc bên ngoài. Ni dung căn bn là T Do. Khi nào mt chính quyn bt đu cm đoán quyn t do ca người dân, tt c phi thy đó là mt du hiu báo đng. Vladimir Putin và Viktor Orban đã gm nhm dn dn các quyn t do ca dân Nga và dân Hungary t khi lên nm quyn. Hai quyn quan trng nht là t do báo chí và t do hi hp.

Bt b tù mt nhà báo, các nhà chính tr đi lp. Trit h mt đài truyn hình bng cách gây khó khăn cho công ty ch nhân trong các hot đng kinh doanh khác ; đ sau cùng thương lượng cho phe đng mình mua li. Đàn áp các cuc biu tình. Ngăn cn các hi đoàn trong xã hi công dân. Đó đu là nhng tiếng chuông báo nguy.

Mt t do thì không còn dân ch. Vy trong khuôn kh ngôi nhà hiến pháp dân ch, cái gì có th giúp bo v các quyn t do ? Th thc phân quyn có th v ra coi rt đp, nhưng chưa đ. Các lãnh t đc tài biết cách thao túng c ba ngành hành pháp, lp pháp, và tư pháp.

Yếu t quan trng nht trong các bn hiến pháp dân ch không phi ch là phân quyn mà là đt ra các đnh chế nhm gii hn quyn hành ca nhng chc v nm quyn. Gii hn bng lut pháp chưa đ, còn phi gii hn bng dư lun và phn ng ca người dân na. Do đó, quyn t do ngôn lun, t do báo chí, t do hi hp cn tôn trng nht. Khi nào dân Nga, dân Hungary được thi hành các quyn đó, các ông Vladimir Putin và Viktor Orban s hết ch.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 11/04/2022

************************

Không th đ Vladimir Putin ngi yên

Ngô Nhân Dụng, VOA, 07/04/2022

Thế gii đã kinh ngc trước đc dũng cm ca dân Ukraine, đã ghê tm trước nhng chng c ti ác ca quân Nga. Bây gi ai cũng thy chế đ Putin phi chm dt.

putin2kr-embed="true" href="https://www.flickr.com/photos/181610326@N07/52002103418/in/photostream/" title="putin2">putin2

Nhân viên tang l và các nhà điu tra ti Bucha. Cuc thm sát Bucha khiến thế gii phn n.

Hai khúc quo trong cuc chiến khiến loài người thy phi giúp dân Ukraine chng quân Nga. Ln đu, khi thy dân Ukraine quyết tâm chiến đu "dùng trng chi đá" chn đoàn quân cướp nước. Trước đó, ai cũng tưởng Nga s chiếm được th đô Kyiv trong vài ngày và c nước trong mt tun, quân đi Ukraine s tan rã. Ngc nhiên, ri kính trng, khâm phc, ai cũng thy phi hết lòng giúp dân Ukraine.

Ln th nhì, mt tháng sau, ni kinh ngc chuyn thành phn n, kinh tm, khi nhìn hình nh nhng xác chết trên đường ph sau khi quân Nga rút khi th xã Bucha. Không th tưởng tượng trong thế k 21 đo quân ca mt cường quc mnh nht thế gii có th thn nhiên tàn sát thường dân như vy. Không phi ch là xâm lăng trên mt nước, mà là tn công vào c nn văn minh nhân loi.

Bucha, 28 ngàn dân, được gi là "Srebrenica Mi", nhc li tên mt th xã, nơi quân Serbia đã giết hơn 8,000 thường dân năm 1995, khi người Bosnia theo Hi Giáo, ni lên đòi đc lp, tách ra khi Liên bang Nam Tư.

