Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

jeudi, 07 octobre 2021 23:36

Ngõ nào thoát hiểm cho Việt Nam ?

Sau 10 năm ra sức xây dựng, chỉnh đốn hàng ngũ để bảo vệ Đảng không tan, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn thừa nhận : "Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường".

npt1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa Đảng XIII ngày 4/10/2021 tại Hà Nội

Phát biểu trong Diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa Đảng XIII ngày 4/10/2021 tại Hà Nội, ông Trọng nói : "Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ cơ bản để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện ; trong đó khẳng định tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 4 lần này sẽ tiếp tục thảo luận, tạo sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Như vậy là bao nhiêu tiền bạc và công sức lao động của dân đóng cho nhà nước sử dụng vào công tác rèn quân, luyện cán trong 10 năm qua đã tan theo mây khói.

Chuyện cũ – 19 điều cấm kỵ

Tại sao Đảng đã thất bại liên miên như thế dù đã phát động bằng Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" ngày 31/12/2011 của Trung ương 4 khóa Đảng XI. Đến khóa Đảng XII, cũng tại Hội nghị Trung ương 4 ngày 30/10/2016, Đảng lại ra Nghị quyết "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Rồi bây giờ, 10 năm sau, bắt đầu của khóa Đảng XIII, Ban Chấp hành Trung ương lại muốn tiếp tục áp dụng Nghị quyết của khóa XII với "sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp" mới sẽ được ban hành.

Vì vậy, ông Trọng đã yêu cầu Trung ương hãy xem : "Có gì cần bổ sung, điều chỉnh ; nên chăng phải gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Đại hội XIII của Đảng". Điều này có nghĩa phải sửa đổi trong nội bộ cả 3 ngành Lâp pháp, Hành pháp, Tư pháp và Lực lượng võ trang gồm Quân đội, Công an và Dân quân tự vệ.

Ông bảo : "Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực…".

Yêu cầu của ông Trọng không mới, nhưng khi ông đặt lên hàng đầu việc phải "đấu tranh xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị" là chỉ dấu Đảng đang lo đã có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp lãnh đạo đã có những quan điểm khác với Đảng về việc tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách cai trị của Đảng.

Đáng chú ý là cả 3 khóa Đảng XI, XII và XIII đều chọn Hội nghị 4 để bàn về công tác xây dựng Đảng. Có thể việc này mang tính "dị đoan" vì số 4 là con số chẵn tròn trịa mang nhiều điều may. Ngược lại, từ nay trở đi, mỗi khi nhắc đến Trung ương 4 thì ai cũng biết đó là một thất bại quan trọng nhất của Đảng. Vì, như ông Trọng đã nói đi nói lại nhiều lần rằng : "Xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta".

Nên biết ngay từ khóa Đảng XI, Đảng cộng sản Việt Nam đã ban hành Quy định 47-QĐ/TW năm 2011 về 19 điều cấm đảng viên không được làm, nhưng xem ra vẫn có nhiều vi phạm nên trước mặt các ủy viên trung ương dự Hội nghị 4 năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã nói : "Trước yêu cầu mới, cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện thêm một số nội dung quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái, tiêu cực ; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng".

Vậy 19 điều cấm đảng viên không được làm đã tác dụng đến việc giáo dục và răn đe cán bộ ra sao trong 10 năm mà nay vẫn còn phải sửa đổi và bổ sung ?

Trước hết, từ khi lên cầm quyền năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng đã đặt công tác "phòng, chống tham nhũng" lên hàng đầu cho sự nghiệp chính trị của mình. Do đó, năm 2012 Bộ Chính trị do ông đứng đầu đã kiêm luôn Ban Chỉ đạo Trung ương. Bước qua khóa Đảng XII, nhiều vụ án tham nhũng quan trọng đã được xét xử đưa đến kết quả một số tướng lĩnh quân đội, công an, ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị và bộ trưởng bị bắt và ngồi tù.

Đến ngày 16/9/2021, ông Trọng lại ban hành quyết định thay tên cho ủy ban do ông cầm đầu là "Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực" nhằm mở rộng hơn quyền hạn cho ông, nhưng đồng thời cũng nhắm vào các đối tượng mới mà ông Trọng muốn loại bỏ trong tình hình hiện nay.

Những điều cấm đảng viên

Trong khi chờ Quốc hội trao thêm quyền để bổ sung cho 19 điều cấm đảng viên không được làm, sau đây là một số điều cấm đã thi hành từ năm 2011 :

Điều 1 : Nói, làm trái hoặc không thực hiện theo Điều lệ Đảng…, làm những việc pháp luật không cho phép

Đảng giải thích : "Theo Điều 2 Điều lệ Đảng, Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng Cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm, không được phát ngôn, trả lời phỏng vấn, viết bài cho báo chí có nội dung trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật".

Điều 2 : Cung cấp, để lộ, làm mất, viết bài, đăng, phát tán, xúi giục người khác tuyên truyền thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước, những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật :

- Bí mật gồm thông tin, tài liệu được quy định là thông tin, tài liệu mật, có đóng dấu "MẬT", "TỐI MẬT", "TUYỆT MẬT" hoặc chỉ lưu hành nội bộ.

- Những chính sách, đường lối… đang nghiên cứu, soạn thảo hoặc đã hoàn thành nhưng chưa được phép công bố.

Điều 3 : Đăng bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt, quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử ; tàng trữ, sản xuất, phát tán tác phẩm không lành mạnh, mang tính kích động, không đúng sự thật gồm :

- Kích động chống Đảng, chống Nhà nước, chế độ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, tâm lý, gây thù hằn giữa các dân tộc, tôn giáo…

- Xuyên tạc lịch sử, phản ánh không đúng sự thật về Đảng, Nhà nước, dân tộc Việt Nam… Phản ánh những vấn đề lịch sử của Đảng chưa được phép công khai.

- Xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức ; danh dự, nhân phẩm, bí mật đời tư cá nhân.

- Truyền bá văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, có tính chất mê tín…

Điều 4 : Gây mất đoàn kết ; đe dọa, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình, góp ý ; đả kích, vu cáo, xúc phạm người khác như :

- Chủ trì, vận động, lôi kéo, tập hợp đảng viên, quần chúng nhằm tranh giành lợi ích kinh tế, chính trị, vị trí công tác, chức vụ trong bầu cử, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ của Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp.

- Lợi dụng quyền phê bình, tự do ngôn luận để phát ngôn hoặc nhận xét, bình luận, đánh giá ngoài phạm vi tổ chức cho phép ; đả kích, vu cáo, xúc phạm tập thể và cá nhân.

- Đe dọa, trả thù, trù dập dưới mọi hình thức người tố cáo, phê bình, góp ý với bản thân, bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột hoặc tổ chức do mình phụ trách.

Điều 5 : Tố cáo mang tính bịa đặt ; xúi giục, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo ; gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nơi không có thẩm quyền giải quyết :

- Tạo dựng sự việc không có thật hoặc xuyên tạc sự việc để tố cáo.

- Viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên ; dưới dạng tờ rơi… nhằm hạ uy tín của tổ chức hoặc cá nhân.

- Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo.

- Tổ chức, tham gia, kích động, xúi giục, lôi kéo, cưỡng ép người khác tố cáo, khiếu nại dưới mọi hình thức.

- Cố ý gửi hoặc phát tán đơn khiếu nại, tố cáo dưới mọi hình thức đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết.

Điều 6 : Biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự.

- Chủ trì, tổ chức, tham gia hoặc ủng hộ, vận động, xúi giục, ép buộc người khác tham gia các hội trái quy định ; tham gia biểu tình gây mất an ninh, trật tự

- Tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự.

Điều 13 : Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực ; kê khai tài sản, thu nhập không đúng, quy định ; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định ; tham gia hoạt động rửa tiền.

Đảng viên không được kê khai không đúng, đầy đủ tài sản, thu nhập về số lượng, chủng loại, giá trị, đặc điểm và biến động của tài sản, thu nhập. Đồng thời, không chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra, đôn đốc kê khai tài sản, thu nhập thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thực tế nói gì ?

Trước khi bàn tiếp những thất bại của những điều cấm kỵ, hãy nói đến chuyện kê khai tài sản không trung thực của cán bộ đảng viên.

