Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Cám ơn ông Trí giúp trưng cu dân ý

Trân Văn, VOA, 02/04/2021

Tun này, ông Nguyn Anh Trí – Thy thuc nhân dân, Anh hùng Lao đng và là người duy nht ti Hà Ni t ng c mà trúng c Đi biu quc hi khóa này – tr thành nhân vt b c mng xã hi ln h thng truyn thông chính thc ma mai, ch trích vì… nnh !

ninh1

ngoài, có lúc anh th hin s gn gũi vi "các tng lp nhân dân", "bnh nhân nghèo"… nhưng trên ngh trường, anh khoác lên người toàn hàng hiu, tht lưng Hermes anh mang lúc nnh nt ngh trường, giá 3.930 USD (gn 100 triu đng) là mt s xa x, l lm vi đi đa s c tri nghèo chúng tôi – FB Le Ngoc Son

Ông Trí bảo rằng ông cảm động vô cùng với Tổng bí thư, Chủ tịch nhà nước có mái đầu bạc trắng hiên ngang, với gánh sơn hà nặng trĩu hai vai, là trung tâm đoàn kết, khơi nguồn tự hào dân tộc…

cuc hp được t chc vào ngày 29 tháng 3 đ Quc hi góp ý choBáo cáo công tác nhim k 2016 – 2021 ca Ch tch Nhà nước và chính ph, ông Trí bo rng ôngcm đng vô cùng vi Tng bí thư, Ch tch nhà nước có mái đu bc trng hiên ngang, vi gánh sơn hà nng trĩu hai vai, là trung tâm đoàn kết, khơi ngun t hào dân tc

Ông Trí cũng là người nhn đnh rng trong nhim k va qua, chính ph có mt B Nông nghip "rũ bùn đng dy sáng lòa". Mt B Y tế kiên cường chng dch. Mt B Lao đng Thương binh – xã hi luôn quan tâm đến đi sng an sinh ca nhân dân. Mt B Công an kiên quyết, khôn khéo bo v s bình an cho đt nước. Mt B Quc phòng đã làm hết sc mình đ đt nước hòa bình. Ri B Ngoi giao, B Công Thương đã m ra được nhng đi lý khai thông cho Vit Nam hi nhp hiu qu. B Tài nguyên – Môi trường trăn tr, lăn ln vi môi trường, vi rng núi. B Văn hóa Th thao Du lch vi s tiến b vượt bc v th thao, v bóng đá, s thăng hng liên tc ca du lch  (1)…

***

Không may cho ông Trí là suy nghĩ ca đi đa s dân chúng Vit Nam rt khác vi phát biu ca ông nên rt nhiu người nói ông là nnh. Cũng đã có rt nhiu người như Lê Anh Hoài không nói mà làm thơ… C non xanh rn chân tri. Người hiên ngang nnh mt người hiên ngang (2).

Không ít facebooker cho rng phi x lý ông Trí đ ngăn chn vic mượn ngh trường nnh nguyên th. Thm chí có facebooker như Vinh Râu thì mun được thy h thng chính tr, h thng công quyn hin ti chém ninh thn :Người xưa đã xem bn nnh là gic. Biết gic nnh trong triu đình có th hy hoi cơ đ quc gia nên nhiu bc thc gi mun loi b nó khi đi sng quan trường. Vì thế Chu Văn An mi dâng Tht trm s đòi vua Trn chém đu by tên nnh thn cm cán. Vì thế, Nguyn Bnh Khiêm mi đòi vua Mc chém đu 18 nnh thn có s má. Khi các vua không chu chém, các ông ci áo t quan v nhà n dt, quyết không th chung bu không khí vi đám nnh thn. Thi cng sn dưới triu T tướng Phúc, cũng nhn thy nguy cơ ca gic nnh, lut chng nnh được xem xét t my năm ri nhưng chưa thy ban hành. Vì thế gic nnh n r khp nơi, trên quan trường, trong ngh trường, không th dp được. C nước đang ch xem, liu có trm s nào được dâng tu đ chém nnh thn hay không  (3) ?

Cũng đã có nhng facebooker như Mai Pham, sau s kin va k mi tìm hiu v ông Trí :Vô facebook ca ông ngh này thy ông không ch làm nhc đưa lên Youtube v "Có mt mái đu tóc bc" mà ông còn múa na. Bài múa ông tham gia có tên "Git hng đt la" ! Mi đu tun mà em cười quá không tp trung làm vic được. Hn(4) !

Đáng lưu ý là trong vài ngày gn đây, nhc phm "Có mt mái đu tóc bc" do ông Trí viết và được Hc vin An ninh dàn dng ri đưa lên YouTube đt nhiên có hàng ngàn người tìm xem. Du có đến vài trăm bình lun nhưng không có ai tán thưởng. Có nhng người như Đt Trn than :Tôn tc đi quy. Tôn lc đi nguy. Tôn tài đi thnh. Tôn nnh đi suy – Đ cao nòi ging t đi hòa hp. Coi trng bng lc t đi nguy nan Tôn trng tài năng, t đi phn thnh. Ưa thích xim nnh, t đi suy vong(5).

Nhc phm "Có mt mái đu tóc bc" do ông Trí viết và được Hc vin An ninh dàn dng ri đưa lên YouTube

Chng riêng Mai Phm phát giác ông Trí dùng tht lưngtr giá gn 4000 USD ! Le Ngoc Son cũng phát giác chi tiết đó. Son k rng, nghe phát biu ca ông Trí ngh trường và xem nhc phm ca ông Trí, Son thy… gai gai người vì vic khó thế mà anh cũng làm được ! Son cho rng :Chun b tái ng c như thế vt v quá.Bi dân chúng phi chi tin cho Quc hi hp (mi ngày khong mt t), Soncm thy phí khi dân phi tr tin cho các anh nnh s - mt dàn nnh ca lên đng tp th.

Ly tư cách là mt c tri Hà Ni nơi ông Trí là đi din ti Quc hi, Son nhn hi ông Trí : Nhim k va qua anh đã làm được gì cho chúng tôi hay ch biết phát biu nnh nt ? ngoài, có lúc anh th hin s gn gũi vi "các tng lp nhân dân", "bnh nhân nghèo"… nhưng trên ngh trường, anh khoác lên người toàn hàng hiu, tht lưng Hermes anh mang lúc nnh nt ngh trường, giá 3930 USD (gn 100 triu đng) là mt s xa x, l lm vi đi đa s c tri nghèo chúng tôi.

Cũng vi tư cách mt c tri Hà Ni, Son mun ông Trí gii trình v vic có xung đt li ích hay không khi ông va là đi biu quc hi, va là người sáng lp, Ch tch Hi đng C vn MED GROUP (MEDLATEC), nơi v ông là Ch tch HĐQT, con trai là Tng Giám đc ? Son nhn mnh :Sau khi khen mt lot lãnh t, b, ngành, anh còn bo mun gp riêng lãnh đo B Y tế đ bàn v… vic chng dch. Là c tri, vi nhng gì anh th hin ngh trường, tôi có quyn nghi ng v s trong sáng ca anh !

Son nhn ông Trí :Trí thc nên gi ct cách đ xã hi noi gương. Uy vũ bt năng khut – gp quyn thế không s hãi, không lun cúi. Là mt người nghiên cu khoa hc, Son tin rng : Khi mt người có vn đ v phm cách ca trí thc thì phm cht ca các công trình gi là khoa hc cũng nên được xem xét li bi nhng người có chuyên môn và vi tư cách mt c tri Hà Ni, Son khng đnh :Tôi nht quyết không bu nếu anh tiếp tc ng c. Nht quyết không, anh Trí (6) !

Chng riêng nhng thường dân s dng mng xã hi, nhng phát biu ca ông Trí cũng làm h thng truyn thông chính thc nga ngáy. Mt ngày sau khi ông Trí bày t chuyn ông cm đng vô cùng vi mái đu bc trng hiên ngang ca Tng Bí thư, Ch tch Nhà nước, t Tui Tr đăng phiếm lun "Hòa Thân chng là đinh gì". Theo đó, Hòa Thân – huyn thoi v nnh trong lch s Trung Hoa t s vi hu thế Vit Nam, đi loi : Ta chy mt dép khi nghe trong bui hp phê và t phê, mt nhân viên phê sếp : "Ưu đim ca anh thì ai cũng biết, anh ch có khuyết đim là làm vic quên c bn thân mình"Đến vô toilet mà nnh kiu này thì ta cũng xu h : "Anh bn trăm công ngàn vic mà có thi gian vào đây à ?". Thi ta có nnh, nhưng chưa trăm hoa đua n, chưa thành công ngh nnh, chưa có lun văn tiến sĩ v nnh, chưa đến mc thiên h chi nnh nng n như hin nay : Nnh thi, không ngi được ! Đy, vy mà ngàn năm bia ming c nghĩ đ nht thiên h nnh là Hòa Thân. Hu thế có ai hiu lòng ta (7) ?

***

Cho dù đi đa s công chúng cho rng ông Trí… nnh, thm chí nnh thi, song biết đâu ông Trí tht s đã nghĩ, đã tin mt cách chân thành như ông đã phát biu ? Tuy nhiên, bt k ông Trí trung thc hay không, phn ng d di đi vi phát biu ca ông, cũng như vô s bình phm, ma mai v tóc bc, ti mc, có facebooker như Le Duc Duc hi mi người :Trend "tóc bc hiên ngang" d kiến đến khong ngày mô thì hết hot đây bà con (8) ? – chính là mt kiu bày t nhân tâm, dân ý mà không cn t chc trưng cu !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 02/04/2021

Chú thích

(1) https://thanhnien.vn/thoi-su/cam-dong-vo-cung-voi-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-co-mai-dau-bac-trang-hien-ngang-1360689.html

(2) https://www.facebook.com/1331751083/posts/10220465373607667/

(3) https://www.facebook.com/100048097861219/posts/263256421954285/

(4) https://www.facebook.com/726626936/posts/10157881931326937/

(5) https://www.youtube.com/watch?v=DpGmYwabq1E&fbclid=IwAR0W6w6l9gbfC08ZSLzuSGCTAaHtH5tgqsHopnLQR2NoduES-AjMCpkkmS8&ab_channel=LêHưng

(6)https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10222919410831112&id=1153176797

(7) https://tuoitre.vn/hoa-than-chang-la-dinh-gi-2021033009483948.htm

(8) https://www.facebook.com/duc.leduc/posts/10217714128222083

****************

Tạo phong trào tâng bốc, Nguyễn Phú Trọng muốn cạnh tranh với lãnh tụ Hồ Chí Minh ?

Giản dị, thanh cao, khiêm tốn, thương dân v.v… đấy là hình ảnh mà ông Hồ Chí Minh đã xây dựng để thành lãnh tụ. Tuy nhiên, nếu tinh ý thì sẽ thấy, những đức tính đó chỉ tô điểm cho cá nhân ông Hồ Chí Minh chứ nhân dân không được gì cả. Thời ông Hồ Chính Minh, vì câu nói "Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập… ". Và cũng bởi câu nói này mà hàng triệu người dân Việt Nam sinh Bắc tử Nam rồi cuối cùng, Đảng cộng sản Việt Nam đã biến Miền Nam tự do hơn, giàu có hơn thành nghèo đói và mất tự do như miền Bắc. Đấy là cái mất mát vô cùng lớn cho dân tộc, cho đất nước. Nếu so sánh Việt Nam với Hàn Quốc thì chắc chắn người dân Việt Nam sẽ thấy cái mất mát vô cùng to lớn của dân tộc.

tangboc1

Nguyễn Phú Trọng muốn học cách làm lãnh tụ của Hồ Chính Minh

Câu nói "Việt Nam sẽ sánh vai cùng cường quốc năm châu" của ông Hồ Chí Minh cho tới nay đã cho kết quả ngược lại. Người Việt nổi tiếng là trộm cắp, xã hội bất an với trộm cướp đầy đường, đạo đức xã hội xuống cấp, giáo dục thối nát. Người dân Việt Nam, mà đặc biệt là phụ nữ khi cầm tấm hộ chiếu "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" trên tay thì bị hải quan sân bay các quốc gia khác phân biệt đối xử một cách nhục nhã. Đấy là những gì mà "thời đại Hồ Chí Minh" mang lại. Đó là thực tế được thừa nhận với hầu hết người dân Việt Nam nào có thời gian ra nước ngoài để nhìn lại những gì đất nước đạt được.

Những đức tính như "giản dị, thanh cao, khiêm tốn" của lãnh tụ thì dân không thể ăn được. Dù Hồ Chí Minh có giản dị thì Đảng cộng sản cũng xây tượng đài ngàn tỷ nhưng bỏ đói dân. Dù cho Hồ Chí Minh có thanh cao thì Đảng cộng sản cũng xây cổng chào trăm tỷ nhưng bỏ đói dân. Dù cho ông Hồ Chí Minh có khiêm tốn thì Đảng cộng sản cũng xây lăng tẩm đồ sộ nhưng bỏ đói dân. Nói tóm lại, những đức tính để tôn vinh cá nhân lãnh tụ dân không ăn được, dân không hưởng được. Cái dân cần là an tự do cho dân, dân chủ cho đất nước, an sinh cho đồng bào, giáo dục hướng thiện cho công dân v.vv… để mà xây dựng xã hội tốt đẹp chứ không cần những đức tính kia của lãnh tụ.

Tại các nước dân chủ, họ chẳng ca tụng lãnh tụ bao giờ. Điều mà xã hội cần làm là phải biết chỉ trích lãnh đạo, phải biết chỉ trích đảng cầm quyền để họ làm cho xã hội tốt hơn. Không có lãnh tụ nào cả, ai không mang lại cho dân kết quả tốt đẹp thì bước xuống khỏi ghế để người khác làm, không nói nhiều. Việt Nam cần một xã hội như vây.

Tham vọng thành một Hồ Chí Minh thứ hai ?

Ngoài xây dựng hình ảnh bằng những đức tính trên, tụ Hồ Chí Minh của Đảng cộng sản còn thực hiện tham vọng cầm quyền suốt đời và ông đã thỏa tham vọng ấy đến ngày cuối cùng trong cuộc đời. Ngày nay Nguyễn Phú Trọng cũng đang làm như vậy, cũng đang chà đạp lên điều lệ đảng để tiếp tục cầm quyền. Ông đã đạt được ước muốn tiếp tục cầm quyền, nhưng có cầm quyền suốt đời hay không thì chưa biết. Để có thể cầm quyền suốt đời thì ông Nguyễn Phú Trọng hoặc chết ngay trong nhiệm kỳ 3 này, hoặc ông phải thiết kế suất đặc biệt thành công cho mình trong các kỳ đại hội đảng tiếp theo sau 5 năm một lần.

Trong các đời tổng bí thư, chưa có ai làm như Nguyễn Phú Trọng. Ông ta cho người ca tụng mình rồi nhờ bộ máy tuyên truyền khổng lồ của đảng hay mạng xã hội truyền đi. Và từ đó xây dựng nên hình ảnh lãnh tụ.

Thời Hồ Chí Minh cầm quyền, dân trí người Việt rất thấp, tỷ lệ mù chữ cao. Còn trí thức xã hội chủ nghĩa của cả bộ máy chính quyền Hà Nội lúc đó thì họ không có gì ngoài lòng căm thù. Họ căm thù chính đồng bào mình ở phía nam, họ còn không biết phân biệt đâu là quân cướp nước cơ mà ? Vậy nên thời đó bộ máy tuyên truyền xây dựng hình tượng lãnh tụ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, hiện nay là thời đại thông tin toàn cầu, dù Đảng cộng sản đã dùng đủ mọi cách để hạn chế người dân tiếp cận thông tin, nhưng họ cũng không thể bịt hết được. Vì vậy, tham vọng của ông Trọng có thể nói là rất khó thực hiện.

Bộ máy tuyên truyền dối trá rất sợ sự thật. Với hệ thống báo chí độc quyền trong tay, với hơn 800 tờ báo lớn nhỏ dưới quyền điều khiển của ban tuyên giáo thì chính quyền Cộng Sản Hà Nội cũng không thể nào phản biện lại những giá trị của sự thật được truyền trên mạng xã hội. Hệ thống báo chí cộng sản không đủ khả năng đối phó với mạng xã hội vì họ thiếu sự thật. Vì vậy để hỗ trợ, nhà nước cộng sản đã nuôi đội ngũ dư luận viên, lực lượng 47 và cả công an góp sức bịt miệng những cây bút vì sự thật.

Với hoàn cảnh như vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng khó mà xây dựng nên hình ảnh lãnh tụ Nguyễn Phú Trọng được. Tuy nhiên, ông Trọng dường như vẫn muốn làm.

tangboc2

Bài ca tâng bốc lại được cho xướng lên trước nghị trường

Tiếng ca tụng đã vang lên từ 3 năm trước, nhưng rất lạc lõng

Từ 3 năm trước, mạng xã hội dậy sóng vì một bài viết của nhà báo dẫn chương trình "Ai là triệu phú". Nói chung nhà báo này là người của công chúng, lời nói của anh ta có thể nói ảnh hưởng đáng kể đến xã hội.

Trong một bài viết, nhà báo đó có viết đoạn tâng bốc ông Nguyễn Phú Trọng như sau "Điều thứ hai ở Ngài Trọng mà tôi – trong tư cách của một người quan sát cảm nhận rõ chính một phong cách sĩ phu, một nội lực phương Đông truyền thống. Ngài Trọng quê ở Đông Anh, Hà Nội, và từ cuộc sống đời thực của Ngài, của vợ con Ngài đến cuộc sống quan trường với những đường đi nước bước cực kỳ bài bản, quyết liệt mà Ngài tung ra trong cuộc quyết chiến với tham ô tham nhũng đều toát lên rất rõ cái phẩm chất sĩ phu ấy. Những sĩ phu Bắc Hà tưởng như đã tuyệt chủng trong dòng chảy thực dụng và băng hoại hôm nay, hóa ra vẫn hiện hữu – lẫm liệt và tuyệt đẹp, bình dị, điềm đạm mà uy nghiêm, tôn quý ở Ngài".

Nếu nói lãnh tụ Hồ Chí Minh đã tạo ra những cụm từ đặt trưng để đại diện cho cá nhân ông như : Người, dản dị, khiêm tốn, vì nước quên lập gia đình, lúc nào cũng lo cho dân v.v… thì any ông Nguyễn Phú Trọng dường như cũng muốn người ta nhắc đến ông là có ngay những từ đặc trưng như : Sĩ Phu Bắc Hà ; ngài, lẫm liệt ; bình dị ; thanh cao ; trong sạch v.v…

Phải nói, nhưng cụm từ mà Đảng cộng sản đã xây dựng hình ảnh lãnh tụ cho ông Hồ Chí Minh hầu như không có bất kỳ sự phản ứng phụ nào của xã hội. Bộ máy tuyên truyền lúc đó đưa ra là cả xã hội chấp nhận và cứ thế những ngôn từ tâng bốc đó được đưa lên loa phường, đưa lên báo chí, đưa lên truyền hình và thậm chí đưa vào giáo dục. Kết quả là rất nhiều thế hệ đã sùng bái ông Hồ Chí Minh và cho đến hôm nay, rất nhiều người vẫn còn sùng bái bất chấp thông tin đa chiều đã hiện diện trên mạng xã hội rất nhiều. Tuy nhiên ngày nay, ông Nguyễn Phú Trọng xây dựng hình ảnh của mình theo cách này đã cho phản ứng phụ khá mạnh. Trên mạng xã hội khi đó đã xuất hiện rất nhiều bài viết chỉ trích có, mỉa mai có, còn khen thì rất ít. Đấy có thể là một liều thuốc thử mà ông Nguyễn Phú Trọng phải hiểu rằng, ông xây dựng một hình ảnh Hồ Chí Minh thứ hai sẽ thất bại chứ không thể thành công.

Ước mơ làm lãnh tụ vẫn khôn nguôi ?

Sáng 29/3, tại nghị trương Quốc hội ông Nguyễn Anh Trí một đại biểu quốc hội không đóng góp y kiến gì giá trị. Ông ta đứng nói rằng "ông cảm động vô cùng với Tổng bí thư, Chủ tịch nước có "mái đầu bạc trắng hiên ngang", với gánh sơn hà nặng trĩu hai vai, là trung tâm đoàn kết, khơi nguồn tự hào dân tộc. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bạc tóc lo cho dân giàu nước mạnh, được sống trong hòa bình, chiến thắng được bệnh tật, an toàn vượt qua bão lũ".

"Cảm động vô cùng với một vị Tổng bí thư, Chủ tịch nước có "mái đầu bạc trắng hiên ngang", với "gánh sơn hà nặng trĩu hai vai", là trung tâm đoàn kết, là ngọn cờ tập hợp, là người khơi nguồn tự hào dân tộc. Nhân dân đã vô cùng cảm kích khi nghe báo cáo và biết được những công việc đối nội và đối ngoại mà Chủ tịch nước đã làm được trong thời gian qua".

Vâng ! Lần này tâng bốc ông Nguyễn Phú Trọng không phải là một nhà báo có tiếng như lần trước, mà lần này trước nghị trường. Quốc hội này họp mỗi năm 2 lần và đây là lần thứ 11 của khóa XIV, vậy mà không thấy ông này ca tụng. Đợi đến khi ông Nguyễn Phú Trọng vừa được ngồi lại chiếc ghế nhiệm kỳ 3 để nuôi ước mơ cầm quyền suốt đời thì có người xuất hiện đúng lúc tâng bốc công lao ông Trọng như muốn xây dựng hình ảnh lãnh tụ vĩ đại vậy.

Những thành tích đáng xấu hổ của ông Trọng thì không thấy ai nhắc. Tư cách là người đứng đầu đảng, đứng đầu nhà nước mà để bộ công an sang tận Berlin hành nghề bắt cóc, xem luật pháo quốc tế như không, xem luật pháp nước Đức như không.

Cũng thời ông Nguyễn Phú Trọng mà công an nửa đêm tấn công vào nhà dân hành quyết và tắt người sau đó là truy tố. Cũng thời ông Nguyễn Phú Trọng mà một thẩm phán xử án chấp nhận chứng cứ ngụy tạo ép chế người mà sau đó vẫn được thăng chức vào bộ chính trị.

Luật pháp và tư pháp là 2 thứ tạo nên một nhà nước pháp quyền nhưng nó đã bị chà đạp không thương tiếc dưới thời ông Nguyễn Phú Trọng.

Những đưc tính của lãnh tự Nguyễn Phú Trọng như ca tụng dân ấy dân không cần. Dân cần có một nhà nước pháp quyền biết tôn trọng luật pháp thực sự, người dân sống bình yên thực sự. Dưới thời ông Trọng, luật pháp và tư pháp càng xuống cấp nghiêm trọng. Những trò tâng bốc không còn giá trị nữa, nó ngày càng trở nên lố bịch mà thôi. Đất nước này cần một chính quyền biết thượng tôn pháp luật, nếu giỏi thì ông Nguyễn Phú Trọng hãy làm đi ? Ông Trọng có làm được không ?

Nguyễn Duy (tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 01/04/2021

********************

Khen vậy khác gì ‘đá đểu’…

Loan Thảo, VNTB, 30/03/2021

Cảm động vô cùng với một vị Tổng bí thư, Chủ tịch nước có "mái đầu bạc trắng hiên ngang"…

tangboc3

 "Chính phủ đã làm việc rất ‘đều tay’ trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Cả Chính phủ nỗ lực, trăn trở vì nhân dân, để không ai bị bỏ lại phía sau. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã bạc tóc lo cho dân giàu, nước mạnh được sống trong hòa bình, chiến thắng được bệnh tật, an toàn vượt qua bão lũ.

Cảm động vô cùng với một vị Tổng bí thư, Chủ tịch nước có "mái đầu bạc trắng hiên ngang", với "gánh sơn hà nặng trĩu hai vai", là trung tâm đoàn kết, là ngọn cờ tập hợp, là người khơi nguồn tự hào dân tộc. Nhân dân đã vô cùng cảm kích khi nghe báo cáo và biết được những công việc đối nội và đối ngoại mà Chủ tịch nước đã làm được trong thời gian qua", đại biểu quốc hội Nguyễn Anh Trí – nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, đã nhận xét với những lời hoa mỹ như vậy về ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Nguyễn Anh Trí được xem là nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam trong công nghệ truyền máu và ghép tế bào gốc với chi phí phù hợp với điều kiện Việt Nam. Công trình khoa học của ông Nguyễn Anh Trí và các cộng sự là một trong 9 công trình được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 1 năm 2017, và Giải Nhất Nhân tài đất Việt 2016.

Như vậy, khi sử dụng cụm từ giàu biểu cảm Tổng bí thư, Chủ tịch nước có "mái đầu bạc trắng hiên ngang", với "gánh sơn hà nặng trĩu hai vai", rất có thể ở đây không hẳn là chuyện dễ đưa đến liên tưởng của nịnh nọt tâng bốc nhau chốn nghị trường, mà có thể là ẩn ý của một thầy thuốc về chuyện gánh nặng tuổi tác khiến người già sẽ dần kém đi trong tư duy sáng tạo.

Lý thuyết y khoa nói rằng, một vài thay đổi sinh lý của tuổi già bao gồm giảm trọng lượng của não, thay đổi tỷ trọng của chất xám với chất trắng, tổng lượng neuron cũng giảm mạnh và số lượng mảng lão hóa cũng tăng lên.

Những người già cũng thường có giảm tưới máu não. Ảnh hưởng của những thay đổi giải phẫu này lên hành vi của con người rất đa dạng. Một số người cao tuổi bị cho là "lẩm cẩm" và "chậm chạp".

Suy giảm trí nhớ cũng phổ biến ở người cao tuổi, nhưng lại bị nhầm lẫn thành sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, sa sút trí tuệ là một bệnh lý của hệ nhận thức.

Lý thuyết của tiết học về "Lão khoa" trên giảng đường đại học của trường Y, nói rằng người già nên được khuyến khích để tham gia và các hoạt động nhận thức như làm việc, chơi trò chơi hoặc học một khóa ngắn hạn. Duy trì trí tuệ minh mẫn được cho là một tiêu chí đánh giá sự thành công của tuổi già.

Như vậy, nếu theo cách của cựu Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương – Nguyễn Anh Trí, thì ông Nguyễn Phú Trọng cho đến nay là một người già duy trì được trí tuệ minh mẫn.

Thế nhưng nếu xét theo các quy định tương ứng quanh chuyện tuổi tác liên quan đến các chức vụ trong bộ máy cầm quyền của Đảng, thì ông Nguyễn Phú Trọng phải được cái quyền nghỉ ngơi vì sinh – lão – bệnh – tử là lẽ thuận tự nhiên, tránh việc duy ý chí để tiếp tục bóc lột sức lao động của một người già như ông Nguyễn Phú Trọng.

Cũng luận bàn về vấn đề "Lão khoa", một nhà báo chuyên trách mảng y tế cho rằng ở đây có thể là lời khen ngụ ý ‘đá đểu’, bởi khi con người ta già đi, mỗi hệ cơ quan trong cơ thể đều trải qua những thay đổi nhất định.

"Việc chính sự luôn không dễ dàng, nhất là hàng xóm của Việt Nam là gã Trung Quốc tham lam, xấu tính và côn đồ với giấc mộng bành trướng bá quyền. Tất cả những điều ấy tất yếu đưa đến cho người già các nguy cơ của yếu tố stress. Những biến đổi từ stress này thường dẫn đến nguy cơ tiến triển các bệnh lý ở người già.

Một điều rất quan trọng là phải phân biệt được những thay đổi sinh lý, với các biến đổi bệnh lý để tránh điều trị nhầm sang các thay đổi sinh lý, và bỏ sót các biến đổi bệnh lý dẫn tới hậu quả bệnh tật trầm trọng…" – vị nhà báo chuyên trách y tế, nhận xét.

Và nếu được phép ‘nịnh sếp’ – cũng vị nhà báo nói trên, cho rằng có thể viện dẫn chuyện khoa học để ủng hộ cho ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục sự nghiệp là một chính khách đứng đầu Đảng, đó là "Khoa học đã chứng minh rằng bộ não của chúng ta già đi và trí nhớ trở nên lú lẫn không hẳn vì chúng ta tuổi cao sức yếu, mà là vì ta quyết định… về hưu và cho bộ não nghỉ ngơi.

Đừng quên các nơ-ron một khi sinh ra là sẽ sống với ta cả đời. Ta không dùng thì nó sẽ chết. Và khi nó chết, không như các bộ phận khác của cơ thể, nó sẽ ra đi mãi mãi không để lại người nối dõi…".

Cái lưỡi vốn không xương, là vậy !

Loan Thảo

Nguồn : VNTB, 30/03/2021

**********************

Cả Quốc hội và Chính phủ đều phải chăng đã tự sướng ?