Ch Yulia Truba nói chuyn vi chng ln chót vào bn tun trước, anh Andriy Dvornilov báo tin đang lái xe thì b quân Nga bt. Ch biết tin chng chết khi nhìn hình nh trên mt trang Facebook, ch k vi tun báoEconomist : "Tôi nhn ra cái qun anh mc, cái lưng anh, nhng hình xăm tattoos…"

Người chng kiến anh Dvornilov b bn là Vanya Skyba, b bt cùng lúc vi 7 người đàn ông khác. Quân Nga đem h xung hm mt ngôi nhà, bt ci qun áo, nm sp xung và chn mt người thp bé, đeo kính trng, dân làng Ivano Frankivsk, đem ra bn đ đe da. Sau đó h đánh đá, tra tn trong my gi. Lính Nga đưa tt c ra ngoài, đng da tường, ri bn. Skyba còn sng nh đã nm yên gi b chết. Viên đn ch chy xuyên qua xương sườn. Anh ch cho đến khi không nghe tiếng người nói na mi đng dy, leo tường trn.

Cu Yuriy Nechyporenko dân Bucha, 14 tui, k vi đài BBC. Ngày 17 tháng Ba, hai b con cu đi ti tr s làng vì nghe đó phát thuc và thc ăn. Đi ti đường Tarasivska h b quân Nga chn li. Ruslan, ông b, b bn hai phát vào ngc, đúng trái tim. Yuriy b bn trúng bàn tay trái, bn thêm phát na vào cánh tay, cu té xung. Mt phát na nhm vào đu Yuriy nhưng viên đn ch xuyên qua cái mũ. Người lính bn vào đu ông b thêm phát na. Yuriy nm đè trên bàn tay b thương, nhìn máu chy. Khi thy người lính đã đi ri cu mi đng lên, chy.

Theo hãng tin AP, đã tìm thy 410 thi hài thường dân b quân Nga giết các th xã chung quanh th đô Kyiv. th xã Bucha, hơn 320 xác chết nm ri rác ngoài đường, trong hai h chôn tp th chưa lp. Có người b trói tay đng sau lưng, có người b trói c chân, vết đn bn vào gáy. Có người b bn khi ngi trong xe, đó cho ti khi quân Ukraine chiếm li th xã. BáoDaily Mail k theo mt ngun tin rng ngày 1 tháng Hai, ba tun trước khi tn công, quân đi Nga đã được hun luyn cách đào các m chôn tp th, có th chôn 1,000 xác chết trong ba ngày.

Đi s Ukraine Liên Hip Quc đã chiếu mt phim ngn cho các nước thành viên Hi đng Bn an coi. Phim dài dưới mt phút, chp các hình nh bi thm, có xác đàn bà không còn qun áo, b đt cháy d dang. BáoDaily Mail thut li Taras Kuzio, thuc mt t chc nhân quyn, "Cnh quân Liên Xô cướp bóc, cưỡng hiếp Đông Âu và nước Đc thi Đi chiến Th Hai đã tái din Ukraine".

Ngoi trưởng Nga Sergei Lavrov ci chính, coi nhng người chết Bucha là do quân Ukraine bn. Còn nói các bc hình là gi to. Nhưng các v tinh ca công ty tư nhân Maxar ghi li hình nh các xác chết đã nm trên đường t ngày 18 tháng Ba, hai tun trước khi quân Nga rút khi Bucha.

Bà Kaja Kallas, th tướng Estonia viết trên báo Economist, "Nhng hình nh kinh hoàng Bucha và Irpin khiến dân Estonia nh li chế đ Xô Viết, (mt v) NKVD, gung máy khng b nhà nước cũng giết thường dân như vy. Ukraine không phi là mt chiến trường, đó là mt phm trường. Nga đánh Ukraine là đánh vào c loài người".

Tòa án Hình s Quc tế (International Criminal Court) đã bt đu điu tra v ti ác chiến tranh Ukraine. Ông Karim Khan, công t viên ca Tòa đã đi Ukraine và Ba Lan thâu lượm các chng c. Các nước Pháp, Anh, M, vân vân, cũng m cuc điu tra ca h. Ngay chính ph n Đ, mt nước chưa lên án Nga, và Cng sn Trung Quc, cũng phi lên tiếng ng h mt cuc điu tra quc tế.