Trước hết, ở Việt Nam có khoảng 1 triệu người, trong tổng số khoảng 5 triệu đảng viên phải khai báo tài sản, thu nhập, theo Điều 34 của Luật chống Tham nhũng năm 2018, gồm :

1. Cán bộ, công chức.

2. Sĩ quan Công an nhân dân ; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.

3. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 35 của Luật này quy định tài sản, thu nhập phải kê khai gồm :

a) Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng ;

b) Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên ;

c) Tài sản, tài khoản ở nước ngoài ;

d) Tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

Tuy nhiên, tài sản do tham nhũng mà có đã bị phân tán và đầu tư ra nước ngoài dưới nhiều hình thức nên khi những kẻ gây thất thoát nghiêm trọng đồng tiền mồ hôi nước mắt của dân bị tòa án bắt đền bù thì tài sản thật của họ chẳng còn bao nhiêu.

Do đó, vào ngày 02/06/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã ra Chỉ thị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế".

Nhưng trước đó 7 năm, Bộ Chính trị cũng đả có Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản".

Vậy mà việc thu hồi tài sản vẫn còn trong tình trạng "nói nhiều làm ít" vì luật pháp chồng chéo đã gây khó khăn cho công tác điều tra, thẩm định và chế tài. Thêm vào rào cản này là thái độ vô cảm của cấp lãnh đạo, nhất là những người đứng đầu Đảng bộ từ trung ương xuống cơ sở. Nhiều người đã "cha chung không ai khóc", xuê xoa, nể nang hay "nay anh mai tôi" dĩ hòa vi quý để làm cho có hình thức.

Theo lời Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí và một số Đại biểu quốc hội thì Việt Nam chưa có luật bắt "đăng ký tài sản" của các viên chức và cán bộ lãnh đạo nên việc kiểm soát coi như vô phương. Do đó, theo Tiến sĩ Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ, cho rằng nếu kiểm soát được nguồn tiền, thì không chỉ ngăn chặn mà tài sản tham nhũng cũng lộ ra (Tiền Phong, 18/01/2021).

Ông Minh nói : "Thực ra không phải chúng ta chưa có cơ chế về việc này. Qua tổng kết, hiện có tới hơn 60 đạo luật quy định liên quan đến đăng ký tài sản. Tuy nhiên, người ta thấy hiện các quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, lại thiếu rõ ràng, chưa đặt vấn đề nguồn gốc tài sản, vì thế mới phải đề xuất có hẳn một đạo luật riêng".

Trong khi chờ có luât "đăng ký tài sản" thì quốc nạn tham nhũng cứ tiếp tục thăng hoa vì chiến dịch gọi là "đốt lò" của ông Trọng, bắt đầu từ khóa Đảng XII xem ra đã hương tàn khói lạnh.

Từ kết quả mờ nhạt nêu trên, Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của nhiệm kỳ XII, ngày 20/10/2020 đã nhìn nhận thêm nhiều thất bại như :

- Công tác tư tưởng có nơi, có lúc thiếu kịp thời, chưa sắc bén, tính thuyết phục chưa cao ; việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên… Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi tính chiến đấu chưa cao, còn bị động, lúng túng.

- Công tác xây dựng Đảng về đạo đức vẫn còn có những hạn chế : Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ; vẫn còn tình trạng nói không đi đôi với làm ; không tuân thủ nguyên tắc của Đảng, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, thực dụng, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, chưa nêu cao ý thức và trách nhiệm trước nhân dân".

- Một số cán bộ vi phạm đến mức phải kỷ luật, xử lý hình sự, trong đó có cả ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành trung ương. Việc đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc về đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ. Tự phê bình và phê bình ở không ít nơi còn hình thức ; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi ; một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ được giao. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên còn thụ động, hiệu quả thấp.

- Về Công tác cán bộ, Báo cáo cho hay : "Nhiều nơi còn tình trạng nể nang, chưa chỉ rõ những cán bộ có biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực".

- Đối với công tác chống tham nhũng, Đảng nói : "Công tác phòng, chống tham nhũng ở một số địa phương, bộ, ngành chưa có sự chuyển biến rõ rệt. Việc phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí vẫn còn hạn chế ; tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan, đơn vị vẫn là khâu yếu ; tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được đẩy lùi… Tham nhũng trên một số lĩnh vực, địa bàn vẫn còn nghiêm trọng, phức tạp, với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội. Công tác phòng, chống lãng phí chưa được chú trọng đúng mức ; quy định và chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi để xảy ra lãng phí chưa đầy đủ, đồng bộ. Tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ".

Những con số

Tuy vậy, Đảng vẫn báo cáo : "Trong giai đoạn 2013 - 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131 nghìn đảng viên. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, đã thi hành kỷ luật hơn 87 nghìn cán bộ, đảng viên, trong đó, có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng ; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (27 ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 4 ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang). Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng".

Riêng vấn đề thu lại những tài sản đã mất, thì ông Nguyễn Phú Trọng cho dân hay : "Từ năm 2013 đến nay (2020), qua công tác thanh tra, kiểm toán, đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 700 nghìn tỷ đồng, hơn 20 nghìn ha đất ; kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 14 nghìn tập thể, nhiều cá nhân ; chuyển cơ quan điều tra xử lý gần 700 vụ việc có dấu hiệu tội phạm".

Bên cạnh đó, Ban Nội chính Trung ương cho biết trong năm 2020 : "Cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân đã thụ lý điều tra 531 vụ án, 1.245 bị can phạm tội về tham nhũng (tăng 70 vụ, 101 bị can so với cùng kỳ năm 2019). Đã kết luận điều tra đề nghị truy tố 253 vụ, 760 bị can ; tạm đình chỉ điều tra 30 vụ, 52 bị can ; đình chỉ điều tra 3 vụ, 3 bị can ; xử lý khác 14 vụ, 23 bị can ; hiện đang điều tra 231 vụ, 407 bị can".

Tuy nhiên, Ban Nội chính Trung ương cũng thừa nhận : "Bên cạnh số tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng là rất lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước, của nhân dân ; việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, tham nhũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Tỷ lệ tiền, tài sản thu hồi được rất nhỏ so với tổng số thiệt hại do các đối tượng chiếm đoạt. Số liệu thống kê cho thấy, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trên tổng số tài sản bị chiếm đoạt do hành vi tham nhũng gây ra chỉ khoảng dưới 10% (Ban Nội chính Trung ương, 02/05/2014)

Theo báo Tài chính Online của Việt Nam thì : "Cũng vì điều này (thu tài sản ít) mà còn nhiều cán bộ sẵn sàng "nhúng chàm", bởi nếu có bị phát hiện, thì "hy sinh đời bố, củng cố đời con" - tài sản tham nhũng tẩu tán được cũng giúp cho đời con, cháu được "ngồi mát, ăn bát vàng" (Tài chính online, 14/06/2021).

Báo này cũng đưa tin :

"Theo thông tin từ Hội thảo chuyên đề "Thu hồi tài sản tham nhũng" do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức năm 2020, kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát của thời gian trước năm 2013 ở mức rất thấp, trung bình chỉ đạt khoảng 10% trên tổng số phải thu hồi.

Đến nay, kết quả này đã được nâng lên, bình quân giai đoạn 2013-2020 đạt hơn 32%".

Như vậy rõ ràng Đảng cộng sản Việt Nam đã thất bại trong chủ trương "xây dựng, chỉnh đốn Đảng" để làm sạch chế độ, mặc dù Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cảnh giác nhiều lần rằng công tác này "luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta".

Giờ đây thì mặt trái của đồng tiền "xây dựng Đảng" đã hiện ra cho thấy, Đảng cộng sản cầm quyền đã sa lầy trong vũng bùn tha hóa và biến chất do chính họ gây ra. Bởi vì tham nhũng và tiêu cực luôn luôn là lẽ sống của cán bộ, đảng viên.

Do đó, ông Nguyễn Phú Trọng và Đảng cộng sản Việt Nam đã không còn lối thoát.

Phạm Trần

(07/10/2021)

Published in Diễn đàn

"Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta tiếp tục phát huy cao độ !"