Nguyễn Huỳnh, VNTB, 31/03/2021

Trong khi chúng ta đều khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ đẹp như hôm nay, thì thực tế cho thấy hoàn toàn không hẳn vậy !

tangboc4

Ông Nguyễn Lân Hiếu, sinh ngày 14 tháng 9 năm 1972, là bác sĩ, phó giáo sư, tiến sĩ y khoa, chính trị gia người Việt Nam. Ông là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông ứng cử và trúng cử đại biểu quốc hội lần đầu năm 2016 ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh An Giang gồm các huyện : Châu Phú và Châu Thành.

Ông Nguyễn Lân Hiếu là một chuyên gia tim mạch có tên tuổi với nhiều cống hiến trong nền y học Việt Nam. Ông hiện là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Xin trích giới thiệu bài phát biểu ở hội trường Diên Hồng của đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (xem toàn văn qua video)

***

Tôi chỉ xin đưa ra 03 vấn đề mà hy vọng trong nhiệm kỳ mới chính phủ sẽ tìm được câu trả lời và đưa ra giải pháp hiệu quả.

Thứ nhất, đó là các kiến nghị của cử tri được các đoàn đại biểu quốc hội, các vị đại biểu quốc hội chuyển đến nhưng chưa được Chính phủ trả lời, hoặc cho dù đã thống nhất kết luận nhưng chưa thực hiện.

Theo số lượng thống kê, con số này là hàng trăm thậm chí có thể hơn nữa. Tư duy nhiệm kỳ làm cho rất nhiều kiến nghị chính xác có giá trị đóng góp cao bị rơi vào quên lãng sau vài năm kiến nghị.

Liệu chăng Chính phủ có thể tổng kết các ý kiến có số lượng đại biểu quốc hội, số đoàn đại biểu quốc hội đề xuất nhiều nhất. Công khai các ý kiến này ở các kênh thông tin đại chúng như cổng thông tin chính phủ để cử tri theo dõi, giám sát.

Ví dụ như nhiều cử tri An Giang chất vấn tôi : sao kiến nghị xây dựng đường tránh Long Xuyên không thực hiện được ? Nếu Chính phủ có thể tổng kết được bao nhiêu lần bản thân tôi, đoàn đại biểu quốc hội An Giang không chỉ nhiệm kỳ này và cả nhiệm kỳ trước đó đã đề cập đến vấn đề này, chắc chắn cử tri có thể an tâm là chúng tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Thứ hai, về việc xây dựng soạn thảo các đạo luật mà Quốc hội giao cho Chính phủ và các bộ ngành.

Như nhiều đại biểu khác trước tôi đã lên tiếng, chúng ta rất cần có một cách làm khác, một quy trình minh bạch hơn để đảm bảo tiến độ và đặc biệt là chất lượng các đạo luật.

Đừng để nhiều dự thảo luật đưa ra còn quá nhiều thiếu sót, gây bức xúc trong xã hội ngay trong quá trình thảo luận. Thậm chí có luật vừa ban hành đã phải dừng thực hiện, sửa đổi.

Thời gian gửi dự thảo luật đến các đại biểu quốc hội cần đúng thời gian theo quy định. Các luật sửa đổi cần nhấn mạnh những điểm mới có so sánh với luật cũ, đánh giá tác động rõ ràng, tường minh, tránh lợi ích nhóm, tư duy địa phương, cục bộ.

Thêm nữa, các lộ trình xây dựng luật mà Quốc hội đề ra cần tuyệt đối bảo đảm.

Nếu không giữ được lộ trình cần giải trình tường minh trước Quốc hội. Tránh để những dự luật như Luật về Hội đã được chúng ta thảo luận tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa này, nhưng chưa chắc khóa sau đã được đưa ra thảo luận lần hai.

Hay Luật khám chữa bệnh sửa đổi trong 3 kỳ liên tiếp gần đây đã có trong chương trình nghị sự lại bị đưa ra vào phút chót – một luật mà có tác động rất lớn đến đời sống xã hội, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid bùng phát và chưa có dấu hiệu kết thúc.

Chính vì vậy tôi mong ngay trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV luật này sẽ có trong danh sách các dự luật được sửa đổi đầu tiên.

Vấn đề cuối cùng, theo các báo cáo thống kê, các vụ phạm pháp còn tăng theo thời gian, nhiều vụ án hình sự có tính chất phức tạp, chưa từng xảy ra về mức độ đạo đức khiến cho cử tri không khỏi lo lắng với câu hỏi liệu xã hội ngày càng bất ổn hay không ?

Trong khi chúng ta đều khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ đẹp như hôm nay. Kinh tế phát triển mà đạo đức suy đồi là điều không ai mong muốn.

Phải chăng nghiệp vụ điều tra truy tố của chúng ta tốt hơn nhiều khiến nhiều vụ án được phát hiện mà trước đây bỏ sót, hay vì khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng – như đại biểu quốc hội Bùi Sĩ Lợi vừa phát biểu, khiến nhiều người bị dồn đến đường cùng phải vi phạm pháp luật ?

Nhưng theo tôi lý do chủ yếu là chúng ta đã quá tập trung vào phát triển kinh tế mà chưa chú trọng đúng mức đến giáo dục đạo đức, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Giáo dục là một lĩnh vực mà chúng ta luôn nói là nhiệm vụ hàng đầu, nhưng kết quả của ngành giáo dục lại là điểm kém sáng nhất trong bức tranh toàn cảnh của nhiệm kỳ Chính phủ 2016 – 2021.

Nhìn vào thực tế này, rất mong Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tập trung hơn nữa vào lĩnh vực giáo dục, y tế – hai trụ cột của an sinh xã hội để đất nước có thể phát triển bền vững, người dân sẽ có cuộc sống ấm no – hạnh phúc và mạnh khoẻ.

Nguyễn Huỳnh

Nguồn : VNTB, 31/03/2021

*************************

Ông Nguyễn Phú Trọng để người xu nịnh lọt vào Quốc hội

Nguyễn Nam, VNTB, 30/03/2021

"Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước" – ông Trần Quốc Vượng từng phát biểu nhấn mạnh như vậy lúc còn là Thường trực Ban Bí thư.

tangboc5

"Không giới thiệu người xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu… vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân"

Giảng viên Khoa Đông Nam Á học tại Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh Kim Phục nhấn mạnh rằng, "đại biểu quốc hội là bàn về quốc kế dân sinh chớ không phải nịnh lãnh đạo để giữ ghế".

Vậy thì thế nào sẽ được coi là "nịnh lãnh đạo" ?

Tham gia thảo luận ngày 29/3 tại hội trường Diên Hồng về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Chủ tịch nước và Chính phủ, tường thuật của báo chí quốc doanh cho biết, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (đoàn Thành phố Hà Nội) khẳng định trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch nước đã thể hiện xuất sắc vai trò nguyên thủ quốc gia, thay mặt nhà nước về đối nội, đối ngoại và là biểu tượng của niềm tin, đoàn kết toàn dân tộc.

"Mỗi khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước xuất hiện ở đâu, người dân, cán bộ, đảng viên đều rất vui mừng, phấn khởi, được truyền cảm hứng mạnh mẽ, xây dựng tình cảm cách mạng, tạo sự đồng thuận trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân" – ông Ngọ Duy Hiểu nói.

Câu khen tặng ở trên là một điển hình của xu nịnh bất chấp sự thật, vì kể từ sau chuyến công cán ở Kiên Giang vào tháng tư, 2019, dân chúng – đặc biệt là cử tri Hà Nội gần như không thể tiếp xúc với đại biểu quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Nhiều sự kiện chính trị có nghi thức mang tính truyền thống "viếng lăng Bác", người dân cũng không thấy hình ảnh hiện diện của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Gần đây nhất, các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Thông báo với cử tri 3 quận, ông Trần Quang Đạo, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc quận Tây Hồ cho biết, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng do bận công tác nên không thể tham dự cuộc tiếp xúc cử tri.

Tuy nhiên tin tức về hoạt động của lãnh đạo Đảng Nguyễn Phú Trọng trên trang web báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam ở tuần đầu tháng 3, đã không đưa bất kỳ tin tức nào về hoạt động nào có thể gọi là "bận công tác" của ông Nguyễn Phú Trọng. Tương tự, ghi nhận trên Thông Tấn xã Việt Nam vào các ngày đầu tháng 3-2021 cũng không thấy tin tức về Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Ngoài ra, kể từ tuần cuối tháng 4-2019 đến tận hôm nay, ngoại trừ Hà Nội, người ta chưa thể tìm thấy tin tức nào liên quan đến các chuyến vi hành của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Do đó, hiểu thuần theo ‘nghĩa đen’ của "mỗi khi Tổng bí thư, Chủ tịch nước xuất hiện ở đâu…", cho thấy vị đại biểu đoàn Hà Nội Ngọ Duy Hiểu đã khen tặng không đúng sự thật, qua đó có thể đưa đến nhiều suy diễn bất lợi, là vì có công nịnh nọt nên ông Ngọ Duy Hiểu được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia.

Báo chí từng đăng, thể hiện quyết tâm làm trong sạch bộ máy, phát biểu tại hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ngày 28/11/2018, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ : "Danh thơm còn mãi, đừng ham chức tước, địa vị, vật chất, tiền tài, nhất là khi có quyền lực trong tay, lắm kẻ mơn trớn, lắm kẻ nịnh xu…".

"Kiên quyết Không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm : Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm…" – Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Trung ương 12, tháng 5/2020.

Ông Ngọ Duy Hiểu hiện là phó Chủ tịch Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nguyễn Nam

Nguồn : VNTB, 30/03/2021

Published in Diễn đàn

Đã tham quyền cố vị thì rất thích đảo chính nếu chưa leo lên tột đỉnh quyền lực, còn đã leo lên rồi thì lại rất lo sợ bị đảo chính. Chính vì vậy việc củng cố quyền lực cho vây cánh là một việc làm rất cần thiết để chống đảo chính.

trong1

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định phong quân hàm cấp Đại tướng cho ông Tô Lâm và ông Lương Cường. ngày 19/01/2019

Đảo chính có nhiều loại, đảo chính quân sự là dùng lực lượng quân đội cướp quyền lực người khác lên nắm quyền. Ví dụ như ở Myanmar vừa rồi là hiện tượng đảo chính quân sự. Tuy nhiên đó là tình hình các nước khác. Còn tình hình Việt Nam, mà cụ thể là trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam thì chưa hề có đảo chính quân sự mà chỉ có đảo chính ngầm. Hiện tượng năm 2001 ông Đỗ Mười, Võ Văn Kiệt, và Lê Đức Anh hợp nhau hạ bệ Lê Khả Phiêu để đưa Nông Đức Mạnh lên được xem như là đảo chính ngầm.

Như vậy đảo chính ngầm là dùng quyền lực ngầm để ép đối phương phải nhường ghế quyền lực. Việc đảo chính ngầm không xảy ra đổ máu, tuy nhiên tính khốc liệt của nó thì đôi khi không thua gì đỏa chính quân sự. Trong một số trường hợp có thể người bị đảo chính gặp họa sát thân một cách bí ẩn.

Trường hợp ông Trần Đại Quang bất ngờ bị bệnh rồi chết khi còn đang ngồi ở ghế chủ tịch nước được đồn đoán là ông bị đảo chính ngầm. Và cuối cùng ông phải nhận lấy cái chết để rồi nhường lại chiếc ghế chủ tịch nước cho ông Nguyễn Phú Trọng.

trong1

Vinh quang có được sau khi loại Trần Đại Quang

Phải nói rằng trong lịch sử đảng công sản Việt Nam từ xưa tới nay chưa có ai kiêm nhiệm 2 chức đứng đứng đầu đảng và đứng đầu nhà nước như ông Nguyễn Phú Trọng. Và từ thời Lê Duẩn tới giờ cũng chưa ai nắm quyền đến nhiệm kỳ thứ 3 như ông Nguyễn Phú Trọng. Hay nói cách khác, ông Nguyễn Phú Trọng là kẻ tham quyền cố vị vào loại bậc nhất hiện nay.

Qua đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng tự tạo cho mình suất đặc biệt để ngồi lại ghế tổng bí thư nhiệm kỳ thứ 3 là việc làm không được lòng dân mà cũng mất lòng đảng viên. Đấy là tấm gương xấu, ông đã chà đạp lên đảng luật, đó là điều mà ông sẽ phải có nhiều kẻ ganh ghét muốn hạ bệ trong nhiệm kỳ 3 này.

Ở nhiệm kỳ 2 từ năm 2016-2021, ông Nguyễn Phú Trọng có trong tay đến 2 chức lớn, điều đó giúp ông áp đảo các thế lực còn lại tránh bị đảo chính ngầm như ông đã làm với Trần Đại Quang. Tuy nhiên sang nhiệm kỳ 3 thì lợi thế đó không còn nữa và buộc ông Trọng phải tính bài toán khác cho ngai vàng của mình.

Củng cố lực lượng công an và quân đội

Nói đến đảo chính thì thường người ta dùng công an và quân đội, và chống đảo chính người ta cũng cần đến 2 lực lượng này. Để chống được đảo chính, ông Nguyễn Phú Trọng phải củng cố lực lượng quanh mình.

Được biết, bộ Quốc Phòng và Bộ Công An là hai bộ thuộc chính phủ, nhưng Nguyễn Phú Trọng lại nắm quân đội và công an về mặt đảng. Có thể nói bộ công an và bộ quốc phòng nghe ông Trọng hơn nghe ông Chính. Tuy nhiên chuyện trong công an và trong quân đội tướng tá người thuộc phe này người thuộc phe kia đan xen nhau theo dạng răn lược là chuyện bình thường. Mỗi tướng tá đều chịu ơn nâng đỡ của ai đó vì vậy họ sẽ trung thành với người nâng đỡ mình.

Bây giờ chức chủ tịch nước thì đã chia sẻ cho Nguyễn Xuân Phúc, vậy nên ông Nguyễn Phú Trọng cũng ý thức được quyền lực của ông đã không còn như trước nữa. Cộng thêm sức khỏe của ông không được đảm bảo, vì vậy tính bài toán xây dựng lực lượng trung thành quanh mình là điều cần thiết.

Người ta nói vì Đảng cộng sản quá ích kỷ không chịu chia sẻ quyền lực cho ai cả nên mới cấm đảng phái chính trị khác. Và đó là lý do tại sao chế độ này nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Họ nhìn đâu cũng thấy kẻ thù để họ cho quân đội và công an dọn dẹp thật sạch mầm móng chống đối. Không có nước nào quân đội tính trên đầu người đông như quốc gia cộng sản và cũng không có quốc gia nào công an tính trên đầu người nhiều như quốc gia cộng sản, nên thế giới mới tặng cho chính quyền CS một cái tên không mấy tốt đẹp nhưng rất đúng. Đó là "nhà nước công an trị".

Tương tự như vậy, ông Nguyễn Phú trọng vì tham quyền cố vị nên nhìn đâu trong đảng cũng thấy kẻ thù. Ông Dựng nên lò đót củi cũng vì để đốt bớt kẻ thù tạo nên thế ngồi vững chắc trên ghế quyền lực của ông.

trong2

Tô Lâm, một cánh tay đắc lực cho Nguyễn Phú Trọng

Theo lịch, sang tháng tư, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ chỉ còn nắm một chức vụ duy nhất là chức tổng bí thư. Ông cần phải bám thật chắc vào chiếc ghế còn lại. Đó là chiếc ghế quyền lực nhất Việt Nam mà đối thủ của ông luôn nhắm đến. Vậy ông Trọng phải làm gì ? Ông chuẩn bị những gì, đó là bài toán đặt ra cho ông làm ngay lúc này luôn. Với Nguyễn Xuân Phúc thì ông Trọng không còn lo nữa, nhưng với thế lực Phạm Minh Chính thì quả thật, rất khó lường vì ông Chính hiện là một tay cừ khôi trên chính trường Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.

Phong hàng trăm tướng tá một cách bất thường

Ngày 21/3 trên báo Vietnamnet có bài viết "Chủ tịch nước thăng tướng cho 574 sĩ quan quân đội và công an trong nhiệm kỳ"

Bài báo cho biết, trong nhiệm kỳ, ông Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định thăng quân hàm cấp tướng đối với 400 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ; thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với 174 sĩ quan Công an nhân dân. Một con số đông bất thường, thảo nào thế lực của ông Nguyễn Phú Trọng đã rất mạnh trong nhiệm kỳ qua. Mạnh đến nỗi ông đoạt luôn chức chủ tịch nước một cách dễ dàng.

Trong tư cách là chủ tịch nước trong trong những ngày cuối cùng ở chức vụ này. Ông Nguyễn Phú Trọng đã cho lập Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Chủ tịch nước đã được gửi tới Quốc hội, chuẩn bị cho kỳ họp 11, Quốc hội khóa XV.

Được biết ở nhiệm kỳ 2016-2021 ông Trọng đã đã ký quyết định bổ nhiệm 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, 21 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước cũng đã ký quyết định bổ nhiệm một số Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ khi có thay đổi về nhân sự.

Điển hình như, Bộ trưởng Bộ Giao thông và vận tải (bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể thay ông Trương Quang Nghĩa được điều động làm Bí thư thành ủy Đà Nẵng) ; Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông (bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng sau khi ông Trương Minh Tuấn bị xử lý sai phạm trong vụ án AVG) ; Tổng Thanh tra Chính phủ (bổ nhiệm ông Lê Minh Khái thay ông Phan Văn Sáu), Bộ trưởng Bộ Y tế (bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Long làm Bộ trưởng sau khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến được điều động, phân công làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ (bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt làm Bộ trưởng thay ông Chu Ngọc Anh được điều chuyển công tác về Thành ủy Hà Nội), Thống đốc Ngân hang nhà nước (bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng thay ông Lê Minh Hưng được phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng).

trong3 (2)

Báo chí cho thấy bạn tay ông Trọng làm lạm phát tướng

Cùng với đó, Chủ tịch nước đã ký quyết định thăng quân hàm cấp tướng đối với 400 sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ; thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với 174 sĩ quan Công an nhân dân ; tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 4 sĩ quan cấp tướng, giáng cấp bậc hàm đối với 2 sĩ quan cấp tướng…

Có thể nói chưa có chủ tịch nước nào nắm quyền chỉ mới 2 năm mà ký bổ nhiệm dày đặc quan chức từ trung ương đến dịa phương và trong mọi ngành nghề như thế. Ông Nguyễn Phú Trọng thông qua hành động sắp trao chức tước ấy, thì ẩn đằng sau của nó là ý muốn củng cố quyền lực phe ta mạnh lên là điều khó tránh khỏi. Nếu phe ông không mạnh thì ông không thể ngồi lại ghế tổng bí thư ở nhiệm kỳ 2.

Ý nghĩa của việc "cướp ngôi" đã được làm sáng tỏ ?

Nếu xâu chuỗi lại thì sẽ thấy, việc bổ nhiệm người nhiều như vậy là tạo thế lực quanh ông để ông có sự ủng hộ mạnh mẽ được ngồi vào ghế tổng bí thư nhiệm kỳ 3. Đó là điều dễ thấy.

Phải nói rằng, với nhiều người mang ơn nghĩa của ông Trọng như thế thì dù cho thế lực Phạm Minh Chính có mạnh cỡ nào cũng phải e sợ trước sức mạnh hiện có của ông. Đó là sự chuẩn bị trước để chống đảo chính vì theo luật mà nói, ông Nguyễn Phú Trọng ngồi tiếp nhiệm kỳ 3 ở ghế tổng bí thư là phạm luật rồi.

Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang có 2 nhiệm vụ lớn mà ông đang đặt ra và đang thực hiện nó. Thứ nhất là củng cố lực lượng đông đảo để chống đảo chính ngầm ; thứ nhì là dùng những thuộc hạ dám chà đạp luật pháp, ưa dùng bạo lực với dân nhất để đe dọa cho dậ sợ. Khi trong đảng sợ ông và ngoài đảng cũng sợ ông thì ông có thể thực hiện giấc mơ cầm quyền suốt đời.

Được biết trong lĩnh vực tư pháp, có những vụ án mà người dân đang theo dõi và chú ý, ông Trọng có Nguyễn Hòa Bình giúp sức chà đạp lên luật pháp để bảo vệ cái sai cố hữu cử bộ máy và răn đe để dân không được phép phản đối nữa. Vụ án Hồ Duy Hải và vụ án Đồng Tâm là ví dụ.

Từ cuối năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng với vai trò kép, vừa Tổng Bí thư đồng vừa là Chủ tịch nước, ông đã chuẩn bị có thể nói là hoàn hảo cho tham vọng tiếp tục cầm quyền của mình.

Nếu không có việc "cướp ngôi" năm 2018 thì không thể phòng hàm phong tước nhiều như vậy, mà không phong hàm phong tước nhiều thì ông đã không có suất đặc biệt để ngồi lại ghế tổng bí thư. Nói cho cùng, việc "cướp ngôi" cũng là một kế hoạch tính trước nhiều năm mà hôm nay ông Trọng đang tận hưởng thành quả đó.

Có thể nói, trong Đảng cộng sản hiện nay vẫn chưa có ai thực sự vượt được ông Nguyễn Phú Trọng về việc tính toán những bài toán thâm như vậy. Phạm Minh Chính là thế lực mạnh mới nổi, nhưng có lẽ đợi ông Nguyễn Phú Trọng thật sự giả yếu thì ông Chính mới có thể vượt. Còn bây giờ thì chưa.

Hương Nhung (tổng hợp)

Nguồn : VNTB, 26/03/2021

Published in Diễn đàn

Bao giờ Nguyễn Phú Trọng bị lột chức ? Và bí ẩn nhân vật hạ bệ được Tổng bí thư !

Với ông Nguyễn Tấn Dũng thì quyền lực lần tiền bạc đều quan trọng, tuy nhiên khi ngồi được vào chiếc ghế thủ tướng thì sự khát khao quyền lực không mạnh bằng khát khao tiền bạc. Và đó là lí do mà ông làm nên những cú đấm thép đấm nát nền kinh tế mà cho đến nay, ông Nguyễn Xuân Phúc giải quyết không xong.

Còn ông Nguyễn Phú Trọng thì khác, ông Trọng có sự khao khát quyền lực rất mãnh liệt. Ông nhìn sang Tập Cận Bình làm điều gì ông làm điều nấy, đến nay có những điều ông đã làm đạt nhưng có những thứ ông làm chưa đạt.

npt1

Ông Nguyễn Phú Trọng bỏ rất nhiều công sức mới có được ghế chủ tịch nước

Thâu tóm quyền lực bằng chiêu bài chống tham nhũng là cách làm mà ông Nguyễn Phú Trọng rất tâm đắc. Thủ đoạn chính trị là ra tay hại đối thủ nhưng người dân vẫn nghĩ tốt về mình thì đôi đường có lợi. Với con người có tham vọng quyền lực rất lớn thì ông ta không bao giờ bỏ qua một chiêu trò lợi hại như thế. Vì vậy mà ông Trọng đã mang chiến dịch "đả hổ diệt ruồi" về Việt Nam và đổi tên thành "chiến dịch đốt lò".

Bên Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã diệt gần như sạch sành sanh cả hổ lẫn ruồi thì tại Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng chụp được củi nhỏ, củi vừa nhưng củi to thì ông vẫn chưa làm được. Vì học việc nên khó mà làm tốt bằng thầy được, đó là điều dễ hiểu.

Nhờ chiến được du nhập từ Trung Quốc, ông Nguyễn Phú Trọng cũng lột chức ông Dũng nhưng không tống được ông Dũng vào tù. Nghĩa là đốn củi được nhưng củi tươi và quá to so với cái lò nên ông Trọng không đốt nổi. Thậm chí thanh củi Lê Thanh Hải nhỏ hơn mà bao năm nay ông Trọng vẫn loay hoay không chụm được. Thật sự cái lò của ông Trọng cũng khá hạn chế.

Đoạt được cái này để rơi cái kia

Một con người tham quyền cố vị như ông Nguyễn Phú Trọng thì khó mà ông tự động nhường ghế nếu không có áp lực. Ghế chủ tịch nước là một cái ghế không mấy quyền lực, ấy vậy mà ông mất đến 3 năm đấu đá mới hạ được Trần Đại Quang thâu tóm ghế này về tay mình.

Ông Nguyễn Phú Trọng học Tập Cận Bình 3 chiến lược lớn ; thứ nhất là đả hổ diệt ruồi ; thứ nhì là kiêm nhiệm ghế chủ tịch nước ; và thứ ba là cầm quyền suốt đời. Thực tế cho thấy ông Trọng đang thực hiện cả 3 kế sách ấy. Và cho đến tháng 10 năm 2018, sau khi Trần Đại Quang chết, xem như ông đã thực hiện được 2 chiến lược. Đó là đả hổ diệt ruổi và thâu tóm ghế chủ tịch nước. Đến cuối năm 2020 ông hoàn thành chiến lược thứ ba là tự bịa ra sấut đặc biệt thưởng cho mình được quyền ngồi lại ghế tổng bí thư để tiến tới tham vọng cầm quyền suốt đời. Tuy nhiên ông đạt được chiến lược thứ 3 thì ông lại để hỏng chiến lược thứ hai, đó là rơi mất chiếc ghế chủ tịch nước mà ông đã nhiều năm ròng rã đấu đá mới có được.

Chuyện đấu đá cung đình trong Đảng cộng sản Việt Nam rất phức tạp. Tuy nhiên có thể hiểu rằng, cách mà ông Nguyễn Phú Trọng giành lấy chiếc ghế thứ hai về phần mình sẽ làm cho nhiều người không tâm phục khẩu phục, và thậm chí những người mà đáng ngắm chiếc ghế chủ tịch nước ấy sẽ rất ức vì ông Trọng đã loại bỏ cơ hội của họ.

Tuy chức chủ tịch nước không giá trị bằng ghế tổng bí thư và ghế thủ tướng, nhưng đối với những ủy viên bộ chính trị khác thì đó là chiếc ghế ao ước. Được biết, ngoài quyền lực thì ghế chủ tịch nước như là một nơi bất khả xâm phạm đối với cơ quan điều tra. Ai đã vào tứ trụ mà nếu sai phạm thì chỉ có thể được cho về hưu chứ không bao giờ bị cách chức và trung tố. Đối với ủy viên bộ chính trị cũng đã có nhiều đặc quyền đặc lợi gì chứ nói gì đến tứ trụ ?

Như vậy 3 chiến lược mà ông Trọng học ông Tập xem ra khó vẹn toàn. Đến bây giờ thì khả năng của ông Trọng là làm tốt 2 chiến lược còn lại cho thật tốt.

Khiến ông Trọng nhả ghế là rất khó, theo một số ý kiến chuyên gia phân tích thì ông có khả năng, áp lực ông Trọng đến từ một trong hai hướng sau : Hướng trong nước và hướng ngoài nước.

Ai là lực lượng trong nước có thể áp lực được ông Trọng ?

Trước Đại hội 13, giới phân tích chính trị đánh giá thế lực ông Nguyễn Phú Trọng là mạnh nhất. Bởi trong các hội nghị trung ương khóa 12 diễn ra trong năm 2020 cho thấy, ông Nguyễn Phú Trọng là người đặt ra luật chơi và mọi người phải noi theo. Chính ông đặt ra "suất đặt biệt" cho bản thân ông mà cả Bộ Chính Trị không ai cãi. Tuy nhiên, lại có ý kiến buộc phải thêm suất đặt biệt thứ nhì ngoài suất dành riêng cho ông Trọng và ông Trọng đã phải thỏa hiệp với ý kiến này thì cho thấy thế lực này khá mạnh. Vậy đó là ai ?

Và điều đáng nói là chính suất đặt biệt thứ nhì đó đã cướp mất chiếc ghế chủ tịch nước mà phải nhiều năm và vất vả lao lực ông Trọng mới có thể giành lấy.

Câu hỏi đặt ra ai là người có khả năng nhất làm được chuyện đó ? Ông Nguyễn Tấn Dũng thì không thể, vì ông Nguyễn Phú Trọng đã về hưu và hết quyền lực. Như vậy thì chỉ có một nhân vật có thể làm điều đó. Đó chính là Phạm Minh Chính. Vì ông Chính là thế lực chính trị đang lên.

Tuy nhiên, có người cho rằng, tuy ông Chính là thế lực đang lên, hiện là thế lực mạnh nhất ngoài ông Nguyễn Phú Trọng thật, nhưng ông chính mạnh đến mức ép ông Trọng vừa chấp nhận suất đặc biệt thứ nhì vừa phải nhả ghế chủ tịch nước thì tầm ông Phạm Chinh Chính chưa đạt tới. Người ta đánh giá thế và lực của ông Chính có mạnh thật nhưng không mạnh đến mức điều khiển được ông Nguyễn Phú Trọng. Cần phải nhớ là lúc đi kinh lý Kiên Giang, ông Trọng đột quỵ và sau đó gần một năm ông nghỉ dưỡng bệnh mà ông không chịu nhường ghế, và lúc đó sức khỏe ông rất yếu cũng không dám cướp ghế hay có thể ép ông nhả ghế được thì khi ông khỏe mạnh mà ép ông được thì đó là câu hỏi to tướng chưa có lời giải đáp thỏa đáng được.