Tòa Hình s Quc tế có th truy t và x nhng người ch huy quân Nga, t trên xung dưới, dù khiếm din. Người chu trách nhim cao nht là b trưởng quc phòng Nga và chính ông Vladimir Putin. Sau Đi chiến Th Hai, Tướng Tomoyuki Yamashita đã b x v ti ác chiến tranh quân Nht Bn đã phm Philippines. Ông t bin h rng ông không ra lnh và không biết gì v nhng v giết thường dân ca binh sĩ. Nhưng cui cùng ông vn b t hình, tng thng M Harry Truman bác đơn xin ân xá và Yamashita b treo c. Chính ph Ukraine đang c ra hàng ngàn bin lý phng vn dân chúng các nơi đã thoát nn. Người ta hy vng quân sĩ và tướng tá Nga biết tin này s dè dt hơn trong thi gian sp ti.

Mc dù không th đem tt c các người lãnh đo chiến tranh Nga ra tòa, nhưng gung máy tư pháp quc tế vn phi hành đng đ xác nhn li rng loài người không th chp nhn các ti ác thi chiến.

Ông Garry Kasparov, mt k th cu vô đch thế gii gc Nga viết trên nht báoThe Wall Street Journal ngày 3 tháng 4 năm 2022 : "Mm mng vi nhng k phm ti ác chiến tranh là lp li chính sách cu hòa nhơ nhuc đã đưa chúng ta đến cnh chết chóc bây gi". Ông nói rõ, cho ông Putin gi mt tc đt ca Ukraine sau khi đã đánh bom trên nhà ca thường dân là điu không th tưởng tượng. Nhường mt vùng đt phía Đông Ukraine đ được ngưng bn tc là cho ông Putin thêm thi gian cng c quân lc tn công ln sau, mà thế nào cũng có ln sau". Ông Kasparov thut li li b trưởng quc phòng Latvia, Artis Pabriks đã nói vi ông tun trước, "Chúng tôi không s xe thiết giáp Nga, ch s phương Tây mm yếu".

Th tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cũng thy không th nhân nhượng cu hòa vi Vladimir Putin. Ông Morawiecki hi Tng thng Pháp Emmanuel Macron : "Có th nào thương thuyết vi Hitler, vi Stalin, vi Pol Pot được không ?"

Ông Kasparov đng ý vi Tng thng Joe Biden : Gii lãnh đo các nước t do phi nói thng rng nếu ông Putin không nm quyn na thì thế gii này s tt đp hơn. "Phi nói rõ cho dân Nga hiu rng khi nào còn ông Putin thì nước Nga s còn b thế gii coi là h tin (pariah) đ nhng người trí thc, ch huy quân s và dân Nga bình thường phi ngưng ng h Putin". Cuc phong ta kinh tế toàn din kéo dài khiến kinh tế Nga suy sp s thúc đy h.

Trên tp chí Atlantic, Bà Anne Applebaum cũng viết, "Nhiu người M mun chú trng đến cuc chy đua lâu dài vi Trung Quc, điu này có th thông cm. Nhưng khi nào vn còn b ông Putin cm đu thì nước Nga còn đang gây chiến vi chúng ta. Cũng như Belarus, Bc Hàn, Venezuela, Iran, Nicaragua, Hungary...".

Ngày quân Nga đánh Ukraine, Th tướng Đc Olaf Scholz đã thay đi chính sách hòa hoãn vi Nga sut 70 năm, ông gi đây là mt "Khúc Quanh Lch s" (Zeitenwende). Ngày 6 tháng Tư 2022, ông Olaf Scholz nói vi các đi biu quc hi Berlin rng nước Đc có th cùng các nước khác đng ra "bo đm an ninh" cho Ukraine nếu có mt hòa ước. Mt khúc quanh lch s đang din ra.

Thế gii đã kinh ngc trước đc dũng cm ca dân Ukraine, đã ghê tm trước nhng chng c ti ác ca quân Nga. Bây gi ai cũng thy chế đ Putin phi chm dt. Bi vì, "Cuc chiến Ukraine không phi ch là cuc xung đt gia hai quc gia mà là chiến trường quyết đnh tương lai ca t do dân ch", như ông Francis Fukuyama mi viết trên tp chí Foreign Affairs. "Nếu ông Putin thng thế khi tn công nn đc lp và dân ch ca Ukraine, thế gii s quay tr li thi k đu thế k 20 ca ch nghĩa dân tc đc tôn cung bo".