RFA, 07/10/2021

Tổng bí thư Nguyn Phú Trng vào ngày 7/10 trong phn phát biu mđu cho bài din văn bế mc Hi ngh Trung ương 4 cĐng cộng sản Việt Nam, nhn mnh : "Tính ưu vit ca chếđ xã hi ch nghĩ nước ta, truyn thng đoàn kết, yêu nước, "thương người như th thương thân", "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiu" ca dân tc ta li tiếp tđược phát huy cao đ, nhđóđã kim soáđượđt dch bùng phát ln th ba".

chong1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ bế mạc Hội nghị Trung ương 4 ở Hà Nội hôm 7/10/2021 - VGP

Vit Nam tng t hào và được khen ngi v thành tích chng dch Covid-19 trong ba đt dch Covid-19 t đu năm 2020 cho đến tháng ba năm 2021. Sut thi gian này Vit Nam báo cáo ch có 35 ca t vong vì vi-rút corona chng mi.

Tuy nhiên đt bùng phát dch th tư t ngày 27/4/2021 đến nay, trên c nước có trên 800.000 ca nhim Covid-19 và có hơn 20.000 người t vong tính đến ngày 7/10.

Sau khi lnh phong ta được ni lng ti Thành ph H Chí Minh, tnh Bình Dương và Đng Nai, t ngày 1/10 hàng chc ngàn người, ch yếu là công nhân nhp cư, đã và đang b v quê bng xe máy, đi b...

Trong s nhng người này có người v quê xa tn các tnh phía Bc, Tây Nguyên và Bc Trung B.

Truyn thông Nhà nước ghi nhn nhiu hình nh đói- khát, rét mướt, mt mi ca nhng đoàn người lũ lượt v quê ; trong s này có nhiu tr nh đi cùng cha m.

Nguồn : RFA, 07/10/2021

************************

Hội nghị Trung ương 4 : Điu duy nht quan tâm là s sng còn ca đng, ca chế đ

Trân Văn, VOA, 06/10/2021

V Th Ging 22 tui, dân Đin Biên vào Bình Dương làm thuê mi cùng chng và đa con sơ sinh vượt qua đèo Hi Vân. Cách nay hai tháng, Ging chuyn d nhưng vì Bình Dương đang áp dng các bin pháp phòng chng dch nên v chng cô ch đến được cng bnh vin. Trong khi ch hoàn tt th tc, con cô ra đi ngay trên l đường ri chng cô ch v con v... phòng tr !

hoinghi1

"T tr" lãnh đo cao nht ca Vit Nam.

Bình Dương không còn là đt ha. Cp v chng không tin, không th tìm ra bt k kế sinh nhai nào quyết đnh dùng xe gn máy đ cùng vi con v quê. Con ca v chng Ging mt đa tr mi hai tháng tui cũng phi phơi nng, đi mưa, chu đói, chu lnh và nhng bt trc dc đường không th d đoán như cha m. Gia đình ba người đó mi ch đi được khong 900 cây s. H s phi đi tiếp chng 1.200 cây s na !

Tình cnh ca v chng Ging ch là mt trong mt s câu chuyn mà phóng viên t Thanh Niên ghi nhn trên đnh đèo Hi Vân ri k li hôm 6/10/2021. Trong s nhng câu chuyn y, có c câu chuyn v mt đa tr ba tui bt tnh do đói quá ! Công an Đà Nng ch m đường đưa nn dân đi ngang Đà Nng. Giúp nhng đng loi đang trong tình trng hết sc thê thm đó trên đnh đèo Hi Vân ch có các tình nguyn viên (1) !

Nhng người Vit chìm sâu trong nghèo túng đến mc phi b x tha phương cu thc vn đang lũ lượt ri khi nhng nơi h tng hi vng s là đt ha, tht thu dt díu nhau tr v quê nhà như v chng Ging ! Sau mt thi gian dài phi t giam lng nơi tm trú, kit qu v tài chính, tuyt vng v tương lai, gi - h kit sc vì đói, khát, ăn b, ng bi dc đường thiên lý.

Không ch mng xã hi, h thng truyn thông chính thc cũng tràn ngp nhng thông tin hình nh tang thương, đau lòng như vy ! Thm cnh đã kéo dài c tun và chưa biết đến bao gi kh nn mi chm dt ! V quê đang được nhiu triu người tin và xem là gii pháp cho nhng đng bào khn kh nhưng làm sao có th gi là gii pháp khi h ra đi vì quê nhà không có cơ hi sinh tn ?

***

hoinghi01

Trong bi cnh như thế, Ban Chp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa 13 t chc Hi ngh ln th 4. Hội nghị Trung ương 4 din ra trong bn ngày, t 4/10/2021 đến 7/10/202 ch yếu đ bàn vxây dng, chnh đn đng nhmb sung nhng đim mi, đã và đang được thc tin kim nghim, đt ra yêu cu mi, trong bi cnh mi vì điu đó có ý nghĩa ln, đnh hướng chiến lược cho c nhim k (2).

C đc k nhng phát biu ca ông Nguyn Phú Trng – Tổng bí thư t s thy, điu duy nht khiến các thành viên Ban chấp hành trung ương đng bn tâm là s sng còn ca đng, ca chế đ. Trước đã thế và nay cũng vy, đng vi người đng đu là ông Trng ch bn tâm vtình trng suy thoái tư tưởng chính tr, đo đc, li sngvà nhng biu hin "t din biến", "t chuyn hóa" vn chưa được ngăn chn, đy lùi mt cách căn bn, thm chí có mt còn din biến tinh vi, phc tp hơn, có th gây ra nhng hu qu khôn lường (3).

Khi Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 dành thi giantho lun, to s thng nht cao v các ch trương, mc tiêu, nhim v và gii pháp nhm ‘tăng cường xây dng, chnh đn đngvà sa đi qui đnh v nhng điu đng viên không được làm thì còn trí đâu, còn sc đâu dành cho nhng nn dân đang vt va, vt vưởng trên đường v quê và nhng đng bào đang vt ln vi hu qu ca đi dch ?

Nhiu thế h cng sn Vit Nam hc thuc và thường xuyên trích dn mt nhn đnh ca Karl Marx đi loi :Ch súc vt mi có th quay lưng li vi đau kh ca đng loi mà chăm lo cho b lông ca mình đ lên án và ch trích h thng tư bn. Ông Trng và Ban chấp hành trung ương đng khóa 13 vn ch chú tâm vào vic suy tính cách thc bo v quyn lãnh đo toàn din, tuyt đi ca h, bt k thc trng Vit Nam thế nào, dân chúng lm than ra sao.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 06/10/2021

Chú thích :

(1) https://thanhnien.vn/om-con-nho-vuot-duong-xa-ve-que-bat-sup-nong-trong-dem-lanh-deo-hai-van-post1387357.html

(2) https://dangcongsan.vn/tieu-diem/dau-an-ve-hoi-nghi-trung-uong-4-592950.html

(3) https://tienphong.vn/tong-bi-thu-suy-thoai-ve-tu-tuong-chinh-tri-co-mat-con-dien-bien-tinh-vi-phuc-tap-hon-post1381959.tpo

**********************

Trung ương 4 có to đà đ thay đi th chế ?

Trần Đông A, VOA, 06/10/2021

Cuc "phá vây" ca "B Ba" Hành pháp Lp pháp Tư pháp ch thc s thành công, nếu sau k hp Trung ương 4 này, pháp quyn s dn dn thay thế ng quyn". Phi tôn trng quy lut th trường, không được đt Điu l Đng lên trên Hiến pháp. Phi tr li người dân các quyn Hiến đnh. Hãy bt đu cú hích to đà cho quá trình chuyn đi ngay trong giai đon quá đ, va sng chung vi dch, va bt tay phc hi sn xut.

hoinghi03

Tổng bí thư Nguyn Phú Trng, Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc, Th tướng Phm Minh Chính, Ch tch Quc hi Vương Đình Hu. (nh : TTXVN via VTV)

"Dch ơi tao cm ơn mày/ Mày như nhát cuc phơi bày chúng ra". Hai câu cm thán này cùng bài "Bi hài phú" dài hơn 1240 t, s tr thành văn hoá dân gian (Folklore). Nó phn ánh s yếu kém mi mt, t trình đ qun lý đến nhân cách ca đi ngũ công bc thuc các cp t trung ương đến đa phương ca chính quyn cộng sản Việt Nam. Mt lot các phân tích như bài "Nhng phát l đáng s", "Th tướng chuyn bi thành thng", i tên đ làm gì ?", "Không b li ai phía sau ?"… vi hàng lot phóng s dường như "gióng chuông" cùng vào mt thi đim, như đ ghi du n ngày 4/10 ngày khai mc Hi ngh ln th 4 Ban Chp hành Trung ương Đcộng sản Việt Nam (Khoá 13).