Người ta vẫn nghiêng về khả năng, ông Phạm Minh Chính tham gia vào việc ép ông Trọng nhấp nhận suất đặc biệt thứ hai và nhả ghế thì ông Phạm Minh Chính cần phải liên minh hay nhờ trợ giúp chứ ông Chính không thể làm một mình được. Làm một mình chưa đủ sức.

Có hay không thế lực ngoài nước gây áp lực ?

Chính trị Việt Nam là nền chính trị phụ thuộc Trung Quốc. Việt Nam có vai tro quan trọng bậc nhất trong chiến lược làm bàn đạp gây ảnh hưởng thế giới của Tạp Cận Bình. Trung Quốc đang muốn Việt Nam thừa nhận chủ quyền của họ ở Biển Đông. Tuy nhiên Hà Nội luôn đứng ở thế kẹt, nếu đồng ý nhượng bộ rõ ràng thì họ không yên với dân, nếu họ cứng rắn thì sự nghiệp chính trị sẽ bị cho kết thúc bởi Trung Quốc. Trung Quốc đang cần một ngườu làm sao thân Bắc Kinh và biết nhường nhịn Bắc Kinh và khéo léo với dân.

Đã 10 năm nay, ông Nguyễn Phú Trọng đã kết thân với Tập Cận Bình và làm được nhiều điều có lợi chpo phía Trung Quốc như im lặng hoặc chỉ phản ứng chiếu lệ khi Trung Quốc lấn tới, năm 2017 ông Trọng đã kí 27 văn kiện bí mật với phía Trung Quốc. Nói chung, ông Nguyễn Phú Trọng là người mà ông Tập Cận Bình khá hài lòng và ông Trọng loại Nguyễn Tấn Dũng và ngồi được ghế tổng bí thư là phần thưởng cho ông Trọng.

Tuy nhiên hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đã quá già. Ông đã 77 tuổi cần phải tìm thế hệ kế cận để tiếp tục thực hiện những cam kết chiến lược giữa hai đảng một cách lâu dài. Nếu đặt ở vị trí ông Tập thì ông sẽ chọn người chuẩn bị thay ông Trọng. Và cao lắm là để ông Trọng ngồi ghế tổng bí thư một nhiệm kỳ nữa thì dù muốn dù không cũng kết thúc.

Hiện nay ngoài ông Trọng thì ai thân Trung Quốc nhất ? Đó chính là Phạm Minh chính. Theo phân tích của một số người am hiểu thì Bắc Kinh đang không muốn để một mình ông Nguyễn Phú Trọng nắm 2 chức vụ nữa, vì với ông 2 chức vụ làm cho ông quyền lực quá lớn Phạm Minh Chính khó ngoi lên và vượt ông. Phải phân tán quyền lực ông Trọng và dọn đường cho Phạm Minh Chính tiến lên nắm quyền lực từ từ.

Đó là một ý kiến có lý, vì hiện nay xét về thực lực, ông Phạm Minh Chính chỉ có thể là ngang ngửa ông Trọng chứ không thể vượt trội so với ông Trọng. Tuy nhiên, nếu ông Phạm Minh Chính mà nhận sự yểm trợ của Bắc Kinh để lột chức chủ tịch nước của ông Trọng thì ông Chính hoàn toàn có khả năng làm được. Và khi buộc ông Nguyễn Phú Trọng chấp nhận suất đặc biệt cho ông Phúc và nhả ghế cho ông Phúc thì ai có lợi nhất ? Đó chính là Phạm Minh Chính. Cái thủ tướng sẽ trống và Phạm Minh Chính ngồi vào đó.

Bao giờ lột chức chủ tịch nước ông Trọng ?

Theo báo chí nhà nước cộng sản thì vào ngày 1 và ngày 2/4 sẽ chính thức lột bỏ chức chủ tịch nước của ông Nguyễn Phú Trọng. Công sức đấu đá suốt nhiều năm để ông ngồi một lần 2 ghế hơn 2 năm rồi nhả. Kể như ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã đi vào lịch sử là người kiêm nhiệm 2 chức cao nhất của Đảng cộng sản.

Kỳ họp 11 quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc ngày 24/3 và bế mạc ngày 8/4, kéo dài trong 12 ngày. Trong đó, phần lớn thời gian kỳ họp để làm công tác nhân sự. Dự kiến, công tác nhân sự sẽ được tiến hành từ ngày 30/3.

Kỳ họp quốc hội này cũng chỉ là vở kịch. Quyết định lột chức đã được ban ra từ cách đây hơn 2 tháng khi mà đại hội 13 kết thúc. Kẻ thắng người thua lúc đó đã ngã ngủ. Có người thì thành công mĩ mãn, có người thất bại ê chề, có người thất vọng v.v

Sau khi lột chức, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ giảm quyền lực hơn. Khi đó ông chỉ 1 chức, Phạm Minh Chính có 1 chức thì cơ hội Phạm Minh Chính vượt ông cũng cao hơn. Đấy là thuận lợi cho ông Chính, liệu trong 5 năm nhiệm kỳ sắp tới, ông Phạm Minh Chính sẽ tận dụng cơ hội này hay không ?

Nguyễn Duy (tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 16/03/2021

Published in Diễn đàn

Sự thăng tiến liên tục của Nguyễn Phú Trọng

Quynh tran, VNTB, 28/02/2021

Người lãnh đạo đảng của Việt Nam đã bất chấp sự khôn ngoan thông thường và trở thành nhà lãnh đạo quyền lực nhất như thế nào. 

trongdung1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại lăng Hồ Chí Minh ngày 20/05/2013 - Ảnh minh họa

Khi năm 2021 bắt đầu, các nhà quan sát chính trị Việt Nam luôn tự hỏi ứng cử viên nào có thể phù hợp để kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng sau khi ông hoàn thành nhiệm kỳ tổng bí thư thứ hai của Đảng cộng sản Việt Nam.

Theo quy định của Đảng, nhiệm kỳ của tổng bí thư được giới hạn trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Vì vậy, ít ai hình dung rằng ngày 31/1, trong Đại hội đại biểu toàn quốc 5 năm của Đảng, ông Trọng sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba hiếm hoi trên cương vị chính trị quyền lực nhất đất nước. Ông được ưu ái trường hợp ngoại lệ đối với điều lệ đảng là những người trên 65 tuổi nên nghỉ hưu.

Tại một cuộc họp báo sau đó, ông Trọng cho biết ông không trông mong nhận nhiệm kỳ thứ ba, ông muốn nghỉ hưu vì "tuổi già và sức yếu". Nhưng ông tuyên bố rằng đại hội muốn bầu lại ông, và là một đảng viên, không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp hành.

Dù người ta có tin sự khiêm tốn của ông Trọng hay không, nhưng giờ đây ông đã trở thành chính trị gia quyền lực nhất của Việt Nam kể từ thời Lê Duẩn, được củng cố với tiếng tăm là một nhà lãnh đạo tiết kiệm, trên hết là phục vụ quốc gia 98 triệu dân.

Dựa trên thông tin công khai, nghiên cứu của các học giả và các cuộc phỏng vấn cá nhân, tôi đã đúc kết câu chuyện về việc ông Trọng vươn lên trở thành nhà lãnh đạo quyền lực và được yêu thích nhất ở Việt Nam trong thời gian gần đây như thế nào.

Chặng đường dài và quanh co

Là một nhà lý luận mác-xít lỗi lạc, ông Trọng sinh năm 1944 tại Hà Nội, học đại học ngữ văn và gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng cộng sản Việt Nam) năm 1967. Ông am hiểu chủ nghĩa Mác – Lê-nin, hoàn thành bằng Tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng khi đang học tập tại Liên Xô từ năm 1981 đến 1983.

Sau đó ông Trọng có nhiều năm làm việc tại tạp chí Tạp chí Cộng sản của đảng, và có thời gian ông đã vươn lên thành Tổng biên tập. Năm 1997, ông Trọng được đề bạt vào Bộ Chính trị và trở thành người đứng đầu quốc hội vào năm 2006 sau đó vươn lên thành  của tổng bí thư năm 2011.

Trọng đã vươn lên đỉnh cao của đảng trong bối cảnh kinh tế không ổn định. Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, Việt Nam bị suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Ngân hàng Thế giới WB lưu ý rằng  ngành ngân hàng đang gặp khó khăn, với tỷ suất lợi nhuận trên tài sản bình quân của các ngân hàng giảm mạnh kể từ cuộc khủng hoảng (từ 1,8% năm 2007 xuống 0,5% năm 2012).

Ngân hàng đã chỉ ra chu kỳ lạm phát trung bình đến cao, đạt mức đỉnh 28% vào tháng 8-9 / 2008, giảm xuống mức một con số từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 10 năm 2010, và sau đó tăng lên mức cao nhất khác là 23% vào tháng 8 năm 2011. . Điển hình cho giọng điệu bi quan trong thời kỳ này, một báo cáo của Wall Street Journal lưu ý rằng  Nền kinh tế Việt Nam chỉ tăng trưởng 5,03% trong năm 2012, tốc độ chậm nhất trong 13 năm, "do nhu cầu toàn cầu và trong nước yếu và bong bóng bất động sản sụp đổ".

Bầu không khí khủng hoảng này đã tạo ra bối cảnh cho việc Trọng lên nắm quyền lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng cảm thấy phải ứng phó với những khó khăn mà đất nước đang gặp phải trong hậu quả của cuộc Toàn cầu Khủng hoảng Tài chính, có nguy cơ làm suy giảm tính hợp pháp của nó đối với công chúng Việt Nam.

Con đường lên đỉnh cao chính trường Việt Nam của ông Trọng còn dài và quanh co. Khi được bổ nhiệm làm tổng bí thư vào năm 2011, ông Trọng buộc phải hoạt động trong hệ thống lãnh đạo tập thể truyền thống được áp dụng từ sau khi Hồ Chí Minh qua đời năm 1969. Theo hệ thống này, quá trình ra quyết định trong Đảng và chính phủ không dựa vào một cá nhân nào mà thay vào đó được giao cho cái gọi là "tứ trụ" của đảng : tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước và chủ tịch Quốc hội. Đảng cộng sản Việt Nam điều hành với sự tham vấn của Bộ Chính trị gồm 17 đến 19 thành viên. Làm việc trong hệ thống này, các nhà lãnh đạo của các phe phái khác nhau sẽ cân bằng lẫn nhau và không tập trung quyền lực vào tay một người.

Sự cạnh tranh giữa ông Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong 5 năm cầm quyền đầu tiên của ông Trọng đã được ghi nhận rõ ràng. Được chọn làm thủ tướng vào năm 2006, việc ông Dũng mở cửa đất nước để thu hút đầu tư nước ngoài nhiều hơn và theo đuổi mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ đã khiến ông được ca ngợi, mặc dù chính quyền của ông đã cố gắng  bằng cách mở rộng liều lĩnh tại nhiều công ty nhà nước và một khu vực nhà nước tham .

Kể từ khi đổi mới chính sách cải cách kinh tế được thông qua vào năm 1986, kết quả hoạt động kinh tế xã hội đã trở thành nguồn hợp pháp cơ bản cho Đảng cộng sản Việt Nam. Miễn là tăng trưởng kinh tế của đất nước vẫn vững chắc và tài sản và thu nhập của người dân tiếp tục tăng lên, các vấn đề khác, như tham nhũng, không quan trọng . Tuy nhiên, do nợ xấu và tốc độ tăng trưởng chậm lại đe dọa chấm dứt một trong những câu chuyện thành công kinh tế sáng giá nhất Châu Á vào cuối thập kỷ đầu tiên của những năm 2000, nên việc ông Trọng tăng cường chống tham nhũng trở thành vấn đề cấp bách để tăng cường sự ủng hộ của quần chúng đối với Đảng.

Lời kêu gọi lớn đầu tiên của ông Trọng là thúc giục Đảng thông qua Nghị quyết số 12 vào đầu năm 2012, một chuyên luận về xây dựng đảng dẫn đến một cuộc vận động phê và tự phê bình trong đảng. Ông kêu gọi các quan chức phải làm gương và chịu trách nhiệm về hành vi tham nhũng và lãng phí. Ngay sau đó, Đảng đã loại bỏ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng khỏi danh mục của Chính phủ và đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Bộ Chính trị. Sáng kiến này có thể được coi là một nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả của các nỗ lực chống tham nhũng, nhưng cũng thu hẹp quyền lực của Thủ tướng Dũng.

Vào tháng 10 năm 2012, các hãng thông tấn đưa tin rằng tương lai chính trị của thủ tướng Việt Nam đang bị đe dọa khi Ủy ban Trung ương gồm 175 đảng viên họp để thảo luận về sự bất mãn ngày càng tăng của công chúng đối với sự suy giảm tăng trưởng kinh tế và các vấn đề trong hệ thống ngân hàng. Kết thúc cuộc họp, Ban Chấp hành Trung ương quyết không chấp nhận  việc Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật thủ tướng. Trận chiến đầy cam go vừa là lời cảnh báo đối với Dũng, vừa là cơ hội để ông kiểm soát và ổn định nền kinh tế đất nước.

Sau đó, hoạt động kinh tế của Việt Nam phục hồi trong ba năm cuối trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Dũng. Tăng trưởng kinh tế năm 2013 vượt quá kỳ vọng của hầu hết các nhà phân tích. Năm 2014, lần đầu tiên sau ba năm, GDP cả nước vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Mọi thứ thậm chí còn tốt hơn vào năm 2015, khi nền kinh tế tăng trưởng  6,68%, tốc độ nhanh nhất trong vòng 5 năm. Khi năm 2015 tiến triển, và nền kinh tế trở lại tốt, ông Dũng khôi phục hình ảnh một nhà lãnh đạo năng động theo đuổi chương trình nghị sự vì doanh nghiệp – đúng vào thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào đầu năm 2016.

Một bậc thầy về các quy tắc phức tạp

Trong thời kỳ này, ông Trọng cũng làm việc để tăng cường và củng cố quyền lực của mình trong Đảng cộng sản Việt Nam. Năm 2014, ông là động lực thúc đẩy Quy định 244 thiết lập một quy trình chính thức hóa hơn về bầu cử chính trị ở Việt Nam. Quy định nổi tiếng đã hạn chế quyền của các đại biểu đảng trong việc lựa chọn các thành viên của Ban Chấp hành Trung ương mới. Như Giáo sư Carlyle Thayer của Đại học New South Wales đã lưu ý, về mặt lịch sử, các đại biểu được phép đề xuất với Đại hội Đảng các ứng cử viên khác để lựa chọn vào Ủy ban Trung ương ngoài danh sách chính thức được các lãnh đạo cấp cao của đảng phê chuẩn. Nhưng bây giờ, tất cả các ứng cử viên cho Ban Chấp hành Trung ương mới phải được sự chấp thuận của Ban Chấp hành Trung ương sắp mãn nhiệm trước khi tên của họ được đưa vào lá phiếu.

Đối với cuộc đua vào vị trí cao nhất, Quy định 244 cấm các ủy viên Bộ Chính trị đề cử các ứng cử viên khác với những người đã được Bộ Chính trị thông qua. Với những quy định này, những người không được Bộ Chính trị ủng hộ, hiện đang ngày càng nằm dưới sự kiểm soát của Trọng và các đồng minh của ông, sẽ bị loại khỏi cuộc tranh cử, ngay cả khi họ nhận được một số hỗ trợ từ Ủy ban Trung ương.

Khi nền kinh tế Việt Nam tiếp tục được cải thiện, đất nước này cũng đã thành công trong việc thiết lập và duy trì sự cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai bên đang trở thành những đối thủ chiến lược ngày càng tăng. Ông Trọng thường được cho là thân thiện hơn với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, ông Trọng cũng đã đến thăm Washington  và gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2015, trở thành lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam thăm Mỹ kể từ khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc.

Chính trong bối cảnh đó, câu hỏi về vai trò lãnh đạo tương lai của Việt Nam được đặt ra. Đại hội đảng tiếp theo dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 1 năm 2016, nhưng không có sự thống nhất về việc ai sẽ lãnh đạo đảng. Như đã đề cập ở trên, các quy định của đảng áp đặt cả giới hạn hai nhiệm kỳ và trần tuổi tác là 65 tuổi. Do đó, cả Trọng và Dũng đều dường như không đủ điều kiện  và sẽ cần sự miễn trừ đặc biệt của Đảng để tiếp tục phục vụ trong các vai trò cấp cao.

Kết quả của cuộc đua chỉ được giải quyết vào cuối năm 2015, năm tuần trước khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII khai mạc tại Hà Nội. Bộ Chính trị khuyến nghị trong "tứ trụ" chỉ nên xác nhận bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệm kỳ thứ hai. Những người còn lại, bao gồm cả ông Dũng, sẽ buộc phải nghỉ hưu. Khuyến nghị sau đó đã được Ủy ban Trung ương tán thành.

Tuy nhiên, khi Đại hội Đảng khai mạc vào tháng 1 năm 2016, trong một dấu hiệu cho thấy sự tiếp cận của mạng lưới bảo trợ của Dũng, tên của ông Dũng đã được các đại biểu đề nghị làm thành viên của Ban Chấp hành Trung ương tiếp theo. Vào thời điểm này, các quy tắc thiết lập theo Quy định 244 đã có hiệu lực. Để có cơ hội, ông Dũng buộc phải từ chối đề cử, sau đó đa số đại hội biểu quyết phản đối việc rút lui. Điều đó sẽ mở đường cho ông ta tranh quyền lãnh đạo. Cuối cùng thì ông Dũng không nhận  được đủ sự ủng hộ trong số 1.500 đại biểu dự Đại hội.

Khi Đảng công bố Bộ Chính trị mới với truyền thông vào tháng 1 năm 2016, ông Trọng 71 tuổi, trong một điềm báo trước về Đại hội năm nay, đã tự mô tả mình là một nhà lãnh đạo miễn cưỡng. "Tuổi cao, sức yếu, kiến thức hạn hẹp", ông Trọng nói với các phóng viên . "Tôi đã yêu cầu từ chức, nhưng vì trách nhiệm mà đảng giao tôi phải thực hiện nghĩa vụ của mình".

"Đốt lò"

Vào giai đoạn đó, hầu hết các nhà quan sát kỳ vọng ông Trọng sẽ hỗ trợ các cải cách kinh tế và việc làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với phương Tây, cả hai điều này đã được chứng minh là đúng. Điều mà ít người dự đoán là ông Trọng sẽ sớm phát động một chiến dịch chưa từng có chống lại nạn tham nhũng đang nở rộ ở đỉnh cao của chính trị và kinh doanh Việt Nam.

Trong 4 năm, từ 2017 đến 2020, Bộ Chính trị của ông Trọng đã thi hành kỷ luật đối với 110 đảng viên cao cấp, trong đó có 3 ủy viên Bộ Chính trị, một nguyên ủy viên Bộ Chính trị, 10 ủy viên Trung ương Đảng và 17 nguyên ủy viên Trung ương Đảng. Ngoài các hình thức kỷ luật nội bộ, từ khiển trách đến khai trừ khỏi Đảng, một số người này còn phải đối mặt với các tội danh.

Chiến dịch chống tham nhũng đã tập hợp lực lượng ngay sau khi ông Trọng tái đắc cử năm 2016, dẫn đến một số vụ bắt giữ và truy tố cao cấp. Vụ bắt giữ Đinh La Thăng vào tháng 12/2017, cựu bí thư thành uy thành phố Hồ Chí Minh được đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ  rằng một ủy viên Bộ Chính trị đã bị truy tố. Ông Thăng cũng trở thành ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên bị cách chức vì quản lý kinh tế yếu kém và sau đó bị kết án tổng cộng 30 năm tù. Ông trùm ngân hàng Trầm Bê và Phạm Công Danh bị bỏ tù, trong khi điểm mặt các quan chức cấp cao đã kết án  liên quan đến bê bối tham nhũng tại tập đoàn dầu khí quốc doanh PetroVietnam.

Vì dính líu đến vụ lùm xùm mua hãng truyền hình tư nhân AVG, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã bị cách chức vào tháng 7/2018 và bị kết án 14 năm tù. Người tiền nhiệm của ông, Nguyễn Bắc Son, nhận án chung thân vì nhận hối lộ số tiền ước tính 3 triệu USD.

Cuộc chiến chống tham nhũng còn mở rộng sang cả quân đội và công . Khoảng 38 sĩ quan cấp cao, trong đó có 23 tướng lĩnh, đã bị kỷ luật hoặc truy tố. Điển hình nhất là việc cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến bị phạt 4 năm tù vì chuyển nhượng trái phép 3 lô đất tại Thành phố Hồ Chí Minh cho tư nhân.

Sau đó, vào tháng 9 năm 2018, đúng lúc chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng đạt được đỉnh cao, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, chết vì nhiễm virus  tại Hà Nội. Sau đó, thay vì đề bạt người kế nhiệm giữ chức vụ trong nhiệm kỳ còn lại của ông Quang, chức chủ tịch nước được giao cho ông Trọng, khi đó đã 74 tuổi, khiến ông trở thành người đầu tiên ở Việt Nam giữ cả hai chức danh kể từ năm 1986. Nửa nhiệm kỳ nắm quyền thứ hai của mình, quyền lực của ông Trọng đối với đảng dường như trở nên an toàn hơn bao giờ hết.

Quynh Tran

Nguyên tác : The Rise and Rise of Nguyen Phu Trong, The Diplomat, 26/02/2021

Anh Khoa dịch

Nguồn : VNTB, 28/02/2021

Quynh Tran là nhà báo của Ban Việt ngữ, BBC World Service, mục theo dõi chính trị Việt Nam.

************************

Sau ông Trọng, Việt Nam sẽ đi về đâu ?

Alexander L Vuving, VNTB, 28/02/2021

Người có khả năng kế nhiệm ông Trọng sẽ là người đầu tiên không thuộc phe bảo thủ để lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam kể từ năm 1989.

trongdung2

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Đại hội 13 - Ảnh minh họa

Các sự kiện trong năm qua đã làm nổi bật những xu hướng dài hạn chính trong chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam. Nước này sẽ ít liên kết với Trung Quốc nhiều hơn. Trong thập kỷ tới, Viẹt Nam có thể sẽ có nhà lãnh đạo không bảo thủ đầu tiên kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc nhưng các nhà lãnh đạo vẫn tiếp tục coi trọng mô hình nhà nước theo chủ nghĩa xã hội.

Mặc dù có mật độ dân số và giao thông với Trung Quốc cao, nhưng tỷ lệ nhiễm Covid-19 của Việt Nam là một trong những tỷ lệ thấp nhất trên thế giới. Việc ngăn chặn vi rút giúp kinh tế Việt Nam tăng trưởng ước tính 2,9% vào năm 2020, cao hơn mức ước tính 2,3% của Trung Quốc trong bối cảnh suy thoái toàn cầu trong đó hầu hết các nền kinh tế khác bị ảnh hưởng .

Với thời gian lao động và đầu tư giảm, tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam tăng trưởng chủ yếu nhờ vào tăng trưởng năng suất các nhân tố tổng hợp, một phần phản ánh  sự chuyển đổi số hóa chóng mặt của đất nước. Chính phủ Việt Nam từ lâu đã nhận thức rằng chuyển đổi số là chìa khóa để đạt được các mục tiêu hiện đại hóa và công nghiệp hóa. Đại dịch đã biến khẩu hiệu này thành một điều cần thiết.

Trong năm 2020, 13.000 công ty khởi nghiệp mới đã tham gia  vào 45.000 doanh nghiệp hiện có trong nền kinh tế số mới chớm nở của Việt Nam. Theo một phân tích  trong số 90 nền kinh tế, Việt Nam – cùng với Azerbaijan, Indonesia, Ấn Độ và Iran – chỉ sau Trung Quốc về đà phát triển kỹ thuật số.

Tuy nhiên, trong khi tính minh bạch và năng lực là những yếu tố chính của Việt Nam trong tiếp cận  đối với đại dịch Covid-19, các nhà lãnh đạo Việt Nam không muốn áp dụng cách tiếp cận này cho các lĩnh vực quản trị khác. Khi họ tìm cách duy trì nhà nước theo chủ nghĩa xã hội, họ sợ hãi sự minh bạch và từ chối nhân tài.

Khi tầng lớp cầm quyền đang lựa chọn các nhà lãnh đạo mới chuẩn bị cho Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng cộng sản Việt Nam), thông tin về các nhà lãnh đạo mới đã được phân loại  ‘tối mật’. Tại Đại hội, Đảng cộng sản Việt Nam đã từ chối đề bạt anh hùng chống dịch Covid-19 của Việt Nam là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Ủy viên Bộ Chính trị. Đại hội từ bỏ giới hạn tuổi 65 lần thứ ba và trao cho Tổng bí thư bảo thủ Nguyễn Phú Trọng (77 tuổi) nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có, vi phạm hiến pháp của chính Đảng cộng sản Việt Nam.

Trong khi việc ông Trọng tái đắc cử cho thấy sự thành công của những người bảo thủ chế độ vào lúc này, nó đánh dấu sự khởi đầu của việc kết thúc kỷ nguyên cải cách do phe bảo thủ lãnh đạo ở Việt Nam. Kể từ khi chế độ Cộng sản ở Đông Âu sụp đổ năm 1989, chỉ ba năm sau khi ra mắt đổi mới , tất cả các tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam đều là những người bảo thủ chế độ. Lần này Trọng không đề bạt được người kế vị của mình.

Sự lựa chọn ưu ái của ông, cựu viện trưởng viện kiểm sát nhân dân Trần Quốc Vượng, bị bỏ xa so với những người khác mặc dù được ông Trọng ủng hộ mạnh mẽ. Không có những người bảo thủ tốt hơn ủng hộ, ông Trọng đã sử dụng lựa chọn hạt nhân – ông đứng ở vị trí cao nhất mặc dù điều đó buộc Đảng cộng sản Việt Nam phải phá vỡ các quy tắc của chính mình.

Ông Trọng tái đắc cử là một phần của  một thỏa thuận lớn hơn. Các vị trí lãnh đạo cao nhất khác của đất nước – Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội – lần lượt được bổ nhiệm cho Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ, những người theo chủ nghĩa thực dụng hơn. Bên dưới ‘tứ trụ’ này, chức vụ cao cấp thứ năm trong đảng-nhà nước, chức vụ trưởng ban bí thư trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, được trao cho Võ Văn Thưởng, một người trung dung, không phải là người bảo thủ cũng không phải là người cải cách.

Vì vậy, trong khi ông Trọng có thể ở lại một nửa hoặc toàn nhiệm kỳ, người có khả năng kế nhiệm trong số các lãnh đạo cao nhất này sẽ là người đầu tiên không thuộc phe bảo thủ sẽ lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam kể từ năm 1989.

Chủ nghĩa bảo thủ chế độ của Việt Nam thường gắn liền với chủ nghĩa chống phương Tây. Nhưng việc Trung Quốc triển khai giàn khoan dầu HYSY-981 vào năm 2014 trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam – vượt qua ranh giới đỏ của Hà Nội – là một bước ngoặt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam và chấm dứt chính sách chống phương Tây hiện nay. Kể từ năm 2014, Việt Nam đã dần rời xa Trung Quốc và xích lại gần Hoa Kỳ hơn.

Đại dịch Covid-19 đã đẩy nhanh xu hướng này đồng thời cũng làm gia tăng khoảng cách giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong khi Bắc Kinh lợi dụng thời điểm khó khăn lấn sân  vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Washington đã cử một tàu sân bay thăm Việt Nam. Hà nội đã công nhận theo cách nói của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh, ‘người bạn thân, đối tác đơn thuần’.

Vào tháng 4 năm 2020, Việt Nam đã tham gia các cuộc đàm phán với Bộ Tứ không chính thức do Hoa Kỳ dẫn đầu, bao gồm những người bạn thân thiết nhất của Washington ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, để thảo luận  tái cấu trúc chuỗi cung ứng khu vực ra khỏi Trung Quốc và ngăn chặn sự phụ thuộc quá mức vào thị trường này. Trong thời kỳ đại dịch, các đặc phái viên cấp cao của Trung Quốc đã đến thăm  tất cả các thành viên ASEAN trừ Việt Nam. Mục đích của những chuyến đi này là nhằm ngăn chặn một liên minh chống Trung Quốc và kéo họ vào vùng ảnh hưởng của Trung Quốc. Việt Nam có thể đã bị coi là vô ích hoặc bị trừng phạt vì liên quan đến bộ Tứ.

Việt Nam là một trong ba quốc gia Châu Á loại trừ Huawei của Trung Quốc khỏi mạng 5G – hai nền kinh tế còn lại là Nhật Bản và Đài Loan. Việt Nam cũng đã tránh xa ‘Một vành đai, một con đường’ của Trung Quốc mặc dù rất ủng hộ sáng kiến này.