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 07/04/2022

Published in Diễn đàn

Trong lúc thế giới tranh giành dầu mỏ, Iran sẽ nổi lên như một nguồn thay thế quan trọng

Daniel Yergin, phó chủ tịch tập đoàn S&P Global, đồng thời là chuyên gia hàng đầu về năng lượng, chia sẻ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin từng hét vào mặt ông trong một diễn đàn quốc tế, vì dám hỏi về một chủ đề nhạy cảm : khí đá phiến.

Câu hỏi của Yergin thực chất là về kế hoạch của Nga nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, tránh phụ thuộc vào nguồn thu từ xuất khẩu dầu khí. Nhưng từ "đá phiến" đã khiến nhà lãnh đạo Nga phản ứng gay gắt, vào năm 2013.

Putin biết rõ khí đá phiến cuối cùng sẽ cạnh tranh với khí đốt của Nga ở Châu Âu. Ông cũng hiểu rằng đá phiến sẽ nâng cao vị thế chiến lược toàn cầu của Mỹ, Yergin nói với Nikkei trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Trong cả hai vấn đề trên, Putin đều đúng. Nhưng ông lại mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi dự đoán phản ứng của Châu Âu trước cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine, Yergin khẳng định. Người Châu Âu đã phản ứng mạnh mẽ, bất chấp việc đang phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Giờ đây, Putin đã phá hủy chính nền kinh tế mà ông gây dựng, vị chuyên gia năng lượng kết luận.

Dưới đây là bản biên tập của cuộc phỏng vấn :

phahuy1

Daniel Yergin, phó chủ tịch tập đoàn S&P Global, đồng thời là chuyên gia hàng đầu về năng lượng

Hỏi : Cuộc khủng hoảng Ukraine ảnh hưởng đến thị trường năng lượng như thế nào ?

Đáp : Chẳng còn cái gọi là "mọi việc như thường" sau những gì đã xảy ra. Putin đã phá hủy những gì ông ta dành 22 năm gây dựng cho nền kinh tế Nga. Hầu như không ai thực sự có thể tưởng tượng được quy mô trừng phạt đối với cuộc xâm lược của Nga.

Đây là một tính toán sai lầm rất lớn của Putin. Ông cho rằng sự phụ thuộc của Châu Âu vào năng lượng của Nga sẽ đủ để ngăn người Châu Âu phản ứng mạnh mẽ, như những gì họ đã làm.

Một trong những mục tiêu chính của ông là chia rẽ và phá vỡ NATO. Nhưng kết quả là điều ngược lại.

Chúng ta đã chứng kiến một sự thay đổi 180 độ ở Đức. Bước đầu tiên trong các biện pháp trừng phạt là tạm hoãn, hay về cơ bản là hủy bỏ, dự án Nord Stream 2. Và thế, đường ống trị giá 11 tỷ đô la này sẽ chỉ nằm yên dưới Biển Baltic. Nó từng là một trong những mục tiêu tuyệt vời của Putin, nhưng nay trở thành một ví dụ khác về tính toán sai lầm của ông ta.

Hỏi : Liên Xô có cẩn thận hơn trong việc sử dụng vũ khí năng lượng thời Chiến tranh Lạnh ?

Đáp : Ngay cả trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, Liên Xô và Nga luôn muốn gửi một thông điệp rằng "nguồn cung cấp năng lượng của chúng tôi không mang tính chính trị", rằng "chúng tôi là nhà cung cấp đáng tin cậy". Một hậu quả lớn của [xung đột Ukraine] là người Châu Âu sẽ nỗ lực hết mình để giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Họ sẽ làm điều đó theo ba cách khác nhau. Một là nguồn cung khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) bổ sung. Thứ hai là nguồn cung khí đốt nội bộ, và theo đó sẽ có một số nỗ lực, đặc biệt là ở Biển Bắc, nhằm thúc đẩy sản xuất của Châu Âu và Anh.

Và thứ ba, đây sẽ là một động lực lớn thúc đẩy năng lượng tái tạo.