Như mt thm họa nhân đo

Hàng trăm ngàn người tht nghip trong nhng ngày này vn tiếp tc tháo chy khi Sài Gòn, Bình Dương, Đng Nai khiến nhà cm quyn đang bế tc. Truyn thông trên mng xã hi, k c trên gung máy tuyên truyn ca chế đ cho thy, công nhân sng nh vào các khu công nghip, hoc là nhng người lao đng t do Sài Gòn và Bình Dương, vn tiếp tc b chy. Cuc b phiếu bng chân cho thy người dân đã kit qu c tinh thn ln vt cht, khi lnh phong ta x ra, h như được tháo cũi s lng, túa ra đường tìm v quê. Tin ăn không có, tin nhà không có, nên ch có con đường duy nht là quay li c hương. Thói đo đc gi ca chính quyn này là sau 4, 5 ngàyhàng triu người t vượt hàng ngàn cây s đã v đến quê, tuy chưa được v nhà (vì còn b cách ly), thì chính quyn mi công b có phương tin đưa h v. Trong khi nhng người có tin (nht là có đô la) thì Đng đã "thương xót" cho máy bay sang tn nơi rước v.

Đi dch này giết chết gn 20 ngàn người (con s tht chc cao hơn nhiu), tàn phá các cơ s kinh tế xã hi, nng n hơn c thi chiến tranh. Tuy nhiên, đi dch cũng có "công" làm phát l, phơi bày nhiu th xu xa b che lp ca chính quyn. Nhưng qua phát biu ca Tổng bí thư Nguyn Phú Trng ti Trung ương 4 hoàn toàn không th biết, Đảng cộng sản Việt Nam nhìn nhn và đánh giá như thế nào v tình hình phòng chng Covid-19 va qua. Mt mt, Đng c tình che giấu thc trng bi đát ca người dân, doanh nghip và c xã hi, nhưng mt khác, Tổng bí thư Trng vn kêu gi phi nhìn thng vào s tht mà đánh giá tình hình.Vn đ là s tht nào ?. Ít nht, có 3 s tht v đi dch, không biết có được đúc kết trong các báo cáo "Tuyt Mt" gi các đng chí trung ương d hp ?

Th nht, ch trương bao quátv chng đi dch bc l sai lm căn bn, vì làm trái vi các nguyên lý ca th trường t do ; quy lut dch t hoàn toàn không ging các quy lut xã hi – kinh tế khác. Liu Trung ương 4 có dám công khai trước quc dân, nhn sai lm ca cái ch trương "chng dch như chng gic" ? Ngay t đu, xã hi công dân đã cnh báo sai lm đi ngược li quy lut kinh tế th trường, ly "chính tr làm thng soái" trong chng dch. Cho quân đi và tăng thiết giáp xung đường, xem mi tnh là mt vương quc, mi huyn là mt pháo đài, mi thôn xã là mt lô ct.Coi chng dch là mt cuc chiến, "không thng không v". "Quc gia hưng vong, tht phu hu trách". Xã hi dân s góp ý nhiu ln t hơn na năm nay. Nhưng tt c ch là nhng tiếng kêu trong hoang mc. Đã thế, cho đến nay, VTV1 vào gi vàng vn "li nhi" chng dch theo cách "Zero Covid" bên Trung Quc. Trung Quc có dân s hơn mt t, còn ta, đã điu chnh, t "5 tng" xung "3 tng", "F0" điu tr ti nhà, sng chung vi dch thì há c gì mà ti nào cũng bt dân nghe "Tp tuyn".

Th hai, ch trương sai dn đến hn lon h thng. Khu vc tư nhân hu như b loi b khi công cuc chng dch. Xã không nghe huyn, huyn không nghe tnh, tnh không nghe trung ương. Đi ngũ thc thi "mnh lnh" va bt tuân va quân phit. T công an đến quân đi, t dân phòng đến dân ph hành x như trong thi chiến, mt cách cách vô cm, phi nhân tính. Chng dch mà ngân kh trng rng, không có qu d phòng nào thay thế. Chưa thy có mt sáng kiến nào làm kế "sâu r bn gc", quy t được sc dân sau đi dch. Ti sao c thế gii b Covid, vô s nước còn nng n hơn ta mà tình cnh h đâu đến ni vy ? Thái Lan ca nhim gn gp đôi (ch chết bng mt na). Singapore ca nhim mi ngày nếu theo t l dân s gp my ln Vit Nam (t l chết ti gi là 1%). Chưa thy nước nào hong lon trong dân và trong c chính quyn như Vit Nam. Doanh nghip FDI siêu quc gia Nike đã chuyn mt s đơn hàng sang Indonesia, nơi mà tình hình dch còn căng gp my Vit Nam.Căng nhưng h vn sang, vì đy có pháp lut và trt t.

Th ba, qua đi dch Vũ Hán, thp thoáng trn đánh "giáp la cà" gia các đng chí trong "T Tr".S tht này có th góp phn làm cho tình hình tr nên "trng đánh xuôi kèn thi ngược". Thi gian đu, khi ông Phúc còn làm Th tướng, người ta không thy Tng bí thư tham gia công cuc chng dch đâu c. Có th đó là thi gian "ct đin M" cũng còn mun sang Hà Ni tránh dch, nên ông Trng bình tâm nhà dưới s săn sóc cn mt ca my v lương y "cao tay n". Dân gian by gi đã có li bình v Tng ch là "th ln nh bong bóng". Nghĩa là không thy tăm hơi ông đâu, ngoi tr thnh thong ông xut hin vi nhng "kit tác" hàng vn t v "ch nghĩa xã hi" và "con đường nhân dân Vit Nam đã chn". Sau hơn hai tháng kch chiến vi đi dch, gi thì mi chuyn li đ lên đu ông Phm Minh Chính. Mc du Th tướng đã chuyn "bi" thành "thng", nhưng có v như ông Chính vn là tâm đim trong cuc rút kinh nghim Trung ương ln này, ngoi tr yêu cu ca Ch tch Quc hi Vương Đình Hu đòi kim toán ngân s ách chng Covid và giá c mua các sinh phm và thiết b.Trong trường hp "b quây", Ch tch Nguyn Xuân Phúc s chia la vi ông Phm Minh Chính.

Tin đ nào cho thay đi th chế ?

Cuc chiến "giáp la cà" gia "T Tr" đang che giấu mt cuc chiến khc lit khác. Đó là cuc "phá vây" ca "B Tam" Chính Hu Phúc đòi thay đi th chế đ mi nhánh quyn lc phát huy ti đa năng lc. Nếu Trung ương 4 có nhng cuc tho lun nghiêm túc và dân ch trong k hp, thì tin đ đu tiênphi rút ra là : Nguyên nhân ca mi sai lm là do Vit Nam thiếu mt th chế phù hp trong qun tr nhà nước và xã hi.Đ có th xây dng mt th chế pháp tr, thay cho chế đ ng tr", điu tiên quyết là phi loi b suy nghĩ h đ trong não trng lãnh đo. T h đ, ông Trng đánh tráo khái nim, coi tt c nhng ai có tư tưởng tiến b và đi mi đu là "phn t suy thoái tư tưởng chính tr". Ông Trng cho rng,"tiêu cc", tc "suy thoái tư tưởng chính trlà tt c nhng ai dám phát hin và lên án quá trình mt dân ch trong đng và trong xã hi, chng li tuyên truyn di trá, chng li s đàn áp ca công an tr, vch ra nhng vi phm nhân quyn và dm đp lên công lý, phê phán cách t chc nhà nước nng n, ké m hiu qu, vch ra bn cht ca mt Quc hi và Tư pháp chưa thc s đi din cho tinh hoa, cho trí tu ca nhân dân. Tho lun chng"tiêu cc" mà không vch ra được trò tháu cáy chính tr này thì tht là nguy him.