Việt Nam đang nổi lên như một thành trì chống lại Trung Quốc với nền kinh tế số hóa nhanh chóng và một ban lãnh đạo thực dụng bám chặt vào sự cai trị của Đảng cộng sản Việt Nam.

Alexander L Vuving

Nguyên tác : Where to now for Vietnam after Trong ?, East Asia Forum, 27/02/2021

Khánh An dịch

Nguồn : VNTB, 28/02/2021

Alexander L Vuving là Giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á – Thái Bình Dương của Daniel K Inouye, Honolulu.

Tất cả các quan điểm được trình bày trong bài viết này hoàn toàn là của tác giả và không nhất thiết phản ánh ý kiến của DKI APCSS, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hoặc chính phủ Hoa Kỳ.

*********************

Tạp chí đặc biệt : Ông Trọng trồng "cổ thụ", dân chê chủ tịch nước nói trước quên sau

Trọng Thành, RFI, 27/02/2021

Lãnh đạo Việt Nam lần đầu tiên trồng cây "gần như cổ thụ" vào dịp Năm Mới, dân mạng chỉ trích ; Bắc Kinh ép giáo viên Hồng Kông dạy luật An ninh Quốc gia ngay từ lớp một ; Ân Xá Quốc Tế tước quy chế "tù nhân lương tâm" đối với lãnh đạo đối lập Nga. Tỉ phú Bill Gates ra sách mới về khí hậu : ngăn dịch Covid, "chuyện đơn giản", hãm đà Trái đất hâm nóng mới là điều nan giải. Tạp chí Thế giới Đó Đây xin giới thiệu.

trongdung3

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội 13 của đảng Cộng Sản Việt Nam, Hà Nội, ngày 01/02/2021.  Reuters - Kham

Việc ông tổng bí thư, chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trồng cây gần như "cổ thụ", nhân dịp Tết cổ truyền hoàn toàn không phải là một hành xử mới ở giới cầm quyền Việt Nam. Chuyện các quan chức cao cấp Việt Nam trồng cây to có sẵn đã trở thành chuyện khá bình thường từ nhiều năm nay. Hành động này đã bị phê phán, chỉ trích ngay trên nhiều phương tiện truyền thông của Nhà nước.

Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, điều đáng nói đây là lần đầu tiên đích thân ông Nguyễn Phú Trọng tham gia vào hoạt động này, trong lúc cũng chính ông, cách đây ba năm (hồi 2018), đã là người nửa chỉ trích, nửa chế giễu điều đã gần như trở thành "tập quán" đối với nhiều lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam. Chính ông Trọng đã từng nói : "Cứ cầm cái xẻng nghêu ngao… Gẩy gẩy mấy tí đất ; chân thì đi giầy. Xong lại đưa cái khăn với chậu nước ... Nó phản cảm quá !... Cái đó là đã nói rồi, nhưng dưới địa phương nó không chịu chuyển…".

Nhưng lần này báo chí chính thức đã lặng như tờ trước hành động "nói trước quên sau" của ngài tổng bí thư, chủ tịch Nước. Ngược lại, trên các phương tiện truyền thông ngoài Nhà nước, rộ lên nhiều chỉ trích. "Tết trồng cây … giả" hay "Khi ngài tổng bí thư… quên" là tựa của một số bài viết trên trang mạng truyền thông độc lập Việt Nam Thời Báo. Các bài viết nhắc lại truyền thống trồng cây con đầu Năm mới của cố lãnh đạo Hồ Chí Minh, để tố cáo tính chất hình thức, giả tạo của hành động trồng cây "gần như cổ thụ" của đương kim lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng. Trên Facebook, các dân mạng bình luận đầy chua chát : "Các vị lãnh đạo đã trồng cây kiểu này bao nhiêu năm nay các vị không thấy nhục sao ?" (Son Le), "Trò hề… Chứ ai đời bứng cây to về trồng lại rồi xum xoe, tưới nước" (Ho Duc Tham).

Nhà báo Võ Văn Tạo (Nha Trang) tìm cách lý giải hành động bất thường của người đứng đầu Đảng và Nhà nước, bị phản đối dữ dội, trong một bộ phận công luận Việt Nam :

"Nếu nhìn chung, thì đây là bệnh phô trương, quan liệu, nhưng với trường hợp ông Trọng, tôi thấy là ông ấy đã biết phê phán, thì không phải là ông ấy không biết là sai trái, nên tránh. Nhưng việc hôm vừa rồi, mới đây, ông ấy đến Hoàng Thành Thăng Long và ông ấy lại lặp lại chuyện trồng ‘‘cổ thụ’’ như thế, thì tôi lại cho rằng không phải do ông ấy đã quên cái clip ông ấy đã từng phê phán đâu. Nhưng mà là do tính ông ấy cả nể. Khi người ta mời ra trồng cây, thấy cây to ông ấy cũng cứ ra làm. Ngôn ngữ mà các ông ấy hay dùng với nhau, trong trường hợp này, người ta gọi là ‘‘hữu khuynh’’, nhưng mà tôi dùng cái từ để cho dân gian, gọi là ‘‘cả nể’’. Bởi bây giờ, nếu làm căng, sẽ mất lòng cơ sở ở chỗ Hoàng Thành Thăng Long, thế nên tặc lưỡi làm cho xong chuyện đi. Đấy là quan điểm cá nhân của tôi. Có thể người khác, họ nghĩ khác (…)".

Nguyễn Phú Trọng tưởng nhớ "các tiên đế"

Một số nhà quan sát cũng đặt câu chuyện trồng cây "gần như cổ thụ" của lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong một bối cảnh rộng hơn. Ông Trọng đến khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, không phải chỉ để trồng cây đầu Năm Mới, mà đây chủ yếu là dịp lãnh đạo Việt Nam "dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài, các anh hùng, liệt sĩ có công với đất nước", theo mô tả của hệ thống truyền thông Nhà nước.

Cụm từ khiến nhiều người bị sốc là "các bậc tiên đế". Theo nghĩa thông thường, "tiên đế" - một từ ngữ cổ - thường được những người trong hoàng tộc dùng để kính cẩn nói về các vị vua đã qua đời của cùng một triều đại với mình. Việc một lãnh đạo nhà nước cộng sản coi các vua thời xưa là "tiên đế" đáng được coi là "một sự kiện chính trị".

Nhà báo Trân Văn, trên một trang mạng tại Hoa Kỳ, nhận định : việc "tất cả (hệ thống công quyền, hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam) cùng hoan hỉ xem việc ông Trọng dâng hương tưởng niệm các… tiên đế, trồng cây là… sự kiện chính trị quan trọng". Theo nhà báo Trân Văn, "Chỉ có tự xem mình như… vua, tự tin vì được trọng kính như… vua, mới vừa lớn tiếng đề cao… đạo đức, buộc… nêu gương, tuyên bố tiến hành… tự chỉnh đốn, vừa chà đạp các qui định của Hiến pháp và pháp luật. Chẳng hạn, tuy thường xuyên tham dự các sự kiện qui tụ nhiều người song ông không mang khẩu trang, dù hành vi này vi phạm các qui định phòng dịch hiện hành" (trong bài Việt Nam lại có… vua như thời… Trung cổ ?).

"Cả nể" hay đứng trên pháp luật ?

Lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng "cả nể" cấp dưới, không thực thi đúng nguyên tắc "tập trung dân chủ" của chế độ chính trị Việt Nam (khi trên bảo, nhưng dưới quyết không nghe), hay ngược lại, chính ông đã tự coi mình là người có quyền lực tuyệt đối như một ông vua thời xưa, bất chấp Hiến pháp, pháp luật ?

Hiện tại khó có câu trả lời duy nhất. Thế nhưng, nhiều người cũng lưu ý, hành xử nói trên của Nguyễn Phú Trọng không thể tách rời khỏi việc ông Trọng vừa "tái đắc cử lần thứ hai" chức vụ tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, mà không cần dựa vào việc sửa đổi Điều lệ Đảng, vốn chỉ cho phép tái ứng cử tối đa một lần. Người vừa có quyền lên án thực trạng "trên bảo, dưới không nghe" cũng là người sẵn sàng hành xử bất chấp quy tắc nội bộ của chính đảng Cộng Sản, chưa nói đến câu chuyện Hiến pháp, pháp luật Việt Nam. Đâu là thực, đâu là hư trong câu chuyện này ?

Bắc Kinh ép giáo viên Hồng Kông dạy luật An ninh cho trẻ lớp 1

Trẻ em ở Hồng Kông, ngay từ 6 tuổi, đã bắt đầu bị chính quyền Bắc Kinh nhồi vào đầu một số nội dung của bộ Luật mới về An ninh Quốc gia, vốn bị phản đối dữ dội tại đặc khu hành chính, theo một quy định mới đưa ra đầu tháng 2/2021. Lẽ dĩ nhiên là việc giảng dạy được tiến hành thông qua các biện pháp vừa học, vừa chơi. Một bộ phận giáo viên Hồng Kông phản đối quyết định này. Thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh :

 "Giai điệu cuốn hút màu sắc tươi mát, một bầu trời xanh ngắt, một chú cú mèo, trong vai thầy giáo, với giọng nói trầm vang : Chương trình hoạt hình nói trên, mang tên ‘‘học để hiểu về vấn đề an ninh quốc gia’’, đi kèm với 3 giờ học, bổ sung vào 15 giờ đã có dành cho môn học về Hiến pháp, tại các trường học Hồng Kông.

Việc giảng dạy này là bắt buộc, theo điều 10, trong luật về An ninh Quốc gia, được Quốc Hội Trung Quốc thông qua ngày 30/06, năm ngoái. Người bình luận trong clip nói trên cho biết rõ, một luật tương tự có thể tìm thấy ở nhiều quốc gia khác nhau. Nước Pháp được trích dẫn đầu tiên, bên cạnh đó là Úc, Anh, Hoa Kỳ và Canada.

Các giờ học bổ sung này có mục tiêu ‘‘giúp cho các học sinh trở thành những sinh viên giỏi’’, theo tiêu chuẩn của chế độ cộng sản Trung Quốc. Việc giảng dạy được tiến hành ngay từ lớp tuổi nhỏ nhất, và các phương tiện sư phạm đi kèm với ‘’chương trình giáo dục yêu nước’’, mà chính quyền thúc đẩy. 

Tuy nhiên, một bộ phận giáo viên Hồng Kông không hưởng ứng việc này. Theo một phó chủ tịch Nghiệp đoàn giáo viên Hồng Kông, được báo Anh The Guardian dẫn lại, các chính sách mới này sẽ dẫn đến nhiều lo sợ hơn, và nhiều hành động tự kiểm duyệt hơn". 

Ân Xá Quốc Tế tước quy chế "tù nhân lương tâm" với lãnh đạo đối lập Nga

Lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny vừa bị một tòa án Nga y án tù giam 2 năm rưỡi. Cùng lúc đó, ông Navalny bị hiệp hội bảo vệ nhân quyền Amnesty International tước quy chế "tù nhân lương tâm", do các phát biểu bị cáo buộc là "kích động hận thù", và "bài ngoại", cách nay gần 20 năm. Tuy nhiên, Ấn Xá Quốc Tế khẳng định vẫn tiếp tục tranh đấu để chính quyền Nga phải trả tự do cho nhà đối lập. Thông tín viên Daniel Vallot tường trình từ Matxcơva :

"Ngày 17 tháng Giêng vừa qua, sau khi ông Navalny bị bắt ngay khi ông trở về từ Đức, là lúc mà tổ chức Ân Xá Quốc Tế quyết định coi Alexei Navalny là tù nhân lương tâm. Tổ chức phi chính phủ cho rằng nhà đối lập Nga là nạn nhân của một ‘‘chiến dịch tàn nhẫn’’, do chính quyền Nga chủ trương, và ông Navalny đã bị bắt ‘‘do lập trường tranh đấu chính trị ôn hòa, và bởi vì ông đã thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình’’.

Tuy nhiên, năm tuần sau, Amnesty International đã đảo ngược lại quyết định này, với lý do Navalny đã có các tuyên bố dân tộc chủ nghĩa và kỳ thị chủng tộc, trong những năm 2000. Trả lời AFP, Ân Xá Quốc Tế giải thích là các nhận định này của ông Navalny liên quan đến "việc kêu gọi hận thù, và điều này đi ngược lại định nghĩa của chúng tôi về tù nhân lương tâm". Tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International cũng tỏ ý tiếc là nhà đối lập đã không công khai bác bỏ các tuyên bố trước đây của ông. Tuy nhiên, Ân Xá Quốc Tế cũng khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh để đòi chính quyền Nga trả tự do cho Navalny.

Quyết định không gọi ông Navalny là tù nhân lương tâm của Ấn Xá Quốc Tế khiến những người ủng hộ nhà đối lập tức giận. Ân Xá Quốc Tế bị cáo buộc đã lùi bước trước một chiến dịch bôi nhọ, nhằm làm mất uy tín nhà đối lập.

Đây không phải là lần đầu tiên mà Ân Xá Quốc Tế đưa ra một quyết định như vậy. Thêm vào đó, một so sánh cũng có thể làm vui lòng Alexei Navalny. Đó là, vào đầu những năm 60, chính tổ chức bảo vệ nhân quyền này đã tước bỏ quy chế của một tù nhân lương tâm đối với Nelson Mandela, với lý do tổng thống Nam Phi tương lai đã có phát biểu ủng hộ con đường bạo lực chính trị, để lật đổ chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid".

Bill Gates : Covid là "chuyện vặt", khủng hoảng khí hậu mới khó

Khủng hoảng đại dịch Covid dường như làm chìm đi một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn nhiều : Biến đổi khí hậu. Tỉ phủ Bill Gates có cuốn sách vừa ra mắt về chủ đề này : "Khí hậu : cách tránh thảm họa. Các giải pháp hiện tại. Những cách tân cần thiết".

Nhân dịp cuốn sách mới về khí hậu ra mắt, tỉ phú Bill Gates có cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Anh. Bill Gates nhận xét : so với việc hãm đà Trái đất bị hâm nóng mới, vô cùng nan giải, thì việc ngăn chặn đại dịch Covid chỉ là chuyện vặt.

Đối với tỉ phú Bill Gates, dự án thay đổi toàn diện phương thức sản xuất, tiêu thụ mang tính toàn cầu hiện nay – một biến đổi mà nhân loại chưa từng thực hiện, và sẽ phải hoàn tất trong 30 năm tới – là một dự án chỉ có thể thành công nếu có sự đi đầu của chính phủ các nước. Tỉ phú Bill Gates tin rằng nhiệm vụ của nhà nước sẽ là tạo điều kiện và thực thi những chuyển đổi này, phát minh ra những thứ chưa tồn tại, cho phép tạo ra các đột phá trong hàng loạt lĩnh vực. Theo nhà xuất bản Pháp Flammarion, trong cuốn sách này, nhà tỉ phú nổi tiếng về các hoạt động thiện nguyện, đã đề ra một kế hoạch rộng lớn, "vừa thực tế, vừa dễ tiếp cận" để đạt được sự trung hòa về khí thải đúng hạn, giúp cho nhân loại tránh được thảm họa khí hậu.

Trọng Thành

Nguồn : RFI, 27/02/2021

********************

Sao chép Văn kiện đại hội đảng làm chương trình hoạt động : bế tắc về đường lối ?

RFA, 26/02/2021

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ vào ngày 25/2 đưa ra lưu ý cần tránh tình trạng chương trình công tác sao chép lại Nghị quyết Đại hội. Phát biểu được đưa ra khi ông Huệ tham gia Hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội cho ý kiến sâu về tình hình xây dựng dự thảo 2 chương trình công tác để chuẩn bị trình Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến.

trongdung4

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị 25/2/2021.- dangcongsan.vn

Hai chương trình công tác được bàn luận bao gồm : Chương trình số 2 về "Đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025" và Chương trình số 9 về "Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025".

Trao đổi với RFA tối 26/2, ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban dân vận Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu lên thực tế về tình trạng sao chép mà ông Vương Đình Huệ nhắc đến như sau :

"Lâu nay họ tìm cách nói y chang nghị quyết đại hội để tránh việc sợ người ta quy kết không hiểu, nói trái, nói sai. Vì né tránh cái đấy nên sao chép nhưng hành xử tùy tiện. Đấy là tình trạng lâu nay vẫn diễn ra".

Từ Sài Gòn, Nhà báo độc lập, Blogger Nguyễn Ngọc Già cho rằng có xung đột lớn giữa việc sao chép và không sao chép trong phát biểu của ông Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ :

"Nghị quyết của Đại hội Đảng là cái quan trọng nhất nên nếu sao chép thì sẽ đi đúng đường lối của đảng, như vậy sẽ biến những người cộng sản trở thành những cỗ máy, có nghĩa là bóp chết sự sáng tạo, từ đó bóp chết tự do. Như vậy tự do không có, trong đó tự do tư tưởng là quan trọng nhất để tạo nên tự do sáng tạo, đó là nền tảng cho phát triển xã hội.

Bây giờ bảo không sao chép là đi trật lại đường lối của Đảng, như vậy rất nguy hiểm cho sinh mạng chính trị của người thừa hành và cũng rất nguy hiểm cho sự tồn vong của chế độ độc đảng toàn trị".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Già khẳng định việc ông Vương Đình Huệ bảo không sao chép là yêu cầu bất khả thi.

"Yêu cầu của ông Vương Đình Huệ không những bỏ qua tất cả quy luật xã hội, các lý thuyết khoa học về quản trị mà thế giới đang sử dụng, đặc biệt là bỏ qua vấn đề quan trọng nhất là luật pháp".

Giải thích vì sao lại có tình trạng các cơ quan sao chép Nghị quyết Đại hội, ông Nguyễn Khắc Mai lập luận :

"Có thể nói phần lớn họ không hiểu tư tưởng của đại hội và họ làm theo kinh nghiệm mà họ có, tức kinh nghiệm thực dụng của họ chứ không thể vận dụng được cái gì là đổi mới.

Ngay cả Hội đồng lý luận là cơ quan phải diễn đạt cho đúng, cho chính xác tư duy của đại hội cũng lúng túng và cũng lặp đi lặp lại như vẹt chứ không có ý tứ gì mới để làm rõ ra những quan điểm, nội dung của đại hội".

trongdung5

Lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và các đại biểu tham gia phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam 25/1/2021 tại Hà Nội.

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 diễn ra từ 26/1-1/2/2021 vừa qua nhằm thảo luận thông qua các văn kiện, thảo luận về nhân sự và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trong đó, Đại hội đã thông qua năm văn kiện được đánh giá quan trọng bao gồm báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng ; báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2011 - 2021), xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2021 - 2030) ; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021 - 2025) ; báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII ; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trình Đại hội XIII.

Theo ông Nguyễn Khắc Mai, phía Thành ủy tiếp nhận tư tưởng, quan điểm của đại hội thế nào cũng phải làm cho rõ phải làm thế nào, làm những việc gì, tập trung việc gì, việc gì trước, việc gì sau, việc gì lớn, việc gì quan trọng nhất… từ đó phải xác nhận tiến hành.

"Nó (Thành ủy) không xác định được thì làm sao yêu cầu cấp dưới, các cấp đừng sao chép được".

Theo tin được truyền thông Nhà nước Việt Nam đăng tải, ông Vương Đình Huệ trong ngày 25/2 còn cho rằng nội dung chương trình phải có ý nghĩa như một chương trình hành động, trong đó xác định cụ thể nhiệm vụ từng tháng, từng quý, từng năm.

Bên cạnh đó, phải nêu rõ nội hàm công việc, ai chủ trì, ai phối hợp, khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc.

Ông Nguyễn Khắc Mai cho rằng để có thể thực hiện được những yêu cầu mà ông Vương Đình Huệ đưa ra, cần phải có thay đổi từ cấp cao hơn, chứ không riêng từ các cơ quan cấp dưới. Ông nhận định :

"Thành ủy phải có một chương trình hành động sau đại hội phải làm việc gì. Khi đã có chương trình và được phê duyệt tức trở thành pháp lệnh, có tính chất pháp luật của nhà nước. Hội đồng Nhân dân phải làm, Ủy ban Hành chính, Ủy ban Nhân dân phải làm mới áp dụng những chương trình phải làm gì.

Không có chương trình, kế hoạch thì đòi hỏi cấp dưới phải sáng tạo và cụ thể thì làm thế nào được ? Cho nên là nói ngược, nói như thế là cách đặt vấn đề tào lao, đặt ra một câu đố khó cho cấp dưới".

Ông Nguyễn Khắc Mai nêu lên thực tế hiện nay tại Việt Nam là khi lãnh đạo lúng túng, không tìm thấy được một công việc thiết thực, cụ thể thì đổ dồn cho cấp dưới, yêu cầu cấp dưới thì cấp dưới làm sao có đủ sức thực hiện việc cấp trên đang lúng túng ?

Nguồn : RFA, 26/02/2021

Published in Diễn đàn

Vit Nam li có vua như thi Trung c ?

Trân Văn, VOA, 19/02/2021

H thng truyn thông chính thc ti Vit Nam đang hi h sa chi tiết ông Nguyn Phú Trngdâng hương tưởng nim các tiên đế(1) thành dâng hưởng tưởng nim các bc tin nhân (2).

vua000

Ngày đầu xuân mới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế, hiền tài có công với nước và trồng cây tại Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Hình : Vietnamnet.vn, 17/02/2021

V ng nghĩa, ch có Thiên t ca mt triu đi mi gi ông, cha ca mình, vn cũng tng làmđế như mình là tiên đế ! Chuyn nhiu cơ quan truyn thông nhà nước loan báo ông Trng dâng hương tưởng nimtiên đế không phi là li kiến thc. Đó là vn đ v nhn thc nên không có cá nhân nào trong h thng truyn thông chính thc dám t tin sa hai ttiên đếkhi loan tin v s kin ông Trngdâng hương tưởng nim, trng cây lưu nim ti Hoàng thành Thăng Long nhân dp đu Xuân Tân Su !

Vic h thng truyn thông sau đó satiên đế thành các bc tin nhân ch là chuyn chng đng đng sau khi dân chúng đng lot ch trích và điu đó làm méo mó c hình nh ca Hoàng thượng ln triu đình.

Trong mt xã hi tht s dân ch, chc chn s không có chuyn h thng truyn thông đưa tin ging nhau, sau đó được lnh cùng sa mà không xin li, không gii thích vì sao li thế ! Hin tượng này ch có th xy ra nhng quc gia theo th chế quân ch.

Cn phi nói thêm, vào thi đim này vn còn mt s quc gia có vua. Tuy nhiên v trí, vai trò, hot đng ca nhng v vua các x y phi theo Hiến pháp, pháp lut (quân ch lp hiến). Ch có thi Trung c, vua mi đng trên tt c và tr thành cá nhân toàn quyn đnh đot đúng sai, phi trái (quân ch chuyên chế). V lý thuyết, Vit Nam đã t b chế đ quân ch cách nay 76 năm sau khi Hoàng đế Bo Đi thoái v hi 1945 nhưng trên thc tế, Vit Nam đang có vua và bn cht th chế là mt kiu quân ch chuyên chế !

Đó là lý do không có bt k đng viên nào ca Đảng cộng sản Việt Nam hay công dân nào ca Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam có quyn tư ngh v phát biu hay hành vi ca Tổng bí thư kiêm Ch tch nước Nguyn Phú Trng. Đó cũng là lý do c h thng chính tr, ln h thng công quyn ti Vit Nam không nhng không dám can gián, điu chnh mà va phi răm rp tuân theo, va phi tán dương tt c các ch đo, hành đng ca ng chí" Tổng bí thư kiêm Ch tch nước !

***

Cách nay ba năm, vào dp Tết Mu Tut (2018), khi toàn b h thng chính tr, h thng công quyn tiếp tc thc hin truyn thng Tết trng cây, ông Trng tng phát biu đi loi thế này :

…Chúng tôi nêu ý đnh năm nay là mt cái Tết trng cây bo v rng vì phá rng nhiu quá nhưng phi làm sao cho thiết thc ! C cm cái xng nghêu ngao. Cm ra mút cán người ta trông là biết ông này không trng cây. Gy gy tí đt, chân thì đi giy, xong li đưa cái khăn vi chu nước phn cm quá ! Ri cây thì to đùng xây sn my vòng xung quanh ri ! Điu đó đã nói ri nhưng dưới đa phương nó’ không chu chuyn. Nó’ c chun b sn ! Thm chí cái cán xng - tôi nói nhiu ln lm ri mà nó’ c qun xanh xanh, đ đ ri trng cây phi đi găng tay này, xong ri có người đưa cho cái khăn lau tay Tôi bo ‘không’, t nông dân quen ri phi cái là sch ri(3).

Năm nay - Tết Tân Su (2021) đích thân ông Trng thn nhiên làm đúng nhng gì ông đã ln tiếng phê phán : Cũngđi giày, cũng cm xng gy gy tí đt đ trng mt cái cây to đùng. Không có bt kỳ ai trong h thng chính tr, h thng công quyn, h thng truyn thông chính thc ti Vit Nam dám gi đó là phn cm và không thiết thc.Tt c cùng hoan h xem vic ông Trngdâng hương tưởng nim các tiên đế, trng câylà s kin chính tr quan trng.

Xét theo logic v nhn thc, nếu không t xem mình là b trên ca h thng chính tr, h thng công quyn, ông Trng s không phô bày s trch thượng, gi nhng h thng này các đa phương là "nó". Càng không d dãi ch trích "nó" đã làm đúng nhng gì chính ông cũng làm ! Ch có t xem minh như vua, t tin vì được trng kính như vua mi va ln tiếng đ caođo đc, buc nêu gương, tuyên b tiến hànht chnh đn,va chà đp các qui đnh ca Hiến pháp và pháp lut. Chng hn, tuy thường xuyên tham d các s kiên qui t nhiu người song ông không mang khu trang dù hành vi này vi phm các qui đnh phòng dch hin hành.

Bi h thng chính tr, h thng công quyn, h thng truyn thông chính thc mc đnh ông Trng là vua nên không ai dám nhc, nói gì đến vic lp hay yêu cu lp biên bn vi phm hành chính, pht ông bao nhiêu trong mc pht t mt đến ba triu đng (4) !

***

Tiếng là mt quc gia theo th chế cng hòa nhưng vic r theo hướng xã hi ch nghĩa đã to ra cho Vit Nam nhng ông vua như ông Trng. Xã hi Vit Nam có khác gì xã hi trong "B qun áo mi ca Hoàng đế" mà Andersen tng k vi thiếu nhi (5).

Trong tiến trình xây dng ch nghĩa xã hi, Vit Nam tuyên b th tiêu nhiu th, bao gm c phong kiến nhưng khi công khai xác đnh, t din biến, t chuyn hóa – vn là qui lut có tính nn tng ca tiến hóa, tiến b và văn minh thì làm sao Cng hòa xã hội chủ nghĩa Vit Nam có th có h thng chính tr, h thng công quyn, cũng như nhng công dân đúng nghĩa ca mt nn cng hòa ? Còn tin, còn chp nhn kiu tuyên truyn, t din biến, t chuyn hóa, t điu chnh cho phù hp vi tiến trình phát trin chung ca nhân loi là thù đch và phn đng, đng nghĩa vi đng tình chp nhn thân phn thn dân ! Chp nhn đt hin ti và tương lai vào tay nhng ông vua thi Trung c.

Trân Văn

Nguồn : VOA, 19/02/2021

Chú thích :

(1) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-trong-cay-tai-hoang-thanh-thang-long-713412.html

(2) http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Tong-Bi-thu-Chu-tich-nuoc-Nguyen-Phu-Trong-trong-cay-tai-Hoang-thanh-Thang-Long/423335.vgp

(3) https://www.youtube.com/watch?v=6bfs2JY8L1o&ab_channel=NguyenMinh

(4) https://tuoitre.vn/do-hoa-vi-pham-phong-chong-dich-covid-19-bi-phat-the-nao-20210217155739501.htm

(5) https://vi.wikipedia.org/wiki/B_qun_áo_mi_ca_hoàng_đế

***********************

Vit Nam dn dt ti Liên Hip Quc ?

Trân Văn, VOA, 18/02/2021

Vit Nam phát huy vai trò dn dt ti Liên Hip Quckhông phi làý kiến hay nhđnh kiu x xiên. Đó là tuyên b công Đng Đình QuýĐi s Vit Nam ti Liên Hip Quc ! Tuyên b nàđượông Quýđưa ra trong bài viết có ta là Vit Nam phát huy vai trò dn dt, đ xuý tưởng ti Liên Hip Quc,được t Quâđi nhân dâđăng trang trng c trên báo in ln báđin t hôm 15 tháng 2 !

vua2

Đi s Vit Nam ti Liên Hip Quc, Đng Đình Quý,

Theo ông Quý thì Vit Nam đã thc hin phát huy vai trò dn dt ti Liên hip Quc thông qua victham d hàng nghìn cuc hp các cp, thc hin khong 500 bài phát biu thay mt quc gia và c ASEAN trên rt nhiu lĩnh vc t hòa bình, an ninh đến các vn đ phát trin, xã hi, thúc đy - bo v nhân quyn tham gia vào quá trình xây dng hàng trăm văn kin ca Hi đng Bo an sau khi đm nhn vai trò y viên không thường trc nhim k 2020 2021 ca cơ chế này ti Liên Hip Quc.