Đang có quan ngại về mùa đông sắp tới ở Châu Âu. Châu lục sẽ bước vào mùa đông với năng lượng dự trữ thấp và họ sẽ cần phải tích lũy những thứ đó. Vì vậy, trong ngắn hạn, đó là một thách thức đối với Châu Âu. Không ai biết kết cục rồi sẽ là gì.

Hỏi : Còn dầu mỏ thì sao ?

Đáp : Nga xuất khẩu 7,5 triệu thùng dầu mỗi ngày – khoảng một nửa trong số đó đi đến các nước NATO. Hiện có vài triệu thùng dầu đang bị mắc kẹt. Các tàu chở dầu ở Biển Đen rời đi với dầu của Nga, nhưng không được phép cập bến dỡ hàng, vì các công ty nói rằng họ sẽ không mua dầu của Nga.

Ngành dầu mỏ của Nga sẽ bị xáo trộn trong tương lai gần. Họ sẽ không thể nhận được thư tín dụng. Và các ngân hàng không muốn chấp nhận rủi ro. Ngoài ra còn có một yếu tố mới xuất hiện : vấn đề danh tiếng và giá trị.

Không chỉ các công ty dầu mỏ, các công ty khác cũng đang rút lui. Mọi cố gắng để hội nhập Nga vào nền kinh tế toàn cầu đang bị đảo ngược. Về cơ bản, Nga đang bị ‘rút phích cắm’ hay mất kết nối với nền kinh tế thế giới.

Tôi sợ rằng chúng ta có thể sẽ lao vào một cuộc tranh giành nguồn cung dầu. Đó là lý do tại sao, lúc này đây, sự phối hợp giữa các chính phủ và ngành công nghiệp là vô cùng quan trọng.

Hỏi : Nếu một cuộc tranh giành dầu xảy ra, dầu thay thế sẽ đến từ đâu ? Ai sẽ thay thế Nga ?

Đáp : Ứng viên số một là các nước vùng Vịnh Ả Rập. Ngoại giao bây giờ đang rất quyết liệt. Chúng ta có thể nhận được thêm 2 triệu thùng dầu mỗi ngày từ các nước vùng Vịnh.

Thứ hai, việc đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran – mà có vẻ như đã gần đạt được rồi – sẽ mang lại cho thị trường thêm 1 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Thứ ba là các nguồn dự trữ chiến lược, vốn được tạo ra phòng khi có gián đoạn nguồn cung.

Và thứ tư, trong năm nay, chúng ta sẽ thấy có sự tăng trưởng sản lượng đáng kể từ Mỹ. Sản lượng của Mỹ trong năm có thể tăng khoảng 900.000 đến 1 triệu thùng mỗi ngày. Đó là những con số quan trọng.

Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ nhận được nhiều dầu hơn, dù với khối lượng nhỏ, từ Canada, Brazil và Guyana.

Hỏi : Trong cuốn The New Map : Energy, Climate, and the Clash of Nations (Bản đồ mới : Năng lượng, Khí hậu và Cuộc Đụng độ giữa Các Quốc gia), ông đã viết rất nhiều về Ukraine.

Đáp : Vào cuối Chiến tranh Lạnh, Nga, Ukraine, Châu Âu và khí đốt tự nhiên chính là những trọng tâm của cuộc tranh luận. Chúng là chủ đề gây căng thẳng lớn giữa Nga và phương Tây.

Putin tin rằng phương Tây đang suy tàn. Ông cho rằng Mỹ đang bận tâm với các vấn đề trong nước, và Châu Âu cũng đang bận tâm với các vấn đề trong khối.

Những gì xảy ra trong các cuộc khủng hoảng quốc tế thường là do tính toán sai lầm, và người ta không thực sự nhìn ra hậu quả. Putin đang bị cô lập, và có lẽ ông ta đang ở trong tình trạng mà mọi người chỉ dám nói với ông những gì ông muốn nghe.

Ông không gặp gỡ nhiều người. Rõ ràng là ông chỉ để một nhóm nhỏ, những người có xuất thân tương tự từ KGB, ở cạnh mình. Có vẻ như các cố vấn kinh tế của ông đã hoàn toàn bị đẩy ra ngoài.