Tin đ th hai đ có th đi đến thay đi th chế là gp rút gii quyết vn đ nhân lc cho sn xut. Trong din văn khai mc Hi ngh Trung ương 4, ông Trng nhc nh "tinh thn nhìn thng vào s tht, đánh giá đúng s tht" thì phi tha nhn, vic người dân tháo chy v quê chính là cuc b phiếu bng chân đi vi chính sách chng dch ca đng/chính ph Vit Nam. Cuc tháo chy my ngày nay ca hàng triu người dân khp bc, trung, nam din ra trước, ngay và sau khi ông Trng đang "nh ngc phun Châu" ti Trung ương 4 là nhng hành đng phn kháng tuyt vng. Người dân b dn vào thế cùng cc và túng qun đến mc không còn ý thc v s an toàn tính mng. Nếu mun mượn c chng dch đ đàn áp người dân thì đúng là đng đã thành công. Nhưng xin nhc vi ông Tng và các Ủy viên trung ương mt quy lut cơ bn Marx tng kết là "lượng đi thì cht đi". Ni thng kh chng cht s biến thành lòng căm thù.Người dân không th trn chy mãi, cùng đường h s đng lên, ni dy.

Tin đ th ba rt quan trng là tìm mi cách khôi phuc ngun tài chính cho các doanh nghip trong nước. Đúng ngày khai mc Trung ương 4, Ch tch Quc hi Vương Đình Hu cho "xut bn" mt bài viết khá công phu, được coi là đnh hướng chính sách nhm thúc đy sn xut, kinh doanh, phc hi kinh tế sau đi dch. Trong hàng lot các cơ chế chính sách cp thiết, dư lun chú ý đến vic đ xut các chính sách tài khóa, tin t và an sinh xã hi mang tính dài hn cho giai đon 2021 2025. Mc đích nhm kích thích nn kinh tế hơn là đơn thun h tr. Cho phép cơ cu li nhng khon vay, tiếp tc giãn n, gim, min mt s loi thuế, phí, l phí, min và giãn thi gian áp dng mt s quy đnh gia tăng chi phí cho hot đng sn xut, kinh doanh, gim lãi sut cho vay, cho vay mi, b sung vn lưu đng đ giúp doanh nghip, hp tác xã khôi phc hot đng sn xut, kinh doanh, kích cu ni đa... Tuy nhiên, nếu trước mt, c lp pháp ln hành pháp không có nhng đt phá đ khai thác ti đa dư đa chính sách tin t và đy mnh gii ngân vn đu tư công, đ h tr cho các công ty, đc bit là các công ty va và nh, thì i kế hoch" ca Giáo sư Vương Đình Hu cũng ch nm trên giy.

Tin đ th tư là tăng cường vai trò ca Ngoi giao trong giai đon "bình thường mi". Ln đu tiên B Ngoi giao đã t chc mt hi ngh trc tuyến vi s tham gia ca tt c 96 đi s, trưởng các cơ quan đi din ca ta nước ngoài đ trao đi v các bin pháp đy mnh công tác ngoi giao kinh tế, phc v phòng chng dch và góp phn thc hin các mc tiêu kinh tế xã hi trong 6 tháng cui năm. Chín mươi sáu đi s, trưởng các cơ quan đi din Vit Nam nước ngoài cn cp nht tình hình, trin khai chính sách Ngoi giao Vaccine, vt óc suy nghĩ ra mi kế sách đ góp phn gi các nhà đu tư nước ngoài (FDI) bt đu rút chy khi Vit Nam.

Tin đ th năm, cuc "phá vây" ca "B Ba" Hành pháp Lp pháp Tư pháp ch thc s thành công, nếu sau k hp Trung ương 4, ng quyn" s được dn dn thay thế bng pháp quyn. Tôn trng quy lut th trường ! Không đt Điu l Đng lên trên Hiến pháp ! Tr li người dân các quyn Hiến đnh, đc bit hai quyn hàng đu là,công dân đu ngang quyn v mi phương din và đu bình đng trước pháp lut. Hãy bt đu cú hích to đà cho quá trình này ngay trong giai đon chuyn đi, va sng chung vi dch, va bt tay phc hi sn xut. Phi có mt cuc cách mng tư duy nhm thay đi não trng xưa nay đ sng chung vi dch và thích ng vi trng thái "bình thường mi". Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc, khi đương chc Th tướng đã tng nói i mãi đường cũ thì không th phát trin". Đúng vy, không th đi theo đường cũ đ bước vào cuc hành trình mi. Đã có nhiu tiếng kêu ai oán trên mng xã hi. Đng hành dân tc này thêm na !

"Bão ngày mai là gió ni hôm nay

Tri chp git t đến ngày sét đánh !"

Trần Đông A

Nguồn : VOA, 06/10/2021

Published in Diễn đàn

Cách chống Covid-19 của chính phủ dưới mắt người dân

"Theo tôi, cách chống dịch hiện nay là chống dịch theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Đó là lời bác sĩ Đinh Đức Long nói về cách chống dịch của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh.

dich1

Suất cơm thực tế mà y bác sĩ ở Thành phố Hồ Chí Minh chụp lại.

Kể từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát, từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, dường như Chính phủ bất lực trong việc kiểm soát, khống chế dịch bệnh.

Người dân cảm thấy bất an với hàng loạt chỉ thị được Chính phủ ban hành bị coi là trái hiến pháp và pháp luật khi ngăn cản người dân đi lại, cấm đoán các hoạt động kinh tế, tước đoạt nhiều quyền tự do khác của người dân. Giãn cách nối tiếp giãn cách với hàng loạt công văn được ban hành.

Công văn đầu tiên ban hành yêu cầu toàn dân thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội trong 15 ngày, kể từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2021.

Công văn mới nhất được ban hành ngày 15 tháng 8 yêu cầu toàn dân thành phố tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021 với nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó".

Tình hình dịch bệnh Covid-19 được cho là đã vượt tầm kiểm soát của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu báo cáo chính thức từ Bộ Y tế, trong bốn tháng qua đã có hơn 13.000 người tử vong vì Covid-19 ; số ca nhiễm mới của cả nước hơn 500.000 người. Tỷ lệ tử vong cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực.

Sau này họ mới biết đó là khẩu phần ăn theo tiêu chuẩn 120.000đ/ngày đã bị cắt xén. Suất cơm này nếu mua ở quán cơm tư nhân thì chỉ có giá 10-15 ngàn đồng

Một số chuyên gia y tế cho rằng, chính quyền đã đi sai hướng nên dịch bệnh bùng phát. Bác sĩ Đinh Đức Long nói với RFA :

"Các nước chống dịch phải dựa vào các chuyên gia dịch tễ học lâm sàng, tức là các nhà y học chuyên ngành về lâm sàng.

Đằng này, Việt Nam, cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh lại chống dịch dựa vào các nhà chuyên gia về hành chính công.

Mà nói về luật hành chính, quan hệ hành chính là quan hệ phục tùng. Nghĩa là cấp dưới phục tùng cấp trên.

Như vậy tư duy chống dịch của họ sai khi chống dịch bằng quan hệ hành chính. Tư duy đó là tư duy trấn áp, mệnh lệnh. Không thể ra lệnh cho con vi-rút không được phát triển.

Tại hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh hôm 25 tháng 7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thừa nhận không khống chế được dịch là khuyết điểm của hệ thống chính trị, khuyết điểm của người đứng đầu các cấp.

Thêm vào đó, việc giãn cách của người dân không hoàn toàn nghiêm túc làm ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, chống dịch.

Sư cô Diệu Hạnh ở quận Bình Thạnh chia sẻ với RFA cách chống dịch của chính quyền mà cô cho rằng sẽ không thành công nếu cứ tiếp tục :

"Mấy ổng lúng túng thấy rõ. Thay đổi quy định liên tục dân không biết đâu mà lần, mà tin. Thay đổi cả trưởng ban chống dịch luôn. Nói cho dân nghèo mỗi người triệu rưởi có thấy đâu.

Tự nhiên đem y bác sĩ từ ngoài Bắc vô, đem quân đội vô rầm rộ làm dân sợ chứ không thấy an toàn, an tâm chút nào hết.