Đáng lưu ý là nếu ông Quý nói thit, thì t chc Liên Hip Quc đã và đang được dn dt theo ch đo ca Ban Bí thư thuc Ban Chp hành Trung ương ca Phái đoàn Vit Nam ti Liên Hip Quc t năm ngoái đến nay đu bám sát Ch th s 25-CT/TW "V đy mnh và nâng tm đi ngoi đa phương đến năm 2030", phát huy vai trò dn dt, đ xut ý tưởng ca Vit Nam ti các cơ chế đa phương, th hin vai trò ca Vit Nam trong cng đng quc tế (1) !

***

Chc chn tuyên b ca ông Quý s làm nhiu người hoài nghi nhưng may mn là các viên chc ngoi giao đi din cho 192 quc gia còn li Liên Hip Quc không rành tiếng Vit, càng không đc báo Quân đội nhân dân. Thm chí nếu có nhiu người Vit là đng bào ca ông Quý dè bu thì ông cũng không màng. Trước gi, h thng chính tr, h thng công quyn và ngay c h thng truyn thông chính thc Vit Nam luôn cn nhng tuyên b kiu như thế.

Cách nay ba năm, s kin đi tuyn U23 Vit Nam giành được vé d trn bán kếtGii Vô đch Bóng đá Tr Châu Á 2018, không ít cơ quan truyn thông chính thc tán : "Vit Nam đã đt c Châu Á dưới chân" (2) ! Khi đi tuyn U23 Vit Nam giành được quyn d trn chung kết vi đi tuyn U23 Uzbekistan, t Nhân Dân cơ quan ngôn lun ca Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam tuyên b, đó chính là bng chng "thế nước mnh, vn nước lên, lòng dân đng thun, nước nhà hưng thnh" và chc chn "vic gì cũng thành công" (3) !

Khi thc trng chính tr, kinh tế, xã hi như đã biết, song Tổng bí thư kiêm Ch tch nước vn dõng dc bo rng : Vit Nam chưa bao gi có được cơ đ, tim lc, v thế và uy tín như ngày nay(4) thì chuyn có nhng người như ông Quý hoan h báo công :Vit Nam đang phát huy vai trò dn dt ti Liên Hip Quc là tt yếu ! Đng ngc nhiên khihàng nghìn cuc hp các cp, khong 500 bài phát biu v rt nhiu lĩnh vc, tham gia xây dng hàng trăm văn kin được đng hóa thành vai trò dn dt ti cơ quan dn dt cng đng quc tế !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 18/02/2021

Chú thích

(1) https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai/viet-nam-phat-huy-vai-tro-dan-dat-de-xuat-y-tuong-tai-lien-hop-quoc-651652

(2) http://soha.vn/khong-the-tin-noi-u23-viet-nam-dat-ca-chau-a-duoi-chan-bang-chien-thang-de-doi-20180120194211057.htm

(3) http://www.nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/35368102-the-nuoc-manh-van-nuoc-len.html

Published in Diễn đàn

Phạm Minh Chính – Nhân tố bất thường sau Đại hội 13

Việc ngài Tổng bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam thêm một nhiệm kỳ nữa tức là nhiệm kỳ thứ ba đã làm lu mờ những nhân tố bất bình thường khác của kỳ đại hội lần này. Tuy nhiên, những nhà phân tích tinh tường vẫn đủ tỉnh táo để nhận thấy rằng nhân vật đáng được chú ý tới không phải là ông già tuổi cao, sức yếu, "đã xin nghỉ rồi nhưng Đại hội bầu vẫn phải làm vì là đảng viên phải chấp hành" mà là gương mặt trẻ tuổi nhất trong tứ trụ được dự kiến đảm nhận vai trò Thủ tướng chính phủ là ông Phạm Minh Chính và có khả năng ông Chính sẽ leo tới tột đỉnh quyền lực của Đảng cộng sản Việt Nam.

chinh1

Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu với báo chí sau Đại hội 13 ở Hà Nội hôm 01/02/2021

Nhà báo Trương Huy San gọi ông Chính là nhân vật của năm, của Đại hội 13.

Nhà báo Đỗ Ngà thì dự đoán ông Chính có thể là một Putin của Việt Nam trên cơ sở phân tích con đường quan lộ cực kỳ hanh thông của ông Chính như sau :

Phạm Minh Chính được chính quyền cho biết là học kỹ sư xây dựng ở nước cộng sản Romania. Thực ra ngành kỹ sư chỉ học 4 năm nhưng Phạm Minh Chính học đến 9 năm. Vậy 5 năm dư ra ông ở Romania học thứ gì ?

Tuy nhiên điều đáng nói là khi tốt nghiệp năm 1984 ông không làm nghề kỹ sư ngày nào mà chui vào Bộ Nội vụ (tức Bộ Công an ngày nay) làm. Được 5 năm, ông Chính được phân vào Bộ Ngoại giao và công tác tại Romania.

Từ năm 1989 đến 1996, ông Chính làm Bí thư Thứ nhất tại Đại sứ quán Việt Năm tại Romania. Người của ngành công an mà được biệt phái sang công tác ngành ngoại giao thì chắc chắn đó là điệp viên, không thể khác được.

Năm 2006, Phạm Minh Chính nắm chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Năm 2007, được phong quân hàm Thiếu tướng Công an, năm 2010 được phong Trung tướng Công an. Sĩ quan tình báo mà lên hàng tướng thì đó là điệp viên cao cấp rồi, điệp viên này hoàn toàn có khả năng làm nguyên thủ quốc gia. Nếu con người này mà trở thành điệp viên hai mang thì rất tai hại cho tương lai đất nước này. Loại điệp viên này nếu mua được gì giá bao nhiêu Trung Quốc cũng sẵn sàng chi.

Năm 2011, Phạm Minh Chính được đưa về làm bí thư Quảng Ninh. Trong thời gian này ông ta kết nối rất tốt với phía Trung Quốc xúc tiến việc xây dựng Đặc khu Kinh tế Vân Đồn.

Tập Cận Bình còn cử cả cố vấn của mình là bà Đào Nhất Đào sang giúp Phạm Minh Chính thực hiện dự án.

Tháng 04/2015 ông Phạm Minh Chính về làm phó Ban Tổ chức Trung ương và chỉ sau 7 tháng, ông vào Bộ Chính Trị và nắm chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Đến đại hội 13 vừa qua thì đã nắm ghế thủ tướng.

Sự nghiệp của Phạm Minh Chính có nhiều điểm mờ mà khó giải thích. Học xây dựng nhưng không một ngày làm xây dựng, học kinh tế lấy tiến sĩ luật nhưng chưa hành nghề nào liên quan đến luật. Ông Chính có đến 31 năm làm trong ngành công an với vai trò là sĩ quan tình báo. Sau giai đoạn làm công an là sự nghiệp chính trị của ông lên như diều gặp gió, từ bí thư tỉnh lên thủ tướng chỉ trong 10 năm.

Đặc biệt ông Chính kết nối với phía Trung Quốc rất tốt. Ngày 23 đến ngày 27/01/2018 ông Phạm Minh Chính đã sang thăm Trung Quốc. Một trưởng ban tổ chức trung ương sang Tàu làm gì, thật khó hiểu. Về mặt Đảng và về mặt Nhà nước ông Trọng sẽ thăm, về mặt Chính phủ ông Phúc sẽ thăm, về Quốc hội thì bà Ngân thăm. Còn trưởng ban tổ chức chỉ là chức lo sắp xếp nhân sự cho đảng thì sang Tàu làm gì ? Hay là ông Chính sang Tàu để nghe thiên triều chỉ bảo nên sắp đứa này, nên xếp đứa kia vào đâu rồi mới về thi hành ?

Phải thừa nhận là trong Ban bí thư, trừ ông Trọng ra thì không ai kết nối với thiên triều tốt cho bằng Phạm Minh Chính. Và đáng ngạc nhiên hơn, kẻ thân Tàu Phạm Minh Chính lại có thể từ Ban bí thư lại nhảy ngang qua Chính phủ đánh bại 2 ứng viên nặng ký là Trương Hòa Bình và Vương Đình Huệ. Nhảy trái tuyến mà đánh bại 2 kẻ đi đúng tuyến thì ắt phải có trợ lực rất lớn. Câu hỏi đặt ra là, ai đã trợ lực cho Phạm Minh Chính ? Là trong đảng hay ngoại bang ? Thật sự đó là những câu hỏi mà khó có câu trả lời thỏa đáng.

Tại Nga, Putin cũng từng là điệp viên KGB và khi nắm được bộ máy nhà nước Nga thì ông ta tận dụng thế lực ngầm của ngành tình báo để biến nước Nga thành công cụ phục vụ cho lợi ích riêng của ông ta.

Còn điệp viên Phạm Minh Chính thì sao ? Mong cho ông ta không dùng quyền lực ngầm để biến Việt Nam thành công cụ như Putin, và mong là ông ta không phải là điệp viên hai mang.

chinh2

Phạm Minh Chính trong vai trò là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và văn nghệ sĩ tiêu biểu hôm 16/03/2015

Facebooker Jackhammer Nguyễn thì nhận định nguyên nhân của sự thăng tiến thần tốc của ông Chính là nhờ vào gốc tích công an (dù ngang xương) và hệ thống Thanh Hóa của ông.

Người ta nói rằng ông Chính bắt đầu đi lên từ thời ông Lê Khả Phiêu, một đồng hương Thanh Hóa làm tổng bí thư, khi ông này tổ chức một hệ thống Thanh Hóa trèo cao leo sâu trong Đảng cộng sản Việt Nam.

Đại hội XI, năm 2011, đàn anh Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng hương Thanh Hóa (di sản của chiến dịch Thanh Hóa hóa toàn bộ Trung ương của Lê Khả Phiêu) đưa Chính vào Trung ương và cài làm Bí thư tỉnh Quảng Ninh. Chính biến Quảng Ninh thành một huyện của Tàu. Người tàu cầm đầu nhóm buôn lậu, than tặc, khai thác vô tội vạ. Chính lọt vào mắt Tàu.

Năm 2015, Rứa sắp về hưu. Rứa rút Chính về Hà Nội làm phó, rồi thay mình trở thành Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Hiển nhiên, Chính trở thành Ủy viên Bộ Chính trị ở Đại hội XII, cùng với Đinh La Thăng.

Ông Chính có hai công trình để lại trong thời kỳ tiền thủ tướng của ông, đó là thí nghiệm về việc bầu cử trực tiếp cấp xã, và dự án đặc khu Vân Đồn. Cả hai đều được thực hiện tại tỉnh Quảng Ninh, lúc ông làm bí thư tỉnh ủy.

Thí nghiệm bầu cử trực tiếp cấp xã cuối cùng không mở rộng đến đâu cả, có thể vì Đảng sợ kiểu dân chủ trực tiếp như vậy từ ông láng giềng phương Bắc với kinh nghiệm dân nổi dậy ở làng Ô Khảm và ở Việt Nam gần đây là vụ thôn Hoành, làng Đồng Tâm.

Dự án đặc khu Vân Đồn của ông Chính nổi tiếng hơn, đi kèm với dự luật đặc khu, định cho người nước ngoài thuê đất Việt Nam trong 99 năm. Tin chấn động này làm bùng nổ những cuộc biểu tình với hàng chục ngàn người hồi tháng 06/2018, có những nơi dẫn tới bạo động, đốt nhà, đốt xe cảnh sát tại Bình Thuận.

Facebooker Phan Thái Bình thì gọi ông Chính là "kẻ gian hùng" khi mượn củi, mượn lửa, mượn lò của Trọng, nhân danh Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Bảo vệ Nội bộ, Phó Trưởng ban Chống tham nhũng, Chính ném vào lò tất cả những ai Chính muốn điển hình là đối thủ nặng kí, gương mặt sáng giá của Việt Nam tại Đại hội 12 Đinh La Thăng. Chính ký giấy khai trừ, cách chức, điều tra, truy tố Thăng chỉ trong vòng một tháng.

Dự đoán về việc cầm quyền của ông Chính tới đây, giới phân tích chính trị cho rằng, ông Chính được đưa vào tứ trụ để đổi lấy việc loại ông Trần Quốc Vượng ra khỏi bộ tứ, vì thế trong một chừng mực nào đó, ông Chính là người thay thế ông Vượng, để nắm "ngọn cờ đầu" của Đảng, tiếp tục đốt cái lò nổi tiếng của ông Trọng. Nhưng ông có đốt được ai hay không, lại là chuyện khác.

Một nguyên nhân làm cho ông Trọng đốt lò được là do ông được nhiều người đánh giá là trong sạch, không có điều tiếng gì về tham nhũng, ông ta chỉ có tham quyền, trong khi ông Chính không được như thế. Hồi ông chưa nắm ghế tứ trụ người ta đã xì xầm về biệt thự tráng lệ của ông ở Vườn Đào, Hồ Tây rồi.

Đấy mới chỉ là vấn đề đối nội, lĩnh vực đối ngoại còn đáng lo ngại hơn.

Nhà quan sát Trần Kim Đồng nhận định bộ đôi Trọng – Chính là đại diện "xuất sắc" cho phe thứ năm trong nội bộ Đảng cộng sản Việt Nam, tức là phe do Bắc Kinh nuôi dưỡng. Hay nói nôm na, đó là phe "thân Trung Quốc".

Không thân sao được khi chính ông Nguyễn Phú Trọng với tư cách Bí thư Quân ủy Trung ương đã quyết định đưa hầu hết tướng lĩnh quân đội Việt Nam sang Trung Quốc "học tập". Ông Trọng cũng là người đã ký 15 văn kiện hợp tác, trong đó có việc đưa "cán bộ cấp chiến lược" của Đảng cộng sản Việt Nam sang Trung Quốc để tập huấn và đào tạo thêm.

Vì những lẽ trên, trong 200 ủy viên trung ương vừa trúng tuyển, hầu như vị nào cũng đều nằm trong một "" nào đó được Bắc Kinh khoanh vùng. Không có sự bảo lãnh từ quan thầy thì số này đã bị loại ngay từ "vòng gửi xe". Chẳng thế mà tướng Trương Giang Long, Giám đốc Học viện Chính trị, An ninh Nhân dân (Bộ Công an), từ sau Đại hội 12 đã nói thẳng, trong các hồ sơ phản gián của ông có hàng trăm đồng chí, và trăm đồng chí này lại kéo theo hàng trăm các đồng chí khác (hoạt động cho Trung Quốc). Thật ra Trung Quốc chẳng cần nhiều đến thế. Họ chỉ cần "chữa trị" cho ông Trọng sau cơn bạo bệnh kéo dài ; chỉ cần "nuôi" ông Chính từ thuở còn "hàn vi" ở Quảng Ninh để trót lọt vụ ba đặc khu cho Tàu.

Ông Chính đã có công với cả Đảng cộng sản Trung Quốc và Đảng cộng sản Việt Nam khi trong vai trò lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, ông đã năng nổ xây dựng khu kinh tế Trung Quốc tại Vân Đồn, một vị trí chiến lược quan trọng vì là điểm đầu tiên kết nối với dự án "Vành đai, con đường" của Trung Quốc.

Việc Phạm Minh Chính được cơ cấu vào Tứ Trụ cho thấy Trung Quốc đã can thiệp quá sâu vào chính trường Việt Nam. Phe cánh miền Nam bị đá sạch ra khỏi 5 vị trí chủ chốt gồm tứ trụ và thường trực ban bí thư càng khẳng định phe thân Tàu đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng và Phạm Minh Chính chiếm ưu thế ở Đại hội 13.

Nhà báo Đỗ Ngà bình luận : Rõ ràng Việt Nam cứ ngày một rơi vào tay Tàu theo từng giai đoạn, cứ như là có sự sắp đặt trước. Và biết đâu, đó là sự sắp đặt được quy định trong mấy văn kiện bí mật mà 2 đảng đã ký từ trước đến nay ?

Tuy nhiên, lại có người đặt hy vọng vào sự cải cách ở ông Phạm Minh Chính.

Nhà báo Trương Huy San phân tích :

"Phạm Minh Chính là một người rất thông minh. Cách hành xử của ông trong thời gian qua cho thấy, ông đang tìm kiếm giá trị gì [các đời Trưởng ban Tổ chức trước ông đều có rất nhiều ân oán và ông thì lại được đa số các "hồng y" mà ông sắp xếp trả ân]. Tôi nghĩ, ông sẽ học bài học từ hai người "sếp" cũ, để giấu bớt sự thông minh, không kiêu bạc như Tướng Hoàng Ngọc Nhất ; không mất khả năng kiểm soát lòng tham như Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Phạm Minh Chính, có lẽ, sẽ quan tâm tới việc gây dấu ấn trong lịch sử hơn là những gì ông đã có. Ông Phạm Minh Chính, có lẽ, sẽ muốn mình là một nhà cải cách. Và nếu ông "khép lại quá khứ" chuẩn bị cho mình một lộ trình cải cách đúng đắn và chắc chắn thì không chỉ ông mà đất nước cũng sẽ có thêm dấu ấn".

Thu Thủy (tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 08/02/2021

******************

Nhân vật của năm, của Đại hội XIII : Phạm Minh Chính

Trương Huy San, 01/02/2021

Ông Phạm Minh Chính - được Đại hội bầu để ứng cử vào vị trí Thủ tướng - rõ ràng là nhân vật của năm, hay đúng hơn, là nhân vật của Đại hội XIII.

phamminhchi,h1

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính. Ảnh : Hoàng Hà

Có lẽ, với vai trò chuẩn bị nhân sự cho Đại hội, không chỉ ông mà cả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nếu vẫn theo truyền thống, Bộ Chính trị trình Trung ương "Bộ Tứ" trước, thì hai ông ngồi trong đó sẽ rất... khó coi. Ở đây, cái cách "xin ý kiến Trung ương" từng bước : Tách hay không tách Tổng bí thư – Chủ tịch nước, mấy trường hợp đặc biệt và cho vị trí nào ; Đưa tất cả các trường hợp quá tuổi ra lấy phiếu... Thì, những người (tưởng là) ứng cử viên trước đó có không lọt vô, dẫu có ấm ức, cũng không thể nào trách cứ.

Cái cách lấy phiếu thăm dò Trung ương, tiến cử cho 4 vị trí đứng đầu, mới thật là kín kẽ và bản lĩnh. Trung ương - khoảng sau kỳ họp 14 - đã vận hành như một "Mật nghị Hồng y", họ không phải bỏ phiếu cho một đề cử có sẵn mà tiến cử.

Quan sát một lộ trình bắt đầu rời Bộ Công an của ông Phạm Minh Chính, thấy rõ, ông đã chuẩn bị tình huống này cho mình không phải một tháng hay một năm. Ông tích lũy di sản cả về thực tiễn (phát triển Quảng Ninh) và cả về chính trị như là một nhà cải cách (cho dù những cải cách về công tác cán bộ của ông ở Quảng Ninh là còn cần phải thảo luận nhiều về lý luận).

Ông Hoàng Ngọc Nhất hẳn đã rất tinh khi chọn ông Chính làm thư ký. Nhưng ít có một thư ký nào khi "sếp" mình "rớt đài" không những không "việt vị" mà còn tiến rất xa hơn "sếp". Phần sau trong sự nghiệp của ông có vai trò rất đáng kể của ông Nguyễn Tấn Dũng.

Tháng 5/1998, tôi lên Yên Tử, lấy cớ viết về Thượng hoàng Trần Nhân Tông, khai thác yếu tố Ngài "lên núi" để "phản ứng" với ngôi vị Thái Thượng Hoàng. Khi về có gặp Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, tôi có kể câu chuyện, các tảng đá trên đỉnh Chùa Đồng khắc rất nhiều tên tuổi để nói "ai lên đến đó cũng chỉ muốn lưu danh".

Phạm Minh Chính là một người rất thông minh. Cách hành xử của ông trong thời gian qua cho thấy ông đang tìm kiếm giá trị gì [các đời Trưởng ban Tổ chức trước ông đều có rất nhiều ân oán và ông thì lại được đa số các "hồng y" mà ông sắp xếp trả ân]. Tôi nghĩ, ông sẽ học bài học từ hai người "sếp" cũ, để giấu bớt sự thông minh, không kiêu bạc như Tướng Hoàng Ngọc Nhất ; không mất khả năng kiểm soát lòng tham như Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Phạm Minh Chính, có lẽ, sẽ quan tâm tới việc gây dấu ấn trong lịch sử hơn là những gì ông đã có. Ông Phạm Minh Chính, có lẽ, sẽ muốn mình là một nhà cải cách. Và nếu ông "khép lại quá khứ" chuẩn bị cho mình một lộ trình cải cách đúng đắn và chắc chắn thì không chỉ ông mà đất nước cũng sẽ có thêm dấu ấn.

PS : Trước đây ông Võ Văn Kiệt thừa nhận là cả ông, ông Phan Văn Khải rồi Nguyễn Tấn Dũng đều chưa đầu tư đúng mức cho Nam Bộ. Ông Chính là Thủ tướng không phải là người Nam Bộ nếu sửa khắc phục được thiếu sót này của 3 người tiền nhiệm thì Nam Bộ cũng được mà ông cũng được.

Trương Huy San

Nguồn : osinhuyduc, 01/02/2021

*********************

Đại hội 13 không sửa điều lệ Đảng là một 'điều lạ lùng'

BBC, 06/02/2021

Đảng cộng sản Việt Nam đã có dàn tân ủy viên Ban chấp hành trung ương khóa XIII với mười trường hợp 'đặc biệt', Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử và có nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp, Đại hội thông báo không sửa điều lệ đảng.

trong0

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với giới báo chí, truyền thông ngay sau Đại hội 13 bế mạc hôm 01/2/2021 tại Hà Nội

Hai nhà quan sát chính trị Việt Nam bình luận với BBC News tiếng Việt về liệu có thể hiểu tín hiệu này như thế nào và liệu có hệ lụy gì hay không khi Đại hội quyết định không sửa điều lệ đảng.

Từ Hà Nội, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas - Yusof Ishak của Singapore) nêu quan điểm :

"Đại hội 13 bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư khóa 3 liên tiếp, theo tôi là trái Điều lệ Đảng năm 2011 (Điều 17).

"Tại Đại hội, 100% đại biểu biểu quyết thông qua việc giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng tái cử và nhất trí không sửa điều lệ.

"Bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư khóa 3 liên tiếp, sẽ không trái Điều lệ, nếu điều 17 được sửa. Làm trái Điều lệ là việc làm sai phạm căn bản - không thể nói khác được".

chinh4

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc (thứ hai, từ phải) tặng hoa cho ông Nguyễn Phú Trọng, sau khi ông Trọng được tái cử vào chức Tổng bí thư của Đảng cộng sản Việt Nam tại Đại hội 13 hôm 31/01/2021 tại Hà Nội

Từ Sài Gòn, Luật sư Đặng Đình Mạnh, trưởng Văn phòng Luật sư cùng tên, nói :

"Do Đảng cộng sản là chính đảng duy nhất nắm giữ quyền lãnh đạo toàn diện đối với đất nước. Cho nên, công chúng đặt sự chú ý nhiều đến Điều lệ Đảng bao gồm các quy tắc (cứng) không được phép vi phạm. Điều 17 Điều lệ Đảng cộng sản quy định một người không được giữ chức vụ Tổng bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp",

"Trong thực tế, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được đại hội bầu giữ chức vụ Tổng bí thư nhiệm kỳ thứ ba, trong hoàn cảnh không hề có sửa đổi Điều lệ Đảng là điều khá lạ lùng và không nên khuyến khích.

"Vì lẽ, một điều của Điều lệ Đảng có tính cưỡng hành bị vô hiệu hóa, thì liệu những điều khác còn lại có thể còn được bảo đảm thi hành hay không ? Rõ ràng, điều này sẽ hạ thấp vị thế của Điều lệ Đảng trong đảng viên và cả trong nhân dân. Đồng thời, tạo thành những tiền lệ không mong muốn về sau".

Khi được hỏi vì sao Đại hội không sửa điều lệ đảng, liệu có nguyên nhân khách quan, chủ quan nào dẫn đến quyết định này, các nhà quan sát trả lời :

"Đại hội 13 không nêu lý do không sửa điều 17 bản Điều lệ 2011 cho nên không thể suy diễn được. Đấy là sự kiện", ông Hà Hoàng Hợp nói.

Còn ông Đặng Đình Mạnh đáp :

"Tôi không rõ nguyên nhân của việc không sửa đổi Điều lệ Đảng, nhưng với góc độ là một luật sư, tôi cũng rất mong có sự giải thích thỏa đáng về việc này", .

Điểm nhấn, chú ý nào với dàn nhân sự mới ?

chinh5

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, trong một lần phát biểu tại Quốc hội, nêu rõ không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực... - Ảnh : Quochoi.vn

Trước câu hỏi có thể cảm nhận điểm nhấn, hay có sự chú ý nào không thấy được thông qua dàn nhân sự mới của Đảng cộng sản Việt Nam được bố trí, tái phối trí trong các nhành quyền lực của đảng và chính quyền hậu Đại hội 13, các ý kiến nói với BBC :

"Mọi phân công nhân sự trong và sau Đại hội 13 sẽ được triển khai sau Tết Âm lịch Tân Sửu, cuối tháng Hai, đầu tháng Ba 2021, khi có cuộc họp Quốc hội cho việc đó dựa trên các giới thiệu nhân sự chủ chốt và các nhân sự khác được Ban chấp hành Trung ương khóa 12 và Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 (sau Đại hội) thông qua bằng bỏ phiếu", ông Hà Hoàng Hợp nói.

"Bảy bộ trưởng không tái cử khóa 13 thì sẽ được thay thế bằng bảy người mới, là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, trong đó có vị trí bộ trưởng quốc phòng là quan trọng. Các bộ trưởng đương nhiệm, nếu trúng cử vào Bộ chính trị, hoặc đã làm đủ hai khóa liên tiếp, thì sẽ chuyển vị trí công tác.

"Đại hội 13 được Đảng cộng sản Việt Nam đánh giá là "thành công rất tốt đẹp" - nên chắc ở đó có bao hàm rằng nhân sự của họ được hy vọng sẽ đủ sức hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, văn hóa xã hội. Người dân sẽ kiểm chứng hy vọng đó trong thực tế tới đây.

Ông Đặng Đình Mạnh từ góc nhìn của mình nêu quan điểm :

"Điểm nhấn và là ẩn số về nhân sự đáng chú ý nhất theo tôi là ông Phạm Minh Chính, người được cho rằng sẽ kế nhiệm chức vụ thủ tướng.

"Vì lẽ, ông Chính từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong lực lượng công an, trong tổ chức đảng, nhưng lại chưa từng giữ chức vụ nào trong chính phủ cả. Đó là điểm mà công chúng có thể ít nhiều lo lắng. Tuy nhiên, với phương pháp làm việc tập thể thì có thể các cộng sự của ông ấy sẽ giúp khắc phục sự thiếu sót về kinh nghiệm.

"Điều kiện chính trị chưa cho phép người dân thực hiện quyền tự do bầu cử đúng nghĩa, cho nên, tôi chỉ có thể nói rằng mình hy vọng về điều ấy".

Trước câu hỏi, Đảng cộng sản Việt Nam cũng vừa đánh dấu 91 năm ngày thành lập đảng này, có thể nói gì về Đảng cộng sản Việt Nam, tương lai, tiền đồ của tổ chức chính trị này cũng như về nền chính trị Việt Nam trong tương lai, các nhà quan sát đáp :

"Đảng cộng sản Việt Nam muốn duy trì vai trò cầm quyền lâu dài, theo cụm từ trong khẩu hiệu rằng Đảng cộng sản Việt Nam "muôn năm", ông Hà Hoàng Hợp nói.

"91 năm qua, bản thân Đảng cộng sản Việt Nam đã có một số thay đổi. Luật về đảng là một vấn đề đã được đặt ra từ năm 2009, đến nay Quốc hội Việt Nam chưa bàn cụ thể.

"Sớm hay muộn theo tôi Việt Nam sẽ có thực hành đa nguyên chính trị, ở đó Đảng cộng sản Việt Nam có thể tương tác chính trị với các chính đảng khác, góp phần mang lại sự phồn vinh và dân chủ cho Việt Nam".

Về phần mình, ông Đặng Đình Mạnh nói :

"Hiện tại, Việt Nam vẫn là một quốc gia kém phát triển, cuộc sống người dân vẫn rất khó khăn, kể cả vật chất lẫn tinh thần, bao gồm thực thi các quyền tự do của công dân theo hiến pháp.