Khi mọi người đến gặp Tổng thống Nga, ông ta sẽ tiếp họ ở chiếc bàn dài đến kỳ cục. Ông rất sợ COVID. Có nhiều lời đồn, phải chăng ông mắc một chứng bệnh nào đó khiến bản thân bị suy giảm miễn dịch ?

Vladimir Putin đã rất tức giận trước sự tan rã của Liên Xô, nhưng sau khi Liên Xô tan rã, chẳng ai được lợi hơn ông ta cả. [Nếu Liên Xô vẫn còn tồn tại] Putin hẳn vẫn là một sĩ quan KGB, chứ không phải là một Tổng thống Nga với nhiều quyền lực và nguồn lực như hiện tại.

Hỏi : Đâu là tầm quan trọng của dầu đá phiến Mỹ trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine ?

Đáp : Tôi đã từng bị Vladimir Putin hét vào mặt trước 3.000 người vì hỏi về đá phiến. Sự kiện đó đã có một tác động rất lớn đến tôi.

Tôi nhận ra có hai lý do. Một là ông ta biết rằng, khí đá phiến đang cạnh tranh với khí đốt của Nga ở Châu Âu, và ông ta đã đúng.

Hai là ông cũng hiểu rằng đây sẽ là một tài sản địa chính trị cho Mỹ. Nó sẽ mang lại cho Mỹ sự linh hoạt trong các vấn đề thế giới, thứ mà nước này không có nếu phải nhập khẩu 60% lượng dầu của mình.

Tôi vẫn luôn thấy rõ rằng, nếu vị thế năng lượng của Mỹ thay đổi, thì họ sẽ có tầm quan trọng địa chính trị lớn. Hãy tưởng tượng nếu không có cuộc cách mạng dầu đá phiến, cũng không có LNG, và Mỹ không tự cung cấp được dầu mỏ. Khi ấy, thế giới sẽ là một thế giới khác !

Nếu nhìn lại cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập niên 1970, thời đó tất cả các nước công nghiệp đã tham gia vào một cuộc tranh giành điên cuồng để tìm nguồn cung dầu. Nhưng giờ đây, Mỹ không phải cạnh tranh với Nhật Bản hay Tây Âu.

Hỏi : Các chính sách môi trường của chính phủ Mỹ có mâu thuẫn với nhu cầu thúc đẩy sản xuất dầu đá phiến không ?

Đáp : Chính quyền Biden không quan tâm nhiều – thật ra thì họ chẳng buồn quan tâm – đến ngành công nghiệp dầu mỏ, mãi tới tận tháng 11/2021. Rồi sau đó, vào cuối năm, bộ trưởng năng lượng thực ra lại đã khuyến khích sản xuất nhiều dầu hơn. Lúc đó, trọng tâm lớn vẫn là chống biến đổi khí hậu. Nhưng hiện nay đã có sự công nhận rằng dầu khí thực sự quan trọng về mặt chiến lược và chính trị.

Đã có những chính sách trái ngược nhau, và nếu anh là chủ một công ty và sắp sửa đầu tư, ít nhất anh cần hình dung được một cách chắc chắn rằng sắp tới mọi thứ sẽ đi về đâu.

Ryosuke Hanafusa

Nguyên tác : Energy guru Yergin : Putin has destroyed the economy he builtNikkei Asia, 21/03/2022.

Nguyễn Thị Kim Phụng biên dịch

Nguồn : Nghiên cứu quốc tế, 22/03/2022

Published in Diễn đàn

Một sự kiện cách đây 50 năm đã làm thay đổi thế giới đó là chuyến thăm của tổng thống Mỹ Richard Nixon đến Trung Quốc năm 1972. Mỹ sau đó đã mở ra cánh cửa thế giới cho Trung Quốc. Quốc gia một tỉ dân này đã mang lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư đến từ phương Tây cũng như cho người dân lẫn Đảng cộng sản Trung Quốc.

thaydoi1

Putin trong Điện Cẩm Linh – Ảnh minh họa

Phong trào toàn cầu hóa và sau đó là chủ nghĩa tân phóng khoáng đã ra đời và nhanh chóng đè bẹp các giá trị như dân chủ, tự do và nhân quyền. Mỹ và các nước phương Tây đã đặt quyền lợi kinh tế ngắn hạn lên trên tất cả trong các cuộc đàm phán, giao thương và quan hệ quốc tế.