Mấy ổng có cả năm trời học mấy nước khác chống dịch mà không chịu học, không chịu chuẩn bị vắc xin cho dân. Tiền dân đóng thuế, đóng vô quỹ vắc xin đâu hết rồi ? Dân đói, dân bịnh, dân chết nhiều như vậy mấy ổng chịu trách nhiệm như thế nào ?

Người ta nói lãnh đạo dốt, dân khổ. Tui thấy đúng quá. Đến lúc dân phản đối thì bắt người ta. Chống dịch bằng công an, bằng nghị quyết. Cách chống dịch đó không bao giờ thành công".

Chủ quan, kiêu ngạo

Khi dịch bệnh đang căng thẳng, dường như vượt tầm kiểm soát ở thành phố Hồ Chí Minh thì Thủ tướng Phạm Minh Chính được phân công thay Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19.

Quyết định được đưa ra khi ông Đam đang đi thị sát chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm 24 tháng 8.

Trước đó vài ngày, một cuộc "thay tướng giữa đường" trong lúc đợt dịch Covid-19 thứ tư đang diễn biến nghiêm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra. Đó là Bộ Chính trị ban hành quyết định điều chuyển đương kim Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Người thay thế là ông Phong là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi.

dich2

Hôm 9/9, chính quyền đã nhận sai và xin lỗi sau khi hàng trăm người dân phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh tập trung tại trụ sở chính quyền phường để chất vấn về vấn đề cứu trợ trong đại dịch Covid-19

Anh Tùng, một người dân quận 6 nhận định rằng, cách chống dịch ở Việt Nam hiện nay không lấy dân làm trọng mà lấy chế độ làm trọng. Họ không nghĩ đến dân mà chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ chế độ đừng sụp đổ nên họ chống dịch bằng công an, quân đội. Anh nói : "Việt Nam sẽ không chống dịch thành công bởi thiếu cả hai yếu tố : lãnh đạo giỏi và tài chánh đủ mạnh.

Thứ nhất, dàn lãnh đạo hiện tại ở Việt Nam không được dân bầu lên từ những cá nhân tài giỏi.

Họ ngạo nghễ trên cái mà họ cho là chiến thắng đại dịch hồi năm ngoái, không có tầm nhìn xa trông rộng.

Các phương thức của Việt Nam đang làm hiện nay không dựa theo khoa học để đối phó với đại dịch, kiểm soát đại dịch, mà dựa trên phương thức Nhà nước để quản lý người dân.

Muốn kiểm soát người dân bằng cách nhốt dân trong nhà theo chỉ thị ‘ai ở đâu ở yên đó’ thì Chính phủ phải chu cấp tiền cho dân. Đây là điểm yếu thứ hai của Việt Nam.

Bao nhiêu tiền đem đi xây tượng đài, cổng chào và chui vào túi các quan chức từ địa phương trung ương.

Cứ nhìn những vụ quan chức tham nhũng, chui vào ‘lò’ của ông Trọng thì sẽ hiểu.

Nếu dân được chính quyền lo cho cái bao tử trong mùa đại dịch thì dân sẽ ở yên trong nhà. Họ đói thì họ phải lăn ra đường kiếm sống thôi. Đâu ai muốn ra đường để đem mầm bệnh về nhà.

Thêm vào đó, nếu tài chánh đủ mạnh thì Chính phủ mới có thể mua vắc xin về chích cho dân chúng. Cứ chích ngừa đầy đủ cho dân thì sẽ ngăn được dịch lây lan, sẽ hạn chế số người tử vong thiêu không kịp như hiện nay".

Vào thời điểm này năm ngoái, khi cả thế giới điêu đứng vì Covid-19. Số người nhiễm, người chết nhiều đến mức một số nước phải tính xem nên cứu ai, bỏ ai ; một vài tiểu bang ở Mỹ đã phải chôn tập thể những người chết vô thừa nhận thì Việt Nam được coi là chống dịch thành công.

Lúc bấy giờ, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong một phát biểu tại Quốc hội Việt Nam đã dùng câu nói của người dân Việt về nạn bỏ nước ra đi sau 1975 để ví von ngược lại rằng, thực tại nước Mỹ những tháng qua thì "nếu cột điện ở Mỹ biết đi nó sẽ về Việt Nam".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, nguyên Trưởng Ban Phòng Chống Dịch Covid-19, cũng từng tuyên bố : "Dù có nhiều ca nhiễm, dù con vi-rút này ở đâu có đáng sợ, nhưng mà với Việt Nam ta, chắc chắn là nó không làm gì được".

dich3

Số liệu chi ngân sách cho Bộ Công an là 96 ngàn tỷ, trong khi đó chi cho Bộ y tế chỉ có 9,1 ngàn tỷ. Cho thấy ngành Công an được chi gấp 10 lần so với ngành y tế. Điều này lý giải vì sao tỷ lệ tử vong vì covid-19 ở Việt Nam gần như cao nhất thế giới

Anh Quang, một người dân ở Quy Nhơn đánh giá cách chống dịch của chính quyền hiện nay là chủ quan và kiêu ngạo. Anh giải thích :

"Cách chống dịch thời gian qua cho thấy chính quyền rất lúng túng. Nó thể hiện ở chỗ đưa ra một giải pháp để thực hiện, thấy không ổn lại thay bằng giải pháp khác.

Đảo lộn liên tục làm dân không biết đâu mà lần. Nội chuyện cái giấy đi đường, lúc giấy này lúc giấy khác…

Theo suy nghĩ chủ quan của tôi, việc lúng túng của chính quyền nó xuất phát từ theo kiêu ngạo gọi là ‘thói kiêu ngạo cộng sản’.

Năm ngoái, khi cả thế giới điêu đứng vì dịch thì số ca nhiễm ở Việt Nam rất ít, số người chết đếm trên đầu ngón tay. Từ đó Việt Nam tự phụ cho rằng chống dịch tốt.

Chính quyền chủ quan khiến dân cũng chủ quan. Đến khi dịch bùng phát thì trở tay không kịp. Vì chủ quan nên không chuẩn bị các điều kiện vật chất, y tế đối phó dịch bệnh".

Cách chống dịch của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh bị coi là mắc quá nhiều sai lầm thì mới đây, hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy Hà Nội lập lại những sai lầm tương tự, như chủ trương xét nghiệm toàn thành phố, cấp giấy đi đường, thành lập các chốt chặn…

Giáo sư Đặng Hùng Võ nêu quan điểm của ông :

"Dịch bệnh hay nói cách khác là Covid, là một hiện tượng động mà tính động của nó rất mạnh nhưng hiện nay rất nhiều người Việt Nam tiếp nhận nó theo quan điểm tĩnh.

Ví dụ chủ trương xét nghiệm toàn bộ dân Hà Nội trong vài ngày để phân loại và tách riêng nhóm mắc bệnh và không mắc bệnh là tư duy tĩnh, không phải tư duy động. Như vậy là đưa một giải pháp tĩnh để giải quyết một hiện tượng động thì sẽ không có hiệu quả. Tôi chỉ muốn lấy một ví dụ và nhìn sự việc dưới góc nhìn toán học như thế.

Tất nhiên là không ai quen với việc chống đại dịch, nhưng quan trọng là khi nghe thấy đã chọn phương pháp sai thì phải dám thừa nhận để thay đổi tư duy, thay đổi phương thức khác tốt hơn.

Cùng nhau ‘mò mẫm’ trong cách chống đại dịch. Tức là phải có môt thái độ thành tâm tiếp nhận vấn đề. Một người khôn nói một trăm câu cũng có câu dại ; một người dại nói một trăm câu cũng có câu đúng. Đó là cách tiếp cận".

Giáo sư Đặng Hùng Võ kết luận, lãnh đạo giỏi phải biết nhìn xa. Hôm nay có thể được coi là chiến thắng thì phải biết chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo nếu có, không thể hả hê, ngủ quên trên chiến thắng để đến khi bị tấn công thì trở tay không kịp.