"Do đó, tôi vẫn rất kỳ vọng có một sự thay đổi lớn về quan điểm chính trị của Đảng cộng sản. Vì lẽ, với vai trò lãnh đạo toàn diện, thì họ đang nắm giữ vận mệnh đất nước này.

"Sự thay đổi theo hướng hòa hợp, hòa giải dân tộc, chấp nhận sự khác biệt quan điểm chính trị, vận dụng các giá trị vốn là thành quả của loài người về quản lý, điều hành đất nước… để có thể tập hợp, thống nhất mọi nguồn lực của người dân vào công cuộc chấn hưng và đối phó với các thách thức về chủ quyền đất nước.

"Nhưng qua kỳ đại hội 13 vừa bế mạc, tôi biết rằng sự kỳ vọng của mình còn phải chờ đợi".

BBC, 06/02/2021

**********************

Hậu Đại hội 13 : Lựa chọn lãnh đạo, sao cứ khép kín ?

BBC, 05/02/2021

Việc lựa chọn nhân sự cấp cao tại Đại hội của Đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn là một công việc 'khép kín' mà dường như được 'đàm phán trước' nội bộ mà không thể có được sự tham gia của người dân, ý kiến từ giới quan sát thời sự Việt Nam nói với BBC News tiếng Việt tuần này.

phale3

Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, lần thứ ba liên tiếp trúng cử chức vụ này, gặp gỡ, trao đổi với báo giới ngay sau bế mạc Đại hội 13 hôm 01/2/2021

Hôm 04/02/2021, từ Hà Nội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển, nêu nhận xét với BBC :

"Ở Việt Nam, trong hệ thống chính trị hiện nay, việc được bổ nhiệm, được giữ chức ở những chức vụ quan trọng không hẳn gắn với thành tích của cá nhân.

"Mà việc lựa chọn nhân sự ở Đại hội đảng là một công việc khép kín mà dường như người ta quy hoạch rồi, thỏa thuận rồi, cũng như là đàm phán với nhau một cách nào đó.

"Còn để cho người dân đánh giá, xin thưa là trong những ngày gần đây rất nhiều người dân mong muốn được bỏ phiếu cho ông Vũ Đức Đam làm Thủ tướng, nhưng nó không gắn được với việc ở trên.

"Kể cả những người vào được Bộ Chính trị, tôi nói luôn trường hợp như ông Nguyễn Hòa Bình chẳng hạn, vụ án Hồ Duy Hải là vụ án rất lớn, ảnh hưởng đến nền tư pháp rất ghê, nhưng mà ông ấy vẫn được vào Bộ Chính trị.

"Điều này trong dân chúng đã làm cho người ta thấy rằng tiêu chí đánh giá về thành công hay thất bại của một con người không nằm trong quy trình nhân sự của đảng để sắp xếp những vị tr trong đảng và nhà nước.

"Điều này là rất đặc thù ở Việt Nam mà nhân dân đều nhận thấy, nhưng đây là việc của đảng, của nhà nước, đành chịu thôi".

Vai trò cá nhân trong chủ nghĩa tập thể và nhân sự thế nào ?

Từ Học viện Chính sách và Phát triển, thuộc Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ, nguyên Chủ nhiệm Khoa Chính sách Công, bình luận thêm với BBC, nhấn mạnh khía cạnh quan hệ giữa cá nhân và chủ nghĩa tập thể trong cơ chế, bộ máy lãnh đạo của Đảng cộng sản tại Việt Nam hiện nay :

"Có lẽ với cơ chế nào, một cá nhân nào đó không là anh hùng, bởi vì trong chủ nghĩa tập thể vốn làm nền tảng cho cơ chế đảng lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối này, một cá nhân không thể đặt cao hơn lợi ích của đảng được.

"Cho nên đúng là mọi thứ người ta đã quy hoạch trước rồi, hơn nữa, trong một bối cảnh tình hình tham nhũng, rồi tình hình gọi là 'suy thoái' rồi 'tự chuyển biến', 'tự chuyển hóa' rất là lớn, cho nên người ta đặt những tiêu chí ấy ưu tiên hơn là những thành tích mà người dân nhìn thấy.

"Ở một góc cạnh nào đấy, người dân cho rằng vai trò của chính phủ trong thời gian vừa rồi rất năng nổ, ví dụ như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được không chỉ người dân đánh giá, mà còn kể cả những nhà quan sát nước ngoài cũng đánh giá là rất năng nổ.

"Rồi những người như ông Vũ Đức Đam cũng là một trong những người năng nổ và thường xuyên xuất hiện vào những nơi rất khó khăn của vùng dịch.

"Thì họ cũng chỉ là những cá nhân trong thể chế này và phải chấp hành, phải tuân theo những nguyên tắc của đảng, mà đấy cũng chính là những cốt lõi của thể chế này, tức là dựa vào một chủ nghĩa tập thể để người ta quyết định vấn đề nhân sự, chứ không phải là một cá nhân hay một nhóm cá nhân nào đấy", ông Phạm Quý Thọ nói với hội luận của BBC hôm thứ Năm.

"Tập trung hóa" và "nhuốm màu giáo điều"

Cũng đánh giá về Bộ Chính trị sau Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam, một tác giả từ Hoa Kỳ cho rằng 18 tân ủy viên có tuổi trung bình "già hơn, nặng quân đội, công an và giảm kỹ trị hơn" so với khóa 12.

Trong bài viết trên trang The Diplomat (02/02/2021), ông Zachary Abuza, nhà nghiên cứu Đông Nam Á từ trường National War College, Hoa Kỳ nói với lứa tuổi trung bình 63, đây là Bộ Chính trị "già, đông nam giới hơn Bộ Chính trị khóa 12".

Quân đội Nhân dân Việt Nam đăng gấp đôi số đại diện trong cơ quan quyền lực cao nhất Việt Nam.

Ở khóa 12, chỉ có Bộ trưởng Quốc phòng (Ngô Xuân Lịch), cựu Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam có ghế trong Bộ Chính trị.

Nay quân đội có hai vị, tướng Lương Cường và tướng Phan Văn Giang.

"Đại diện của công an cũng dày", theo ông Abuza. Ngoài Bộ trưởng Công an Tô Lâm tái cử, thì còn những người các có xuất thân từ bộ này : Phạm Minh Chính từng là Thứ trưởng, Nguyễn Hoà Bình cũng đã từng làm trong Bộ Công an trước khi sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tác giả này cho rằng các thành phần ủy viên phản ánh "xu thế, các ưu tiên và lo ngại" của đảng cầm quyền ở Việt Nam.

Tiến sĩ Zachary Abuza còn chú ý đến tính đại diện thiếu hụt của các nhân vật kỹ trị, gồm cả Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người chỉ đạo chiến dịch sáng chói (stellar) chống Covid-19 của Việt Nam.

Điều này cho thấy bất kể tính phức tạp về kinh tế, kỹ thuật, các quyết định quan trọng sẽ thuộc về nhóm cầm quyền "tập trung hóa" và "nhuốm màu giáo điều", ông Abuza nêu quan điểm của mình.

Người dân có quan tâm và bất ngờ về kết quả Đại hội ?

Trở lại với cuộc hội luận của BBC News tiếng Việt hôm thứ Năm, bình luận với BBC từ Paris nhà báo tự do Tường An cho rằng mặc dù Đại hội 13 của Đảng cộng sản Việt Nam muốn 'giữ bí mật' đến phút chót, nhiều người dân, trong đó có người Việt ở nước ngoài, dường như không tỏ ra bất ngờ về các kết quả nhân sự được thông báo của Đại hội và bà giải thích nguyên nhân :

"Tôi nghĩ rằng ngoại trừ một số người làm báo, hay người làm truyền thông tự do v.v... thì họ quan tâm, nhưng đa số những người khác không quan tâm.

"Tại sao không quan tâm ? Là bởi vì nó không có gì là bất ngờ cả, ngay cả trước đó có những nguồn tin là những nhân sự này sẽ được giữ bí mật đến phút chót, nhưng thực ra người ta cũng đã biết trước khi Đại hội bầu lên dàn nhân sự.

"Nó không có gì là bất ngờ, nó cũng giống như là mấy chục năm qua, trong khi chúng ta thấy cuộc bầu cử ở bên Mỹ bất ngờ đến phút cuối, còn ở Đại hội 13 không có gì là bất ngờ hết.

"Và cũng như các quý vị ở trên đã dùng những từ như đã có những sự 'thỏa thuận', sự lựa chọn, những sự 'đàm phán' với nhau v.v..., tất nhiên ở đây chỉ là một sự dàn xếp với nhau để coi ai sẽ giữ những chức vụ gì, thế thôi.

"Còn người dân không có bất cứ tiếng nói gì cả, người dân không có quyền tham gia vào một cơ chế mà lãnh đạo chính họ, thành ra tôi nhớ rằng ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói rằng dàn nhân sự Bộ Chính trị mới này sẽ hội nhập vào vận hành quốc tế v.v..., nghĩa là những sáo ngữ rất 'hay', nhưng không có gì thay đổi cả.

"Có nghĩa là những chức vụ ấy chỉ là những sự dàn xếp, thỏa thuận với nhau và tranh giành ảnh hưởng với nhau trong nội bộ mà thôi, trong khi người dân không có một tiếng nói nào cả và đó là điều chính mà tất cả mọi người hướng về Việt Nam đều quan tâm, có nghĩa là tất cả người dân đều phải có tiếng nói trong việc bầu bán Bộ Chính trị, hay Ban chấp hành Trung ương đảng lãnh đạo v.v... mà có ảnh hưởng đến họ.

"Ông Hoàng Ngọc Giao ở trên có nói một câu mà cá nhân tôi rất là buồn, khi ông nói 'đó là việc của đảng, đó là việc của nhà nước và chúng ta phải chấp nhận thôi', tôi cho rằng không có chuyện chấp nhận ở đây, người dân phải có tiếng nói của người dân, người dân phải có quyền quyết định những việc liên quan đời sống của họ.

"Chứ không phải chỉ có một số người 'già cỗi' và một số người đi theo một đảng duy nhất quyết định, đó là điều mà những người ở hải ngoại mà có quan tâm đến Việt Nam đều mong muốn ; rằng Việt Nam thay vì có một đảng, thay vì chỉ có tiếng nói của một đảng, thì phải có tiếng nói của nhiều đảng khác nhau. Xã hội nào cũng vậy, có sự cạnh tranh thì nó mới đưa đến những cái mới, những cái lợi cho người dân", nhà báo tự do Tường An nói với BBC.

Nguồn : BBC, 05/02/2021

***********************

Nguyễn Phú Trọng có phạm tội ‘không tố giác tội phạm’ khi cho người hối lộ ra về ?

Sáng 1/2/2021, tại cuộc họp báo thông tin về kết quả Đại hội 13, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam , ông Nguyễn Phú Trọng kể với báo chí rằng : "Có người hối lộ xách vali tiền đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương biếu xén, lấp liếm.

Tôi nói với cán bộ kiểm tra anh mở vali ra để xem là cái gì, mở ra thì thấy tiền, đô la. Tôi bảo giờ anh khóa lại, lập biên bản, anh ký vào đây, rồi anh xách vali về".

chinh7

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp báo ngày 1/2/2021.

Theo ông Trọng, việc đấu tranh tham nhũng khó khăn, phức tạp, nếu không có bản lĩnh, dũng khí, tình cảm chân chính thì không làm được.

Nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng bày tỏ quan điểm của mình với báo chí trong nước rằng, nhiệm vụ của những người đứng đầu là phải chọn được những cán bộ tử tế, còn nếu người đứng đầu là kẻ tham nhũng thì lại chọn quân cũng như thế.

Kẻ đem cả vali đôla đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương biếu xén vô liêm sỉ đến trắng trợn.

Đối với câu chuyện mà ông Trọng kể như vừa nêu, có người cho là ông Trọng kể ra để lấy điểm chứ sự thật không thể có chuyện đó.

Có người khẳng định chuyện này có thể xảy ra, vì nó đã từng xảy ra.

Vì sao lại có chuyện một người dám mang cả vali tiền đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương – cơ quan tham mưu tối cao của Đảng về vấn đề kiểm tra và kỷ luật trong Đảng – để hối lộ, trước mặt ông Tổng bí thư ?

Nhà báo Võ Văn Tạo nêu quan điểm của mình :

"Mặc dù nó có vẻ trắng trợn là đem đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, nhưng nó là thực tế chứ ông Trọng không dám bịa ra chuyện ấy đâu.

Bởi vì chắc chắn chuyện này nhiều người khác làm trong ủy ban cũng biết chứ không chỉ ông Trọng.

Nếu ổng bịa ra sẽ mất uy tín với thuộc hạ của ổng. Trước đây ông Lê Khả Phiêu cũng từng kể câu chuyện tương tự.

Là người từng làm công tác xét xử trong vai trò bồi thẩm đoàn khoảng chục năm, tôi thấy với sự việc như thế này mà ông Trọng và những người trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ yêu cầu người mang va li tiền đến để hối lộ ký vào biên bản chứ không thông báo để khởi tố, bắt giam.

Như vậy là có dấu hiệu vi phạm tội ‘không tố giác tội phạm’".

chinh8

Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

Tháng 5/2005, trong lần trả lời phỏng vấn truyền thông Nhà nước về tệ tham nhũng, hối lộ, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu cũng kể câu chuyện tương tự.

Ông cho biết, lúc ông còn làm thường trực Bộ Chính trị thì ông nhận thấy chuyện đưa hối lộ là tự nhiên, chuyện nhận là bình thường.

Riêng ông, đã có lúc người ta đưa hối lộ bằng cách để bó hoa có năm nghìn, mười nghìn đô la trên bàn rồi ra về.

Tuy vậy, ông chỉ gọi lên cảnh cáo, nhắc nhở bảo đem tiền về mà không làm lớn chuyện vì ông muốn giáo dục từ bên trong.

Ít nhất đã 15 năm trôi qua kể từ câu chuyện của ông Lê Khả Phiêu, nạn tham nhũng, hối lộ tại Việt Nam ngày càng trắng trợn hơn, mà không nói ra thì không ai biết, như câu chuyện ông Nguyễn Phú Trọng vừa kể.

Luật sư Đặng Đình Mạnh nói về tính pháp lý trong câu chuyện này :

"Tôi hy vọng đây chỉ là câu chuyện làm quà, tức là nói cho vui. Chứ nếu đây là câu chuyện thật thì có khá nhiều vấn đề phải được đặt ra.

Thứ nhất, nếu va li đó có số tiền là tiền đô có giá trị lớn thì chắc chắn người có hành vi hối lộ đó có thể chịu hình phạt tới mức tử hình chứ không phải chuyện đùa.

Đó rõ ràng là hành vi hối lộ và số tiền đó là tang vật của một vụ án. Tang vật đó phải được giữ lại và khi xét xử vụ án đó thì chắc chắn số tiền này phải bị tịch thu sung công quỹ.

Không có chuyện trả lại cho người ta xách về.

Thứ hai, nếu thật sự có cách xử lý lúc đó là lập biên bản rồi cho người ta cầm va li tiền về, thì những người biết việc này mà không tố giác hành vi này thì những người đó đều phải chịu tội. Đó là tội hình sự ‘không tố giác tội phạm’".

Sau khi câu chuyện có người đem vali tiền đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương hối lộ được chính ông Tổng Bí Thư Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng kể ra, người ta cho rằng ít nhất ông Trọng đã vi phạm pháp luật khi không tố giác tội phạm với bằng chứng hiển nhiên.

Theo pháp luật Việt Nam, không tố giác tội phạm được hiểu là hành vi không báo cho cơ quan có thẩm quyền về một trong các tội phạm mà mình biết rõ là đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện.

Người phạm tội ‘không tố giác tội phạm’ sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, được quy định tại Điều 390 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.

Tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét rằng, ông Trọng đem câu chuyện này ra kể với mục đích để khoe thành tích ‘trong sạch’ của mình, nhưng vô hình chung lại tự vạch ra chuyện mình không thực hiện luật pháp nghiêm minh.

Ông Nguyễn Quang A nói tiếp : "Ông Trọng đã nói ra cho toàn dân biết thì dân phải hỏi ông Trọng cái kẻ mang tiền đến hối lộ đó là ai và sẽ bị xử như thế nào.

Tức là bây giờ cơ quan công an và tòa án hay viện kiểm sát phải hỏi ông Trọng là tên mang một vali tiền đến hối lộ cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đó, là ai và phải khởi tố ngay kẻ hối lộ đó.

Đồng thời trừng trị những kẻ đã bao che hoặc ỉm đi chuyện này từ bấy đến giờ. Chắc kẻ hối lộ là quan chức cao quá của Đảng cộng sản nên ông Trọng không nói ra…"

Theo Luật sư Đặng Đình Mạnh, là người chứng kiến việc này thì ít nhất ông Trọng phải là nhân chứng của sự việc.

Luật sư Mạnh đặt câu hỏi, sau khi sự việc xảy ra như vậy thì cơ quan chức năng có xử lý hay không ?

Ông Trọng và những người chứng kiến có tố giác hành vi đó với cơ quan pháp luật hay không ?

Trong một xã hội pháp quyền, không một cá nhân, tổ chức nào được phép đứng trên pháp luật.

Pháp luật mỗi quốc gia cũng không thể đi ngược với thông lệ quốc tế.

Tuy vậy, ở Việt Nam, sự độc lập của ba nhánh quyền lực, gồm : lập pháp, hành pháp và tư pháp chỉ mang tính hình thức nên đã nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp và không minh bạch.

Ông Trọng được dư luận trông đợi sẽ về nghỉ hưu "khi mà cấp dưới hết tranh cãi với nhau đủ lâu để có thể đồng ý với nhau về cách thay thế ông tốt nhất nhằm gỡ thế bí nhân sự".

Trước Đại hội 13, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm trong một bài viết cho BBC nhận xét rằng người mà ông Trọng đang đi tìm "là chính ông", một chỉ dấu cho thấy sự bế tắc trong việc chuyển giao quyền lực ở thời điểm này.

"Chỉ có một mình Nguyễn Phú Trọng đang đi tìm một Nguyễn Phú Trọng và càng loay hoay tìm người kế vị, ông chỉ nhìn thấy chiếc bóng của mình", Tiến sĩ Liêm viết.

Tại cuộc họp báo, sau phiên bế mạc Đại hội Đảng XIII, vào sáng ngày 1/2, ông Nguyễn Phú Trọng cảm ơn báo chí chức mừng ông tái đắc cử chức vụ Tổng bí thư.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ trong cuộc họp báo ngày 1/2 rằng ông đã báo cáo về tuổi cao, sức khỏe không tốt lắm và xin nghỉ. Thế nhưng, Đại hội bầu, là đảng viên nên ông phải chấp hành.

Ông Trọng nhấn mạnh rằng "Tôi chỉ là một cá nhân. Làm tốt hay không là cả tập thể trên dưới một lòng". Ông Trọng khẳng định thêm rằng "Tôi sẽ cố gắng hết sức".

Nhà báo Võ Văn Tạo, vào tối ngày 1/2, từ Nha Trang lên tiếng với RFA rằng những chia sẻ của ông Nguyễn Phú Trọng về việc ông được bầu chọn vào nhiệm kỳ thứ 3 là "lời thanh minh thanh nga không hợp lý và không thuyết phục".

"Về công tác cán bộ, ông Trọng là Tổng bí thư thì ông phải trực tiếp lo về công tác tổ chức.

Công tác tổ chức bao giờ cũng do người đứng đầu của cấp ủy Đảng phải có bồi dưỡng nguồn, giới thiệu, phát hiện nguồn… mà nguồn đó phải được tập thể Đảng tín nhiệm.

Trước khi ông Trọng trở thành Tổng bí thư thì ông Trọng có hai nhiệm kỳ đứng đầu ở Quốc hội, tức là ông Trọng ở trong Bộ Chính trị khá lâu rồi thì ông không lạ gì về đội ngũ cán bộ dưới quyền. Thế thì tại sao lại không tìm được một hoặc người có khả năng thay thế lúc ông nghỉ ?

Bây giờ, nếu ông giải thích do Đại hội Đảng tín nhiệm ông thì điều đó có nghĩa là những người kế cận ông không được tín nhiệm. Tôi cho rằng điều đấy là rất dở".

Lý giải về điều ông Trọng cho rằng kết quả tốt là do tập thể, không phải do cá nhân, nhà báo Võ Văn Tạo nhận xét đây là thêm bằng chứng cho thấy việc tái đắc cử của ông Trọng càng không hợp lý.

"Thứ hai nữa, bình luận ở một góc độ khác, giả sử ông Trọng tạm coi là người có uy tín nhất ở trong Đảng đi chăng nữa thì vai trò của ông Trọng cũng không hẳn là không có ông thì việc điều hành của Đảng cộng sản Việt Nam không thể thực hiện được.

Điều này có thể liên hệ với ngày trước thì rõ ràng trong Ban Lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam có ông Hồ Chí Minh là Chủ tịch Đảng và ông Hồ Chí Minh được tín nhiệm cao hơn người khác về uy tín và tài năng.

Thế nhưng khi ông Hồ Chí Minh mất hồi năm 1969 thì công việc đấu tranh thống nhất đất nước vẫn thành công và kết thúc vào ngày 30/4/1975.

Đâu phải ông Hồ Chí Minh mất thì sự nghiệp cách mạng gãy giữa chừng. Vì thế, tôi cho rằng việc ông Trọng trụ lại là không hợp lý và cách giải thích đó cũng không thuyết phục".

chinh9

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, chiều 30/1.

Giáo sư Nguyễn Đình Cống, một nhà quan sát tình hình Việt Nam và theo dõi sát sao Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, trong cùng tối ngày 1/2 nói với RFA rằng ông khá là ngạc nhiên khi đón nhận thông tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3, vì có sự bất thường khi chiếu theo quy định trong điều lệ Đảng.

"Tại vì, tôi tưởng rằng người ta phải thay đổi, phải sửa điều lệ trước rồi mới để cho ông Trọng làm Tổng bí thư.

Ngạc nhiên là vì người ta không thay đổi điều lệ, mà người ta vẫn bầu ông Trọng làm Tổng bí thư như thường. Thế thì như vậy là vi phạm điều lệ.

Ông Trọng có thể tiếp tục làm Tổng bí thư sau khi thay đổi điều lệ, bỏ một câu ở Điều 17 quy định ‘tổng bí thư không làm quá hai nhiệm kỳ’.

Thế nhưng, người ta không đổi, không sửa điều lệ này mà vẫn cứ bầu ông Trọng làm Tổng bí thư.

Không hiểu ở đại hội, người ta nói như thế nào về việc này. Tôi thì nhận thấy rằng có điều gì đó rất lạ lùng".

Thu Thủy (tổng hợp)

Nguồn : Thoibao.de, 06/02/2021

Published in Diễn đàn

Thế hệ già ở Việt Nam không kết nối được với thế hệ mới

Nguyễn Phương Linh, VNTB, 07/02/2021

Những người cầm quyền trong đảng ngày càng trở nên không phù hợp với nhiều người không biết về vai trò thực sự của họ

nguoigia1

Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 tại Hà Nội ngày 26 tháng 1 : triển vọng phát triển của đất nước tùy thuộc vào nhiệm kỳ Tổng bí thư mới của ông © TTXVN / Reuters

Quốc tế ca, bài ca về cách mạng và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa cộng sản, mở đầu bằng những từ : "Vùng lên hỡi những nô lệ trên thế gian. Vùng lên những ai cực khổ bần hàn…".

Trước sự chứng kiến của gần 1.600 lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam trong lễ khai mạc đại hội đảng 5 năm một lần kết thúc vào ngày 1 tháng 2, không ai trong số họ tỏ ra đặc biệt nhiệt tình khi tiếp tục với câu hát "Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi…".

Ông Nguyễn Phú Trọng, 76 tuổi, được bầu lại làm Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ thứ ba hiếm hoi, trông xanh xao, giọng run lập cập trong một bài phát biểu kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

Mặc dù Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 này diễn ra suôn sẻ hơn lần trước, không có bất kỳ bất ngờ nào vào phút cuối, nhưng đại hội che lấp những thách thức hiện hữu đối với Đảng cộng sản Việt Nam.

Đằng sau những cánh cửa đóng kín, 1.600 đại biểu đó đã bầu ra ủy ban trung ương đầy quyền lực, với 200 thành viên. Ủy ban này lần lượt bầu ra Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định thực sự của Việt Nam. Bộ Chính trị hiện có 18 thành viên – mặc dù những con số này đã thay đổi trong những năm qua – một con số chẵn khiến cho cơ chế bỏ phiếu trở nên khó hiểu hơn.

Trong khi chính xác thì có một cuộc bỏ phiếu, nhưng trên thực tế, hầu hết các ủy viên Bộ Chính trị đã được các lãnh đạo cấp cao hiện tại và cựu lãnh đạo, những người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến chính trường Việt Nam sau nhiều cuộc đàm phán nội bộ và bí mật, với những cái tên được giới thiệu cho các đại biểu bỏ phiếu bù nhìn. Có 97 triệu người Việt Nam khác – trừ 1.600 người – chẳng có mấy tiếng nói trong việc lựa chọn lãnh đạo đất nước của mình.

Tuy nhiên, hệ thống của Đảng cộng sản Việt Nam được coi là dân chủ hơn của Đảng cộng sản Trung Quốc. Không giống như ở Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo cao nhất thường được lên kế hoạch trước 10 năm – hoặc hơn -, quyền lực ở Việt Nam ít nhất là có sự cạnh tranh. Hình thức tập trung dân chủ này – dân chủ đối với các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương – có tính bao trùm hơn một chút. Nhưng liệu Đảng cộng sản Việt Nam có thể tiếp tục nắm quyền trong nhiều thập kỷ mà không cần tự trẻ hóa như cách Trung Quốc đã làm ?

Tuổi trung bình của 18 ủy viên Bộ Chính trị mới của Việt Nam hiện là 63, cao nhất trong vòng 20 năm qua. Sự vắng mặt đáng chú ý là ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng 57 tuổi, tây học, với thành công trong việc điều hành phản ứng của Việt Nam đối với Covid-19 đã khiến ông trở thành anh hùng dân tộc trong mắt nhiều người. Là một trong số ít các nhà lãnh đạo hàng đầu nói được nhiều thứ tiếng, ông Đàm cũng là người được các nhà ngoại giao và nhà đầu tư nước ngoài yêu thích. Nhưng việc còn khá trẻ và có năng lực rõ ràng vẫn không đảm bảo khả năng được chọn vào Bộ Chính trị.

Triển vọng phát triển của đất nước có vẻ sẽ giống với việc ông Trọng là tổng bí thư, một vị trí quyền lực nhất trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Chừng nào đạt thu nhập trung bình và mức sống tiếp tục tăng, thì hầu hết mọi người có thể vẫn lạc quan về tương lai của đất nước, nhưng đồng thời vẫn duy trì cảm xúc lẫn lộn về hệ thống chính trị.

Trong mỗi kỳ đại hội, Đảng cộng sản Việt Nam luôn tuyên bố rằng số lượng đảng viên là cao nhất, điều này có thể đúng. Nhưng chỉ với khoảng 5% đảng viên Việt Nam, tuyên bố này không mấy liên quan đến công chúng nói chung và thậm chí ít được giới trẻ quan tâm hơn. Trở thành đảng viên có thể là cách duy nhất để thăng tiến trong bộ máy công quyền, hoặc tại một doanh nghiệp nhà nước. Ngày càng ít người trẻ xung phong gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam hoặc tỏ ra quan tâm đến đại hội đảng.

"Đảng được nhân dân ủng hộ hết lòng", ông Trọng nói tại đại hội tuần trước. Nhưng nhiều người hoàn toàn bối rối không biết làm thế nào để thậm chí thể hiện sự ủng hộ đối với đảng, chứ đừng nói đến việc làm điều đó bằng cả trái tim. Sự thật là nhiều thanh niên Việt Nam vẫn hoàn toàn không biết về sự tồn tại của Đảng cộng sản Việt Nam và những gì các nhà lãnh đạo của đảng làm.

Chiến dịch chống tham nhũng do ông Trọng lãnh đạo từ năm 2016 đã giúp nâng cao vị thế của chính ông ta và của Đảng cộng sản Việt Nam. Và trong khi mọi người luôn tin rằng tham nhũng là một vấn nạn, đặc biệt là ở cấp địa phương, chiến dịch [chống tham nhũng] tiết lộ rằng thậm chí ít nhất một ủy viên Bộ Chính trị và một số bộ trưởng cũng tham nhũng. Điều đó không chỉ làm tổn hại đến uy tín và tính chính danh của Đảng cộng sản Việt Nam mà còn làm tăng thêm nhận thức rộng rãi rằng tham nhũng không chỉ là vấn đề của địa phương mà là đặc hữu của toàn bộ hệ thống chính trị.