40 năm sau Trung Quốc đã vươn lên và trở thành cường quốc số 2 thế giới về kinh tế. Trung Quốc không hề thay đổi về phía dân chủ như mọi người mong đợi mà ngược lại ngày trở nên chuyên chế và toàn trị hơn. Không chỉ thế, Trung Quốc đang còn muốn soán ngôi bá chủ số 1 thế giới của Mỹ.

Nước Nga sau 2 nhiệm kỳ ngắn ngủi, hỗn loạn nhưng tương đối cởi mở dưới thời Boris Yeltsin đã nhanh chóng rơi vào chế độ độc tài của Vladimir Putin, một cựu sĩ quan KGB. Mặc dù được hưởng lợi rất lớn khi mở cửa làm ăn, giao thương với Mỹ và các nước phương Tây nhưng chính quyền Putin vẫn luôn chống đối các giá trị dân chủ. Putin đã dồn mọi nỗ lực để nước Nga trở thành một cường quốc về quân sự thay vì phát triển nền kinh tế một cách lành mạnh. Putin đã làm được điều đó nhờ nguồn tài nguyên vô tận của nước Nga, điển hình là dầu mỏ, khí đốt và kim loại thô.

Như Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã phân tích, làn sóng dân chủ thứ ba đã khựng lại bởi chủ nghĩa tân phóng khoáng và phong trào toàn cầu hóa. Cả thế giới, dẫn đầu là Mỹ đã bất chấp các giá trị đạo đức, mải mê chạy theo tăng trưởng GDP. Họ sẵn sàng hợp tác và làm ăn với các nước độc tài như Nga và Trung Quốc mà bỏ qua sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại các quốc gia này. Tuy nhiên khi kinh tế phát triển mà chính trị không theo kịp thì các mâu thuẫn sẽ nảy sinh. Sự mâu thuẫn trong các xã hội và giữa các quốc gia ngày càng sâu sắc. Nền chính trị thế giới đã tụt hậu so với sự phát triển và tiến hóa của nhân loại. Kết quả là các nước dân chủ đã rơi vào một cuộc khủng hoảng lớn khi làn sóng chủ nghĩa dân túy tràn dâng khắp thế giới. Đỉnh điểm của làn sóng dân túy là việc Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ năm 2016 và sau đó là cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ tháng 1/2021.

Các nước độc tài như Trung Quốc và Nga lại càng khốn đốn hơn. Cuộc xâm lăng Ukraine của Putin là hành động tự sát vì bế tắc của một chế độ không còn lối thoát. Chưa ai biết cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào nhưng thất bại của Putin đã quá rõ ràng. Chế độ độc tài của Putin sẽ sớm sụp đổ. Liên bang Nga có thể tan vỡ thành nhiều quốc gia độc lập. Belarus, Kazakhstan sẽ sớm dân chủ hóa theo gương của Ukraine. Các nước Trung Á khác trong vùng sẽ hoàn toàn tách khỏi quĩ đạo Nga. Từ nay trở đi Nga chỉ còn là một quốc gia hạng trung và không còn đe dọa được ai nữa. Dù nước Nga có một chính quyền mới nhưng tương lai của quốc gia này vẫn là một dấu hỏi lớn. Đáng buồn là nước Nga không có các nhà tư tưởng chính trị và các đảng phái chính trị tại Nga không hề có bất cứ dự án chính trị nào cho đất nước. Tương lai của nước Nga rất ảm đạm.

thaydoi02

Tổng thống Zelensky được mời phát biểu trước Quốc hội các cường quốc hàng đầu thế giới như EU, Mỹ, Anh, Đức, Canada, Nhật, Ý, Israel, Pháp...