Trần Hoàng (Tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 11/09/2021

************************

Covid Vit Nam : Khi lãnh đo ‘tht hc’

Nguyễn Hùng, VOA, 11/09/2021

Vi khí thế ca chiếc xe tăng húc đ cng Dinh Đc lp Sài Gòn cách đây đã hơn 45 năm, Vit Nam bước vào "cuc chiến" chng Covid vn cùng thành ph, nay vi tên H Chí Minh, hi tháng Tư năm nay.

dich4

Mt cht chn kim soát dch bnh Qung Ninh, ngày 29/1/2021.

Sài Gòn năm xưa tht th nhưng H Chí Minh năm nay li cũng chào thua. Covid chng mi chng ngán gì ý thc h và các loi "vũ khí" va lc hu và va được trin khai mun.

Vy sau na năm "chng dch" gn đây nht, Vit Nam gi đâu ?

Theo s liu ca T chc Y tế Thế gii được cp nht hôm 9/9/2021, S ca nhim Vit Nam đang tiến dn ti con s 600.000 ca nhim và s người chết vì Covid đã vượt quá 14.000. So vi hai nước láng ging, Cam-Pu-Chia có gn 100.000 người nhim và 2.000 người t vong ; Lào có gn 17.000 người nhim và 16 người t vong.

Nhưng phi so vi Thái Lan mi thy kh năng cha tr và phòng bnh ca Vit Nam yếu kém ti đâu so vi khu vc. Thái Lan có hơn 1,3 triu ca nhim, gp hơn hai ln Vit Nam nhưng s người chết ca h chưa ti 14.000, kém s ca t vong Vit Nam.

Ch có hai yếu t lý gii được t l t vong thp bng na Vit Nam ca Thái Lan ; s chăm sóc và cu cha bnh nhân ca h tt hơn và s người đã được tiêm vc-xin ca h cũng nhiu hơn Vit Nam. Điu này có th hiu được vì Thái Lan chi tiêu nhiu hơn cho y tế so vi Vit Nam và kh năng qun tr xã hi ca h cũng nhnh hơn. Theo s liu ca World Bank, được cp nht ln cui vào năm 2018, Thái Lan có chi tiêu bình quân đu người cho y tế là 275 đô la, đng th 101 trên thế gii trong khi Vit Nam xếp th 125 vi mc chi tiêu 151 đô la.

Mt điu đã được nhiu người ch ra là s kiêu ngo không đúng lúc ca Vit Nam đã góp phn to ra s v trn. Nim tin vô căn c rng Vit Nam có dư kh năng "thng" Covid khiến các nhà lãnh đo không có s chun b v mt y tế dn ti s quá ti, v mt an sinh xã hi dn ti người nghèo khó b b rơi, v mt chính sách dn ti vic ban hành nhng mnh lnh không có tính kh thi và làm tình hình thêm ti t.

Kết qu là nhiu ngàn người đã chết oan vì Covid, chưa k nhng người chết vì đói và chết vì các bnh khác do ngành y tế quá ti không cu cha được h. Đó là còn chưa k ti s tr giá khác trong đó có sc kho tâm thn, s phá sn ca các doanh nghip khiến không nhng ch mà c nhân viên s điêu đng sau dch và s chng li ca c nn kinh tế mà kh năng hi phc ca nó b xếp th125/125 nước có tên trong danh sách ca Nikkei t Nht Bn hi cui tháng Tám.

Hô 4.0, dùng 0.4

Các nhà lãnh đo Vit Nam không nhng không chu hc nhng bài hc chng dch t c năm trước ca thế gii. H cũng không chu hc t chính nhng tht bi ca h. Chng hn thành ph H Chí Minh tng thay đi chính sách giy đi đường vào cui tun đ áp dng ngay đu tun sau đó khiến người dân xếp hàng dài ch qua các cht kim soát trong điu kin không đm bo giãn cách xã hi. Thế nhưng Hà Ni vn đi theo vết xe đ này nhiu tun sau đó, ngay c khi Đà Nng đã thành công trong vic cp giy đi đường qua mng đ hn chế tiếp xúc khi người dân cn có giy phép. Chuyn bt người dân phi lên phường hay ti cơ quan công an cũng khiến người dân đt câu hi liu có phi chính quyn đang hô hào công ngh 4.0 nhưng li dùng công ngh 0.4.

Mt trong nhng bài hc na mà Vit Nam không chu hc ca thế gii là người già cn được tiêm vc-xin trước nhng người tr tui vì h d t vong vì Covid hơn vài chc ln so vi nhng người tr hơn h vài chc tui. Nhưng "vc-xin ông ngoi", ông anh, ông quen biết khiến cho nhiu người già thành ph H Chí Minh chưa kp tiêm vc-xin đã qua đi. Vit Nam cũng có quy trình tiêm vc-xin kéo dài c tiếng cho mi người, lâu gp nhiu ln so vi các nước có nn y tế tiên tiến trên thế gii. Điu này, cng vi s thiếu ht nhân lc, khiến cho quy trình tiêm vc-xin chm hơn nhiu so vi mc cn thiết. Người ta cũng có th đt câu hi liu có phi Vit Nam không mun ưu tiên toàn b vc-xin cho người có tui bi vì h không còn có th đóng góp nhiu cho xã hi và nếu h có qua đi nhà nước thm chí còn khi phi tr lương hưu cho h ?

Ngoài ra Vit Nam cũng là nước hiếm hoi trên thế gii kh vì ch F. Hết F0, ti F1, F2 b truy vết, b bt nht và b k th. Chính sách bt nht người lây nhim hay nhng ai tiếp xúc vi người lây nhim khiến nhiu người mc bnh oan vì điu kin cách ly không đm bo v sinh và không đ không gian đ có giãn cách xã hi đúng mc.

Điu cui cùng Vit Nam hiu ra quá mun màng, sau khi hơn mt vn người đã chết vì Covid ch trong vài tun, là "cuc chiến" chng Covid không th dùng lý lun, khu hiu và hung khí. Nó cn ti não, ti khoa hc và ti công ngh. Tiếc thay c ba th này ca các nhà lãnh đo Vit Nam đu tht là thiu não. Bo sao h vn có th chng sượng sùng mà nói "Vit Nam đã bao gi được như thế này chưa" trong khi nước đông dân trong tp 20 ca thế gii nghiên cu mãi chưa sn xut ra vc-xin và người dân bo "vc-xin là vác rá đi xin".

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 11/09/2021

**********************

Đi dch, thân phn và phm giá không có giá tr !

Trân Văn, VOA, 11/09/2021

UBND thành ph Vũng Tàu (thuc tnh Bà Ra Vũng Tàu) va rút li yêu cu : Người cn cp cu và nhng người vn chuyn h phi có giy cho phép đi li. Yêu cu va k được nêu trong quy đnh mi v hn chế đi li, được công b chiu 9 tháng 9 và sau khi b ch trích kch lit, đến cui ngày, trong hướng dn thc thi không đ cp đến na (1).

dich5

Dòng người kéo nhau v quê vào ngày 15/8/2021 sau khi Thành phố Hồ Chí Minh quyết đnh thc hin giãn cách xã hi thêm mt tháng.

Nhiu người biết chuyn xem yêu cu va k là ngu dt, song nhn đnh đó dường như chưa tht s chính xác.

Du có du hiu ngu dt nhưng ging như vô s qui đnh, yêu cu mà h thng chính tr, h thng công quyn t trung ương đến đa phương ti Vit Nam ban hành trong gn bn tháng va qua, nguyên nhân chính dn ti bt toàn, bt cp trong ban hành, thc thi các bin pháp ngăn nga dch bnh lây lan, khiến hu qu ca đi dch Covid-19 thêm nng n, trm trng chính là s t tin thái quá vào quyn lc nên hành x tùy tin, bt k hu qu, bt chp các yêu cu, qui đnh đó nh hưởng thế nào đến phm giá ca công dân.

Nếu ch vì không đ tri thc, hiu biết, thì sau nhng tình hung "d khóc, d cười", sau hu qu thê thm đi vi c kinh tế ln dân sinh vì nhng bin pháp ngăn nga lây nhim hết sc cc đoan, thiếu vin kiến Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Ni đã không vài ln náo lon bi các yêu cu quái g liên quan ti giy đi đường.

C xem tht k nhng qui đnh liên quan ti giy đi đường  khp nơi, chc chn s nhn ra s khinh mit ca h thng chính tr, h thng công quyn vi thường dân : Xem thường c cá nhân công dân ln nhng pháp nhân đã ra đi và đang hot đng hp pháp, nên tt c giy đi đường phi được cơ quan hành chính và công an xem xét, phê duyt !