Ngoài ra, trong khi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là thước đo chính cho sự thành công của Đảng cộng sản Việt Nam, điều đó có thể tạo ra những thách thức khác vì hiện đại hóa có xu hướng làm cho người dân ít được tôn trọng hơn. Lo ngại chính của Đảng cộng sản Việt Nam sẽ là bất bình đẳng ngày càng tăng, hoặc sự gia tăng của các doanh nghiệp lớn vượt quá tầm kiểm soát của đảng. Tuy nhiên, quá trình thay đổi cơ bản diễn ra chậm chạp và được cân bằng nhờ tình cảm yêu nước và cam kết văn hóa đối với trật tự và hòa hợp. Điều đó có nghĩa là nhà nước không có khả năng bị buộc phải dân chủ hóa sớm.

Một yếu tố sẽ thực sự thách thức tính chính danh của Đảng cộng sản Việt Nam không phải là tham nhũng, kinh tế, sự chỉ trích của công chúng, cũng không phải là sự hung hăng đang gia tăng của Trung Quốc. Đây đều là những vấn đề mà Đảng cộng sản Việt Nam đã cho thấy rằng họ có thể xử lý tương đối tốt.

Nhiệm vụ trước mắt mà ông Trọng phải đối mặt trong 5 năm tới là làm thế nào để truyền đạt mâu thuẫn ý thức hệ cơ bản giữa phát triển kinh tế theo kiểu tư bản chủ nghĩa và sự kiểm soát hoàn toàn của đảng cho 97 triệu người dân Việt Nam – hơn 50% trong số họ dưới 35 tuổi – để chế ngự tình cảm của họ.

Nếu không, chế độ Đảng cộng sản Việt Nam sẽ giống như con mèo của Schrodinger, sống và chết cùng một lúc. Bất kể người dân Việt Nam nghĩ gì, đằng sau những cánh cửa đóng kín, 1.600 người cộng sản vẫn hát vang : "Đấu tranh này là trận cuối cùng… kết đoàn lại để ngày mai".

Nguyên tác : Vietnam's gray old men are losing touch with the new generation, Nikkei Asia Review, 07/02/2021

Khánh An dịch

Nguồn : VNTB, 07/02/2021

Nguyễn Phương Linh là nhà phân tích chính trị ở Singapore và là cựu nhà báo tại Hà Nội. 

**************************

Không có giới hạn nào dành cho Nguyễn Phú Trọng

Richard C. Paddock, VNTB, 07/02/2021

Nguyễn Phú Trọng, 76 tuổi, được bổ nhiệm vào nhiệm kỳ thứ ba khi các lãnh đạo đảng không thể đạt được sự đồng thuận về người kế nhiệm. Việc tái bổ nhiệm có thể đã khiến quá trình chuyển đổi sang lãnh đạo thực dụng hơn.

gioihan2

Theo điều lệ của Đảng cộng sản Việt Nam, người đứng đầu Đảng sẽ từ chức ở tuổi 65 hoặc sau hai nhiệm kỳ. Nhà lãnh đạo giáo điều của Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, sẽ không đủ tiêu chuẩn để tái bổ nhiệm nếu tính cả hai tiêu chuẩn.

Nhưng điều đó không ngăn đảng củng cố quyền cai trị khi kết thúc đại hội 5 năm một lần vào thứ Hai, trao cho ông nhiệm kỳ thứ ba trong nỗ lực xây dựng sự thống nhất và ngăn chặn những kẻ thách thức thực dụng hơn.

Ông Trọng, 76 tuổi, sức khỏe yếu sau 10 năm cầm quyền đảng, được tái bổ nhiệm làm tổng bí thư ở một trong vài chế độ độc tài cộng sản còn sót lại trên thế giới. Được biết đến với lập trường tư tưởng bảo thủ, ông Trọng luôn ưu tiên việc chống tham nhũng ở cấp cao, và ông đã chủ trì vào thời điểm tăng trưởng kinh tế bền vững và thành công quốc gia trong việc ngăn chặn covid-19.

Dưới sự lãnh đạo của ông, Việt Nam được kỳ vọng sẽ duy trì chính sách đối ngoại cân bằng lợi ích của Trung Quốc và Mỹ, đồng thời giữ sự kìm kẹp của đảng trong nước bằng cách tiếp tục trấn áp bất đồng chính kiến thông qua việc áp dụng các bản án tù dài hạn.

"Thông điệp quan trọng là đảng sẽ bám lấy quyền lực bằng mọi giá", Alexander Vuving, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye ở Honolulu cho biết. "Tôi không kỳ vọng sẽ có sự thay đổi lớn trong định hướng chính sách đối ngoại hay chính sách kinh tế của Việt Nam trong 5 năm tới".

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước gần 100 triệu dân và đã cầm quyền hơn 45 năm kể từ ngày đất nước thống nhất. Quyền lãnh đạo của nhà nước độc đảng được chia thành ba vị trí : Tổng Bí thư, chủ tịch nước giữ vai trò nguyên thủ quốc gia và thủ tướng điều hành chính phủ. Từ năm 2018, ông Trọng vừa là lãnh đạo đảng vừa là chủ tịch nước.

Đảng thúc đẩy một phiên bản của chủ nghĩa tư bản nhà nước đã đưa Việt Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế 2,91% vào năm ngoái bất chấp những cơn đại dịch nghiêm trọng. Con số này đã giảm so với hơn 7% trong hai năm trước đó nhưng là một trong những tốc độ tăng trưởng cao nhất trên thế giới.

Việt Nam là một trong những quốc gia thành công nhất trong việc ngăn chặn Covid, với việc kiểm soát chặt chẽ biên giới, đeo khẩu trang, truy tìm tiếp xúc và cách ly những người nhiễm bệnh. Trước khi bùng phát gần đây, đã gần hai tháng mà không phát hiện ra trường hợp lây truyền tại địa phương, và chỉ có 1.817 ca nhiễm và 35 trường hợp tử vong.

Một nghiên cứu mới của Viện Lowy độc lập ở Úc đã xếp Việt Nam đứng thứ hai trên thế giới sau New Zealand trong việc xử lý đại dịch trong 9 tháng đầu năm.

Việt Nam duy trì mối quan hệ bền chặt nhưng đôi khi có phần trắc trở với nước láng giềng cộng sản khổng lồ phương bắc hiện đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng ở Biển Đông. Các nhà phân tích dự đoán rằng quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc sẽ vẫn bền chặt nhưng Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực.

Việc trao cho ông Trọng nhiệm kỳ thứ ba 5 năm để xử lý những vấn đề này với tư cách là tổng bí thư có nghĩa là đi ngược lại quy định của đảng giới hạn ông trong hai nhiệm kỳ và miễn giới hạn tuổi cho ông lần thứ ba.

"Đảng muốn xây dựng một hình ảnh thống nhất, đoàn kết và sức mạnh để có thể ngăn chặn đấu đá nội bộ giữa các phe phái khác nhau, "ông Tường Vũ, chuyên gia về lịch sử và chính trị Việt Nam hiện đại tại Đại học Oregon cho biết.

Ông Trọng đại diện cho phe theo chủ nghĩa Mác-Lê-nin bảo thủ trong đảng, vốn đang chịu áp lực ngày càng tăng từ các nhà lãnh đạo Cộng sản thực dụng hơn của nhiều phe phái khác nhau.

Ông ta đã chọn một cấp dưới làm người kế vị của mình, nhưng đảng đã từ chối người được ông ta đề cử. Ông Trọng chọn ở lại làm tổng bí thư hơn là để lãnh đạo một phe đối địch lên nắm chức vụ cao nhất.

"Về cơ bản, nó cho tôi thấy sự thất bại của người đứng đầu đảng, "ông Vuving nói. "Ông ấy cần phải chuyển giao quyền lực cho một ứng cử viên bảo thủ khác, nhưng lựa chọn của ông ấy không được các thành viên Ủy ban Trung ương ưa chuộng".

Ông Vuving dự đoán rằng nhà lãnh đạo tiếp theo của Việt Nam sẽ ít học thuyết hơn ông Trọng, vì các nhà lãnh đạo của các phe phái thực dụng hơn trong các chức vụ cấp cao tiếp tục tranh giành để kế nhiệm ông.

"Ông ấy là người bảo thủ cuối cùng trở thành tổng bí thư, "ông Vuving nói và gọi ông Trọng là" một nhà lãnh đạo chuyển tiếp".

"Nó sẽ trở nên lỏng lẻo sau khi ông ấy ra đi, "ông Vuving nói.

Đại hội đảng kéo dài một tuần ở Hà Nội, một nghi thức được nhiều người mong đợi, đã kết thúc vào thứ Hai, sớm hơn một ngày, khi nhiều thành viên đi về để đối phó với đợt bùng phát covid mới ở vùng đông bắc Việt Nam.

Tình trạng bùng phát các ca bệnh mới, có thể có những bệnh nhân có các biến thể Anh và Nam Phi dễ lây lan hơn là nghiêm trọng nhất đối với Việt Nam. Trong bốn ngày qua, Việt nam đã 266 ca nhiễm mới.

Nhưng Việt Nam đã gặt hái được những lợi ích kinh tế từ thành công chung trong việc chống lại đại dịch. Việt Nam được hưởng lợi từ được hưởng lợi từ sự thay đổi trong sản xuất từ Trung Quốc sang các nước khác khi các công ty quốc tế lớn tìm cách đa dạng hóa hoạt động và tránh thuế quan của Mỹ. Foxconn, ví dụ, đang xây dựng một nhà máy trị giá 270 triệu đô la để lắp ráp điện thoại và máy tính xách tay của Apple tại Việt Nam.

"Mặc dù họ là một Đảng cộng sản, và rất bảo thủ theo chủ nghĩa Mác-Lênin, nhưng trong chính sách kinh tế, họ là một nhà toàn cầu hóa háo hức, "ông Vuving nói.

Chính phủ duy trì quyền lực một phần bằng cách áp đặt các án tù hà khắc đối với các nhà báo và nhà phản biện lên tiếng phản đối chính phủ. Trong những tháng trước đại hội đảng, chính phủ đã tiến hành một cuộc đàn áp khắc nghiệt.

Trong tháng Một, ba nhà báo – trong đó có Phạm Chí Dũng, người sáng lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam – bị kết án tù từ 11 đến 15 năm. Một nhà báo nổi tiếng khác, Phạm Đoan Trang, đã bị bắt vào tháng 10 với tội danh làm và phổ biến tuyên truyền. Bà ấy đối mặt với 20 năm tù.

Phil Robertson, phó giám đốc Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho biết ông đã thấy trước việc đàn áp quyền tự do ngôn luận không có hồi kết khi ông Trọng vẫn nắm quyền.

"Ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử có nghĩa là Đảng cộng sản cầm quyền đang tăng cường gấp đôi việc đàn áp những người ủng hộ dân chủ và nhân quyền lớn hơn ở Việt Nam, "ông nói. "Đại hội lần này cho thấy ít có khả năng cải cách chính trị ở Việt Nam ngày nay, Việt Nam tiếp tục là một trong những chính phủ độc tài nhất ở Đông Nam Á".

Ngoài việc giữ chức vụ Tổng Bí Thư, ông Trọng đảm nhận chức vụ Chủ tịch nước vào năm 2018 sau cái chết của chủ tịch đương nhiệm, đương nhiệm, Trần Đại Quang. Ông Trọng dự kiến sẽ từ chức chủ tịch nước vào cuối năm nay khi Quốc hội bù nhìn phê chuẩn các lãnh đạo chính phủ hàng đầu mới do đảng lựa chọn.

Theo kịch bản đó, thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Xuân Phúc, 66 tuổi, mất chức tổng bí thư, sẽ trở thành chủ tịch nước, một chức vụ cao hơn nhưng ít quyền lực hơn thủ tướng.

Ông Phúc, người được coi là thực dụng hơn ông Trọng, đã lập hồ sơ phần lớn thành công nhưng không thể thu thập đủ sự hỗ trợ một phần vì ông đến từ miền Nam Việt Nam. Người miền Bắc từ lâu đã thống trị các vị trí lãnh đạo cao nhất.

Tuy nhiên, ông Trọng có vẻ đi lại khó khăn và được cho là đã bị đột quỵ đọc một diễn văn 75 phút vào ngày khai mạc đại hộica ngợi sự phát triển kinh tế và việc kiểm soát covid-19.

Không có quy trình chính thức nào để bổ nhiệm ông ấy nếu ông ấy rời nhiệm sở trước khi nhiệm kỳ 5 năm của mình kết thúc, nhưng Ủy ban Trung ương dự kiến sẽ chọn một tổng bí thư mới trong số các lãnh đạo cấp cao.

"Điều đó có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng vì tất cả những bất ổn xung quanh tình hình đó ", ông Vũ nói.

Richard C. Paddock

Nguyên tác : Term Limits ? Not for Vietnam’s Hard-Line Communist Leader, The New York Times, 01/02/2021

Khánh An dịch

Nguồn : VNTB, 07/02/2021

******************

Những luồng ý kiến về việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhiệm kỳ Tổng bí thư thứ ba

Nguyễn Vũ Bình, RFA, 05/02/2021

Đại hội XIII của đảng cộng sản đã hạ màn, kết quả không có gì khác với những thông tin đã được đồn đoán từ trước khi đại hội khai mạc. Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba chức danh Tổng bí thư của đảng. Tâm sự trong ngày đăng quang, ông Trọng chia sẻ : "Bản thân tôi không được khoẻ lắm, tuổi cũng cao, tôi cũng xin nghỉ rồi nhưng Đại hội bầu vẫn phải làm. Mình là đảng viên thì phải chấp hành, tôi sẽ cố gắng hết sức. Một cá nhân có vai trò quan trọng nhưng cũng chỉ là một cá nhân thôi. Làm được hay không phải là tập thể, phải đoàn kết thống nhất, trên dưới một lòng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thống nhất" - Báo Thanh Niên Online ngày 01/2/2021.

nhiemky1

Ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba chức danh Tổng bí thư của đảng.

Việc phản biện và vạch ra sự ngụy biện của ông Tổng bí thư quá đơn giản. Điều lệ của đảng cộng sản, do chính ông Nguyễn Phú Trọng tham gia xây dựng, và biểu quyết có hai điều rất rõ ràng. Điều 17 : Đồng chí Tổng bí thư giữ chức vụ Tổng bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ; Điều 47 : Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ đảng. Như vậy đại hội bầu ông Nguyễn Phú Trọng là sai điều lệ. Là Tổng bí thư, Ông có thể không chấp nhận việc đại hội bầu và yêu cầu giữ đúng điều lệ đảng. Đó mới là người đảng viên chấp hành đúng, đầy đủ quy định, điều lệ của đảng.

Tuy nhiên, cũng không có nhiều người thắc mắc về chuyện này lắm, bởi người ta cũng đã hiểu. Có nhiều chuyện tày trời, đảng còn vi phạm được, huống hồ một vài điều ghi trên giấy, mặc dù đó là điều lệ đảng. Thậm chí, người ta còn nói rằng, đã có điều gì đảng không vi phạm chưa ? Và tại sao lại không vi phạm được điều lệ đảng ? Như vậy, với vài lập luận đơn giản, không còn ai thắc mắc về chuyện này nữa, coi đó là điều bình thường.

Nhưng đánh giá, nhìn nhận của người dân, của dư luận về việc ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba lại không đồng nhất và đương nhiên nữa. Ít nhất có ba luồng ý kiến về việc này.

Luồng ý kiến thứ nhất, rất thất vọng về ông Trọng. Với việc đương kim Tổng bí thư, người có trách nhiệm cao nhất về giữ gìn uy tín, nguyên tắc của đảng nhưng ông lại là người phá vỡ điều lệ đảng. Không chỉ phá vỡ một việc, mà là hai việc liên tiếp. Là người đặc biệt quá tuổi quy định (bộ chính trị dưới 65 tuổi) ở lại bộ chính trị, sau đó là việc giữ chức vụ Tổng bí thư quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Những người có luồng ý kiến này, thực chất rất muốn tôn sùng ông Nguyễn Phú Trọng qua công cuộc chống tham nhũng, "đốt lò" nhưng họ cũng còn chút hiểu biết và liêm sỉ để không a dua, a tòng trong việc ông này phá vỡ cả điều lệ đảng để giữ ghế cho bản thân.

Luồng ý kiến thứ hai, rất vui mừng vì việc ông Trọng "được bầu" tái cử nhiệm kỳ thứ ba Tổng bí thư. Đối với những người này, việc ông Trọng ở lại quan trọng nhất sẽ giúp cho công cuộc đốt lò được duy trì ; ông là người khá liêm khiết ; ông ở lại sẽ giúp duy trì sự ổn định và chưa có người nào khả dĩ có thể thay thế ông Trọng… Những người có ý kiến này thường nhìn nhận chưa đầy đủ, chuẩn xác về công cuộc chống tham nhũng. Họ mới chỉ nhìn thấy việc một số không nhỏ quan chức tham nhũng bị phát hiện, khởi tố, ngăn chặn mà chưa nhìn thấy nguyên nhân gốc rễ tham nhũng của chế độ. Họ cũng chưa nhìn thấy việc chống tham nhũng cũng đồng thời là việc tập hợp, kéo bè kéo cánh và thanh trừng đối thủ trong đảng. Nhưng quan trọng hơn cả, họ là những người ủng hộ việc phá vỡ nguyên tắc, coi thường nguyên tắc, điều lệ của một tổ chức cũng tức là ủng hộ cho sự vô trật tự, cá lớn nuốt cá bé, sự hỗn loạn xã hội là cơ sở duy trì chế độ độc tài toàn trị.

Cả hai luồng ý kiến này thường là những người đang trong hệ thống, hưởng lợi từ hệ thống hoặc có quan tâm tới tình hình xã hội nhưng có hiểu biết hạn chế. Tuy vậy, cũng có một số người đang tham gia phản biện xã hội, hoặc đấu tranh dân chủ nhưng lại có ý kiến ở một trong hai luồng ý kiến nêu trên.

Luồng ý kiến thứ ba, những người phản biện và đấu tranh dân chủ có quan điểm triệt để. Họ nhìn nhận sự việc với con mắt tìm hiểu về đối tượng đang thống trị nhân dân để ít nhất hiểu thêm trạng thái của một tổ chức cai trị hiện hành. Đối với họ, ông nào làm chức danh gì không quan trọng do đường lối cai trị không hề thay đổi, việc đàn áp, khủng bố trắng người yêu nước cũng không hề thuyên giảm. Hàng trăm km đường ở huyện miền núi giáp biên không được trải nhựa, người dân và con trẻ đến trường vô vàn khổ sở nhưng vẫn chi hàng ngàn tỷ đồng xây dựng tượng đài. Hàng triệu người bị lũ lụt miền Trung không hề có phương tiện cứu hộ, được cứu trợ mấy tấn mì ăn liền trong khi tổ chức đại hội, chi phí tới hàng ngàn tỷ đồng… Việc chống dịch đưa những người đưa đi cách ly chỉ đơn giản đưa tới một nơi khác khoanh vùng riêng biệt, nội bất xuất ngoại bất nhập trong khi không hề có một sự chuẩn bị nào cho cuộc sống của họ. Người trồng đào Tết mất cả tỷ đồng vì không thể đưa cây đào ra khỏi địa phương đang khoanh vùng dập dịch…

Tuy nhiên, thông qua việc phá vỡ điều lệ đảng để duy trì quyền lực của ông Tổng bí thư, mà toàn đảng phải chấp nhận việc đó, những người phản biện cũng đã thấy được một vài điều. Trước hết, đó là quyền lực, thủ đoạn của ông Nguyễn Phú Trọng quả là ghê gớm. Người bị đột quỵ vài lần, đi lại khó khăn nhưng vẫn kiểm soát và khống chế được tình hình. Sự xuống cấp nghiêm trọng của các đảng viên ưu tú (dự đại hội đảng toàn quốc) khi chấp nhận nhóm lãnh đạo phá vỡ nguyên tắc, điều lệ đảng mà không có ý kiến, không có sự phản đối. Sự trơ trẽn tuyệt đối, thách thức của lãnh đạo trước toàn đảng, trước dư luận và nhân dân khi công khai phá vỡ các nguyên tắc, điều lệ do chính tổ chức mình đề ra. Toàn bộ sự việc này có ý nghĩa rằng, đảng giờ đây không cần che giấu, không cần tô son điểm phấn như trước đây nữa, sự thống trị được khẳng định công khai. Nhóm lãnh đạo vừa thống trị trong đảng, vừa lãnh đạo đảng thống trị nhân dân.

Hà Nội, ngày 05/2/2021

Nguyễn Vũ Bình

Nguồn : RFA, 05/02/2021 (nguyenvubinh's blog)

Published in Diễn đàn

Đại hội 13 vừa bế mạc ngày 01/02/2021 ở Hà Nội. Ông Nguyễn Phú Trọng 77 tuổi, đã giữ cương vị Tổng bí thư hai nhiệm kỳ khoá 11 và 12, lại tái đắc cử cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Báo chí nhà nước bình luận và ca ngợi ông là lãnh đạo "đặc biệt". Ông là "đặc biệt" không phải chỉ vì ông là một trong 10 "trường hợp đặc biệt" quá tuổi và quá hai nhiệm kỳ theo quy định của đảng, mà trên quan điểm nghiên cứu thể chế việc ông tái đắc cử lần thứ 3 với cương vị lãnh đạo tối cao của Đảng là là hệ quả tất yếu từ bối cảnh trong nước và quốc tế.

trong1

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại họp báo kết thúc Đại hội 13 ở Hà Nội hôm 1/2/2021 - Reuters

Bài viết lý giải rõ hơn thực chất của sự kiện nhằm gợi mở suy đoán về chính sách toàn trị của Đảng và việc điều hành nền kinh tế trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường.

Bộ máy tập trung quyền lực đảng

Đại hội 13 đã quyết định dàn lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng với 200 uỷ viên trung ương với 18 uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 19 uỷ viên Ban kiểm tra trung ương. Cơ cấu Ban Chấp hành trung ương bao gồm phần lớn là các Bí thư, Phó bí thư tỉnh, thành với 37%, số uỷ viên trung ương là quân đội, công an chiếm 15%, còn lại chủ yếu là các lãnh đạo chuyên trách đảng như Uỷ ban kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Nội chính… Số uỷ viên trung ương "kỹ trị" là chiếm thiểu số với hai Phó thủ tướng, năm Bộ trưởng và tương đương như Thống đốc ngân hàng.

Cơ cấu bộ máy như trên phản ánh quá trình sàng lọc cán bộ "thận trọng" trong quá trình chỉnh đốn đảng và chống tham nhũng, dường như ưu thế thuộc về các lãnh đạo đảng và lực lượng vũ trang phục vụ cho việc tập trung quyền lực đảng thay vì những lãnh đạo "kỹ trị". Trước Đại hội 13 một số động thái như luân chuyển cán bộ theo quy hoạch như ông Lê Minh Hưng từ vị trí Thống đốc ngân hàng nhà nước sang Chánh văn phòng trung ương. Ngoài ra, sự nghiệp chính trị cũng khép lại với hai nhân vật kỹ trị, uỷ viên Bộ chính trị khoá 12 là ông Hoàng Trung Hải, nguyên Phó thủ tướng và ông Nguyễn Văn Bình, nguyên Thống đốc ngân hàng trong nhiệm kỳ khoá 11 khi "bất ngờ" bị kỷ luật cảnh cáo.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với "kinh nghiệm chính trị" luôn "cảnh giác" với các hiện tượng các lãnh đạo kỹ trị, có quyền và "gần tiền" với khả năng cao về "tự diễn biến, tự chuyển hoá". Chính phủ của nhiệm kỳ 13 sẽ có thay đổi nhiều nhất về nhân sự và, theo quy hoạch, đương kim Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính sẽ giữ chức vụ Thủ tướng.

Giải pháp tình thế ?

Có ý kiến cho rằng việc tái đắc cử Tổng bí thư nhiệm kỳ thứ 3 là "giải pháp tình thế". Những tin rò rỉ từ nội bộ đảng rằng nguyên Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng được giới thiệu cho vị trị này, nhưng không nhận được đồng thuận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành trung ương khoá 12 có thể là một căn cứ cho suy luận trên.

Tuy nhiên, xét về bản chất chế độ đảng cộng sản toàn trị các lãnh tụ trong mọi tình huống phải tuân theo quy tắc tối thượng của chủ nghĩa tập thể, họ sẵn sàng làm mọi việc để thể hiện sự "trung thành với đảng", cá nhân họ chỉ là phương tiện phục vụ cho những mục tiêu, lý tưởng của đảng… Và để đạt được những điều đó với mong muốn tổ chức đời sống xã hội theo một kế hoạch duy nhất họ cần phải có quyền lực, khát khao tạo ra quyền lực và thành công của họ phụ thuộc vào mức độ quyền lực mà họ giành được.

Trong buổi họp báo sau bế mạc Đại hội 13, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã "chia sẻ" rằng ông "không được khỏe lắm, tuổi cũng cao, cũng xin nghỉ rồi, thế nhưng Đại hội bầu thì vẫn phải làm, vì nhiệm vụ đảng viên phải chấp hành…". Trong một tình huống khác, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 13 tháng 10/2012 khi thừa nhận sai lầm trong quản lý kinh tế đã dẫn tới các vấn đề nghiêm trọng của nền kinh tế Việt Nam, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu "xin lỗi với tư cách người đứng đầu Chính phủ", nhưng ông nói rằng hơn 50 năm theo Đảng, ông không "xin" ân huệ và luôn chấp hành, thực hiện nhiệm vụ được Đảng phân công …

Bởi vậy, nếu nhìn bề ngoài dễ suy diễn là "giải pháp tình thế", tuy nhiên về bản chất chế độ, đối với các lãnh đạo quyền lực luôn là mục đích tự thân, tiếp tục nắm giữ để thực hiện những chính sách còn dang dở là xứ mệnh của đảng.

Bối cảnh "đặc biệt"

"Những trường hợp đặc biệt" nảy sinh trong bối cảnh "đặc biệt". Trước hết, đại dịch Covid-19, đối với các nước phương Tây, khiến cho dân chúng "bất mãn" với chính phủ thụ động vì các thủ tục dân chủ rắc rối. Ngược lại, đối với các quốc gia như Việt Nam chế độ toàn trị đã thể hiện hành động "quyết đoán", sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và "sự vào cuộc"của cả hệ thống chính trị cho nên công tác phòng, chống dịch đã đạt hiệu quả với chi phí thấp khi đặt lợi ích cộng đồng lên trên tự do cá nhân. Ngoài ra, chính sách thực dụng cũng là yếu tố góp phần vào thành tích thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch vừa đạt tăng trưởng kinh tế cao tương đối so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đảng đã tận dụng cơ hội này để duy trì tính chính danh, đẩy mạnh tuyên truyền về ưu thế của chế độ toàn trị, rằng người lãnh đạo có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân và, rằng họ sẽ thực hiện được các điều mong muốn "cao đẹp" khác, thậm chí ước mơ về xã hội chủ nghĩa.

Tiếp đến, việc Đảng thúc đẩy chiến dịch chống tham nhũng "không vùng cấm" hướng tới hai mục đích đã bước đầu đạt kết quả mong muốn. Một mặt, nó phần nào làm giảm đi nỗi bức xúc của người dân trước tình trạng tham nhũng nghiêm trọng của bộ máy quan chức đặc quyền đặc lợi và, mặt khác nhằm loại bỏ những phần tử "tự diễn biến, tự chuyển hoá", mầm mống phân rã quyền lực tập trung, đã được tích tụ và bùng phát trong nhiệm kỳ khoá 11.

Chống tham nhũng đã trở thành công cụ hữu hiệu tập trung quyền lực qua chỉnh đốn nội bộ đảng, nhưng cũng là cuộc chiến thách thức bởi bộ phận không nhỏ quan chức suy thoái, biến chất vẫn còn "ẩn mình" trong hệ thống chính trị. Họ nắm trong tay quyền, tiền, tài sản công và luôn có xu hướng trục lợi khi có cơ hội trong điều kiện "lồng thể chế" để kiểm soát quyền lực đang xây dựng một cách thụ động vì nhiều vướng mắc, đặc biệt đụng chạm đến bản chất chế độ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khi trả lời báo chí sau lễ bế mạc Đại hội 13 về chống tham nhũng đã khẳng định đây là "cuộc đấu tranh còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt. Vừa qua mới là hạn chế nó, ngăn ngừa một bước. Còn tiền, còn chức, còn quyền, nếu người ta không tu dưỡng, rèn luyện thì còn xảy ra tham nhũng". Một nhiệm kỳ 5 năm là không đủ để khắc phục khủng hoảng chế độ.