Cuộc xâm lược Ukraine của Putin đã làm thức tỉnh lương tri nhân loại. Chưa bao giờ thế giới trở nên đoàn kết và đồng thuận như vậy. Sự ủng hộ dành cho Ukraine lớn chưa từng có. Tổng thống Zelensky được mời phát biểu trước Quốc hội các cường quốc hàng đầu thế giới như EU, Mỹ, Anh, Đức, Canada, Nhật, Ý, Israel, Pháp... Đây là một đặc ân và là một sự ủng hộ lớn chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Gần 3,5 triệu người Ukraine tị nạn chiến tranh đã được các nước EU đón tiếp ân cần, chu đáo và đầy đủ. Hơn 400 công ty đa quốc gia đã rút khỏi thị trường Nga. Các biện pháp cấm vận sâu rộng chưa từng có đã áp đặt lên nước Nga. Nền kinh tế Nga sớm muộn gì cũng phải sụp đổ. Phong trào phản kháng của người dân Nga ngày càng dâng cao. Trung Quốc, đồng minh của Putin đã bị Mỹ cảnh báo nếu ủng hộ và đứng về phía Nga. Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ đứng ngoài cuộc và bỏ rơi Putin dù không công khai nói ra điều đó.

Hiện tại nội tình Trung Quốc cũng đang có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng. Nhiều ngành nghề đang đứng trước tình trạng phá sản như xây dựng, đóng tàu và tàu điện cao tốc... Theo Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên thì Trung Quốc đang trong tình trạng khủng hoảng nên sớm muộn cũng phải co cụm lại trước khi tan vỡ.

Cuộc hôn nhân ‘đồng sàng dị mộng ' giữa các nước dân chủ và độc tài đã đến hồi kết thúc. Làn sóng dân chủ thứ tư đang trào dâng mạnh mẽ, tiến trình này sẽ tăng tốc sau sự thất bại thảm hại của Putin.

Điều đáng nói là Đảng cộng sản Việt Nam vẫn u mê và tăm tối khi không nhận ra rằng thế giới đã thay đổi. Họ vẫn tiếp tục chọn đứng về phía các nước độc tài. Họ vẫn ủng hộ Putin thay vì ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Ukraine.

Thời kỳ đu dây của cộng sản Việt Nam sắp chấm dứt. Có vẻ họ đã chọn làm nạn nhân thay vì tác nhân của lịch sử. Buồn cho họ và cho cả dân tộc Việt Nam.

Việt Hoàng

(24/03/2022)

Published in Quan điểm

‘Quân ăn cướp’

Hồng Dân, VNTB, 12/03/2022

Nga lên kế hoạch tịch thu tài sản của những công ty phương Tây rút khỏi nước này nhằm đối phó với lệnh cấm vận của các nước và ngăn chặn làn sóng di dời của các doanh nghiệp quốc tế vì Ukraine.

ancuop1

Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga đã lập một danh sách các công ty quyết định rời khỏi Nga và có thể bị tịch thu tài sản.

 Dĩ nhiên phương thức cho chuyện tịch thu đó vẫn đang là bàn bạc có ‘đánh tiếng’ trước của nhà cầm quyền liên bang Nga.

Quốc hữu hóa các nhà máy thuộc sở hữu nước ngoài ngừng hoạt động

Báo chí Việt Nam đưa tin, trong cuộc họp trực tuyến với các thành viên nội các hôm 10/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Điện Kremlin có thể tìm ra những cách khả thi về mặt pháp lý để kiểm soát những công ty nước ngoài và "chuyển cho những ai thật sự muốn làm việc".

Còn Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thì cho biết trong khi đa số doanh nghiệp tạm thời ngừng hoạt động, chính phủ đang theo dõi sát tình hình và thực thi các bước phù hợp.

"Nếu chủ sở hữu nước ngoài đóng cửa công ty bất hợp lý, thì trong những trường hợp như vậy, chính phủ sẽ đề xuất quản lý từ bên ngoài vào. Tùy thuộc vào quyết định của chủ sở hữu, điều đó sẽ quyết định số phận tương lai của doanh nghiệp. Nhiệm vụ trọng tâm sẽ là duy trì hoạt động của các tổ chức cũng như việc làm. Hầu hết doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động trong khi vẫn duy trì việc làm và tiền lương. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình này", ông Mishustin nói.