Tương t, bt k chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh đã b thc tế đy vào thế b buc phi chp nhn cho F0 (nhng người b nhim Covid-19) cách ly và điu tr ti nhà, thm chí t trung tun tháng 7, hết B Y tế ti Th tướng bt đu nói đi, nói li v vic phi chun b h tr cho các F0 cách ly, điu tr ti nhà nhưng sau đó c tháng.

Người ta vn thy nhiu nơi như Ngh An - các viên chc hu trách đa phương cy ca thông gió, đt nhp vào tư gia mt ph n, phá ca phòng riêng, dùng bt cun bà li mang vào khu cách ly ch vì bà là F1 (có tiếp xúc vi F0) (2). Hoc như Cà Mau, Ch tch mt phường thành ph Cà Mau ra lnh cho thuc cp xông vào nhà cưỡng bc mt người đàn ông 49 tui, đem ông nht vào khu cách ly tp trung ch vì ông không hp tác ly mu test sàng lc trong cng đng (3).

Ti sao ? Hãy nhìn Th tướng kiêm Trưởng Ban Ch đo phòng, chng dch Covid ca Vit Nam. Ông Chính va là người ch đođiu trF0 ngay ti xã, phường va yêu cu nhanh chóng phát hin F0, bóc tách ngun lây khi cng đng(4). Ông Chính cũng là người hô hào "đi tng ngõ, gõ tng nhà, rà tng đi tượng" thc thi nghiêm ngttruy vết, cách ly, cô lp người nhim Covid-19, khu vc có người nhim Covid-19 (5), ri tuyên b phi sng chung lâu dài vi dch bnh, không th khng chế tuyt đi (6).

Ch Vit Nam, lãnh đo h thng chính tr, h thng công quyn mi dám thn nhiên phô bày s bt nht, tùy tin đến vô li như thế bi du có thế nào h cũng không phi chu trách nhim. Đi dch là dp đ thiên h có th thy rõ hơn, trong mt ca các viên chc hu trách, dân không phi là đi tượng h phi phc v, dân là đi tượng b tr.

Nếu… đy lùi dch bnh vì dân, chc chn h thng chính tr, h thng công quyn cp trên s không th đ thuc cp mun làm gì thì làm. Tuy mi nơi mt kiu nhưng rt nht quán v bn cht : Bt chp c sinh mng ln nhân phm công dân, bt k dân sinh s như thế nào. Sau khi được thc thi, thân phn con người chng khác gì rơm, rác.

Đó là lý do hi h tun tháng 8, th trn Văn Đin thuc huyn Thanh Trì, thành ph Hà Ni va d bc vách bng tôn cao 2 mét, dài 200 mét, chia đôi ngõ 54 ph Ngc Hi đ cô lp dân cư phía bên kia ngõ này vì thuc phường Hoàng Lit, qun Hoàng Mai, thành ph Hà Ni (7) thì sang thượng tun tháng 9, ti lượt phường Đi Kim, qun Hoàng Mai, thành ph Hà Ni, khóa cng, không cho dân ngõ 56 ph Đng Xuân Bng ra đường cho dù chng có ai trong ngõ b nhim Covid-19 hay tiếp xúc vi F0 (8).

Trân Văn

Nguồn : VOA, 11/09/2021

Chú thích :

(1) https://tuoitre.vn/vung-tau-bo-quy-dinh-cap-cuu-phai-xin-phep-phuong-xa/20210910105417509.htm

(2) https://www.facebook.com/100002755938991/posts/3956971707737988/

(3) https://plo.vn/phap-luat/cuong-che-cach-ly-nguoi-tu-choi-test-covid19-nen-khong-1013046.html

(4) https://vncdc.gov.vn/tphcm-can-thuc-hien-chi-thi-16-nghiem-ngat-hon-de-kiem-soat-va-day-lui-dich-benh-som-nhat-nd16387.html

(5) http://baochinhphu.vn/Thong-cao-bao-chi/Thu-tuong-Pham-Minh-Chinh-chu-tri-Hoi-nghi-truc-tuyen-ve-phong-chong-Covid19/442573.vgp

(6) https://vneconomy.vn/thu-tuong-xac-dinh-song-chung-lau-dai-voi-dich-khong-the-khong-che-tuyet-doi.htm

(7) https://tienphong.vn/thao-bo-buc-tuong-ton-cao-2-m-dai/200m-chia-doi-duong-tai-ha-noi-de-phong-dich-post1369224.tpo

(8) https://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-noi-ngo-hon-chuc-ho-dan-bat-ngo-bi-khoa-trai-ma-khong-thong-bao/20210908183416447.htm

*********************

Phạm Minh Chính : Thủ tướng hay Chủ tịch huyện Việt Nam ?

Gió Bấc, RFA, 10/09/2021

Chưa tng kinh qua qun lý nhà nước, lên ngôi ngay lúc đại dch bùng phát, Th tướng Phm Minh Chính đã sm chng t tài năng thiên bm, s tn tâm tn lc. Trên phương tin truyn thông, ngày nào cũng xut hin hình nh, din ngôn ca Th tướng. Không như người tin nhim quanh đi qun li ch mt t "đầu tàu phát trin", ông Chính đã có nhiu sáng to mi l. Chng dch như chng gic nhưng "phi đạt mc tiêu kép", phi ch động tn công dch dù trong tay không có ly mt liu vc-xin.

dich6

Thủ tướng Phạm Minh Chính với áo đẫm mồ hôi khi đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 26/8/2021 - Người Lao Động

Kém là thay, không lằng ngoằng !

Ngt mt ni, cp tha hành quá yếu kém. Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyn Thành Phong ngoan ngoãn tuân ch lnh, cách ly phong ta, ba ti ch, mt đim đến hai con đường nhưng tư duy, tm nhìn nông cn, ch mi sáng to được kch bn 100.000 ca nhim và bnh vin dã chiến 50.000 giường li còn đòi hi 28.000 t đồng và trên 100.000 tn go. Ch tách mt phát, ông Phong được chuyn v Ban Kinh tế trung ương nghiên cu chính sách.

Ông Trưởng ban Ch đạo phòng chng dch trung ương Vũ Đức Đam quá lng tay, ch mi vic phân cp vc-xin mà phi năn n ôi các tnh, thành chia s cho Thành phố Hồ Chí Minh li cao ging thách thc "ai không làm được hãy đứng sang mt bên"

Ch mt ngày sau, ngày 24/8 lãnh đạo ch cht thng nht phân công Th tướng Phm Minh Chính làm Trưởng ban Ch đạo quc gia phòng, chng dch ; đồng thi yêu cu x lý nghiêm các hành vi vi phm quy định, ch quan, lơ là và thay thế kp thi các cán b yếu kém không hoàn thành nhim v phòng, chng dch (1).

Ông Đam b mt chc mà không được đứng sang bên như ông Phong, vn phi tiếp tc nm trong Ban Ch đạo.

Thương dân áo mướt mồ hôi

Qu nhiên, khi trc tiếp nm Trưởng ban, Th tướng đã đưa cuc chiến chng dch lên tm cao mi vi hàng đoàn Quân đội, Công an t min Bc, t Tây Nguyên vi xe bc thép, súng AK tiến vào Thành phố Hồ Chí Minh hng hc khí thế như đại thng mùa xuân năm nào. Dây km gai, hàng rào st dng lên t đường chính đến hang cùng ng hm. "Ai đâu, đó". "Mi phường xã thành mt pháo đài". Ch có quân đội gác đường và đi ch h người dân. Làn sóng hàng vn người lao động nhp cư các tnh tr nhà tr "chy gic" v quê đã được b đội chn đường thuyết phc phi quay v lơ ngơ tìm nơi nương náu. Hàng vn người thiếu hiu biết, hoang mang đi vét hàng d tr ùn các ca hàng cũng được quân đội, công an thuyết phc quay v.

Đường ph sch bóng con người. Shipper ngng hot động. Siêu th, ca hàng thc phm không bán trc tiếp cho khách hàng mà ch qua kênh mua h ca B đội. Trong vòng mt ngày, kinh tế hàng hóa th trường lc hu đã thng tiế