Bối cảnh "đặc biệt" không những đòi hỏi một chế độ "mạnh mẽ, độc đoán", mà còn cần người cầm đầu "đặc biệt" bản lĩnh, quyết đoán, dũng cảm "cưa một cành mọt, sâu để cứu cả cái cây". Với tình trạng "giao động" của đa số quan chức trước chủ trương chỉnh đốn đảng thì câu hỏi là ai đủ dũng khí, đức và tài để nhận trách nhiệm nặng nề tiếp tục chiến dịch chống tham nhũng đang dang dở sẽ khó có câu trả lời. Bởi vậy, việc uỷ thác "nhất trí cao" đối với vị lãnh đạo "đặc biệt" là hệ quả tất yếu. Tổng bí thư nhiệm kỳ 13 là người lãnh đạo "đặc biệt" như thế, cho nên việc tìm kiếm người kế vị ông sẽ trở nên khó khăn và khó đoán.

Các nhà phân tích chính trị Việt Nam đang theo dõi việc sắp xếp nhân sự khoá 13, sự thay đổi về chính sách đối nội cũng như đối ngoại và việc thực thi chúng dưới sự lãnh đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tin rằng chiến dịch "đốt lò" sẽ tiếp tục, tuy nhiên có hai vấn đề lo ngại đang được đặt ra rằng bộ máy đảng tập trung quyền lực cao có ảnh hưởng như thế nào đến, một là, việc điều hành nền kinh tế thị trường và, hai là, quá trình chuyển đổi dân chủ ở Việt Nam.

Phạm Quý Thọ

Nguồn : RFA, 03/02/2021

Published in Diễn đàn
mardi, 02 février 2021 18:17

Ông Trọng tìm bóng của mình

Đại hội 13 đã kết thúc. Ông Trọng tiếp tục giữ ghế Tổng bí thư. Điều trước tiên có thể nói là việc ông tiếp tục giữ được chiếc ghế này không phải do uy tín của ông hay người ta yêu quý gì ông, chỉ đơn giản là ông là một nhân tài. Tài của ông vượt hơn hẳn thiên hạ. Không một trục trặc nào xảy ra. Bầu Tổng bí thư chỉ một lần là xong. Đại hội còn dư thời gian, về sớm trước kế hoạch một ngày. Dàn nhạc diễn đúng ý ông.

trong0

Ông ở lại, vì thứ nhất, người mà ông chọn thay ông chưa đủ "cứng", chưa đủ "già" và chưa "chín". Nghĩa là còn cần một thời gian để "chín". Điều này có nguồn gốc sâu xa ngay từ năm 2016, bắt đầu nhiệm kỳ hai của ông, cái nhiệm kỳ mà ông trụ lại được nhờ lời hứa sẽ rút lui sau hai năm. Nhưng người được quy hoạch tiếp quản chiếc ghế của ông là ông Đinh Thế Huynh, chủ tịch Hội đồng lý luận, Tiến sĩ ngành báo chí Đại học Tổng hợp Moskva, cựu Tổng biên tập báo Nhân Dân, một người miền Bắc gốc Nam Định, sau chuyến đi Mỹ đột xuất gặp John Kerry tháng 10/2016, bất ngờ bị "trật ray" từ Hội nghi trung ương 5/XII và lập tức bị bệnh cho đến bây giờ. Tiếp đó đến chuyện Võ Văn Thưởng được cài vào Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh bị Lê Thanh Hải đánh bật ra, quay trở ra Trung ương. Ông Trọng giao cho Thưởng làm Trưởng ban Tuyên giáo có ý định gửi gắm "tre già măng mọc". Nhưng ông Thưởng ngay lập tức phạm lỗi khi tuyên bố"chúng ta không sợ đối thoại, chúng ta sẵn sàng đối thoaị với những người bất đồng chính kiến, vì bất cứ một chân lý nào cũng cần được cọ sát thông qua đối thoại. Ban bí thư sẽ có hướng dẫn". Ông Thưởng sau đó cũng có một thười gian "nghỉ ngơi" tại Phú Quốc để tự ngẫm, hay tự "tĩnh trí".

Hai sự cố này tạo ra sự đứt đoạn giữa ông Trọng và thế hệ kế tiếp. Giữa ông và thế hệ kế cận có một quãng cách xa. Võ Văn Thưởng lọt vào mắt ông, sẽ là tre, nhưng vẫn chỉ là măng, chưa đủ cứng. Còn phải thử thách, bồi dưỡng và uốn nắn.

Vương Đình Huệ xuất hiện như một nhân tố không đầy đủ. Ông Huệ không có một chút đào tạo lý luận chính trị. Toàn bộ sở học cơ bản và kinh nghiệm nghề nghiệp của ông Huệ chỉ xoay quanh mảng Kế toán, Tài chính. Ông chưa có cơ hội nào được chứng tỏ năng lực lý luận của mình. Lý thuyết chủ nghĩa Mác và lý luận về xây dựng đảng vẫn còn là vùng chưa sáng tỏ.

Lý do thứ hai khiến ông Trọng chưa thể nghỉ, là việc ông Vương Đình Huệ chưa có thời gian để kinh qua các giai đoạn tu nghiệp. Ông phải từng là bí thư, đứng đầu một tỉnh, và để tránh tiếng Tổng bí thư chỉ do Đảng cử, đảng bầu, không có được sự thừa nhận của đại diện quốc dân. Ông Huệ nhất định phải kinh qua bước làm chủ tịch quốc Hội. Như vậy, ông Huệ phải trở thành bí thư Hà Nội. Ông Hoàng Trung Hải, đột ngột được nhắc tới khuyết điểm của nhiều năm trước, một khuyết điểm nhỏ trong hàng chục tội nghiêm trọng khác gắn với chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng đủ để rút khỏi chân bí thư Hà Nội, nhường chỗ cho Vương Đình Huệ. Và chuyện ông Huệ sẽ được bầu làm Chủ tịch quốc Hội chỉ là việc thủ tục, và cũng chỉ làm cho có lệ, nghĩa là không phải cả nhiệm kỳ, để khi ứng cử chức Tổng bí thư, ông phải vẫn còn dưới 65 tuổi. Như vậy ông Trọng sẽ phải xin nghỉ hưu vào giữa nhiệm kỳ, và Trung ương sẽ họp đột xuất bầu Tổng bí thư Huệ vào cuối năm 2022, đầu năm 2023. Chiếc ghế Chủ tịch quốc hội vốn được dọn sẵn cho bà Trương Thị Mai, không phải cho ông Huệ sẽ là chỗ ngồi tạm hai năm.

Nhưng rõ ràng giải pháp Vương Đình Huệ hoàn toàn không như ý ông Trọng. Nghĩa là công cuộc tìm bóng của mình phải chịu nhận thất bại. Hồn của ông Trọng là sự bất di bất dịch của chủ nghĩa Mác. Con đường của cách mạng Việt Nam là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Nền tảng tư tưởng bất biến đổi của nó là chủ nghĩa Mác vận dụng vào thực tế thời đại. Nền tảng của xã hội cộng sản là nền sản xuất đại công nghiệp. Quan hệ sản xuất của nền đại công nghiệp là sở hữu toàn dân. Trong nền sản xuất đại công nghiệp cộng sản chủ nghĩa không có giai cấp tư sản, không có doanh nghiệp tư nhân. Điều này chưa có trong nền tảng tư tưởng của ông Huệ. Ông Huệ chỉ mới có lòng trung thành bản năng.

Một kinh nghiệm thực tế là những nhân tố trưởng thành từ hoạt động chính phủ đều gắn với cuộc sống thực tế và dần bị thuyết phục bởi công thức "Kinh tế thị trường + Dân chủ xã hội". Nếu cứ tiếp tục từ nguồn nhân sự chính phủ, ảnh hưởng của đảng sẽ giảm và con đường phát triển của Việt Nam sẽ xa rời chủ nghĩa giáo điều truyền thống.

Mâu thuẫn giữa hai phe, chuyên trách đảng và bộ máy chính phủ vẫn là mâu thuẫn thâm căn, truyền kiếp. Đảng lãnh đạo toàn diện, đảng quyết định tất cả. Nhưng, tính đảng phản lại các quy tắc kinh tế, không có ích gì cho phát triển kinh tế, xã hội. Bên lãnh đạo và quyết định tất cả thì chỉ có lương, trong khi bên chính phủ, ngoài lương còn có rất nhiều "bổng lộc ".

Cắt đứt mạch kế cận của phe chính phủ bằng cách ép ông Trương Hòa Bình, một trung tướng công an, chưa bao giời làm kinh tế xuống chiếm chỗ Thường trực chính phủ là chặn đứng vai trò kế cận của hàng ngũ phó thủ tướng, trong đó phải kể đến vai trò của Phạm Bình Minh, với thành tích to lớn liên tục nhiều năm. Nhưng ông Minh bị ám chỉ thân phương Tây, một mặt do mối quan hệ giữa ông bố cựu bộ trưởng ngoại giao với Đảng cộng sản Trung Quốc, một mặt là các thành công của ông trong việc phát triển quan hệ thân thiện với thế giới phương Tây.

Đây là thủ đoạn thâm hiểm của Trọng, tạọ chỗ trống trong hệ thống kế cận thủ tướng, nhằm đưa người của phe đảng mình vào thay thế. Ông Phạm Minh Chính được sử dụng cho mưu đồ này. Ông Chính có mối quan hệ thân thiện và chặt chẽ với chính quyền Quảng Châu khi còn làm Bí thư Quảng Ninh. Đặc biệt khi ông giữ chức Phó Ban chỉ đạo Đặc khu kinh tế, bao gồm cả khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, ông đã chịu ảnh hưởng và sự trợ giúp rất đắc lực của Hội đồng tư vấn đặc khu kinh tế Thâm Quyến và 1,7 tỷ đôla viện trợ phát triển Hạ tầng Đặc khu Vân Đồn từ chính quyền tỉnh Quảng Đông. Rất có thể những mưu toan này do Sứ quán Trung Quốc chỉ đạo hay gợi ý. Vì Trung Quốc biết rất rõ sẽ không có gì tệ hơn, nếu vị trí Thủ tướng lọt vào tay Phạm Bình Minh, và ghế Tổng bí thư rơi vào tay Nguyễn Xuân Phúc.

Máu danh vọng chưa bao giời nguôi hay giảm trong người ông Trọng. Tất cả những gì thu được dù do chính phủ chỉ đạo trực tiếp phải được coi là kết quả của lãnh đạo sáng suốt của đảng. Trong lịch sử, chưa bao giờ có chuyện Tổng bí thư dự giao ban chính phủ, nhưng đã xảy ra hai lần trong nhiệm kỳ của ông Trọng, ngày 28/12/2017 và ngày 28/12/2020. Để ông Phúc biết không được phép qua mặt ông và để thiên hạ thấy rõ Chính phủ cũng do ông chỉ đạo. Nguyên tắc "đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", nhằm ngăn chặn sự dẫm đạp lên nhau giữa Đảng và Nhà nước đã bị ông Trọng gạt bỏ. Mỗi lần đọc báo cáo, ông Phúc đều không quên nhấn mạnh "sự quan tâm và chỉ đạo trực tiếp của cá nhân đồng chí Tổng bí thư".

Ông Phúc có thể đã bị ép lên Chủ tịch nước, mặc dù tất cả đều thấy rõ, nếu không trúng vị trí Tổng bí thư để đảm bảo thúc đẩy mọi thứ, việc hết sức quan trọng đối với sự phát triển tiếp tục của Việt Nam cần một nhiệm kỳ Thủ tướng nữa của ông Phúc. Nhưng không, ông Trọng không thế đủ sức để tiếp tục kiểm soát toàn bộ hệ thống thêm 5 năm nữa. Phe đảng phải chiếm được ghế Thủ tướng khi ông còn tại vị, dưới sự chứng kiến trực tiếp của ông. Phạm Minh Chính là một gợi ý của Trung Quốc. Nếu ông Phúc làm Tổng bí tư và ông Phạm Bình Minh làm thủ rướng, Việt Nam sẽ ngả hẳn sang phương Tây, sẽ dân chủ hóa xã hội và sẽ chống lại Trung Quốc. Với ông Chính, sẽ có một chính sách thân thiện hơn xuôi chiều hơn với Trung Quốc, và tất nhiên, chủ quyền Biển Đông sẽ thu hẹp hơn. 

Dưới thời cầm quyền của ông Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam đã ba lần lùi khi đối mặt với các mối đe dọa và áp lực của Trung Quốc trong các tranh chấp ở Biển Đông. Vào tháng 3 năm 2018, Việt Nam đã rút hơp đồng thăm dò dầu khí với Repsol của Tây Ban Nha tại khu vực Bãi Tư Chính. Vào năm 2019, sau cuộc đối đầu kéo dài 4 tháng tại lô Phong lan đỏ do Tập đoàn dầu khí của Nga Rosneft điều hành, Việt Nam đã hủy hợp đồng khảo sát với Tập đoàn Noble. Việt Nam đã hầu như không còn tiếp tục thăm dò dầu khí ở khu vực này nữa. Từ bỏ chủ quyền cho Trung Quốc, ông Trọng đã tiếp tục chấp nhận thua thiệt lợi ích quốc gia cho lợi ích phe phái.

Đừng bao giờ nghĩ ông Trọng không phải là người tham vọng. Phó tiến sĩ xây dựng đảng, Đại học Moskva, ông Trọng đã âm thầm nhiều năm cho vị trí Tổng bí thư. Và khi đã nắm được vị trí Tổng bí thư, ông phải chứng minh được rằng, tất cả phải do đảng lãnh đạo. Có nghĩa là do ông lãnh đạo. Không có chỗ nào trong hệ thống, nếu có thành tích, nằm ngoài sự sáng suốt của đảng. Không một ai được quyền cho phép không thừa nhận điều đó. Ông chưa chết thì tất cả phải do đảng (do ông) quyết định. Vị trí Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội hay Chủ tịch nước phải do đảng (tức là ông) sắp xếp. Ông Chính phải thay ông Phúc vì đảng/(ông) muốn như vậy.

Đừng bao giờ ảo tưởng sự tử tế của ông Trọng. Hai nhiệm kỳ Tổng bí thư, dưới tay ông, Nguyễn Tấn Dũng, Bố già của Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, Trầm Bê, Nguyễn Văn Bình, đã phải chịu bó gối về vườn làm người tử tế. Lê Thanh Hải hai mươi năm cát cứ, độc chiếm Sài Gòn bất khả xâm phạm, bị đánh bật ra khỏi hang ổ Mafia Thanh niên xung phong. Không phải là đa mưu túc trí, không phải là nham hiểm máu lạnh, không tàn tộc đúng lúc, không làm được những việc tày đình đó. Nếu hình dung cái chết bất đắc kỳ tử của thứ trưởng bộ công an Phạm Quý Ngọ, cái chết biết trước của trưởng ban nội chính Nguyễn Bá Thanh, và cái chết đau đớn bí ẩn của chủ tịch nước Trần Đại Quang, cái biệt tích bệnh tật không tên của thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh, thì phải biết sân khấu chính trị Việt Nam sóng gió và tàn bạo thế nào. Không phải người tàn bạo nhất không thể là người còn sót lại cuối cùng. Ông Trọng hoàn toàn có quyền tự hào.

https://youtu.be/LePx-qiFXM0

"Tôi không được khỏe lắm, tuổi cao rồi, tôi xin nghỉ, nhưng Đại hội bầu, là đảng viên phải chấp hành. Tôi sẽ cố gắng hết sức !".

Có tự đề cử không ? Nếu không tự đề cử, thì Ai đề cử ông ? Người đó có được gợi ý, gửi gắm hay phân công trước không ? Có phải là hai ông Chính và Huệ không ? Cái gì dẫn đến "Đại hội bầu..." ?

Ông Phúc bị bác, không phải người Bắc, không có lý luận, không thích hợp vị trí Tổng bí thư, nhưng không có ai trong lớp trẻ hơn ông để làm Chủ tịch nước. Vậy, Ai sẽ vào vị trí Tổng bí thư ? Ông Trần Quốc Vượng quá tuổi, cần được xét đăc cách, nhưng lại không đủ thuyết phục cả năng lực lý luận lẫn quản trị. Ông Huệ thích hợp về phẩm chất và năng lực, nhưng phải qua bí thư thành ủy và phải lên từ Quốc hội (để tránh tiếng Tổng bí thư không do dân bầu, có thể từ nay bổ sung điều lệ bắt buộc ứng viên Tổng bí thư phải thông qua Quốc hội). Trong thời gian tạm thời này, ai làm Tổng bí thư ? Giải pháp phù hợp là ông Trọng tiếp tục. Không gây tranh chấp, đứt đoạn cho giai đoạn chuyển tiếp. Thời gian tạm thời có thể ngắn, và trách nhiệm sẽ được trung ương giảm bớt, phù hợp với sức khỏe.

Con số 18 ủy viên Bộ chính trị cũng nói lên tính tạm thời. Thông thường, con số này phải là số lẻ : 15, 17, 19… để có quá bán cho các quyết nghị có tranh cãi. Với số lẻ, vai trò của Tổng bí thư có lúc không có giá trị, chẳng hạn khi ý kiến cuả ông thuộc phe thiểu số, nghị quyết vẫn theo đa số. Với con số 18, nếu hai phe bằng nhau, thì phe nào có phiếu của ông sẽ là phe có đa số quyết định. Như vậy, ông luôn là hai phiếu, và ý kiến của ông là ý kiến quyết định. Tuy nhiên điều này, nếu không được đưa vào điều lệ sửa đổi, thì chỉ có tính tạm thời. Con số 18 sẽ trở về 17 khi ông Huệ hết thời hạn chuyển tiếp, ông Trọng rút, mà không cần bổ sung hay thay đổi số lượng ủy viên.

Như vậy, không phải ông "xin rút" mà là ông "tạo ra tình huống" để không thể khác.

Nhưng, ông Trọng chỉ ngồi tiếp hai năm nữa, vì để ông Huệ khi được bầu Tổng bí thư phải dưới 65 tuổi, nghĩa là Hội nghị trung ương bất thường/XIII phải xảy ra chậm nhất vào cuối năm 2022. Muốn đi tiếp một nhiệm kỳ nữa, ông Huệ lại phải cần cơ chế "đặc cách".

Người tính, không bằng trời tính. Ông Trọng rời hay "về", chủ nghĩa Marx sẽ rời hay về theo.

Ông Huệ làm Tổng bí thư, ông Chính làm thủ tướng, chủ nghĩa Marx sẽ không còn là "nền tảng sống chết" nữa. Một ông Chính là môn đồ của chủ nghĩa thực dụng Trung Hoa. Không có chủ nghĩa nào hết. Mọi thứ chủ nghĩa chỉ là công cụ phục vụ ý nguyện của cá nhân lãnh tụ. Ý chí của lãnh tụ là ý thức hệ của chế độ tương ứng. Một ông Huệ có sở trường tin vào con số kế toán, không ảo tưởng, không có sáng tạo biến hóa. Ông Huệ không phải týp người "lý thuyết gia" hay "nhà tư tưởng", ông chỉ là khuôn mẫu của kỷ luật và lòng trung thành. Ông sẽ "đi" một cách mẫu mực, nhưng phải có người dắt, không phải dạng người dám làm dám chịu, không có "phá cách, vượt rào". Vì vậy, Việt Nam chưa thể thoát khỏi sự gắn kết với sự dẫn dắt của Trung Quốc. Sẽ quay lại thời kỳ "làm những gì Trung Quốc làm 10 năm trước".

Từ chối giải pháp Nguyễn Xuân Phúc + Phạm Bình Minh, Việt Nam sẽ kết thúc nhanh giai đoạn bứt phá. Giải pháp Huệ + Chính mà ông Trọng để lại là lựa chọn phục tùng và lòng trung thành, không phải là sáng tạo và lòng dũng cảm hay đức hy sinh. Đó là di sản tất yếu của tính bảo thủ giáo điều thâm căn cố đế. Đất nước phải chịu, dân tộc phải chịu. 200 ủy viên trung ương đợt này là nỗi thất vọng. Vận nước còn chưa đến !

Ông Huệ là người cuối cùng chưa ? Ít nhất, ông không phải là cái bóng của ông Trọng. Từ lâu, nhiều người đã dự báo, Đại hội XIII là Đại hội cuối cùng của Đảng cộng sản Việt Nam, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, có lẽ vẫn đúng chăng ?

Bùi Quang Vơm

(02/02/2021)

Published in Quan điểm

Đúng như tin tức rò rỉ trên mạng xã hội trước Đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng đã chính thức tái đắc cử Tổng bí thư nhiệm kỳ 3. Đây là một trường hợp đặc biệt rất cần được phân tích và mổ xẻ vì nó ảnh hưởng lớn tới Đảng cộng sản cũng như tương lai Việt Nam.

Trước hết đây là một bất ngờ rất lớn với dư luận vì theo điều lệ Đảng cộng sản thì Tổng bí thư không được làm quá hai nhiệm kỳ, thứ hai là ông Trọng đã quá già và đang mang trọng bệnh.

Như anh em Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã phân tích, Đại hội 13 diễn ra trong hoàn cảnh Đảng cộng sản hoàn toàn bế tắc và khủng hoảng. Họ vẫn tiếp tục kiên định con đường đi lên xã hội chủ nghĩa khi tư tưởng Mác-Lênin đã được nhìn nhận là tội ác, nhảm nhí và tầm bậy. Họ vẫn từ chối dân chủ hóa đất nước. Đảng cộng sản không có bất cứ một dự án chính trị nào cho đất nước. Báo cáo chính trị của Đại hội 13 cho thấy rõ điều đó.

npt2

Người lãnh đạo cao nhất của một tổ chức phải đại diện cho đồng thuận và tư tưởng của tổ chức. Nguyễn Phú Trọng được chọn là vì lẽ đó.

Người lãnh đạo cao nhất của một tổ chức phải đại diện cho đồng thuận và tư tưởng của tổ chức. Nguyễn Phú Trọng dù già cả, lú lẫn, bệnh tật nhưng vẫn được lựa chọn vào chức vụ quan trọng nhất của đảng cộng sản vì ông là người cộng sản cuối cùng, là người duy nhất trong ban lãnh đạo đảng còn tin vào chủ nghĩa cộng sản một cách thành thật. Tất cả 200 ủy viên Ban chấp hành đều không còn ai tin vào cộng sản, tất cả họ đều biết là đang nói dối.

Nguyễn Phú Trọng là người tin tưởng mù quáng vào chủ nghĩa cộng sản, ông thành thật và hồn nhiên khi phát biểu : "Hiến pháp là văn kiện chính trị quan trọng thứ hai sau cương lĩnh của đảng", hay "Đừng tưởng là đại biểu quốc hội thì muốn nói gì thì nói". Đảng cộng sản tìm đâu ra một người thứ hai như vậy ?

Chúng ta cùng nhớ lại, tại Đại hội 12 ông Nguyễn Phú Trọng cho biết là rất bất ngờ khi được bầu làm Tổng bí thư với số phiếu rất cao. Lời ông có thể là sự thật. Theo chúng tôi thì Đại hội 13 đã không có sự đấu đá tranh giành khốc liệt ghế Tổng bí thư như các đại hội trước. Ông Trọng cũng không tham quyền cố vị như mọi người nghĩ mà ông được yêu cầu tiếp tục công việc đó vì Đảng cộng sản không tìm được người thay thế.

Nguyễn Phú Trọng giống như người cha già cả, bệnh tật và bất lực trong một gia đình đông con nhưng bất hòa, dù không còn làm được gì nhưng sự có mặt của ông giúp các con không sát phạt lẫn nhau, tương tự câu chuyện trong bộ phim "Mùa lá rụng" của đạo diễn Quốc Trọng.

Việc không kiếm được người thay thế ông Nguyễn Phú Trọng cho thấy Đảng cộng sản hoàn toàn bế tắc và không có giải pháp. 5,1 triệu đảng viên có nhiều người tài nhưng do cơ chế sàng lọc "hồng hơn chuyên" nên những người có năng lực đều bị loại từ vòng gửi xe. Ông Trọng vừa già vừa bệnh tật nên có thể ra đi bất cứ lúc nào. Khi ông Trọng ra đi, các phe phái trong Đảng cộng sản sẽ tiếp tục đấu đá nhau cho đến lúc tan rã. Họ đấu đá nhau không hẳn vì giành ghế mà vì khinh ghét nhau. Bất cứ ai ngồi vào ghế Tổng bí thư đều bị chống đối vì không ai có đủ uy tín và có sức thuyết phục.

Một lý do nữa khiến không ai muốn ngồi vào ghế của Nguyễn Phú Trọng vì chiến dịch "đốt lò" đã gây thù chuốc oán rất lớn trong nội bộ Đảng khi nhiều cán bộ cao cấp bị kỷ luật hoặc tống giam. "Đốt lò" chỉ là triệt hạ phe cánh trong đảng chứ không hẳn chống tham nhũng vì làm gì có cán bộ cấp huyện ủy nào trở lên mà không tham nhũng. Ông Trọng cũng từng nói chống tham nhũng phải gắn liền với "chống tự chuyển hóa và tự diễn biến" trong đảng. Đây cũng là cách để loại bỏ những thành phần cấp tiến trong đảng, những người có ý định canh tân đảng hoặc dân chủ hóa đất nước.

Đảng cộng sản là một đội quân chiếm đóng người bản xứ. Họ là một giai cấp mới, có suy nghĩ, hành động và lối sống khác hoàn toàn với người Việt Nam. Họ đau khổ khi kết án một người "đồng chí" dù tội lỗi đã rõ ràng nhưng họ lại không hề ngần ngại hay áy náy khi tuyên những bản án rất nặng với những người bất đồng chính kiến.

Người dân Hà Nội cho rằng Nguyễn Phú Trọng "lú" vì vẫn tin vào chủ nghĩa cộng sản nhưng chính vì cái lú đó mà ông Trọng tiếp tục phải ở lại làm Tổng bí thư. Không có tư tưởng chính trị thì không thể có các chính đảng đúng nghĩa. Một siêu cường như Mỹ cũng rơi vào khủng hoảng vì tư tưởng chính trị tụt hậu, không theo kịp thời đại.

Đảng cộng sản cầm quyền tuyệt đối 75 năm qua với 5,1 triệu đảng viên và mọi nguồn lực của đất nước nhưng vẫn thất bại và bế tắc vì không có tư tưởng chính trị. Không có tư tưởng chính trị thì sẽ không bao giờ có đồng thuận trong tổ chức. Người ta không thể đồng thuận trên những vấn đề cụ thể vì các vấn đề cụ thể luôn có nhiều giải pháp khác nhau. Các tổ chức chính trị của người Việt Nam hải ngoại đã tự tan rã dù không bị đàn áp cũng vì lý do thiếu vắng tư tưởng chính trị.

Việc chọn ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư cho thấy Đảng cộng sản đã hoàn toàn cạn kiệt về tư tưởng chính trị và nhân sự. Cũng như một người quá già, cạn kiệt sức sống, sớm muộn cũng phải chết. Đảng cộng sản Việt Nam nói riêng và phong trào cộng sản quốc tế nói chung ra đời như là một giải pháp, một sứ mệnh "giải phóng" những người lao động nghèo khổ, chống lại giai cấp bóc lột, đem lại tự do bình đẳng cho tầng lớp cùng khổ và kém may mắn… Nhưng với thời gian, họ biến thành giai cấp bóc lột mới, còn dã man hơn cả những kẻ mà họ từng chống đối.

npt1

Việc chọn ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư cho thấy Đảng cộng sản đã hoàn toàn cạn kiệt về tư tưởng chính trị và nhân sự.

Việt Nam đang đứng trước một thế giới đầy biến động khi cuộc thư hùng giữa cường quốc mới nổi là Trung Quốc với siêu cường hiện tại là Mỹ đang ngày càng tăng tốc và không thể đảo ngược. Việt Nam đang ở giữa trung tâm của cuộc đối đầu này, việc đu dây của Đảng cộng sản sẽ phải chấm dứt. Đất nước đang cần một chính đảng có bản lĩnh và viễn kiến để chèo lái con thuyền vượt qua cơn sóng dữ. Đảng cộng sản không phải là một tổ chức như thế. Đừng quên rằng Đảng cộng sản thành công và nắm được chính quyền là nhờ vào sự nông cạn thay vì trí tuệ, sai lầm thay vì viễn kiến, tội ác thay vì công lao.

Tương lai của Đảng cộng sản rất bấp bênh và khó lường y như sức khỏe của ông Trọng. Ban lãnh đạo mới của khóa 13 sẽ rất yếu vì không ai bảo được ai. Thời gian của ông Trọng chủ yếu là ở bệnh viện nên Đảng cộng sản sẽ như rắn mất đầu. Nạn cướp bóc của các sứ quân sẽ gia tăng, mạnh ai nấy cướp. Đã đến lúc người Việt Nam cần chuẩn bị tinh thần để đón nhận những thay đổi, bắt buộc phải đến trong một tương lai không xa.

Việt Hoàng

(31/01/2021)

Published in Quan điểm
Trang 1 đến 30